Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dane INFORMACYJNE (do uzupełnienia)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dane INFORMACYJNE (do uzupełnienia)"— Zapis prezentacji:

1

2 Dane INFORMACYJNE (do uzupełnienia)
Nazwa szkoły: …II Liceum Profilowane w Pleszewie……………………………………………….. ID grupy: …………….. Opiekun: ……Maria Rzepka……………………………… Kompetencja: ………………………………………………….. Temat projektowy: Semestr/rok szkolny: …………………………………………………….

3 Osobowość a rozwój człowieka

4 Definicja osobowości Wewnętrzny system regulacji pozwalający na adaptację i wewnętrzną integrację myśli, uczuć i zachowania w określonym środowisku. Osobowość każdej osoby różni się w sposób znaczący.

5 Typy osobowości według Hipokratesa

6 Sangwinik Dar przyciągania do siebie ludzi
Gadatliwy, narrator, dusza towarzystwa Ma poczucie humoru, wesoły i spontaniczny Pamięć do kolorów Umacnia kontakt ze słuchaczami przez dotyk, ciekawy Urodzony aktor Prostoduszny Żyje dniem dzisiejszym Zmienność usposobienia Szczerość serca Ciągle jak dziecko Emocjonalny i wylewny, entuzjastyczny i ekspresywny, ekstrawertyk, rozmowny, optymista.

7 Melancholik Głęboki i skłonny do rozmyślań Analityczny
Poważny i zdeterminowany Ma zadatki na geniusza Utalentowany i twórczy Muzykalny, przejawia zdolności artystyczne Filozofujący i poetyczny Wyczulony na piękno Wrażliwy na potrzeby innych Skłonny do poświęceń Sumienny Idealista Introwertyk, myśliciel, pesymista.

8 Choleryk Urodzony przywódca Dynamiczny i aktywny
Nieodparta potrzeba zmian Musi korygować błędy Silna wola i zdecydowanie Nie ulega wzruszeniom Trudno go zniechęcić Niezależny i samowystarczalny Wzbudza zaufanie Wszystkim pokieruje Ekstrawertyk, człowiek czynu, optymista.

9 Flegmatyk Powściągliwy Niewymagający i beztroski
Spokojny, chłodny, opanowany Cierpliwy, zrównoważony Cichy, a przy tym dowcipny Życzliwy i uprzejmy Emocje skrywa głęboko Pogodzony z życiem Uniwersalny Introwertyk, obserwator, pesymista.

10 CECHY PSYCHO- SOMATYCZNE SANGWINIK MELANCHOLIK CHOLERYK FLEGMATYK ŻYCIE UCZUCIOWE WESOŁY SMUTNY ROZDRAŻNIONY ZRÓWNOWAŻONY SIŁA PRZEŻYĆ PSYCHICZNYCH SŁABA SILNA GŁĘBOKOŚC PRZEŻYĆ PŁYTKA GŁĘBOKA CZĘŚCIOWO SZYBKOŚĆ REAGOWANIA NA BODŹCE SZYBKO POWOLI REAKCJE NA BODŹCE

11 Typy osobowości ze względu na wartości

12 Wyróżniamy 6 typów osobowości:
-ekonomiczny -społeczny -polityczny -teoretyczny -estetyczny -religijny

13 -ma bardzo praktyczne podejście do życia.
Ekonomiczny Cechy: -ceni sobie trwałe wartości materialne, szczególnie gdy łączą się z nagrodą finansową, -ma bardzo praktyczne podejście do życia.

14 -najważniejsza dla niego jest miłość do innych ludzi,
Społeczny Cechy: -najważniejsza dla niego jest miłość do innych ludzi, -dba o dobrą atmosferę między ludźmi, -odczuwa satysfakcję , kiedy może pomagać innym.

15 -lubi współzawodnictwo,
Polityczny Cechy: -lubi współzawodnictwo, -za wszelką cenę dąży do osiągnięcia założonego celu, -zawsze odgrywa dominującą rolę.

16 -typowy intelektualista,
Teoretyczny Cechy: -typowy intelektualista, -ceni dociekanie prawdy i zdobywanie informacji, -lubi rozważać różnego rodzaju teoretyczne problemy.

17 -chce poświęcić każdą chwilę na zauważanie tego co jest wokół niego.
Estetyczny Cechy: -najważniejsze dla niego jest doceniane piękna we wszystkim co go otacza, -chce poświęcić każdą chwilę na zauważanie tego co jest wokół niego.

18 -najbardziej ceni doznania duchowe, -jest osobą zamkniętą w sobie,
Religijny Cechy: -najbardziej ceni doznania duchowe, -jest osobą zamkniętą w sobie, -dużo czasu poświęca rozważaniom.

19 Składniki osobowości człowieka

20 Temperament jako składnik osobowości

21 Definicja Podstawowe, względnie stałe czasowo cechy osobowości, które manifestują się w formalnej charakterystyce zachowania. Cechy te występują już we wczesnym dzieciństwie i są wspólne dla człowieka i zwierząt. Będąc pierwotnie zdeterminowany przez wrodzone mechanizmy fizjologiczne, temperament podlega zmianom zachodzącym pod wpływem dojrzewania (i starzenia się) oraz niektórych czynników środowiskowych.

