Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Radca prawny, Managing Partner

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Radca prawny, Managing Partner"— Zapis prezentacji:

1 Radca prawny, Managing Partner
Jak uniknąć pułapek przy zawieraniu umów na dostawę, serwis i gwarancję oprogramowania dla podmiotów leczniczych Konrad Wiliczkiewicz Radca prawny, Managing Partner P: +48 71 733 73 63 F: +48 71 733 73 62 M: II Edycja Ogólnopolskiej Konferencji HEALTHCARE IT TRENDS 2012 , Katowice 30 listopada

2 PRZYGOTOWANIE DO WDROŻENIA
Analiza potrzeb Placówki Leczniczej w zakresie oprogramowania Analiza prawna posiadanych licencji i praw do oprogramowania funkcjonującego w Pacówce (analiza zawartych umów) Analiza techniczna posiadanego sprzętu Analiza techniczna potrzebnego sprzętu Analiza funkcjonującego systemu pod kątem uwzględnienia wymogów określonych ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia. II Edycja Ogólnopolskiej Konferencji HEALTHCARE IT TRENDS 2012 , Katowice 30 listopada

3 WDROŻENIE od A do Z Potrzeba rozwoju, innowacji, zmiany
Wybór wykonawcy Negocjacje handlowe Negocjacje umowy Analiza potrzeb Zamawiającego i przygotowanie projektu systemu Wdrożenie Szkolenia Testy Go live Asysta techniczna Serwis II Edycja Ogólnopolskiej Konferencji HEALTHCARE IT TRENDS 2012 , Katowice 30 listopada

4 Wdrożenie – czym jest? Pojęcie „wdrożenia” nie występuje w Polsce ani w aktach prawnych (język prawny), ani w doktrynie prawa (język prawniczy) II Edycja Ogólnopolskiej Konferencji HEALTHCARE IT TRENDS 2012 , Katowice 30 listopada

5 Jedna umowa czy kilka umów?
W ramach wdrożenia często jest zawierany jest zespół (kompleks) umów lub jedna umowa o charakterze mieszanym, zawierająca elementy umów: o analizę przedwdrożeniową umowy o dzieło lub umowy zlecenia wdrożeniowej prawnoautorskiej – licencji lub przeniesienia autorskich praw majątkowych szkoleniowej serwisowej asysty technicznej II Edycja Ogólnopolskiej Konferencji HEALTHCARE IT TRENDS 2012 , Katowice 30 listopada

6 Świadczenia wykonawcy
W ramach jednego wdrożenia po stronie Wykonawcy występuje szereg świadczeń: świadczenia właściwe dla umów o dzieło (np. instalacja i konfiguracja systemu) świadczenia właściwe dla umów wykonania usług (np. szkolenia) świadczenia właściwe dla umów prawnoautorskich (np. prace programistyczne) do których stosuje się przepisy właściwe dla danego świadczenia II Edycja Ogólnopolskiej Konferencji HEALTHCARE IT TRENDS 2012 , Katowice 30 listopada

7 Przed wdrożeniem Wybór najkorzystniejszej oferty wdrożenia
wybór wykonawcy w trybie kodeksu cywilnego postępowanie przetargowe w trybie ustawy prawo zamówień publicznych II Edycja Ogólnopolskiej Konferencji HEALTHCARE IT TRENDS 2012 , Katowice 30 listopada

8 Wybór Wykonawcy w trybie kodeksu cywilnego
warunki postępowania ustala organizator postępowania regulamin postępowania jest wzorcem umownym akceptowanym w drodze adhezyjnej swoboda unieważnienia postępowania swoboda zawierania umów na czas oznaczony lub czas nieoznaczony II Edycja Ogólnopolskiej Konferencji HEALTHCARE IT TRENDS 2012 , Katowice 30 listopada

