Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Lokalna Grupa Działania Górna Prosna. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Lokalna Grupa Działania Górna Prosna. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu."— Zapis prezentacji:

1 Lokalna Grupa Działania Górna Prosna

2 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. (Dz.U. nr 139, poz. 883)

3 Mikroprzedsiębiorstwo to firma zatrudniająca poniżej 10 osób, mająca obrót nieprzekraczający równowartości w zł 2 mln euro rocznie.

4 O pomoc może ubiegać się osoba fizyczna a także osoba prawna która: podejmuje albo wykonuje we własnym imieniu działalność gospodarczą jako mikroprzedsiębiorca, jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, jest pełnoletnia i nie ukończyła 60. roku życia, nie podlega przepisom o ubezpieczeniu społecznym rolników w pełnym zakresie.

5 usługi dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa; usługi dla ludności; sprzedaż hurtowa i detaliczna; rzemiosło lub rękodzielnictwo; roboty i usługi budowlane oraz instalacyjne; usługi turystyczne oraz związane ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem; usługi transportowe; usługi komunalne; przetwórstwo produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych; magazynowanie lub przechowywanie towarów; wytwarzanie produktów energetycznych z biomasy; rachunkowość, doradztwo lub usługi informatyczne.

6 Szczegółowy wykaz działalności gospodarczych znajduje się w załączniku do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 2008 r. (Dz.U. nr 139, poz. 883)

7 Pomoc przyznaje się na operację spełniającą wymagania określone w Programie, a szczególności uzasadnioną ekonomicznie, w tym względem jej kosztów, oraz zapewniającą osiągnięcie i zachowanie celów działania: Która nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych; Obejmującą wyłącznie inwestycje związane z podjęciem lub prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie: - określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Wykaz działalności gospodarczych, w zakresie których może być przyznana pomoc - wytwarzania produktów energetycznych z biomasy Pomoc przyznaje się, jeśli: Złożenie wniosku o płatność pośrednią nastąpi w terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy Zakończenie realizacji operacji i złożenie wniosku o płatność nastąpi w terminie: - 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy – w przypadku operacji realizowanych w dwóch etapach - 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy – w przypadku operacji realizowanych w jednym etapie - lecz nie później niż do dnia 30 czerwca 2015r.

8 Wysokość pomocy przyznanej na realizację operacji nie może przekroczyć: 100 tys. zł – jeśli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 1 i mniej niż 2 miejsca pracy; 200 tys. zł - jeśli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 2 i mniej niż 3 miejsc pracy; 300 tys. zł – jeśli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 3 miejsc pracy*. *Miejsca pracy przeliczane są na pełne etaty średnioroczne, co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji.

9 Za utworzenie miejsca pracy uznaje się zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracy. Pracownikami mogą być m.in.: - osoby przebywające na emeryturze, - Osoby przebywające na rencie ( z wyłączeniem osób, które wystąpiły o przyznanie i którym przyznano rentę strukturalną w ramach PROW na lata 2004-2006 lub PROW 2007-2013), - Osoby zatrudnione na podstawie umowy na zastępstwo. W przypadku, gdy o pomoc ubiega się osoba fizyczna, która planuje po złożeniu wniosku podjąć we własnym imieniu działalność gospodarczą jako mikroprzedsiębiorca, w liczbie tworzonych miejsc pracy uwzględnia się tę osobę jako zatrudnioną na pełnym etacie (tzw. samozatrudnienie)

10 - stażystów; - osób zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego; - osób wykonujących pracę na podstawie innej niż umowa o pracę i spółdzielcza umowa o pracę (np. umowy zlecenia lub umowy o dzieło); - osób współpracujących ( za osobę współpracującą w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych uważa się małżonka, dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione, rodziców, macochę i ojczyma oraz osoby przysposabiające, jeżeli pozostają z osobą prowadząca działalność gospodarczą we własnym gospodarstwie domowym i współpracują z nim przy prowadzeniu tej działalności).

11 stworzone miejsca pracy powinny mieć związek z realizowanym zakresem rzeczowym. Na etapie rozliczania inwestycji będzie przeprowadzona weryfikacja, czy Beneficjent zatrudnił odpowiednią liczbę osób na stanowiskach wskazanych w Ekonomicznym planie operacji. wnioskodawca będzie zobowiązany do utrzymania zatrudnionych pracowników przez okres dwóch lat od daty dokonania przez agencję wypłaty ostatniej części refundacji (w przypadku inwestycji nieleasingowych)

12 Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi, w okresie realizacji Programu, nie może przekroczyć 300 tys. zł. Pomoc jest udzielana w formie refundacji poniesionych koszów. Poziom pomocy finansowej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych operacji. Koszty kwalifikowalne to koszty niezbędne do realizacji projektu współfinansowanego ze środków funduszy europejskich, możliwych do weryfikacji (udokumentowane), rzetelne, wyliczone w sposób proporcjonalny do okresu realizacji projektu.

