Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Perspektywy ochrony przyrody w XXI wieku ”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Perspektywy ochrony przyrody w XXI wieku ”"— Zapis prezentacji:

1 „Perspektywy ochrony przyrody w XXI wieku ”
Projekt konkursowy Przygotowała Karolina Paszek Klasa III Gimnazjum nr 2 w Luboniu

2 Człowiek jako element ekosystemu powinien współistnieć z otaczającą przyrodą i czerpać z niej zdrowie i radość.

3 Tworząc sztuczne siedliska należy liczyć się z chorobami cywilizacyjnymi .

4 U progu XXI wieku jest oczywiste, że zaspokojenie potrzeb rosnącej ludności świata przez gospodarkę, jaką teraz mamy będzie po prostu niemożliwe .

5

6 transport ma wpływ zanieczyszczenia powietrza
Eksploatacja paliw kopalnych, rozwój motoryzacji, masowy wyrób jednorazowego użytku produktów i kumulacja odpadów spektakularnie przyczynia się do podwyższenia poziomu życia, ale też degradacji środowiska przyrodniczego . transport ma wpływ zanieczyszczenia powietrza rafinerie zużywają zasoby bogactwa naturalnego torby jednorazowego użytku to balast na wysypisku śmieci

7 Ingerencja człowieka w ekosystemy niesie za sobą skutki i nieodwracalne zmiany.
susze efekt cieplarniany powodzie kwaśne deszcze wysypiska śmieci ścieki

8 Wiele krajów na świecie ma wysoko rozwiniętą ekologiczną świadomość, a myśl technologiczną z sukcesami wprowadza do praktyki. Źródło :

9 Deklaracja ONZ działa na rzecz Zjednoczenia Świata.
Wszyscy mieszkamy na tej samej planecie, jesteśmy zależni od jej zasobów i naturalnego bogactwa, które są potrzebne dla naszego życia i dobrobytu. Deklaracja ONZ działa na rzecz Zjednoczenia Świata. Oczekuje działań na rzecz ochrony środowiska, poszanowania praw człowieka, pokoju oraz zrównoważonego rozwoju.

10 ONZ prowadzi działania zmierzające do poprawy
ochrony środowiska na świecie i negocjuje porozumienia w sprawie : zmian klimatycznych przykład Afryki, która według Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), wskutek globalnego ocieplenia może utracić do 2025 dwie trzecie swoich użytków rolnych a do 2030 ceny żywności na tym kontynencie wzrosną o 50-90% dobitnie pokazuje, że zmiany klimatu są ogromnym wyzwaniem humanitarnym współczesności.

11 kurczenie się warstwy ozonowej
Od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2017 lub 2020 opracowane zostaną ilościowe limity emisji lub redukcji gazów cieplarnianych. kurczenie się warstwy ozonowej 16 września 1987 roku wprowadzono w życie Protokół Montrealski dotyczący redukcji emisji do atmosfery chloru, freonów i halonów. wg raportu Panela z 2006 r. regeneracja warstwy ozonowej przewidywana jest w połowie XXI w. i może się opóźnić nawet o 20 lat w rejonie Antarktydy w stosunku do wcześniejszych prognoz. Obecnie kraje rozwinięte obowiązuje zakaz produkcji i zużycia wszystkich substancji zubożających warstwę ozonową (SZWO), a w przypadku krajów rozwijających się 10-letni okres opóźnienie w realizacji.

12 odpadów toksycznych Konwencja Bazylejska o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych jest najbardziej wszechstronną globalną umową w sprawie odpadów. ratyfikacja Konwencji Sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych, sporządzonej w Sztokholmie dnia 22 maja 2001 r. wyznaczyła limity Odrębne przepisy regulują postępowanie z odpadami toksycznymi. Wiążą się one z opakowaniem, transportem /import, eksport, tranzyt/, pobieraniem próbek i analizą odpadów celem dopuszczenia do składowania, monitorowaniem tego procesu, unieszkodliwianiem/ recykling, utylizacja/ . Wszystko musi odbywać bez ingerencji w ekosystemy, w przeciwnym razie obowiązują karnoprawne konsekwencje.

13 Potrzeba akceptacji sposobów zagospodarowania odpadów w skali międzynarodowej.
W Polsce do recyklingu trafia jedynie 2 % odpadów, natomiast normą wspólnotową jest 25 %. Mamy problemy w branży odpadowej baterii, opon, świetlówek oraz sprzętu komputerowego. W Polsce brak skutecznego i efektywnego systemu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE). Unijny limit wynoszący 4 kg na osobę, w 2010 r. w Polsce ukształtował się na poziomie niecałych 3 kg/os. Dla porównania lider - Szwecja może pochwalić się wskaźnikiem powyżej 16 kg/osobę.