9 Wybór wykonawcy w trybie PZP
prymat trybów przetargowych skutki pominięcia obowiązku kontraktowania za pośrednictwem procedury przetargowej (nieważność umowy) umowa z wolnej ręki na system komputerowy II Edycja Ogólnopolskiej Konferencji HEALTHCARE IT TRENDS 2012 , Katowice 30 listopada

10 Wdrożenie Skutki oświadczeń wykonawcy:
oświadczenie o dochowaniu należytej staranności, z uwzględnieniem zawodowego charakteru jego działalności oświadczenie o posiadaniu zasobów do wykonania wdrożenia oświadczenie o braku naruszenia praw osób trzecich zobowiązanie do wykonania prac wdrożeniowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa II Edycja Ogólnopolskiej Konferencji HEALTHCARE IT TRENDS 2012 , Katowice 30 listopada

11 Bezpieczeństwo prawne stron
umowy wdrożeniowej Jak osiągnąć bezpieczeństwo prawne w umowie wdrożeniowej będąc: Wykonawcą Zamawiającym Sytuacja win-win, czy jest możliwa? II Edycja Ogólnopolskiej Konferencji HEALTHCARE IT TRENDS 2012 , Katowice 30 listopada

12 Konstrukcja umowy wdrożeniowej
Komparycja Preambuła Definicje Opis przedmiotu umowy Zasady współpracy stron Harmonogram realizacji i sposób wykonania umowy Warunki dostaw i odbioru II Edycja Ogólnopolskiej Konferencji HEALTHCARE IT TRENDS 2012 , Katowice 30 listopada

13 Konstrukcja umowy wdrożeniowej – c.d.
Rozwój i modyfikacja systemu Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego, ewentualnie również pogwarancyjnego Prawa własności i prawa autorskie Kody źródłowe Cena i płatności Kary umowne i ograniczenie odpowiedzialności II Edycja Ogólnopolskiej Konferencji HEALTHCARE IT TRENDS 2012 , Katowice 30 listopada

14 Konstrukcja umowy wdrożeniowej – c.d.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Poufność Rozwiązanie, odstąpienie od umowy Prawa i zobowiązania Stron umowy Postanowienia dodatkowe i końcowe Załączniki II Edycja Ogólnopolskiej Konferencji HEALTHCARE IT TRENDS 2012 , Katowice 30 listopada

15 Przeniesienie autorskich praw majątkowych czy licencja?
Licencje Wyłączne Niewyłączne Sublicencje Dostawa a udzielenie licencji II Edycja Ogólnopolskiej Konferencji HEALTHCARE IT TRENDS 2012 , Katowice 30 listopada

16 Przeniesienie autorskich praw majątkowych czy licencja? – c.d.
Różnice w sferze praw wykonawcy i zamawiającego Kiedy prawa autorskie kiedy licencja? Nowy klient = nowy system? Depozyt kodu źródłowego a prawa autorskie II Edycja Ogólnopolskiej Konferencji HEALTHCARE IT TRENDS 2012 , Katowice 30 listopada

17 Po wdrożeniu - gwarancja, serwis i asysta techniczna
Gwarancja należytego wykonania umowy gwarancja bankowa gwarancja ubezpieczeniowa polisa ubezpieczeniowa zatrzymanie części wynagrodzenia II Edycja Ogólnopolskiej Konferencji HEALTHCARE IT TRENDS 2012 , Katowice 30 listopada

18 Gwarancja, serwis i asysta techniczna – c.d.
różnice pojęć od strony formalnej i w praktyce jak prawidłowo opisać poszczególne z pojęć w umowie wdrożeniowej umowa serwisowa - czy tylko z wykonawcą? II Edycja Ogólnopolskiej Konferencji HEALTHCARE IT TRENDS 2012 , Katowice 30 listopada

19 Gwarancja a serwis – rozwiązania stosowane w praktyce
Równoległe obowiązywanie postanowień dotyczących gwarancji i płatnego serwisu oprogramowania Gwarancja przez oznaczony okres czasu, po jego upływie płatny serwis pogwarancyjny II Edycja Ogólnopolskiej Konferencji HEALTHCARE IT TRENDS 2012 , Katowice 30 listopada

