Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Programy Fundacji na rzecz Nauki Polskiej finansowane z funduszy europejskich Piotr Siwiecki Łódź, 13 listopada 2008.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Programy Fundacji na rzecz Nauki Polskiej finansowane z funduszy europejskich Piotr Siwiecki Łódź, 13 listopada 2008."— Zapis prezentacji:

1 Programy Fundacji na rzecz Nauki Polskiej finansowane z funduszy europejskich Piotr Siwiecki Łódź, 13 listopada 2008

2 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Priorytet 1: Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie 1.2: Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki Alokacja: 252 milionów PLN

3 3 Program Ventures Wsparcie studentów, absolwentów i doktorantów realizujących projekty o charakterze aplikacyjnym, niezależnie od dziedziny nauki, ale mające znaczenie dla gospodarki

4 4 Adresaci - jednostki naukowe wraz: ze studentem (co najmniej po 3 roku) lub z absolwentem (do 3 lat po studiach, etat naukowo-dydaktyczny lub naukowo-techniczny) lub z doktorantem Konkursy planowane 2 razy do roku (najbliższe konkursy): - 15 kwietnia 2009 r., - 31 października 2009 r. Program Ventures

5 Okres realizacji projektu : 1 - 3 lat Studenci – zakończenie w miesiącu obrony pracy magisterskiej, Doktoranci i absolwenci – zakończenie w miesiącu obrony pracy doktorskiej Finansowanie: imienne stypendium (1 500 zł/m-c, 3 000 zł/m-c) grant badawczy (do 35 000 zł/rok) Program Ventures

6 6 Kryteria oceny: wartości naukowe i innowacyjne przedstawionego projektu, dorobek badawczy i wdrożeniowy głównego wykonawcy oraz jego opiekuna naukowego, potencjał komercyjny projektu, jakość akcji promocyjnej realizowanych badań prowadzonej w szczególności w środowisku biznesowym, zasadność i efektywność budżetu projektu. Etapy oceny: - ocena formalna - ocena merytoryczna - recenzja - rozmowa kwalifikacyjna Program Ventures

7 7 Program TEAM Zwiększenie zaangażowania młodych uczonych w prace badawcze realizowane w najlepszych zespołach i laboratoriach naukowych

8 Projekty realizowane są w dziedzinach z zakresu wskazanego jako bio, info, techno. Konkursy planowane 2 razy do roku. Konkursy w latach 2008 i 2009: - 15 marca 2009 r. - 30 września 2009 r. Adresaci: jednostka naukowa wraz z kierownikiem zespołu Program TEAM

9 9 Wykonawcy: studenci (ukończony co najmniej 3 rok studiów) doktoranci uczestnicy stażu podoktorskiego (do 4 lat od uzyskania stopnia doktora) Okres realizacji: 2 – 4 lat Finansowanie imienne stypendium (1 000 zł/m-c, 3 000 zł/m-c, 5 000 zł/m-c) grant badawczy (do 35 000 zł/rok/doktorant ; 55 000 zł/rok staż podoktorski) Program TEAM

10 10 Kryteria oceny: dorobek badawczy lub wdrożeniowy kierownika zespołu (ostatnie 4 lata), wartości naukowe lub innowacyjne przedstawionych programów w zespole, zasadność planowanej liczebności zespołu względem przedstawionego programu badawczego procedury wyboru młodych naukowców do pracy w zespole, zakres współpracy międzynarodowej zespołu w ramach projektu zasadność i efektywność budżetu projektu Etapy oceny: - ocena formalna - ocena merytoryczna - recenzja - rozmowa kwalifikacyjna Program TEAM

11 Wsparcie udzielane polskim jednostkom naukowym w celu umożliwienia im zatrudnienia wybitnych uczonych z zagranicy i zaangażowania ich w tworzenie zespołów naukowych z udziałem młodych naukowców Program WELCOME