14 niszczenia lasów i gatunków
W Rio de Jenerio 1992r. na Konferencji Narodów Zjednoczonych podjęto decyzje co do działań dotyczących lasów 28 sierpnia 2003 r. w Joensuu została sporządzona „Konwencja o Europejskim Instytucie Leśnictwa” rozszerzająca program pracy o różnorodności biologicznej Konwencja Waszyngtońska – CITES z 1973r. reguluje prawo o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem

15 Powierzchnie lasów, na których ekosystemy zachowały się w stanie naturalnym lub mało zmienionym poddawane są ochronie w formie parków narodowych lub rezerwatów. Obszary o innych walorach przyrodniczych i krajobrazowych chronione są w formie parków krajobrazowych. Określone siedliska leśne wymagają ochrony w formie obszarów Natura Dla wszystkich tych form ochrony przyrody sporządza się plany ochrony uwzględniane w planach urządzania lasów.

16 Najstarszym parkiem narodowym na świecie jest Park Narodowy Yellowstone w Stanach Zjednoczonych, o powierzchni 8980 km². Ustawa w tej sprawie została podpisana przez prezydenta Granta 1 marca 1872 roku. Najstarszym parkiem narodowym w Polsce jest Białowieski Park Narodowy, który został utworzony 17 sierpnia 1932 pod nazwą Park Narodowy w Białowieży. Najmłodszym parkiem narodowym jest park "Park Narodowy Ujście Warty" który został utworzony 1 lipca 2001 roku.

17 Zanieczyszczenia wody i powietrza
Konwencja Helsińska lub HELCOM dotyczy ochrony środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego sporządzona w Helsinkach /1992 r./ zajmuje się monitorowaniem tego terenu. Została przez polski rząd ratyfikowana 8 października 1999 r., zaś weszła w życie 17 stycznia 2000 r. i obowiązuje nadal. Konwencja Gdańska skupiła się na rybołówstwie i ochronie żywych zasobów Konwencja w sprawie Międzynarodowej Komisji Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniami – znajduje się w przygotowaniu

18 Nowelizacja kodeksu karnego przewiduje wysokie kary za zatruwanie środowiska.
Zanieczyszczenie wody, powietrza czy ziemi, które przyczynią się do obniżenia jakości środowiska na danym terenie będzie podlegać karze od trzech do pięciu miesięcy pozbawienia wolności Osobie, która zabije np. żurawia, będzie groziło od trzech miesięcy do pięciu lat więzienia. Taka sama kara przewidziana jest dla osób, które chronionymi gatunkami zwierząt będą handlować lub posiadać je bez zezwoleń.

19 Proekologiczna postawa ma swoje prawne uwarunkowania, a najważniejszym z aktów, na którym bazuje jest „ Światowa Karta Przyrody ”. /Dokument ONZ uchwalony 1982 z inicjatywy Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody i Zasobów Naturalnych (IUCN) oraz Światowego Programu Ochrony Środowiska (UNEP); uznając potrzebę ochrony przyrody za warunek ciągłości cywilizacji i przetrwania człowieka formułuje ogólne założenia w tym zakresie/.

20 Rada Europy wspólnie z innymi państwami ustanowiła :
dzika fauna i flora stanowi naturalne dziedzictwo o wartości estetycznej, naukowej, kulturowej, rekreacyjnej, gospodarczej, liczebność wielu gatunków dzikiej fauny i flory ulega obecnie poważnemu zmniejszeniu, a niektórym z nich zagraża wyginięcie, ochrona dzikiej fauny i flory powinna być uwzględniona przez rządy w krajowych planach i programach

21 Mieszkańcy świata mają obowiązek chronić środowisko
i działać proekologicznie. Włączyć się w akcje.

22 Gospodarka światowa wprowadza do obrotu produkty ulegające biodegradacji i umieszcza na opakowaniach wskazówki dla klientów.

23 Taki model gospodarczy mieści się w idei rozwoju zrównoważonego
Taki model gospodarczy mieści się w idei rozwoju zrównoważonego. Od jego realizacji zależy przyszłość świata. Odpowiedzialność ponosi każdy z nas.

24

25 Życie rzeczy oznakowanych ekologicznie to
upcykling, recykling i dizajn.

