Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gorzów Wlkp. 15.09.2011r. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gorzów Wlkp. 15.09.2011r. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy."— Zapis prezentacji:

1 Gorzów Wlkp. 15.09.2011r. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013, Fundusz Małych Projektów i Projekty Sieciowe Euroregionu Pro Europa Viadrina oraz budżetu państwa. Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość

2 10:00 – 10:10Rejestracja 10:10Powitanie Uczestników 10:15 – 11:15Panel szkoleniowy 1. Omówienie Raportu z realizacji projektu. 2. Zasady wypełnienia załączników nr 2 i 3. 3. Zmiany w umowie o dofinansowanie projektu. 11:15 – 11:45Przerwa kawowa 11:45 – 13:15Panel szkoleniowy 1. Zasady wypełnienia załącznika nr 1. 2. Omówienie zasad prawidłowego opisywania dokumentów księgowych. 3. Zasada stosowania kursu Euro przy raportowaniu. 4. Kwalifikowalność wydatków. 5. Nieprawidłowości wykrywane podczas kontroli administracyjnej. 13:15 – 14:00Dyskusje, pytania i indywidualne konsultacje.

3 Beneficjent: - Małego Projektu/Projektu Sieciowego zobowiązany jest do przedłożenia raportu końcowego w wersji papierowej i elektronicznej wraz z dokumentami potwierdzającymi dokonanie płatności do Euroregionu w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji Projektu, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 umowy o dofinansowanie projektu, - Projektu Sieciowego ma możliwość składania raportów pośrednich w wersji papierowej i elektronicznej wraz z dokumentami potwierdzającymi dokonanie płatności, jednak nie częściej niż raz na kwartał.

4 Zgodnie z § 12 pkt 2 Zmiany nie przekraczające 20% pierwotnej wartości kosztów kwalifikowalnych w ramach danej linii budżetowej Projektu lub 20% wartości docelowych wskaźników produktu, zawartych we wniosku o dofinansowanie Projektu, mogą być dokonane samodzielnie przez Beneficjenta Małego Projektu/Projektu Sieciowego. Zmiany te nie wymagają aneksowania umowy.

5 Zgodnie z § 12 pkt 3 Zmiany przekraczające 20% pierwotnej wartości kosztów kwalifikowalnych w ramach danej linii budżetowej Projektu lub 20% wartości docelowych wskaźników produktu określonych dla Projektu w ramach danego działania i zawartych we wniosku o dofinansowanie Projektu, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej umowy, mogą być dokonane wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Euroregionu. Zmiany te nie wymagają konieczności zmiany umowy w formie aneksu.

6 na pierwszej stronie dokumentu: Numer umowy o dofinansowanie projektu w ramach programu na odwrotnej stronie dokumentu księgowego: Zamieszczamy opis związku wydatku z projektem-należy zaznaczyć w opisie faktur, do której kategorii wydatku lub linii budżetowej przedstawionej we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu odnosi się wydatek opisany fakturą, tj.: Koszty projektu Wydatki na uczestników Honoraria, koszty tłumaczeń Koszty obsługi medycznej, ochrony, wynagrodzenia personelu Wydatki na przedmioty wyposażenia i środki trwałe Inne koszty

7 Informacja o poprawności rachunkowej, formalnej i merytorycznej Podajemy podstawę prawną Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) na podstawie której do projektu (wydatku) nie stosuje się trybów ww. ustawy Adnotacja: Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (oraz ze środków budżetu państwa ……. %) w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie)-Brandenburgia 2007-2013 w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej Nr księgowy bądź ewidencyjny, pod którym dana faktura/dokument o równoważnej wartości księgowej został zaksięgowany

8 W przypadku polskich beneficjentów przy przeliczeniu wydatków z PLN na euro należy stosować kurs przeliczeniowy EBC: - dla projektów małych – kurs obowiązujący w ostatnim miesiącu realizacji projektu - dla projektów sieciowych - kurs przeliczeniowy EBC obowiązujący w ostatnim miesiącu okresu sprawozdawczego (w przypadku, gdy beneficjent projektu sieciowego nie będzie składał raportów cząstkowych, wówczas wydatki będą przeliczane wg kursu przeliczeniowego EBC obowiązującego w ostatnim miesiącu realizacji projektu).

9 Przykład: - w przypadku projektów małych jest to kurs EUR z ostatniego miesiąca realizacji projektu przykład: okres realizacji projektu: 10.04.2011r. - 15.06.2011r.: beneficjent przyjmuje do rozliczenia kurs EUR z miesiąca czerwca 2011, tj. 3,9750. - w przypadku projektów sieciowych jest to kurs EUR z ostatniego miesiąca raportowego przykład: okres realizacji projektu: 01.02.2010r. - 15.05.2011r.: beneficjent składa pierwszy raport za okres 01.02.2010r.- 30.04.2010r. i przyjmuje do rozliczenia kurs z miesiąca kwietnia 2010r. Jeśli beneficjent nie zdecyduje się na złożenie raportów pośrednich i złoży tylko raport końcowy, wówczas przyjmuje do rozliczenia kurs EUR z maja 2011r.

10 Kurs publikowany jest: - na stronie internetowej Komisji Europejskiej http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/index.cfm?Language=en - na stronie internetowej Euroregionu http://www.euroregion-viadrina.pl

11 -Wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków i projektów w ramach programów współpracy transgranicznej Europejskiej Współpracy Terytorialnej realizowanych z udziałem Polski w latach 2007-2013 Załącznik nr 1 Tabela wydatków dla różnych typów projektów realizowanych w ramach programów współpracy transgranicznej w latach 2007-2013 - Wspólne Wytyczne Funduszu Małych Projektów i dla Projektów Sieciowych (FMP i PS)

12 W odniesieniu do kwestii sporządzania list uczestników małych projektów, nawiązując do rozdziału 9 Wytycznych w zakresie kontroli pierwszego stopnia (…), wskazać należy, iż w przypadku realizacji w ramach projektów wydarzeń o charakterze zamkniętym (m.in. szkolenia, konferencje, warsztaty itp.) w celu potwierdzenia uczestnictwa odpowiedniej ilości uczestników, wskazanym jest sporządzanie list obecności uczestników projektu. Beneficjenci Małego Projektu/Projektu Sieciowego są zobowiązani do monitorowania wskaźników produktu i rezultatu osiągniętych dzięki realizacji projektu (§ 11 pkt1, ust. 2 umowy o dofinansowanie projektu).

13 - Błędny/niepełny opis dokumentów księgowych, - Faktury, składki ZUS, podatek dochodowy zapłacone po terminie realizacji projektu określonym w § 4 umowy są wydatkami niekwalifikowanymi, - Wydatki niezaplanowane w budżecie – np. naczynia jednorazowe zakupione w ramach wyżywienia, - Faktury wystawione na podmiot niebędący stroną Umowy o dofinansowanie (np. Urząd Gminy), - Przekroczenie maksymalnych stawek dofinansowania wynikających z Wytycznych … – np. wyżywienie, nagrody, nocleg, - Nieinformowanie Euroregionu o istotnych zmianach w projekcie (np. zmiana osiągniętej wartości wskaźnika), - Brak opisów i logotypów na materiałach promocyjnych, - Nie stosowanie zasad konkurencyjności (§ 2 ust. 3 umowy o dofinansowanie projektu)

14 Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu "Pro Europa Viadrina" ul. Nowa 5 66- 400 Gorzów Wlkp. tel:095 735 84 47 fax:095 735 84 61 www.euroregion-viadrina.pl info@euroregion-viadrina.pl


Pobierz ppt "Gorzów Wlkp. 15.09.2011r. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google