12 12 Projekty realizowane wyłącznie w dziedzinach z zakresu wskazanego jako bio, info, techno. Konkursy planowane raz w roku. Terminy konkursów: - 15 kwietnia 2009 r. - 15 kwietnia 2010 r. Adresaci – jednostki naukowe + uczony z zagranicy. Program WELCOME

13 13 Wykonawcy: studenci (3 rok) doktoranci młodzi doktorzy (4 lata) Okres realizacji: 3 – 5 lat Finansowanie: imienne stypendium uczonego (200-350 000 zł/rok) imienne stypendia członków zespołu (1 000 zł/m-c, 3 000 zł/m-c, 5 000 zł/m-c) grant badawczy (do 1 mln zł/rok) Program WELCOME

14 14 Kryteria oceny: wartość naukowa projektu badawczego dorobek badawczy lub wdrożeniowy kierownika zespołu, poziom naukowy 5 najważniejszych publikacji lub patentów, dorobek badawczy lub wdrożeniowy jednostki goszczącej, procedury wyboru młodych naukowców do pracy w zespole, zakres współpracy międzynarodowej zespołu w ramach projektu, zasadność i efektywność budżetu projektu. Program WELCOME

15 Etapy oceny : -ocena formalna -ocena merytoryczna - recenzji -rozmowa kwalifikacyjna (w ostatnim miesiącu oceny) przeprowadzona w jednostce składającej wniosek; polega m.in. na publicznej prezentacji projektu przez uczonego z zagranicy 15

16 Pierwsze konkursy VenturesTeamMPD Liczba ocenionych wniosków 684514 Liczba laureatów873 Przyznane środki (zł)980 23112 270 78013 553 500 Termin przyjmowania wniosków 16 maja 2008r. Termin przyjmowania wniosków 30 września 2008r. TeamWelcome Liczba złożonych wniosków 4624

17 Przyznane środki (pierwsze konkursy) Przyznane środki Team12 270 780 zł MPD13 553 500 zł Ventures980 231 zł Razem 26 804 511 zł

18 Program Międzynarodowe Projekty Doktoranckie Wsparcie projektów realizowanych przez uczestników studiów doktoranckich prowadzonych we współpracy z jednostką zagraniczną

19 19 Celem Programu MPD jest podniesienie poziomu badań naukowych realizowanych w Polsce przez młodych naukowców w okresie przygotowania prac doktorskich oraz zintensyfikowanie współpracy międzynarodowej polskich jednostek. Przy porównywalnej wartości merytorycznej wniosków preferowane są dziedziny z zakresu wskazanego jako bio, info, techno. Konkursy planowane raz w roku. Terminy konkursów: - 15 marca 2009 r. - 15 marca 2010 r. (ostatnia edycja) Adresaci: jednostka naukowa (kat.1, prawo nadawania stopni) Program MPD

20 Obszary tematyczne 20 Bio : Biotechnologia i bioinżynieria, Postęp biologiczny w rolnictwie i ochrona środowiska, Nowe wyroby i techniki medyczne. Info : Technologie informacyjne i telekomunikacyjne, Sieci inteligentne, telekomunikacyjne i teleinformatyczne nowej generacji, Optoelektronika, Nauki obliczeniowe

21 Obszary tematyczne 21 Techno : Nowe materiały i technologie, Nanotechnologie, Projektowanie systemów specjalizowanych, Mechatronika, Technologia i inżynieria chemiczna.

22 22 Warunki: konsorcjum (min. jednostka polska + jednostka zagraniczna) samodzielni pracownicy naukowi (min. 5 po stronie polskiej i min. 5 po stronie zagranicznej) otwarty nabór kandydatów przynajmniej 10 doktorantów po stronie polskiej Okres realizacji: 4 - 5 lat (6 lat), rozpoczęcie projektu między 1 września 2009 a 1 grudnia 2009. Finansowanie: imienne stypendium dla doktoranta (3 000 zł/m-c; 4 500 zł/m-c) grant badawczy (do 35 000 zł/rok/doktorant) ogółem na II edycję konkursu przeznaczono 20 mln PLN Program MPD

23 23 Program MPD Konsorcjum może tworzyć od 1 do 5 jednostek po stronie polskiej i od 1 do 5 jednostek po stronie zagranicznej. Wszyscy polscy członkowie konsorcjum podpisują się pod składanym wnioskiem. Zakres współpracy pomiędzy członkami konsorcjum określa umowa konsorcyjna.

