Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jacek Walski AM PREDA Gdańsk, r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jacek Walski AM PREDA Gdańsk, r."— Zapis prezentacji:

1 Jacek Walski AM PREDA Gdańsk, 29.10.2008 r.
Audyt energetyczny - działania racjonalizujące zużycie energii i optymalizujące koszty utrzymania infrastruktury. Jacek Walski AM PREDA Gdańsk, r.

2 Plan prezentacji Ważne Uogólnienia. Proces zmian.
Symulacja efektów ekonomicznych. Model nr 1. Jakość dokumentów planistycznych Model nr 2. Spójność dokumentów planistycznych Model nr 3. Zarządzanie energią. slajdy od 3-52

3

4 Potencjał oszczędności gminy.

5 Wolny rynek energii. Energetyczny brydż.
Niezależny Operator Pomiarowy Sprzedawca energii Operator Systemu Dystrybucyjnego

6 Średni koszt wydatków budżetowych na energię elektryczną w gminie
Ważne Uogólnienie 1 WUP. Średni koszt wydatków budżetowych na energię elektryczną w gminie wynosi 77 zł/mieszkańca.

7 Ważne Uogólnienie 2 WUD. Sumę wydatków na energię elektryczną
w gminie stanowi w połowie - oświetlenie ulic i miejsc publicznych, w drugiej połowie - koszt energii w obiektach.

8 Ważne Uogólnienie 3 WUT. Koszt energii elektrycznej stanowi około 50% wartości ogółu dotychczas ponoszonych kosztów za energię i przesył.

9 Koszt energii cieplnej w gminie wynosi co koszt energii elektrycznej.
Ważne Uogólnienie 4 WUC. Koszt energii cieplnej w gminie wynosi drugie tyle, co koszt energii elektrycznej.

10 Proces zmian. Audyt energetyczny
Przetarg – jako forma wyboru sprzedawcy energii. Wymiana urządzeń elektroenergetycznych.

11 Proces zmian. Umowy w energetyce.
Umowa o przesył energii elektrycznej Umowa o sprzedaż energii Umowa o konserwację oświetlenia Umowa kompleksowa

12 Proces zmian. Umowy w energetyce.
Sprzedawca energii Umowa zakup energii Umowa kompleksowa Spółka Dystrybucyjna (lokalny zakład energetyczny) Umowa o przesył Umowa o konserwację

13 Proces zmian. Umowa kompleksowa.

14 Proces zmian. Umowa kompleksowa.

15 Proces zmian. Umowa kompleksowa.
Umowa o charakterze adhezyjnym - wszystkie zawarte w umowie postanowienia są przez Ciebie akceptowane, w tym: postanowienia o cenach, które znajdują się w odrębnych dokumentach.

16 Podstawą dokonania zmiany jest audyt.
Proces zmian. Audyt. Podstawą dokonania zmiany jest audyt.

17 A jak z pozostałymi parametrami umowy?
Proces zmian. Audyt. C11 Optymalny wybór taryfy = planowany zysk zakładu energetycznego C12a A jak z pozostałymi parametrami umowy? C12b C11o Taryfa wybrana przypadkowo = dodatkowy zysk zakładu energetycznego, zbędne koszty klienta C12o …... …... 17

18 Proces zmian. Audyt. Zrzeszenie Audytorów Energetycznych
zaleca przed wykonaniem audytu dokonania analizy opłacalności. Dla samorządu analizy wykonujemy bezpłatnie. Na stronie znajduje się formularz zamówienia bezpłatnej analizy.