13 podatku od towarów i usług (VAT); nabycia nieruchomości; nabycia rzeczy używanych; budowy budynków mieszkalnych; Zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób (łącznie z kierowcą).

14 Płatności w formie gotówkowej mogą być dokonywane wyłącznie w przypadku gdy jednorazowa wartość transakcji bez względu na liczbę wynikających z niej płatności nie przekracza równowartości 10 000 brutto. W przypadku transakcji powyżej 10 000 zł brutto do kosztów kwalifikowalnych operacji zaliczyć można jedynie te wydatki, które zostały opłacone w formie bezgotówkowej, przeprowadzonej poleceniem przelewu

15 budowy lub modernizacji obiektów budowlanych, jak również kosztów zakupu niezbędnego sprzętu i wyposażenia, ogólnych, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji ( w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych np. kosztorysy, projekty architektoniczne lub budowlane, ocen lub raportów oddziaływania na środowisko, dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej, projektów technologicznych, opłat za patenty lub licencje, sprawowania nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz koszty związane z kierowaniem robotami budowlanymi. poniesionych: - od dnia zawarcia umowy, jeżeli realizacja zestawienia rzeczowo- finansowego operacji w zakresie danego kosztu została rozpoczęta nie wcześniej niż w tym dniu, a przypadku kosztów stanowiących koszty ogólne – poniesionych nie wcześniej niż w dniu 1 stycznia 2007 Rozpoczęcie realizacji operacji może nastąpić od dnia, w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy. Jednakże koszty poniesione przed dniem zawarcia umowy są ponoszone na wyłączne ryzyko wnioskodawcy. W przypadku odmowy przyznania pomocy wnioskodawcy nie przysługuje roszczenie o zwrot tych kosztów!!

16 1. budowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją niemieszkalnych obiektów budowlanych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki 2. nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacja istniejących budynków mieszkalnych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki 3. zagospodarowania terenu 4.zakupu maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu 5.zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wsparciu podejmowanej lub rozwijanej działalności gospodarczej Tutaj zaliczamy również np. koszty transportu do miejsca realizacji operacji oraz koszty montażu maszyn, urządzeń, narzędzi itp.. 6. zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą, z tym, że w przypadku zakupu pojazdów samochodowych, naczep lub przyczep: a) w wysokości nieprzekraczającej trzykrotności pozostałych inwestycyjnych kosztów kwalifikowalnych operacji – w przypadku działalności gospodarczej w zakresie świadczenia wyłącznie usług transportowych b) w wysokości nieprzekraczającej równowartości pozostałych inwestycyjnych kosztów kwalifikowalnych operacji – w przypadku działalności nierolniczej w zakresie innym niż usługi transportowe Zakup pojazdów samochodowych, przyczep lub naczep nie może stanowić jedynej pozycji kosztów kwalifikowalnych. 7.rat zapłaconych tytułem wykonania umowy leasingu, nieprzekraczające ceny netto nabycia rzeczy, o których mowa w pkt 4 i 6, jeżeli przeniesienie własności tych rzeczy na beneficjenta nastąpi w okresie realizacji operacji, lecz nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną

17 1. Rozwój turystyki w oparciu o potencjał przyrodniczy i kulturowy oraz bogatą historię regionu 1.1. Poszerzenie oferty turystycznej obszaru LGD do roku 2015 2. Różnicowanie gospodarki obszaru i tworzenie pozarolniczych miejsc pracy 2.1. Wzrost aktywności gospodarczej mieszkańców obszaru LGD do roku 2015 3. Poprawa jakości życia z wykorzystaniem aktywności społecznej mieszkańców 3.1. Rozwój życia społeczno-kulturalnego i upowszechnianie sportu i rekreacji do roku 2015

18 Podwyższenie konkurencyjności przedsiębiorstwa i zwiększenie poziomu zatrudnienia poprzez wdrożenie nowej technologii Zakup wyposażenia w celu podwyższenia standardu obiektu hotelarskiego, co spowoduje wzrost dochodu z prowadzonej działalności oraz wzrost zatrudnienia