20 Serwis Typowy zakres usług serwisowych:
Usuwanie usterek (błędów, problemów) Usuwanie niezgodności z obowiązującymi przepisami prawa (np. w zakresie podatków lub rachunkowości) Wprowadzanie drobnych modyfikacji systemu (tzw. „mały rozwój”) Konsulting i wsparcie techniczne II Edycja Ogólnopolskiej Konferencji HEALTHCARE IT TRENDS 2012 , Katowice 30 listopada

21 Parametryzacja Wprowadzanie drobnych modyfikacji systemu, z reguły w ramach opłaty ryczałtowej Możliwość kwalifikacji jako umowy o świadczenie usług Zasady składania i obsługi zleceń wykonania parametryzacji Konieczność nabycia praw lub uzyskania licencji do zmodyfikowanego systemu Parametryzacja a usuwanie usterek (rozwiązywanie problemów) II Edycja Ogólnopolskiej Konferencji HEALTHCARE IT TRENDS 2012 , Katowice 30 listopada

22 Modyfikacja (upgrade)
Wykonywanie większych zmian w systemie (np. rozbudowa o nowe funkcjonalności) o większej pracochłonności Kwalifikacja prawna – w typowej sytuacji jako umowa o dzieło Zasady składania i obsługi zamówień wykonania prac w ramach modyfikacji– konieczność uwzględnienia wyceny prac i ustalenia jej zakresu Nabycie praw lub uzyskania licencji do rezultatów prac II Edycja Ogólnopolskiej Konferencji HEALTHCARE IT TRENDS 2012 , Katowice 30 listopada

23 Wdrożenie w grupie kapitałowej
Definicja grupy kapitałowej KSH i ustawa o rachunkowości – skutki prawne Konieczność określenia podstawy prawnej korzystania z oprogramowania przez podmioty zależne lub powiązane z kontrahentem wykonawcy wdrożenia Zasady korzystania z wdrażanego systemu w grupie kapitałowej Czy możliwa jest licencja na grupę kapitałową? Prawo do sublicencji, licencja na rzecz wszystkich podmiotów z grupy, czy przeniesienie praw autorskich - możliwe rozwiązania II Edycja Ogólnopolskiej Konferencji HEALTHCARE IT TRENDS 2012 , Katowice 30 listopada

24 Odstąpienie od umowy – skutki prawne
dopuszczalność dochodzenia odszkodowania dopuszczalność dochodzenia zastrzeżonej kary umownej moc obowiązująca postanowienia o zapisie na sąd polubowny moc obowiązująca „klauzuli konkurencyjnej” obowiązek zwrotu świadczeń – pieniężnych i niepieniężnych II Edycja Ogólnopolskiej Konferencji HEALTHCARE IT TRENDS 2012 , Katowice 30 listopada

25 Ochrona i zabezpieczenie praw autorskich Zamawiającego w umowach wdrożeniowych
właściwa konstrukcja postanowień dotyczących praw autorskich właściwe ukształtowanie postanowień dotyczących gwarancji i serwisu gwarancyjnego potrzeba uregulowania kar umownych i zakresu odpowiedzialności depozyt kodu źródłowego II Edycja Ogólnopolskiej Konferencji HEALTHCARE IT TRENDS 2012 , Katowice 30 listopada

26 Radca prawny, Managing Partner
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Konrad Wiliczkiewicz Radca prawny, Managing Partner LEXTRA Paszowski Wiliczkiewicz Zielonka Maciejewski Sp.K.  ul. Świdnicka 22 IV p. Wrocław P: +48 71 733 73 63 F: +48 71 733 73 62 M:


Pobierz ppt "Radca prawny, Managing Partner"

Podobne prezentacje


Reklamy Google