Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Audyt energetyczny - działania racjonalizujące zużycie energii i optymalizujące koszty utrzymania infrastruktury. Jacek Walski AM PREDA Gdańsk, 29.10.2008.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Audyt energetyczny - działania racjonalizujące zużycie energii i optymalizujące koszty utrzymania infrastruktury. Jacek Walski AM PREDA Gdańsk, 29.10.2008."— Zapis prezentacji:

1 Audyt energetyczny - działania racjonalizujące zużycie energii i optymalizujące koszty utrzymania infrastruktury. Jacek Walski AM PREDA Gdańsk, 29.10.2008 r.

2 2 Plan prezentacji Ważne Uogólnienia. Proces zmian. Symulacja efektów ekonomicznych. Model nr 1. Jakość dokumentów planistycznych Model nr 2. Spójność dokumentów planistycznych Model nr 3. Zarządzanie energią.

3 3

4 4 Potencjał oszczędności gminy.

5 5 Wolny rynek energii. Energetyczny brydż.

6 6 Ważne Uogólnienie 1 WUP. Średni koszt wydatków budżetowych na energię elektryczną w gminie wynosi 77 zł/mieszkańca.

7 7 Ważne Uogólnienie 2 WUD. Sumę wydatków na energię elektryczną w gminie stanowi w połowie - oświetlenie ulic i miejsc publicznych, w drugiej połowie - koszt energii w obiektach.

8 8 Ważne Uogólnienie 3 WUT. Koszt energii elektrycznej stanowi około 50% wartości ogółu dotychczas ponoszonych kosztów za energię i przesył.

9 9 Ważne Uogólnienie 4 WUC. Koszt energii cieplnej w gminie wynosi drugie tyle, co koszt energii elektrycznej.

10 10 Audyt energetyczny Przetarg – jako forma wyboru sprzedawcy energii. Wymiana urządzeń elektroenergetycznych. Proces zmian.

11 11 Proces zmian. Umowy w energetyce. Umowa o przesył energii elektrycznej Umowa o sprzedaż energii Umowa o konserwację oświetlenia Umowa kompleksowa

12 12 Proces zmian. Umowy w energetyce. Umowa zakup energiiUmowa kompleksowa Sprzedawca energii Umowa o konserwacjęUmowa o przesył Spółka Dystrybucyjna (lokalny zakład energetyczny)

13 13 Proces zmian. Umowa kompleksowa. Umowa kompleksowa Umowa o przesył energii Umowa o zakup energii

14 14 Proces zmian. Umowa kompleksowa. Umowa kompleksowa Umowa o przesył energii Umowa o zakup energii Umowa o konserwację

15 15 Proces zmian. Umowa kompleksowa. Umowa o charakterze adhezyjnym - wszystkie zawarte w umowie postanowienia są przez Ciebie akceptowane, w tym: postanowienia o cenach, które znajdują się w odrębnych dokumentach.

16 16 Podstawą dokonania zmiany jest audyt. Proces zmian. Audyt.

17 17 C11o C11 …... C12a C12b …... C12o Taryfa wybrana przypadkowo = dodatkowy zysk zakładu energetycznego, zbędne koszty klienta Optymalny wybór taryfy = planowany zysk zakładu energetycznego Proces zmian. Audyt.

18 18 Proces zmian. Audyt. Zrzeszenie Audytorów Energetycznych zaleca przed wykonaniem audytu dokonania analizy opłacalności. Dla samorządu analizy wykonujemy bezpłatnie. Na stronie www.preda.pl znajduje się formularzwww.preda.pl zamówienia bezpłatnej analizy.

19 19 Proces zmian. Przetarg PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Dostawa energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej… na potrzeby : - oświetlenia ulicznego, - sygnalizacji drogowej, - budynku Urzędu…, - do lokalu siedziby Gminnej…, - do obiektów stadionu sportowego…, - …………………………….. Przedmiotem przetargu jest elektryczność. 09310000-5. Dostawę i dystrybucję może zapewnić tylko lokalny zakład energetyczny. Taki zapis doprowadza do unieważnienia przetargu z braku ofert lub do protestów. Wyszczególnienie wszystkich możliwych obiektów może być korzystne bo zapewnia oferentowi większą sprzedaż a tym samym może on zaoferować niższe ceny. Należy tylko pamiętać aby podać dane oddzielnie dla każdego obiektu.