19 Przedsięwzięcie 1.1.2. Rozwój infrastruktury i usług turystycznych Operacje dotyczące usług turystycznych, w tym: sprzedaż detaliczna żywności ogółem, napojów, pamiątek rozwój bazy noclegowej: hotele, schroniska turystyczne, pola kempingowe, miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowane, rozwój bazy gastronomicznej, w tym: restauracje, placówki gastronomiczne, bary, inne usługi turystyczne związane m.in. z rzemiosłem, rękodziełem, produktami lokalnymi i dziedzictwem kulinarnym, wypożyczanie sprzętu rekreacyjnego i sportowego, zagospodarowaniem i udostępnianiem kąpielisk itp.

20 Przedsięwzięcie 2.1.1. Wykorzystanie innowacyjności oraz wspieranie lokalnych produktów i usług, dziedzictwa kulinarnego, tradycyjnego rzemiosła wdrożenie własnych lub nabytych nowych technologii oraz uruchamianie produkcji nowych wyrobów lub ulepszenie wyrobów produkowanych w oparciu o tę technologię, wprowadzanie usług niedostępnych obecnie na terenie LDG lub w sposób dotychczas nie stosowany, tworzenie e-usług, dostarczanie przez mikroprzedsiębiorstwa dostępu do internetu szerokopasmowego, budowa sieci otoczenia biznesu, szkolenia, warsztaty, konsultacje, inne działania informacyjno- doradcze w zakresie nowych technologii lub usług, wykorzystania energii odnawialnej, imprezy i inne działania promujące wykorzystanie nowych technologii i usług, badania i plany rozwoju związane z nowymi technologiami.

21 Przedsięwzięcie 2.1.2. Wzrost kwalifikacji mieszkańców w zakresie prowadzenia działalności pozarolniczej organizacja szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym, inicjowanie powstawania, rozwoju, przetwarzania, wprowadzanie na rynek oraz podnoszenia jakości produktów i usług bazujących na lokalnych zasobach, w tym naturalnych surowcach i produktach rolnych i leśnych oraz tradycyjnych sektorach gospodarki, promocji i rozwoju lokalnej aktywności, kultywowanie tradycyjnych zawodów i rzemiosła

22 Nazwa kryteriumŹródło informacjiWagaPunktacjaUwagi Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Operacja ma wpływ na rozwój turystyki Wniosek11-22 pkt - dotyczy 1 pkt - nie dotyczy Operacja wykorzystuje lokalne zasoby kulturowe, historyczne lub przyrodnicze Wniosek21-33 pkt – zasoby kluczowe opisane w LSR 2 pkt – inne zasoby lokalne 1 pkt – operacja nie wykorzystuje lokalnych zasobów Realizacja operacji spowoduje utworzenie nowych miejsc pracy Wniosek31-33 pkt – 3 lub więcej miejsc pracy 2 pkt – 2 miejsca pracy 1 pkt – 1miejsce pracy* Doświadczenie wnioskodawcy w realizacji projektów ze środków zewnętrznych ( UE lub sektora finansów publicznych) Wniosek11-22 pkt - wnioskodawca ma doświadczenie 1 pkt - wnioskodawca nie ma doświadczenia Wkład własny wyższy od minimalnego Wniosek11-33 pkt – więcej niż 10 % powyżej wkładu minimalnego 2 pkt – do 10% włącznie powyżej wkładu minimalnego 1 pkt – wkład własny równy minimalnemu Operacja dotyczy utworzenia mikroprzedsiębiorstwa Wniosek21-22 pkt – tak 1 pkt – nie Realizacja operacji na terenie wsi lub miasta do 5 tys. mieszkańców Wniosek11-21 pkt – nie dotyczy 2 pkt – dotyczy Operacja ma charakter innowacyjny lub niszowy Wniosek31-33 pkt – innowacja w skali ponadlokalnej 2 pkt – innowacja w skali lokalnej( miejscowość/gmina) 1 pkt – operacja nie ma charakteru innowacyjnego lub niszowego Wnioskodawca jest członkiem Stowarzyszenia LGD Górna Prosna Wniosek11-22 pkt – dłużej niż rok 1 pkt – krócej niż rok lub nie należy do Stowarzyszenia Maksymalna liczba punktów – 39 pkt

23 ?


Pobierz ppt "Lokalna Grupa Działania Górna Prosna. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google