24 24 W ramach programu MPD do otrzymywania imiennego stypendium uprawnieni są: doktoranci, tj. uczestnicy studiów doktoranckich, Doktoranci zaangażowani w realizację projektu muszą korzystać z prawa do dobrowolnego objęcia ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi zgodnie, z art. 7 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych albo podlegać ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innego tytułu.

25 25 Osoby otrzymujące stypendium nie mogą otrzymywać dodatkowego wynagrodzenia ze środków projektu, stypendium naukowe wypłacane jest w okresie, w którym stypendysta posiada status określony w umowie, przy czym stypendium może być wypłacane do końca miesiąca w którym nastąpiła obrona pracy doktorskiej UWAGI :

26 26 Zasady składania wniosku wnioskodawcy składają wnioski w formie online oraz papierowej, elektroniczny formularz wniosku udostępniany jest na stronie Fundacji najpóźniej 2 miesiące przed upływem terminu składania wniosków w danej edycji programu, załączniki stanowią integralną część wniosku, wniosek złożony jest w dacie wpływu formularza w wersji papierowej wraz z załącznikami do siedziby Fundacji (nie w dacie nadania).

27 Wypełnianie elektronicznego formularza wniosku na przykładzie programu Team : http://ex.fnp.org.pl/forms/team/ Elektroniczny formularz wniosku

28 28 skład zespołu dopasowany do programu badawczego wskaźniki adekwatne do danego rodzaju projektu i założonych celów Nieosiągnięcie deklarowanych stanów wskaźników może spowodować konsekwencje finansowe wobec wnioskodawcy, łącznie ze zmniejszeniem całkowitej kwoty dofinansowania. formularz wniosku w wersji papierowej zgodny z wersją elektroniczną formularza (dotyczy również załączników), wniosek podpisany przez odpowiednie osoby, kopie dokumentów poświadczone za zgodność z oryginałem, spójność wniosku Składanie wniosku

29 29 Program MPD : Załączniki do wniosku

30 30 Harmonogram powinien być przygotowany zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie Fundacji (dokumenty do pobrania) Zadania : rekrutacja uczonych do zespołu, rozpoczęcie prac badawczych, zadania badawcze, zakup aparatury naukowo-badawczej, terminy obrony prac doktorskich, etapy promocji projektu. Harmonogram realizacji projektu

31 31 Ważne terminy : Umowa konsorcyjna (program MPD) – powinna zostać przedłożona Fundacji w terminie do 30 dni od daty ogłoszenia listy laureatów. Uzyskanie tytułu doktora może nieznacznie wykraczać poza okres realizacji projektu. Ponad dwumiesięczna zwłoka z rozpoczęciem realizacji projektu skutkuje rozwiązaniem umowy. Okres realizacji projektu jest tożsamy z okresem w którym ponoszone wydatki są uznawane za kwalifikowane Harmonogram realizacji projektu

32 32 Nabór jednokrotny lub dwukrotny, roztrzygnięcie I naboru w terminie do 2 miesięcy od daty rozpoczęcia projektu, rozstrzygnięcie drugiego naboru w terminie do 14 miesięcy, Informacja o konkursie musi być ogłoszona w całym kraju i za granicą, rekrutacja musi być przeprowadzona według ustalonych przez Fundacje kryteriów naboru, jednym z etapów musi być rozmowa kwalifikacyjna prowadzona w języku angielskim, w rekrutacji musi uczestniczyć co najmniej dwóch kandydatów na jedno miejsce. Otwarty nabór doktorantów

33 33 budżet adekwatny do potrzeb projektu, odpowiednie stawki stypendiów, przestrzeganie progów procentowych w ramach danej kategorii wydatków, przestrzeganie maksymalnej kwoty dla części grantowej, uwzględnienie podatku VAT od wszystkich kategorii nim objętych, koszty ogólne należą do części projektowej budżetu. Budżet Na co należy zwrócić uwagę ?

