Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ekonomiczne uzasadnienie zmian w energetyce gminnej. Jacek Walski AM PREDA Częstochowa, 10.12.2008 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ekonomiczne uzasadnienie zmian w energetyce gminnej. Jacek Walski AM PREDA Częstochowa, 10.12.2008 r."— Zapis prezentacji:

1 Ekonomiczne uzasadnienie zmian w energetyce gminnej. Jacek Walski AM PREDA Częstochowa, r.

2 2 Plan prezentacji Ważne Uogólnienia. Proces zmian. Symulacja efektów ekonomicznych. Oświetlenie ulic i miejsc publicznych.

3 Potencjał oszczędności gminy.

4 Ważne Uogólnienie 1 WUP. Średni koszt wydatków budżetowych na energię elektryczną w gminie wynosi 33,33 zł/mieszkańca

5 Ważne Uogólnienie 2 WUD. Sumę wydatków na energię elektryczną w gminie stanowi w połowie - oświetlenie ulic i miejsc publicznych, w drugiej połowie - koszt energii w obiektach.

6 Ważne Uogólnienie 3 WUT. Koszt energii elektrycznej stanowi około 50% wartości ogółu dotychczas ponoszonych kosztów za energię i przesył.

7 Ważne Uogólnienie 4 WUC. Koszt energii cieplnej w gminie wynosi drugie tyle, co koszt energii elektrycznej.

8 Ustawa o finansach publicznych. Art Wydatki publiczne powinny być dokonywane: 1) w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów;

9 Audyt energetyczny Przetarg – jako forma wyboru sprzedawcy energii. Wymiana urządzeń elektroenergetycznych. Czas na zmiany.

10 Proces zmian. Umowy w energetyce. Umowa o przesył energii elektrycznej Umowa o sprzedaż energii Umowa o konserwację oświetlenia Umowa kompleksowa

11 Proces zmian. Umowy w energetyce. Umowa zakup energiiUmowa kompleksowa Sprzedawca energii Umowa o konserwacjęUmowa o przesył Spółka Dystrybucyjna (lokalny zakład energetyczny)

12 Proces zmian. Umowa kompleksowa. Umowa kompleksowa Umowa o przesył energii Umowa o zakup energii

13 Proces zmian. Umowa kompleksowa. Umowa kompleksowa Umowa o przesył energii Umowa o zakup energii Umowa o konserwację

14 Proces zmian. Umowa kompleksowa. Umowa o charakterze adhezyjnym - wszystkie zawarte w umowie postanowienia są przez Ciebie akceptowane, w tym: postanowienia o cenach, które znajdują się w odrębnych dokumentach.

15 Podstawą dokonania zmiany jest audyt. Proces zmian. Audyt.

16 C11o C11 …... C12a C12b …... C12o Taryfa wybrana przypadkowo = dodatkowy zysk zakładu energetycznego, zbędne koszty klienta Optymalny wybór taryfy = planowany zysk zakładu energetycznego Proces zmian. Audyt.

17 Zrzeszenie Audytorów Energetycznych zaleca przed wykonaniem audytu dokonania analizy opłacalności. Dla samorządu analizy wykonujemy bezpłatnie. Koszt audytu – 50 % uzyskanych rocznych oszczędności Na stronie znajduje się formularzwww.preda.pl zamówienia bezpłatnej analizy.

18 Proces zmian. Przetarg PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Dostawa energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej… na potrzeby : - oświetlenia ulicznego, - sygnalizacji drogowej, - budynku Urzędu…, - do lokalu siedziby Gminnej…, - do obiektów stadionu sportowego…, - …………………………….. Przedmiotem przetargu jest energia elektryczna Dostawę i dystrybucję może zapewnić tylko lokalny zakład energetyczny. Taki zapis doprowadza do unieważnienia przetargu z braku ofert lub do protestów. Wyszczególnienie wszystkich możliwych obiektów może być korzystne bo zapewnia oferentowi większą sprzedaż a tym samym może on zaoferować niższe ceny. Należy tylko pamiętać aby podać dane oddzielnie dla każdego obiektu.