20 20 Proces zmian. Przetarg TERMINY Termin jest nie do przyjęcia - ryzyko zmian cen jest zbyt wielkie. Im krótszy czas trwania umowy, tym cena może być bardziej zbliżona do ceny rynkowej i nie będzie uwzględniała ryzyka zmian. … Zamówienie powinno być realizowane w okresie do 31 stycznia 2010 r … … Wykonawca pozostaje związany ofertą na okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert… Nie należy przesadzać z długością terminu związania ofertą. W tej chwili oferty na dostawę energii mają niekiedy ważność kilku godzin. Im dłuższy termin związania, tym większe ryzyko Oferenta zaproponowania ceny, która może mu przynieść stratę. Oferent będzie się starał to ryzyko zminimalizować podnosząc cenę.

21 21 Proces zmian. Przetarg CENA...Cena ofertowa brutto winna zostać określona przez Wykonawcę w polskich złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku… Obliczanie ceny za 1 kWh przyjęto w Polsce do czterech miejsc po przecinku. Zaokrąglanie w przypadku zakupu dużej wielkości jednostek energii elektrycznej jest niebezpieczne dla ogółu kosztów. Aby spełnić warunek określenia ceny z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku należy ją odnieść do 1 MWh. … Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie niezbędne koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków naliczonych, zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sporządzenia oferty … Rynek energii elektrycznej jest jeszcze bardzo niestabilny i mogą pojawiać się sytuacje generujące dodatkowe koszty Sprzedawcy. Ryzyko takich przypadków powinno być po stronie Sprzedawcy i powinien on uwzględniać to w swojej ofercie. Zamawiający powinien to wyraźnie zaznaczyć w specyfikacji.

22 22 ZAŁOŻENIA (gmina około 15.000 mieszkańców) Roczny koszt energii elektrycznej i jej przesyłu – 1.200.000 zł z czego: oświetlenie uliczne i oświetlenie miejsc publicznych – 600.000 zł obiekt urzędu i innych obiektów, na które łoży budżet samorządu – 600.000 zł Symulacja efektów ekonomicznych.

23 23 Symulacja efektów ekonomicznych. Audyt. 12 % - średnie ograniczenie kosztów uzyskane w wyniku optymalizacji parametrów umownych dla oświetlenia ulicznego i miejsc publicznych – 72.000 zł 9% - średnie ograniczenie kosztów uzyskane w wyniku optymalizacji parametrów umownych dla obiektów publicznych, utrzymywanych przez budżet gminy – 54.000 zł. Stopa zwrotu kosztów audytu – 6 miesięcy. Ograniczenie rocznych kosztów energii elektrycznej – 126.000 zł.

24 24 Symulacja efektów ekonomicznych. Przetarg. Koszt energii elektrycznej stanowi około 50% wartości ogółu dotychczas ponoszonych kosztów za energię i przesył. Roczny koszt energii elektrycznej i jej przesyłu po audycie – 1.074.000 zł w tym: Koszt przesyłu – 537.000 zł Koszt energii elektrycznej – 537.000 zł

25 25 Symulacja efektów ekonomicznych. Przetarg. Koszt energii elektrycznej po audycie - 537.000 zł 3 % - przewidywany wynik pierwszego przetargu 16.000 zł Koszt energii elektrycznej po I przetargu – 521.000 zł. 3 % - przewidywany wynik drugiego przetargu – 15.600 zł Ograniczenie rocznych kosztów energii elektrycznej w procedurze przetargowej – 31.600 zł Koszt energii elektrycznej po przetargach – 505.400 zł

26 26 Roczny koszt energii elektrycznej po audycie i przetargach – 505.400 zł Roczny koszt przesyłu energii elektrycznej po audycie – 537.000 zł Roczny koszt przesyłu i energii razem – 1.042.400 zł w tym: Oświetlenie uliczne – 512.200 zł Obiekty – 530.200 zł Symulacja efektów ekonomicznych. Przetarg.