34 34 Koszty ogólne obejmują m.in. udokumentowane opłaty czynszowe, koszty administracyjne, zarządzania projektem oraz koszty eksploatacji pomieszczeń, w których realizowany jest projekt. Koszty ogólne nie mogą być rozliczane jak tzw. "koszty pośrednie projektu. Muszą być udokumentowane, jako koszty niezbędne do prawidłowej realizacji projektu. Koszty ogólne

35 35 wynagrodzenie koordynatora konsorcjum, udział w konferencjach, koszty przeprowadzenia otwartego naboru doktorantów, dydaktyka, finansowanie członków konsorcjum. Problematyczne wydatki :

36 36 Ocena projektów prowadzona jest pod względem formalnym i merytorycznym. Ocena formalna – kryteria odnoszą się do : wniosku, wnioskodawcy, projektu. System wyboru projektu

37 37 Wynik oceny formalnej : ocena pozytywna – skierowanie do oceny merytorycznej odrzucenie wniosku, możliwość dokonania uzupełnień w zakresie : załączniki wymagane jedynie w wersji papierowej, brakujące poświadczenie za zgodność z oryginałem uszkodzone załączniki w formie elektronicznej. System wyboru projektu

38 38 Ocena merytoryczna – 2 etapy : recenzje panel ekspertów System wyboru projektu

39 39 Wniosek oceniany jest przez co najmniej 3 ekspertów zewnętrznych, którzy oceniają wniosek w skali punktowej (maksymalnie 100 pkt.) oraz przyznają rekomendacje w skali od 1 do 5. Recenzent ma prawo zaproponować przyznanie niższej kwoty finansowania niż wnioskowana. Recenzje

40 40 Do II etapu oceny merytorycznej zaproszenie mogą uzyskać wnioskodawcy, którzy uzyskali średnią rekomendacji nie mniejszą niż 3 oraz średnia ich ocen wynosi przynajmniej 75 punktów. II etap oceny odbywa się w siedzibie Fundacji Panel ekspertów

41 41 Zarząd FNP na podstawie rankingu projektów przygotowanego przez panel i dostępnych na dany konkurs środków finansowych podejmuje w formie uchwały decyzję o przyznaniu środków na realizację projektów. System wyboru projektu

42 42 zgodność z celami PO IG, wartości naukowe lub innowacyjne przedstawionego programu badań dla doktorantów, dorobek badawczy lub wdrożeniowy reprezentowany przez samodzielnych pracowników naukowych zaangażowanych w konsorcjum, jakość procedur wybory doktorantów, jakość współpracy międzynarodowej w ramach konsorcjum na podstawie listu intencyjnego z jednostki zagranicznej, zasadność i efektywność budżetu projektu. Kryteria oceny merytorycznej - MPD

43 43 Umowa o dofinansowanie określa m.in.: czas realizacji projektu, obowiązki każdej ze stron, zasady finansowania projektu, zasady składania sprawozdań, procedury wnoszenia zmian do umowy, zasady przeprowadzania kontroli, warunki rozwiązania umowy, warunki zwrotu dofinansowania. Umowa o dofinansowanie

44 44 Wymagane załączniki : budżet i harmonogram projektu, oświadczenie o niekorzystaniu z pomocy pochodzącej z publicznych źródeł krajowych lub wspólnotowych w odniesieniu do wydatków kwalifikowalnych objętych umową o dofinansowanie projektu, oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT, pełnomocnictwo, aktualny odpis z KRS Jednostki, zaświadczenie o nadaniu numeru REGON Jednostce, decyzja o nadaniu numeru NIP Jednostce. Umowa o dofinansowanie