26 Ustawa o ochronie przyrody wyróżnia następujące formy ochrony: -parki narodowe, -rezerwaty przyrody, -parki krajobrazowe, -obszary chronionego krajobrazu, -obszary Natura 2000, -pomniki przyrody, - stanowiska dokumentacyjne, - użytki ekologiczne, -zespoły przyrodniczo – krajobrazowe, -ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów. parki narodowe sieć rezerwatów

27 Odpowiedzialność za przyrodę ponosi każdy z nas.
Wkraczając na teren Parku Narodowego pamiętaj o przestrzeganiu regulaminu dla zwiedzających: • chodź tylko wyznaczonymi szlakami turystycznymi, • nie wydeptuj nowych i nie skracaj istniejących szlaków turystycznych, • nie biwakuj poza wyznaczonymi polami namiotowymi, • stosuj się do wszelkich wskazówek pracowników Parku Narodowego oraz Strażników Ochrony Przyrody. pozyskiwania, niszczenia lub uszkadzania drzew i innych roślin.

28 Jezioro Kociołek

29 Jednym z powodów kompleksowej ochrony przyrody jest zachowanie różnorodności form życia na Ziemi.

30 W Polsce przyjęto Politykę Ekologiczną Państwa, zawartą
w uchwale sejmu RP z dnia 8 maja 2003 r. (M.P. z 2003 r. Nr 33, poz. 433) na lata 2003 – 2006 (z uwzględnieniem perspektyw na lata 2007 – 2010). Program wykonawczy do Polityki ekologicznej państwa obejmuje lata 2010 i 2025.

31 Komisja Ochrony Środowiska Morskiego Bałtyku, znana również jako Komisja Helsińska lub HELCOM, decyduje o stanie środowiska oraz zanieczyszczeniach zrzucanych do morza. Dane te są analizowane i na tej podstawie opracowuje się zalecenia skierowane do państw członkowskich zobowiązujące do konkretnych działań mających na celu ochronę wód morskich.

32 Polska bierze udział w pracach Komisji Europejskiej Współpracy Gospodarczej zajmującej się ochroną Bałtyku. Jako kraj nadbałtycki podpisała Konwencję dotyczącą rybołówstwa oraz ochrony żywych zasobów Morza Bałtyckiego.

33 Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Nowa instytucja (2008 r.) ma zarządzać obszarami Natura 2000, wydawać decyzje środowiskowe przy budowie autostrad i kontrolować wpływ nowych inwestycji na przyrodę. Powstała z połączenia jednostek, które do tej pory zajmowały się ochroną środowiska, w tym z Wydziałów Ochrony Środowiska w Urzędach Wojewódzkich. 16 regionalnych dyrekcji ochrony środowiska.

34 O ochronę przyrody walczą również organizacje pozarządowe.

35

36 Obie organizacje działające między innymi na rzecz ochrony ekosystemu Morza Śródziemnego oraz tuńczyka błękitnopłetwego, jak również związanego z nim od wieków tradycyjnego rybołówstwa.

37 Organizacje pozarządowe
Wyspecjalizowane w ochronie przyrody  prowadzą badania naukowe, opracowują plany i projekty, realizują praktyczne przedsięwzięcia polegające na ochronie konkretnych miejsc lub gatunków, zakładają własne rezerwaty i popularyzują ochronę przyrody.

38 Najstarsza organizacja ekologiczna na świecie, założona przez Johna Muira , roku w USA. Obecnie liczy około 1,3 mln członków, realizuje wiele inicjatyw, programów i warsztatów.

39 Greenpeace to międzynarodowa organizacja pozarządowa,
działająca na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Organizacja koncentruje swoje działania na najbardziej istotnych, globalnych zagrożeniach dla bioróżnorodności i środowiska.

40 Wszyscy możemy w prosty sposób przyczyniać się do ochrony przyrody.
W obecnym systemie edukacji kształcenie musi być nastawione na rozwijanie świadomości ekologicznej w Polsce na tle Europy i świata . Zwrócić uwagę należy na : kształtowanie postawy życzliwej dla środowiska, segregację odpadów i recykling śmieci, ochronę roślin i zwierząt zagrożonych wyginięciem, ustanawianie pomników przyrody.

41 Dlatego powinniśmy zatroszczyć się o miejsce, które jest naszym domem.
W XXI wieku na Ziemi możemy robić coś czego nie moglibyśmy robić na innych planetach : możemy żyć. Dlatego powinniśmy zatroszczyć się o miejsce, które jest naszym domem. Przyroda potrzebuje przyjaciela - człowieka, który zainspirowany jej urokiem będzie podejmować działania na rzecz jej ochrony.

42 Bibliografia : „Skarby przyrody i krajobrazu Polski ” Romuald Olaczek „Ochrona przyrody w lasach”- Ryszard Kapuściński

43 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "„Perspektywy ochrony przyrody w XXI wieku ”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google