22 Temperament w teorii Pawłowa
Według teorii Pawłowa temperament odpowiada typowi układu nerwowego, który charakteryzują cztery podstawowe właściwości: SPP – siła procesu pobudzenia SPH – siła procesu hamowania RWN – równowaga procesów nerwowych RPN – ruchliwość procesów nerwowych

23 Ivan Pawłow ur. 14 września/26 września 1849 w Riazaniu, zm. 27 lutego 1936 w Leningradzie Иван Петрович Павлов laureat Nagrody Nobla z medycyny w 1904 roku rosyjski fizjolog

24 Kombinacje właściwości układu nerwowego
Pawłow swoje badania nad funkcjonalną wydolnością komórki nerwowej odniósł do typologii temperamentów Hipokratesa. Kombinacje typów temperamentalnych to odpowiedni: typ melancholiczny, typ choleryczny, typ sangwiniczny i typ flegmatyczny.

25 Typy układu nerwowego

26 Typy temperamentów Hipokratesa-Galena
Choleryczny – (chole – żółć) porywczy, niewyrozumiały, energiczny, urodzony przywódca, człowiek czynu Sangwiniczny – (sanquis – krew) wesoły, pogodny, towarzyski, gadatliwy, niezorganizowany, zapominalski Flegmatyczny – (phlegma – śluz) powolny, zrównoważony, dowcipny, pogodny, obserwator Melancholiczny – (melas chole – czarna żółć) perfekcjonista, uczuciowy, wrażliwy, wierny przyjaciel, podatny na depresje

27 Potrzeby człowieka – składnik osobowości
Potrzeba to biologiczny lub psychiczny stan motywacyjny, który ukierunkowuje zachowania jednostki na pewien cel. Potrzeby motywują zachowania ludzkie.

28 Piramida potrzeb Maslowa

29 Potrzeby Fizjologiczne
Gdy nie są zaspokojone, dominują nad wszystkimi innymi potrzebami, wypierają je na dalszy plan i decydują o przebiegu zachowania człowieka. Jedzenie Sen Tlen

30 Potrzeba bezpieczeństwa
Pobudzają do działania, zapewniając nienaruszalność, ujawniają się gdy dotychczasowe nawyki okazują się mało przydatne. Dom Rodzina Praca Wolność

31 Potrzeba przynależności
Występują w usiłowaniach przezwyciężenia osamotnienia, eliminacji i obcości, tendencji do nawiązywania bliskich intymnych stosunków, uczestnictwa w życiu grupy. Miłość Przyjaźń Rodzina Koledzy/-anki

32 Potrzeba uznania Potrzeby uznania i prestiżu we własnych oczach i w oczach innych ludzi. Szacunek Wartość Pragnienie Sława Dominacja

33 Potrzeba samorealizacji
Potrzeby samorealizacji – wyrażają się w dążeniu człowieka do rozwoju swoich możliwości; stanowią środek do zaspokojenia potrzeb fizjologicznych lub reakcje kompensujące niezaspokojenie innych potrzeb. Marzenia Duma Zadowolenie

34 Inteligencja jako składnik osobowości.
Inteligencja jest rozumiana jako poziom sprawności intelektualnej. Im wyższy poziom inteligencji tym człowiek sprawniej radzi sobie z rozwiązywaniem zadań, jest odporniejszy na wpływy, emocje i skutki stresu.

35 Badanie inteligencji Do badania inteligencji stosuje się rożne techniki i narzędzia pomiaru. Podaja one wynik IQ czyli wskaźnik poziomu inteligencji. IQ= x 100 Przeciętna inteligencja mieści się między 90 a 110 punktami IQ .

36 Inteligencja emocjonalna
Inteligencja emocjonalna jest układem pięciu zdolności : -znajomość własnej emocji -kierowanie emocjami -zdolność motywowania siebie -zdolność rozpoznawania emocji u innych -nawiązywanie i podtrzymywanie związków z innymi ludźmi.

37 Co to są zdolności? Zdolności to takie właściwości psychiczne, które umożliwiają pozytywne rezultaty działania w określonej dziedzinie. Zdolności są wynikiem określonych wrodzonych zadatków fizjologicznych.

38 Rozpoznanie zdolności
Przy danym zasobie wiedzy, sprawności oraz w takich samych warunkach zewnętrznych, przy takiej samej motywacji niektóre osoby uczą się szybciej nowych rzeczy, wtedy możemy mówić o uzdolnieniach.

39 Zdolności interpersonalne
Zdolności interpersonalne - umiejętności międzyludzkie, które obejmują: Umiejętność komunikowania się (skutecznego słuchania i mówienia) Umiejętność posługiwania się własnym autorytetem i wpływem na innych Umiejętność motywowania innych Skuteczne delegowanie i grupowe podejmowanie decyzji Umiejętność zarządzania konfliktami

40 Umiejętności interpersonalne są niezwykle istotne w pracy menedżera
Umiejętności interpersonalne są niezwykle istotne w pracy menedżera. Należy pamiętać, że kierowanie ludźmi wymaga wyczucia, szacunku i zaufania.