19 Proces zmian. Przetarg TERMINY Termin jest nie do przyjęcia - ryzyko zmian cen jest zbyt wielkie. Im krótszy czas trwania umowy, tym cena może być bardziej zbliżona do ceny rynkowej i nie będzie uwzględniała ryzyka zmian. … Zamówienie powinno być realizowane w okresie do 31 stycznia 2010 r … … Wykonawca pozostaje związany ofertą na okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert… Nie należy przesadzać z długością terminu związania ofertą. W tej chwili oferty na dostawę energii mają niekiedy ważność kilku godzin. Im dłuższy termin związania, tym większe ryzyko Oferenta zaproponowania ceny, która może mu przynieść stratę. Oferent będzie się starał to ryzyko zminimalizować podnosząc cenę.

20 Proces zmian. Przetarg CENA...Cena ofertowa brutto winna zostać określona przez Wykonawcę w polskich złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku… Obliczanie ceny za 1 kWh przyjęto w Polsce do czterech miejsc po przecinku. Zaokrąglanie w przypadku zakupu dużej wielkości jednostek energii elektrycznej jest niebezpieczne dla ogółu kosztów. Aby spełnić warunek określenia ceny z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku należy ją odnieść do 1 MWh. … Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie niezbędne koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków naliczonych, zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sporządzenia oferty … Rynek energii elektrycznej jest jeszcze bardzo niestabilny i mogą pojawiać się sytuacje generujące dodatkowe koszty Sprzedawcy. Ryzyko takich przypadków powinno być po stronie Sprzedawcy i powinien on uwzględniać to w swojej ofercie. Zamawiający powinien to wyraźnie zaznaczyć w specyfikacji.

21 ZAŁOŻENIA (gmina około mieszkańców) Roczny koszt energii elektrycznej i jej przesyłu – zł z czego: oświetlenie uliczne i oświetlenie miejsc publicznych – zł obiekt urzędu i innych obiektów, na które łoży budżet samorządu – zł Symulacja efektów ekonomicznych.

22 Symulacja efektów ekonomicznych. Audyt. 12 % - średnie ograniczenie kosztów uzyskane w wyniku optymalizacji parametrów umownych dla oświetlenia ulicznego i miejsc publicznych – zł 9% - średnie ograniczenie kosztów uzyskane w wyniku optymalizacji parametrów umownych dla obiektów publicznych, utrzymywanych przez budżet gminy – zł. Stopa zwrotu kosztów audytu – 6 miesięcy. Ograniczenie rocznych kosztów energii elektrycznej – zł. Roczny koszt energii elektrycznej i jej przesyłu – zł

23 Symulacja efektów ekonomicznych. Przetarg. Koszt energii elektrycznej stanowi około 50% wartości ogółu dotychczas ponoszonych kosztów za energię i przesył. Roczny koszt energii elektrycznej i jej przesyłu po audycie – zł w tym: Koszt przesyłu – zł Koszt energii elektrycznej – zł

24 Symulacja efektów ekonomicznych. Przetarg. Zgodnie z Prawem Energetycznym odbiorca końcowy ma prawo do dwukrotnej zmiany sprzedawcy w okresie 12 miesięcy. Koszt energii elektrycznej po audycie zł 3 % - przewidywany wynik pierwszego przetargu zł Koszt energii elektrycznej po I przetargu – zł. 3 % - przewidywany wynik drugiego przetargu – zł Ograniczenie rocznych kosztów energii elektrycznej w procedurze przetargowej – zł Koszt energii elektrycznej po przetargach – zł.

25 Roczny koszt energii elektrycznej po audycie i przetargach – zł Roczny koszt przesyłu energii elektrycznej po audycie – zł Roczny koszt przesyłu i energii razem – zł w tym: Oświetlenie uliczne – zł Obiekty – zł Ograniczenie kosztów razem – zł Symulacja efektów ekonomicznych. Przetarg.

26 Modernizacja oświetlenia ulicznego. Wymiana oświetlenia w obiektach. Wymiana urządzeń w obiektach jak i modernizacja oświetlenia ulicznego ma wpływ na wielkość zużytej energii, a przez to na wielkość energii dostarczonej do odbiorników. Symulacja efektów ekonomicznych. Wymiana urządzeń.