27 27 Modernizacja oświetlenia ulicznego. Wymiana oświetlenia w obiektach. Wymiana urządzeń w obiektach jak i modernizacja oświetlenia ulicznego ma wpływ na wielkość zużytej energii, a przez to na wielkość energii dostarczonej do odbiorników. Symulacja efektów ekonomicznych. Wymiana urządzeń.

28 28 Założony roczny koszt energii elektrycznej oświetlenia ulicznego i miejsc publicznych (po audycie i przetargu) – 512.200 zł W przypadku kompleksowej wymiany opraw rtęciowych na sodowe, średnie ograniczenie wydatków na energię elektryczną i przesył wynosi około 45 % dotychczasowych kosztów. Ograniczenie kosztów – 231.000 zł Stopa zwrotu inwestycji – 6,25 lat. Symulacja efektów ekonomicznych. Modernizacja oświetlenia.

29 29 Ilość punktów świetlnych w obiektach1500 Roczny koszt za 100 W żarówkę świecącą 5 godzin dziennie w taryfie C11 128,00 zł Roczny koszt za energooszczędny odpowiednik 100 W żarówki (20 W) świecącą 5 godzin dziennie w taryfie C11 26,00 zł Roczny koszt oświetlenia wewnątrz obiektów (żarówka 100 W)192.000 zł Roczny koszt oświetlenia wewnątrz obiektów (żarówka 20 W) 39.000 zł Ograniczenie kosztów energii elektrycznej i przesyłu 153.000 zł Stopa zwrotu inwestycji – 4 miesiące. Założony roczny koszt energii elektrycznej obiektów (po audycie i przetargu) – 530.200 zł Symulacja efektów ekonomicznych. Wymiana urządzeń.

30 30 Koszt energii elektrycznej i przesyłu przed zmianami 1.200.000 zł Ograniczenie kosztów z tytułu audytu126.000 zł Ograniczenie kosztów z tytułu przetargów31.600 zł Ograniczenie kosztów poprzez modernizację oświetlenia ulic i miejsc publicznych 231.000 zł Ograniczenie kosztów poprzez wymianę oświetlenia w obiektach 153.000 zł Koszt energii elektrycznej i przesyłu po dokonanych zmianach 658.400 zł Symulacja efektów ekonomicznych. Podsumowanie.

31 31 Symulacja efektów ekonomicznych. Podsumowanie.

32 32 Symulacja efektów ekonomicznych. Podsumowanie.

33 33 Symulacja efektów ekonomicznych. Podsumowanie.

34 34 Symulacja efektów ekonomicznych. Podsumowanie. 5400 mieszkańców WUP – 77 zł Koszt energii w gminie 415.000 zł WUD – obiekty to połowa kosztów energii Koszt w obiektach 207.500 zł Koszt w obiektach 207.500 zł w planie budżetu na rok 2009 jest 200.000 zł Wynik audytu: bezinwestycyjne zmiany 29.000 zł 14,5 %

35 35 Symulacja efektów ekonomicznych. Podsumowanie.

36 36 Człowiek a środowisko.

37 37 Człowiek a środowisko.

38 38 Człowiek a środowisko.

39 39 KONWENCJONALNE Czas naprawy. ODNAWIALNE ENERGETYKA ALTERNATYWNE

40 40 Kieruje się kryteriami ekonomicznymi Reprezentuje interesy wspólnoty Wytwórca, OSD i Sprzedawca Samorząd i władze gminy UCZESTNICY RYNKU ENERGETYCZNEGO Czas naprawy.

