Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

"Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej Usługi publiczne w ramach partnerstwa publiczno- prywatnego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: ""Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej Usługi publiczne w ramach partnerstwa publiczno- prywatnego."— Zapis prezentacji:

1 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej Usługi publiczne w ramach partnerstwa publiczno- prywatnego (PPP) Wałbrzych, 10.12.2013 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

2 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej Definicja PPP (znaczenie ogólne) Każdego rodzaju współpraca sektora publicznego i prywatnego, mającą na celu realizację szeroko pojętego dobra publicznego lub też współpracę partnerską przy realizacji stosunkowo dużych projektów, które mają na celu wykonywanie zadań użyteczności publicznej. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

3 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej PPP - Definicja Parlamentu Europejskiego Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) oznacza formy współpracy między organami publicznymi a sektorem prywatnym, które służą skuteczniejszej realizacji inwestycji infrastrukturalnych lub innego rodzaju operacji, świadczących usługi publiczne, poprzez dzielenie ryzyka, wspólne korzystanie ze specjalistycznej wiedzy sektora prywatnego lub uzyskanie dodatkowych źródeł kapitału. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

4 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej Czym jest PPP? Partnerstwo publiczno-prywatne jest formą długoterminowej współpracy sektora prywatnego i publicznego przy przedsięwzięciach mających na celu realizacje zadań publicznych, Jej celem jest realizacja zadania – przedstawienia projektu lub realizacji usługi, tradycyjnie świadczonej przez sektor publiczny, Obie strony umowy czerpią z niej korzyści; ich zakres zależy od wkładu finansowego, Strony dzielą się ryzykiem: handlowym, rynkowym, eksploatacyjnym i finansowym oraz odpowiedzialnością Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

5 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej Czym jest PPP? PPP są sposobem, w jaki administracja publiczna może sięgnąć po środki inwestorów prywatnych, dzięki czemu nie zwiększa stopnia zadłużenia budżetowego, Formułę PPP stosuje się, gdy przynosi ona korzyści w stosunku do tradycyjnych sposobów realizacji inwestycji, umożliwia wykorzystanie wiedzy i umiejętności podmiotów prywatnych, tym samym stanowi uzupełnienie i wymianę doświadczeń, jakimi w danej dziedzinie dysponuje sektor publiczny. PPP jest szczególnie popularna w USA i Kanadzie, choć staje się coraz popularniejsza również w Unii Europejskiej. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

6 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej Aspekt prawny PPP W Polsce zagadnienia związane z PPP reguluje: Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 roku o partnerstwie publiczno – prywatnym, Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. Nr 19, poz. 101, z późn. zm.), Rozporządzenie Ogólne Parlamentu Europejskiego na lata 2014-2020. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

7 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej Aspekt prawny PPP Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 roku o partnerstwie publiczno – prywatnym określa zasady współpracy podmiotu publicznego i partnera prywatnego w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Przedmiotem partnerstwa publiczno-prywatnego jest wspólna realizacja przedsięwzięcia oparta na podziale zadań i ryzyk pomiędzy podmiotem publicznym i partnerem prywatnym. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

8 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej Aspekt prawny PPP Zakres przedsięwzięć PPP obejmuje: budowę lub remont obiektu budowlanego, świadczenie usług, wykonanie dzieła, w szczególności wyposażenie składnika majątkowego w urządzenia podwyższające jego wartość lub użyteczność, inne świadczenie połączone z utrzymaniem lub zarządzaniem składnikiem majątkowym, który jest wykorzystywany do realizacji przedsięwzięcia publiczno- prywatnego lub jest z nim związany. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