27 Założony roczny koszt energii elektrycznej oświetlenia ulicznego i miejsc publicznych (po audycie i przetargu) – zł W przypadku kompleksowej wymiany opraw rtęciowych na sodowe, średnie ograniczenie wydatków na energię elektryczną i przesył wynosi około 45 % dotychczasowych kosztów. Ograniczenie kosztów zł Stopa zwrotu inwestycji – 6,25 lat. Koszt energii elektrycznej i przesyłu po modernizacji – zł Symulacja efektów ekonomicznych. Modernizacja oświetlenia.

28 Ilość punktów świetlnych w obiektach1500 Roczny koszt za 100 W żarówkę świecącą 5 godzin dziennie w taryfie C11 72,00 zł Roczny koszt za energooszczędny odpowiednik 100 W żarówki (20 W) świecącą 5 godzin dziennie w taryfie C11 14,40 zł Roczny koszt oświetlenia wewnątrz obiektów (żarówka 100 W) zł Roczny koszt oświetlenia wewnątrz obiektów (żarówka 20 W) zł Ograniczenie kosztów energii elektrycznej i przesyłu zł Stopa zwrotu inwestycji – 4 miesiące. Koszt energii elektrycznej i przesyłu po wymianie żarówek – zł Założony roczny koszt energii elektrycznej obiektów (po audycie i przetargu) – zł Symulacja efektów ekonomicznych. Wymiana urządzeń.

29 Koszt energii elektrycznej i przesyłu przed zmianami zł Ograniczenie kosztów z tytułu audytu zł Ograniczenie kosztów z tytułu przetargów zł Ograniczenie kosztów poprzez modernizację oświetlenia ulic i miejsc publicznych zł Ograniczenie kosztów poprzez wymianę oświetlenia w obiektach zł Koszt energii elektrycznej i przesyłu po dokonanych zmianach zł Symulacja efektów ekonomicznych. Podsumowanie.

30 Symulacja efektów ekonomicznych mieszkańców WUP – 33,33 zł Koszt energii w gminie zł w planie budżetu na rok 2008 – zł WUD – obiekty to połowa kosztów energii Koszt w obiektach zł Wynik audytu: bezinwestycyjne zmiany zł 22 % - cnd 22 % - cnd.

31 Symulacja efektów ekonomicznych.

32 Oświetlenie ulic i miejsc publicznych. Indentyfikacja problemów. Zmiana parametrów umownych. Rozdzielenie umów i przetarg. Konserwacja i modernizacja urządzeń.

33 Zmiana parametrów umownych. Oświetlenie ulic i miejsc publicznych. Rozwiązanie problemu. ENION Energia sp. z o.o. w imieniu ENION GT SA odmawia dokonania zmiany. …z zapisów taryfy wynika jednoznacznie, że każdy odbiorca rozliczany w taryfie D11 spełnia jednocześnie wszystkie kryteria przynależności do grup taryfowych C11, C12a, C12b, a zatem może zmienić sposób rozliczeń wybierając dowolną z tych grup.

34 Rozdzielenie umów i przetarg. Oświetlenie ulic i miejsc publicznych. Rozwiązanie problemu. ENION Energia sp. z o.o. stawia warunki utrudniające rozdzielenie umów i wprowadzające w błąd odbiorcę. Przyznajemy, że niektóre nasze żądania zostały wyrażone z pewną przesadą, jednak wynikały z chęci i obowiązku uporządkowania wszelkich danych. Z pisma ENION z dnia

35 Konserwacja i modernizacja urządzeń. Oświetlenie ulic i miejsc publicznych. Rozwiązanie problemu. ENION GRUPA TAURON SA przedstawia dość skomplikowaną procedurę pozwalającą na odkupienie urządzeń oświetlenia ulic i miejsc publicznych. W trakcie negocjacji staramy się doprowadzić do stworzenia przejrzystego programu realizacji zakupu urządzeń, słupów, konstrukcji wsporczych służących dla oświetlenia ulic i miejsc publicznych, a także dystrybucji energii elektrycznej.

36 Zapraszam do współpracy AM PREDA ul. Korczaka 4/ Ozimek tel gsm fax


Pobierz ppt "Ekonomiczne uzasadnienie zmian w energetyce gminnej. Jacek Walski AM PREDA Częstochowa, 10.12.2008 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google