19 Proces zmian. Przetarg PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem przetargu jest elektryczność Dostawę i dystrybucję może zapewnić tylko lokalny zakład energetyczny. Taki zapis doprowadza do unieważnienia przetargu z braku ofert lub do protestów. Dostawa energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej… na potrzeby : oświetlenia ulicznego, sygnalizacji drogowej, budynku Urzędu…, do lokalu siedziby Gminnej…, do obiektów stadionu sportowego…, …………………………….. Wyszczególnienie wszystkich możliwych obiektów może być korzystne bo zapewnia oferentowi większą sprzedaż a tym samym może on zaoferować niższe ceny. Należy tylko pamiętać aby podać dane oddzielnie dla każdego obiektu.

20 Proces zmian. Przetarg TERMINY
Termin jest nie do przyjęcia -  ryzyko zmian cen jest zbyt wielkie. Im krótszy czas trwania umowy, tym cena może być bardziej zbliżona do ceny rynkowej i nie będzie uwzględniała ryzyka zmian. … Zamówienie powinno być realizowane w okresie do 31 stycznia 2010 r … Nie należy przesadzać z długością terminu związania ofertą. W tej chwili oferty na dostawę energii mają niekiedy ważność kilku godzin. Im dłuższy termin związania, tym większe ryzyko Oferenta zaproponowania ceny, która może mu przynieść stratę. Oferent będzie się starał to ryzyko zminimalizować podnosząc cenę. … Wykonawca pozostaje związany ofertą na okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert…

21 Proces zmian. Przetarg CENA
Rynek energii elektrycznej jest jeszcze bardzo niestabilny i mogą pojawiać się sytuacje generujące dodatkowe koszty Sprzedawcy. Ryzyko takich przypadków powinno być po stronie Sprzedawcy i powinien on uwzględniać to w swojej ofercie. Zamawiający powinien to wyraźnie zaznaczyć w specyfikacji. … Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie niezbędne koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków naliczonych, zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sporządzenia oferty … Obliczanie ceny za 1 kWh przyjęto w Polsce do czterech miejsc po przecinku. Zaokrąglanie w przypadku zakupu dużej wielkości jednostek energii elektrycznej jest niebezpieczne dla ogółu kosztów. Aby spełnić warunek określenia ceny z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku należy ją odnieść do 1 MWh. ...Cena ofertowa brutto winna zostać określona przez Wykonawcę w polskich złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku…

22 Symulacja efektów ekonomicznych.
ZAŁOŻENIA (gmina około mieszkańców) Roczny koszt energii elektrycznej i jej przesyłu – zł z czego: oświetlenie uliczne i oświetlenie miejsc publicznych – zł obiekt urzędu i innych obiektów, na które łoży budżet samorządu

23 Symulacja efektów ekonomicznych. Audyt.
12 % - średnie ograniczenie kosztów uzyskane w wyniku optymalizacji parametrów umownych dla oświetlenia ulicznego i miejsc publicznych – zł 9% - średnie ograniczenie kosztów uzyskane w wyniku optymalizacji parametrów umownych dla obiektów publicznych, utrzymywanych przez budżet gminy – zł. Stopa zwrotu kosztów audytu – 6 miesięcy. Ograniczenie rocznych kosztów energii elektrycznej – zł.

24 Symulacja efektów ekonomicznych. Przetarg.
Koszt energii elektrycznej stanowi około 50% wartości ogółu dotychczas ponoszonych kosztów za energię i przesył. Roczny koszt energii elektrycznej i jej przesyłu po audycie – zł w tym: Koszt przesyłu – zł Koszt energii elektrycznej – zł

25 Symulacja efektów ekonomicznych. Przetarg.
Koszt energii elektrycznej po audycie zł 3 % - przewidywany wynik pierwszego przetargu zł Koszt energii elektrycznej po I przetargu – zł. 3 % - przewidywany wynik drugiego przetargu – zł Ograniczenie rocznych kosztów energii elektrycznej w procedurze przetargowej – zł Koszt energii elektrycznej po przetargach – zł

26 Symulacja efektów ekonomicznych. Przetarg.
Roczny koszt energii elektrycznej po audycie i przetargach – zł Roczny koszt przesyłu energii elektrycznej po audycie – zł Roczny koszt przesyłu i energii razem – zł w tym: Oświetlenie uliczne – zł Obiekty – zł

27 a przez to na wielkość energii dostarczonej do odbiorników.
Symulacja efektów ekonomicznych. Wymiana urządzeń. Modernizacja oświetlenia ulicznego. Wymiana oświetlenia w obiektach. Wymiana urządzeń w obiektach jak i modernizacja oświetlenia ulicznego ma wpływ na wielkość zużytej energii, a przez to na wielkość energii dostarczonej do odbiorników.