9 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej Cechy charakterystyczne PPP Współpracę w ramach PPP wyróżnia od innych rodzajów współpracy kilka cech: Jest to współpraca długoterminowa, Skonstruowana w oparciu o produkt końcowy, Łącząca finansowanie przez podmiot prywatny ze środkami z innych źródeł (np. instytucji finansowych), W jej ramach to podmiot prywatny odpowiedzialny jest za realizację poszczególnych elementów projektu, a podmiot publiczny skupia się na identyfikacji celów do osiągnięcia, monitoringu i kontroli, Bazuje na optymalnym podziale ryzyka, w którym ryzyko ponosi ten partner, który potrafi nim najbardziej efektywnie zarządzać, Relacje kształtowane nie przez PZP (brak relacji zamawiający – wykonawca). Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

10 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej Korzyści dla władz publicznych z PPP Przyśpieszenie inwestycji infrastrukturalnych, Szybsze wdrożenie Projektów, Redukcja całkowitych kosztów przedsięwzięcia, Polepszenie jakości usług, Lepsze zmotywowanie stron współpracy do sprawniejszej realizacji zadań, Generowanie dodatkowych przychodów, Rozłożenie ryzyka związanego z realizacją inwestycji pomiędzy oba podmioty. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

11 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej Geneza PPP Narastające problemy gospodarcze w latach 70 ubiegłego wieku, Jednostki publiczne były nieefektywne w zaspokajaniu potrzeb społecznych, jakość usług była niewystarczająca, Pojawiła się koncepcja zarządzania usługami publicznymi tak, jak przedsiębiorstwem prywatnym, Nacisk na efektywność, wysoką jakość i oszczędność, Liderzy zmian – Nowa Zelandia oraz W. Brytania pod rządami M. Thatcher. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

12 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej Tradycyjna metoda realizacji inwestycji a PPP Dany podmiot publiczny, realizując inwestycję w tradycyjny sposób, zmuszony jest do rozpisywania szeregu przetargów i współpracę z wieloma podmiotami na różnych etapach inwestycji, Dzięki PPP podmiot publiczny może skoncentrować się na efekcie końcowym, nie interesują go etapy pośrednie związane z przygotowaniem inwestycji i jej realizacją, Ponieważ w PPP partner prywatny eksploatuje obiekt, będzie dodatkowo zmotywowany do jego starannego wykonania, by nie narażać się na dodatkowe koszty po skończeniu budowy. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

13 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej Modele PPP BOT – od ang. Build – Operate – Transfer –buduj, eksploatuj, przekaż - inwestor prywatny buduje projekt, eksploatuje go (np. 15 lat) a następnie przekazuje na własność partnerowi publicznemu, który pełni jedynie funkcje regulacyjne i nadzorcze. Prywatny inwestor jest finansowany z subwencji z państwowej kasy. DBFO – od ang. Design-Build-Finance-Operate – projektuj, buduj, finansuj i eksploatuj - na czas trwania kontraktu inwestycja jest własnością prywatnego inwestora. Na nim spoczywa znalezienie środków na sfinansowanie przedsięwzięcia, strona publiczna natomiast pokrywa bieżące koszty eksploatacji. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

14 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej Modele PPP BOO – Build – Own – Operate –buduj, posiadaj i eksploatuj w tym modelu nie dochodzi po określonym czasie do przejęcia przez partnera publicznego inwestycji. Inwestor prywatny pobiera od użytkowników opłaty (np. drogi). BTL – buduj - przekaż – dzierżaw – podmiot prywatny finansuje, realizuje inwestycję biorąc na siebie ryzyko przekroczenia kosztów i opóźnień w realizacji inwestycji. Po uzyskaniu wymaganych w wyniku testów parametrów technicznych inwestycji prawo własności zostaje przekazane stronie publicznej a podmiot prywatny zajmuje się eksploatacją obiektu w imieniu strony publicznej na mocy dzierżawy. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

15 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej Projekty hybrydowe W literaturze międzynarodowej przyjęło się pojęcie projektu hybrydowego, jako projektu realizowanego w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, w którym wykorzystane zostały środki unijne. Środki funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności stanowią w takim modelu uzupełnienie finansowania prywatnego. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

