Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gorzów Wlkp. 15.09.2011r. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gorzów Wlkp. 15.09.2011r. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy."— Zapis prezentacji:

1 Gorzów Wlkp r. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia , Fundusz Małych Projektów i Projekty Sieciowe Euroregionu Pro Europa Viadrina oraz budżetu państwa. Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość

2 10:00 – 10:10Rejestracja 10:10Powitanie Uczestników 10:15 – 11:15Panel szkoleniowy 1. Omówienie Raportu z realizacji projektu. 2. Zasady wypełnienia załączników nr 2 i Zmiany w umowie o dofinansowanie projektu. 11:15 – 11:45Przerwa kawowa 11:45 – 13:15Panel szkoleniowy 1. Zasady wypełnienia załącznika nr Omówienie zasad prawidłowego opisywania dokumentów księgowych. 3. Zasada stosowania kursu Euro przy raportowaniu. 4. Kwalifikowalność wydatków. 5. Nieprawidłowości wykrywane podczas kontroli administracyjnej. 13:15 – 14:00Dyskusje, pytania i indywidualne konsultacje.

3 Beneficjent: - Małego Projektu/Projektu Sieciowego zobowiązany jest do przedłożenia raportu końcowego w wersji papierowej i elektronicznej wraz z dokumentami potwierdzającymi dokonanie płatności do Euroregionu w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji Projektu, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 umowy o dofinansowanie projektu, - Projektu Sieciowego ma możliwość składania raportów pośrednich w wersji papierowej i elektronicznej wraz z dokumentami potwierdzającymi dokonanie płatności, jednak nie częściej niż raz na kwartał.

4 Zgodnie z § 12 pkt 2 Zmiany nie przekraczające 20% pierwotnej wartości kosztów kwalifikowalnych w ramach danej linii budżetowej Projektu lub 20% wartości docelowych wskaźników produktu, zawartych we wniosku o dofinansowanie Projektu, mogą być dokonane samodzielnie przez Beneficjenta Małego Projektu/Projektu Sieciowego. Zmiany te nie wymagają aneksowania umowy.

5 Zgodnie z § 12 pkt 3 Zmiany przekraczające 20% pierwotnej wartości kosztów kwalifikowalnych w ramach danej linii budżetowej Projektu lub 20% wartości docelowych wskaźników produktu określonych dla Projektu w ramach danego działania i zawartych we wniosku o dofinansowanie Projektu, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej umowy, mogą być dokonane wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Euroregionu. Zmiany te nie wymagają konieczności zmiany umowy w formie aneksu.

6 na pierwszej stronie dokumentu: Numer umowy o dofinansowanie projektu w ramach programu na odwrotnej stronie dokumentu księgowego: Zamieszczamy opis związku wydatku z projektem-należy zaznaczyć w opisie faktur, do której kategorii wydatku lub linii budżetowej przedstawionej we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu odnosi się wydatek opisany fakturą, tj.: Koszty projektu Wydatki na uczestników Honoraria, koszty tłumaczeń Koszty obsługi medycznej, ochrony, wynagrodzenia personelu Wydatki na przedmioty wyposażenia i środki trwałe Inne koszty

7 Informacja o poprawności rachunkowej, formalnej i merytorycznej Podajemy podstawę prawną Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) na podstawie której do projektu (wydatku) nie stosuje się trybów ww. ustawy Adnotacja: Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (oraz ze środków budżetu państwa ……. %) w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie)-Brandenburgia w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej Nr księgowy bądź ewidencyjny, pod którym dana faktura/dokument o równoważnej wartości księgowej został zaksięgowany

8 W przypadku polskich beneficjentów przy przeliczeniu wydatków z PLN na euro należy stosować kurs przeliczeniowy EBC: - dla projektów małych – kurs obowiązujący w ostatnim miesiącu realizacji projektu - dla projektów sieciowych - kurs przeliczeniowy EBC obowiązujący w ostatnim miesiącu okresu sprawozdawczego (w przypadku, gdy beneficjent projektu sieciowego nie będzie składał raportów cząstkowych, wówczas wydatki będą przeliczane wg kursu przeliczeniowego EBC obowiązującego w ostatnim miesiącu realizacji projektu).

9 Przykład: - w przypadku projektów małych jest to kurs EUR z ostatniego miesiąca realizacji projektu przykład: okres realizacji projektu: r r.: beneficjent przyjmuje do rozliczenia kurs EUR z miesiąca czerwca 2011, tj. 3, w przypadku projektów sieciowych jest to kurs EUR z ostatniego miesiąca raportowego przykład: okres realizacji projektu: r r.: beneficjent składa pierwszy raport za okres r r. i przyjmuje do rozliczenia kurs z miesiąca kwietnia 2010r. Jeśli beneficjent nie zdecyduje się na złożenie raportów pośrednich i złoży tylko raport końcowy, wówczas przyjmuje do rozliczenia kurs EUR z maja 2011r.

10 Kurs publikowany jest: - na stronie internetowej Komisji Europejskiej - na stronie internetowej Euroregionu

11 -Wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków i projektów w ramach programów współpracy transgranicznej Europejskiej Współpracy Terytorialnej realizowanych z udziałem Polski w latach Załącznik nr 1 Tabela wydatków dla różnych typów projektów realizowanych w ramach programów współpracy transgranicznej w latach Wspólne Wytyczne Funduszu Małych Projektów i dla Projektów Sieciowych (FMP i PS)

12 W odniesieniu do kwestii sporządzania list uczestników małych projektów, nawiązując do rozdziału 9 Wytycznych w zakresie kontroli pierwszego stopnia (…), wskazać należy, iż w przypadku realizacji w ramach projektów wydarzeń o charakterze zamkniętym (m.in. szkolenia, konferencje, warsztaty itp.) w celu potwierdzenia uczestnictwa odpowiedniej ilości uczestników, wskazanym jest sporządzanie list obecności uczestników projektu. Beneficjenci Małego Projektu/Projektu Sieciowego są zobowiązani do monitorowania wskaźników produktu i rezultatu osiągniętych dzięki realizacji projektu (§ 11 pkt1, ust. 2 umowy o dofinansowanie projektu).

13 - Błędny/niepełny opis dokumentów księgowych, - Faktury, składki ZUS, podatek dochodowy zapłacone po terminie realizacji projektu określonym w § 4 umowy są wydatkami niekwalifikowanymi, - Wydatki niezaplanowane w budżecie – np. naczynia jednorazowe zakupione w ramach wyżywienia, - Faktury wystawione na podmiot niebędący stroną Umowy o dofinansowanie (np. Urząd Gminy), - Przekroczenie maksymalnych stawek dofinansowania wynikających z Wytycznych … – np. wyżywienie, nagrody, nocleg, - Nieinformowanie Euroregionu o istotnych zmianach w projekcie (np. zmiana osiągniętej wartości wskaźnika), - Brak opisów i logotypów na materiałach promocyjnych, - Nie stosowanie zasad konkurencyjności (§ 2 ust. 3 umowy o dofinansowanie projektu)

14 Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu "Pro Europa Viadrina" ul. Nowa Gorzów Wlkp. tel: fax:


Pobierz ppt "Gorzów Wlkp. 15.09.2011r. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google