41 41 Odpowiada za bezpieczeństwo Samorząd i władze gminy UCZESTNICY PLANOWANIA ENERGETYCZNEGO Czas naprawy. Energetyczne Ekonomiczne Ekologiczne

42 42 Zmiany w ustawie Prawo Energetyczne. Projekt z sierpnia 2008, mówi: Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej występuje o opinię do właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta) dotyczącą spójności projektu planu, Gmina uwzględnia w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego plany rozwoju przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art..19 ust. 8. Projekt założeń sporządza się dla obszaru gminy na okres 15 lat. Projekt założeń podlega aktualizacji co 3 lata. Uchwalenie przez gminę pierwszych założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, powinno nastąpić w terminie: 2 lat od wejścia w życie niniejszej ustawy – w gminach, które nie uchwaliły z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy tych założeń.

43 43 Model nr 1. Jakość dokumentów planistycznych Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe – termin wykonania do 2 lat od wejścia zmiany ustawy w życie. Wybór firmy. Opracowanie katalogu potrzeb Wybór osoby, bądź zespołu ds. opracowania Koszt opracowania.

44 44 Jakość dokumentów planistycznych. Zagrożenia. brak identyfikacji konieczności sporządzenia opracowania źle sformułowana specyfikacja istotnych warunków zamówienia zły wybór firmy opracowującej dokument brak w urzędzie odpowiednio przygotowanej osoby do współpracy z firmą opracowującą dokument brak współpracy pomiędzy wydziałami w urzędzie brak współpracy pomiędzy urzędem a opracowującym dokument źle wykonana inwentaryzacja powoduje złą diagnozę i nieadekwatne scenariusze brak programów wykonawczych brak ze strony urzędu bieżącej kontroli działań firmy wykonującej opracowanie.

45 45 Jakość dokumentów planistycznych. Zagrożenia. Efekt: Powstaje autorskie opracowanie firmy wykonującej zlecenie, napisane językiem niezrozumiałym dla działaczy samorządowych i dla członków wspólnoty samorządowej. Potencjalny półkownik.

46 46 Model nr 2. Spójność dokumentów planistycznych. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Plan zagospodarowania przestrzennego IDEA PLANOWANIE REALIZACJA Prawo Energetyczne wskazuje na trzy równoważne dokumenty, które stanowią podstawę prawidłowego procesu rozwoju gminy:

47 47 Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Strategia Rozwoju GminyProgram Rozwoju Lokalnego Miejscowy Plan Zagospodarowania PrzestrzennegoProgram Ochrony Środowiska Spójność dokumentów planistycznych.

48 48 Spójność dokumentów planistycznych. Strategia Rozwoju Gminy Wieloletni Plan Inwestycyjny Program Poprawy Bezpieczeństwa. Program Rozwoju Turystyki Założenia (plan) zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. Program Rozwoju Lokalnego Plan Gospodarki Odpadami. Program Ochrony Środowiska Plan Zagospodarowania Przestrzennego

49 49 Spójność dokumentów planistycznych. W obrębie Urzędu każdego szczebla należy wprowadzić obowiązek międzywydziałowych konsultacji dokumentów planistycznych. Obowiązek ten ma doprowadzić do spójnych rozwiązań zastosowanych obrębie energetyki w istniejących gminnych dokumentach planistycznych.

50 50 Model nr 3. Zarządzanie energią.

51 51 Realizacja zaleceń Model nr 3. Zarządzanie energią. Wprowadzenie zarządzania energią: decyzja inwentaryzacja i ocena wyposażenia analiza aktualnej sytuacji energetycznej NIETAK Raport ze wskazaniem działań Analiza i ocena

52 52 Model nr 3. Zarządzanie energią. Budżet Obiekty oświatowe Inne Obiekty służby zdrowia Ośrodki kultury Obiekty urzędu Obiekty komunalne Drogi

53 53 Kontakt AM PREDA ul. Korczaka 4/8 46-040 Ozimek Tel. +48 77 544 99 20 Gsm +48 508 939 932 Fax +48 77 544 97 23 E-mail: preda@preda.plpreda@preda.pl www.preda.pl


Pobierz ppt "Audyt energetyczny - działania racjonalizujące zużycie energii i optymalizujące koszty utrzymania infrastruktury. Jacek Walski AM PREDA Gdańsk, 29.10.2008."

Podobne prezentacje


Reklamy Google