16 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej Finansowanie projektów hybrydowych w perspektywie 2007-2013: Zasady rozliczania projektów hybrydowych w perspektywie finansowej 2007-2013 nie różnią się od projektów tradycyjnych, Dotacja UE dla projektów generujących dochód wyliczana jest na podstawie tzw. luki finansowej (Art. 55 Rozporządzenia 1083/2006), Definicja Beneficjenta – tylko podmiot publiczny może zostać beneficjentem w ramach PPP; Zasady mające zastosowanie do projektów generujących przychody nie są dostosowane do PPP; Okres kwalifikowania wydatków nie może wykraczać poza datę 31 grudnia 2015 r. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

17 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej Finansowanie projektów hybrydowych w perspektywie 2014-2020: Treść zapisów w rozporządzeniu ogólnym Parlamentu Europejskiego: uznanie szczególnej specyfiki PPP poprzez zapewnienie prymatu przepisów dla tego trybu nad przepisami o charakterze ogólnym, wprowadzenie do rozporządzenia ogólnego definicji PPP, zapewnienie, że beneficjentem projektu może być podmiot publiczny lub podmiot prywatny, zapewnienie możliwości zmiany beneficjenta w trakcie realizacji projektu, bez uszczerbku dla przepisów dotyczących trwałości, uznanie kwalifikowalności wydatków w przypadku wpłaty refundacji UE na rachunek powierniczy, jeśli kontrakt PPP przewiduje ponoszenie przez podmiot publiczny opłat za dostępność, rozłożonych w fazie operacyjnej projektu tj. po zakończeniu okresu kwalifikowalności wydatków. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

18 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej Case study – Miasto Gdańsk W 1992 r. została utworzona spółka inwestycyjna SAUR Neptun Gdańsk SA, której założycielem była francuska spółka prywatna (51% akcji) oraz Miasta Gdańsk (49% akcji). Prywatno-publiczna spółka inwestycyjna zawarła 30-letni kontrakt z Miastem Gdańsk na świadczenie usług w zakresie produkcji i dystrybucji wody oraz odbioru i oczyszczania ścieków. Miasto dzierżawi spółce inwestycyjnej elementy systemów wodociągowego i kanalizacyjnego, Spółka zaś ma obowiązek utrzymania ich w stanie zdatnym do eksploatacji. Spółka na czas kontraktu pobiera opłaty za usługi, które są korzyściami dla jej udziałowców. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

19 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej Korzyści partnerstwa publiczno-prywatnego na podstawie studium przypadków Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

20 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej Case study – Miasto Kraków Projekt polegał na poprawie stanu technicznego opraw, źródeł światła, kabli oświetlenia sygnalizacyjnego itp. Inwestycji podjęło się konsorcjum dwóch firm Electrimu Warszawa i ES System z Krakowa w 1998 r. Konsorcjum wymieniło i zmodernizowało oświetlenie, jednocześnie finansując swoje działania. Oszczędności z tytułu wymiany oświetlenia na sodowe (bardziej energooszczędne) wynoszą ponad 44%. Prywatnemu inwestorowi zależy na racjonalnym zużyciu energii, wzrosła efektywność zarządzania oświetleniem w mieście (krakowskie latarnie palą się dokładnie wtedy, gdy są potrzebne). Finansowanie działalności spółki inwestycyjnej jest bardziej opłacalne dla miasta niż samodzielne remontowanie i utrzymywanie oświetlenia. Inwestor prywatny otrzymuje od miasta opłaty w ramach umowy koncesyjnej. Taryfy corocznie ustalają obaj partnerzy, uwzględniając potrzeby miasta i inwestora. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

21 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej Korzyści partnerstwa publiczno-prywatnego na podstawie studium przypadków Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

22 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej Dziękuję za uwagę Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.


Pobierz ppt ""Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej Usługi publiczne w ramach partnerstwa publiczno- prywatnego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google