45 45 laureat otrzymuje środki na realizację projektu w równych półrocznych transzach, pierwsza transza zostanie przekazana w terminie do 14 dni od wpływu do Fundacji podpisanej umowy, kolejne transze przekazywane są po zatwierdzeniu sprawozdań okresowych, laureat może wnioskować o wypłacenie łącznie dwóch transz, podział środków na realizację projektu określa budżet, środki na część projektową przekazywane są na rachunek bankowy jednostki, zasady wypłacania stypendium określa umowa o stypendium naukowe. Finansowanie projektu

46 46 Sprawozdanie okresowe : nie później niż 25 dni od daty upływu okresu sprawozdawczego, obowiązują półroczne okresy sprawozdawcze : od 1 maja do 31 października, od 1 listopada do 30 kwietnia. wraz ze sprawozdaniem okresowym należy przedłożyć szczegółowe rozliczenie otrzymanych środków. Sprawozdawczość

47 47 Sprawozdanie końcowe : nie później niż 25 dni od daty zakończenia realizacji projektu, sprawozdanie końcowe stanowi formalne rozliczenie projektu. Sprawozdawczość

48 48 Zgodnie z art. 57 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. - trwałość projektu jest zachowana jeżeli w terminie pięciu lat od zakończenia projektu, projekt nie zostanie poddany zasadniczym modyfikacjom: - mającym wpływ na jego charakter lub warunki jego realizacji lub powodującym uzyskanie nieuzasadnionej korzyści przez beneficjenta oraz - wynikającym ze zmiany charakteru własności elementu infrastruktury albo z zaprzestania działalności. Trwałość projektu

49 49 Promocja projektu Wizualizacja – wariant podstawowy – dla dużych materiałów. 1.Logo PO IG, 2.Flaga Unii Europejskiej, 3.Odwołanie słowne do Unii Europejskiej, 4.Odwołanie słowne do właściwego funduszu (pełna nazwa), 5.Logo FNP

50 50 Promocja projektu Przykłady dużych materiałów promocyjnych : 1.materiały drukowane : publikacje, notatniki, dyplomy, certyfikaty itp. informacje prasowe, teczki firmowe, kalendarze itp. 2.strony internetowe, 3.filmy, 4.prezentacje.

51 51 Promocja projektu Wizualizacja – wariant minimalny – dla małych materiałów. 1.Logo PO IG, 2.Flaga Unii Europejskiej, 3.Odwołanie słowne do Unii Europejskiej, 4.Logo FNP

52 52 Promocja projektu Przykłady małych materiałów promocyjnych : 1.Małe materiały: gadżety, nadruki na płytach CD/DVD itp. 2.Materiały drukowane: papier firmowy, bilety wizytowe, karty grzecznościowe, koperty, naklejki na sprzęt i wyposażenie itp.

53 53 Promocja projektu Sposób zestawienia logotypów Przykład : Sposób oznaczenia materiałów promocyjnych określa szczegółowo tzw. Księga Identyfikacji Wizualnej. http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/NSS/promocja

54 54 Źródła informacji dokumentacja konkursowa, www.fnp.org.pl www.mrr.gov.pl www.funduszestrukturalne.gov.pl

55 55 ul. Grażyny 11 02-548 Warszawa Tel. 22 845 95 00 Fax. 22 845 95 05 www.fnp.org.pl piotr.siwiecki@fnp.org.pl Fundacja na rzecz Nauki Polskiej


Pobierz ppt "Programy Fundacji na rzecz Nauki Polskiej finansowane z funduszy europejskich Piotr Siwiecki Łódź, 13 listopada 2008."

Podobne prezentacje


Reklamy Google