28 Symulacja efektów ekonomicznych. Modernizacja oświetlenia.
Założony roczny koszt energii elektrycznej oświetlenia ulicznego i miejsc publicznych (po audycie i przetargu) – zł W przypadku kompleksowej wymiany opraw rtęciowych na sodowe, średnie ograniczenie wydatków na energię elektryczną i przesył wynosi około 45 % dotychczasowych kosztów. Ograniczenie kosztów – zł Stopa zwrotu inwestycji – 6,25 lat.

29 Symulacja efektów ekonomicznych. Wymiana urządzeń.
Założony roczny koszt energii elektrycznej obiektów (po audycie i przetargu) – zł Ilość punktów świetlnych w obiektach 1500 Roczny koszt za 100 W żarówkę świecącą 5 godzin dziennie w taryfie C11 128,00 zł Roczny koszt za energooszczędny odpowiednik 100 W żarówki (20 W) świecącą 5 godzin dziennie w taryfie C11 26,00 zł Roczny koszt oświetlenia wewnątrz obiektów (żarówka 100 W) Roczny koszt oświetlenia wewnątrz obiektów (żarówka 20 W) Ograniczenie kosztów energii elektrycznej i przesyłu Stopa zwrotu inwestycji – 4 miesiące.

30 Symulacja efektów ekonomicznych. Podsumowanie.
Koszt energii elektrycznej i przesyłu przed zmianami Ograniczenie kosztów z tytułu audytu Ograniczenie kosztów z tytułu przetargów Ograniczenie kosztów poprzez modernizację oświetlenia ulic i miejsc publicznych Ograniczenie kosztów poprzez wymianę oświetlenia w obiektach Koszt energii elektrycznej i przesyłu po dokonanych zmianach Oszczędność zł

31 Autor: Jarosław Różański
Symulacja efektów ekonomicznych. Podsumowanie. Autor: Jarosław Różański Przywidz

32 Autor: Jarosław Różański
Symulacja efektów ekonomicznych. Podsumowanie. Autor: Jarosław Różański Przywidz

33 Autor: Jarosław Różański
Symulacja efektów ekonomicznych. Podsumowanie. Autor: Jarosław Różański Przywidz

34 Symulacja efektów ekonomicznych. Podsumowanie.
5400 mieszkańców WUP – 77 zł Koszt energii w gminie zł WUD – obiekty to połowa kosztów energii Koszt w obiektach zł w planie budżetu na rok 2009 jest zł Wynik audytu: bezinwestycyjne zmiany zł 14,5 % Przywidz

35 Symulacja efektów ekonomicznych. Podsumowanie.
30 %

36 Człowiek a środowisko.

37 Człowiek a środowisko.

38 Człowiek a środowisko.

39 E=K+O+A Czas naprawy. ODNAWIALNE KONWENCJONALNE ALTERNATYWNE
ENERGETYKA E=K+O+A ODNAWIALNE KONWENCJONALNE

40 Czas naprawy. UCZESTNICY RYNKU ENERGETYCZNEGO Samorząd i władze gminy
Wytwórca, OSD i Sprzedawca Reprezentuje interesy wspólnoty Kieruje się kryteriami ekonomicznymi

41 UCZESTNICY PLANOWANIA ENERGETYCZNEGO
Czas naprawy. UCZESTNICY PLANOWANIA ENERGETYCZNEGO Samorząd i władze gminy Energetyczne Odpowiada za bezpieczeństwo Ekonomiczne Ekologiczne

42 Zmiany w ustawie Prawo Energetyczne.
Projekt z sierpnia 2008, mówi: Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej występuje o opinię do właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta) dotyczącą spójności projektu planu, Gmina uwzględnia w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego plany rozwoju przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art..19 ust. 8. Projekt założeń sporządza się dla obszaru gminy na okres 15 lat. Projekt założeń podlega aktualizacji co 3 lata. Uchwalenie przez gminę pierwszych założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, powinno nastąpić w terminie: 2 lat od wejścia w życie niniejszej ustawy – w gminach, które nie uchwaliły z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy tych założeń.

43 Model nr 1. Jakość dokumentów planistycznych
„Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe” – termin wykonania do 2 lat od wejścia zmiany ustawy w życie. Wybór firmy. Opracowanie katalogu potrzeb Wybór osoby, bądź zespołu ds. opracowania Koszt opracowania.

44 Jakość dokumentów planistycznych. Zagrożenia.
brak identyfikacji konieczności sporządzenia opracowania źle sformułowana specyfikacja istotnych warunków zamówienia zły wybór firmy opracowującej dokument brak w urzędzie odpowiednio przygotowanej osoby do współpracy z firmą opracowującą dokument brak współpracy pomiędzy wydziałami w urzędzie brak współpracy pomiędzy urzędem a opracowującym dokument źle wykonana inwentaryzacja powoduje złą diagnozę i nieadekwatne scenariusze brak programów wykonawczych brak ze strony urzędu bieżącej kontroli działań firmy wykonującej opracowanie.

45 Jakość dokumentów planistycznych. Zagrożenia.
Efekt: Powstaje autorskie opracowanie firmy wykonującej zlecenie, napisane językiem niezrozumiałym dla działaczy samorządowych i dla członków wspólnoty samorządowej. Potencjalny „półkownik”.

46 Model nr 2. Spójność dokumentów planistycznych.
Prawo Energetyczne wskazuje na trzy równoważne dokumenty, które stanowią podstawę prawidłowego procesu rozwoju gminy: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego IDEA Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe PLANOWANIE Plan zagospodarowania przestrzennego REALIZACJA

47 Spójność dokumentów planistycznych.
Program Ochrony Środowiska Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Strategia Rozwoju Gminy Program Rozwoju Lokalnego Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe

48 Spójność dokumentów planistycznych.
Strategia Rozwoju Gminy Wieloletni Plan Inwestycyjny Plan Gospodarki Odpadami. Program Poprawy Bezpieczeństwa. Program Ochrony Środowiska Program Rozwoju Turystyki Założenia (plan) zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Program Rozwoju Lokalnego

49 Spójność dokumentów planistycznych.
W obrębie Urzędu każdego szczebla należy wprowadzić obowiązek międzywydziałowych konsultacji dokumentów planistycznych. Obowiązek ten ma doprowadzić do spójnych rozwiązań zastosowanych obrębie energetyki w istniejących gminnych dokumentach planistycznych.

50 Model nr 3. Zarządzanie energią.
WUC - Ilość mieszkańców x 154 zł A gdzie zarzadzanie energią?

51 Model nr 3. Zarządzanie energią.
Wprowadzenie zarządzania energią: analiza aktualnej sytuacji energetycznej inwentaryzacja i ocena wyposażenia decyzja Analiza i ocena TAK NIE Raport ze wskazaniem działań Realizacja zaleceń

52 Model nr 3. Zarządzanie energią.
Energetyk komunalny.

53 Kontakt AM PREDA ul. Korczaka 4/8 46-040 Ozimek Tel. +48 77 544 99 20
Gsm Fax


Pobierz ppt "Jacek Walski AM PREDA Gdańsk, r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google