41 Zdolności personalne obejmują:
Doskonalenie samoświadomości Identyfikację własnych celów i wartości Zarządzanie stresem (umiejętność określania czynników stresogennych i zapobiegania im) Twórcze rozwiązywanie problemów (połączenie myślenia racjonalnego i kreatywnego)

42 Na rozwój zdolności ma wpływ:
„Trening czyni mistrza” Pracowitość Wsparcie ze strony bliskich Ambicje Warunki do rozwoju

43 Zainteresowania… To zdolność skłaniająca jednostkę do poszukiwania wiadomości , pogłębiania wiedzy w jakiejś dziedzinie. To właśnie zainteresowania maja olbrzymi wpływ na uczenie się i motywacje jednostki.

44 Gdzie można rozwijać swoje zainteresowania?
- szkoła - dom kultury w Pleszewie (zespoły muzyczne, chóry, studio piosenki dziecięcej i młodzieżowej, studio tańca, świat teatru i wiele innych) - szkoła muzyczna na ul. Wojska Polskiego - szkoły językowe - kręgielnia ,,Platan”

45 Wpływ zainteresowań na rozwój człowieka.
-rozwija kreatywność i kształtują charakter. -pobudza wyobraźnie, uczy cierpliwości i pracy zespołowej -są często zbieżne ze zdolnościami człowieka.

46 Czynniki kształtujące osobowość

47 Aktywność własna jednostki
Aktywność własna jest dobrowolną kreatywnością jednostki. Na przykład: -Zainteresowania -Aspiracje

48 Środowisko Środowisko biologiczne i społeczne jest to miejsce życia , bytu jednostki Na przykład: -Szkoła -Dom

49 Role społeczne Role społeczne to przyjmowane przez jednostkę obowiązki. Jednostka może przejmować zadania studenta, ucznia, rodzica, murarza.

50 Zadatki anatomiczne Jest to zdolność fizyczna jednostki czyli jej umiejętności anatomiczno-fizyczne innymi słowy biologiczne. Zazwyczaj dobrze zbudowana fizycznie osoba lepiej sprawdza się jako budowlaniec niż osoba cherlawa.

51 Wzory Czyli „to z kogo” lub „z czego” jednostka czerpie przykład, na kim się wzoruje. Zazwyczaj jest to autorytet , idol jednostki.

52 Wychowanie Wychowanie to działanie zazwyczaj rodzicielskie zazwyczaj składa się na nie przyswajanie zachowań społecznie poprawnych.

53 Zmiana osobowości człowieka w zależności od rozwoju

54 Charakterystyka rozwoju jednostki w wieku wczesnego dzieciństwa

55 Wczesne dzieciństwo(0-3roku życia) dziecko przystosowuje się do życia poza organizmem matki. Dominującą forma aktywności są zabawy manipulacyjne (chwytanie). Dziecko komunikuje się z otoczeniem poprzez płacz ,ruchy ciała, spojrzenie. Od 1 roku życia wyraża radość , miłość, zazdrość.

56 Średnie dzieciństwo To wiek(od3-6 roku życia) .Na tym etapie zmienia się sylwetka dziecka opanowuje ono swobodne chodzenie. Dziecko ma problemy z koncentrowaniem się na jednej czynności. Dominującą forma aktywności jest zabawa. Spostrzega bardziej świadomie i dokładnie , pojawia się pamięć logiczna , mowa dziecka jest zróżnicowana.

57 Późne dzieciństwo To okres(od7-11 roku życia). W tym okresie następuje przejście na wyższy poziom myślenia, zapamiętywania. Dziecko podejmuje współpracę w grupie. Rozpoczyna się kształtowanie moralności autonomicznej. W tym wieku dziecko jest bardzo aktywne i dąży do poznawania otaczającego go świata (rozwój zainteresowań).

58 Dorastanie

59 Obejmuje wiek (od 12-18 roku życia)to czas wielorakich zmian w który wyróżniamy 2 fazy:
I Faza to pokwitanie (przyrost masy ciała, zmiany w budowie ciała) II Faza to okres dojrzewania (zmiany w sferze intelektualnej, pojawia się refleksyjność, krytycyzm).

60 Dojrzewanie To czas (od roku życia) zależy przede wszystkim od indywidualnych wydarzeń i kierowania własnym rozwojem. Wejście w dorosłość rozpoczyna wiek młodzieńczy.

61

62 Na rozwój w okresie dorosłym rzutują:
Praca zawodowa Partner życiowy Założenie rodzinny Prowadzenie domu i wychowanie dzieci Znalezienie bliskich dla siebie grup społecznych

63 Testy-osobowość , inteligencja , wartość

64 Żart osobowościowy

65 Nasze osobowości

66 Psychotesty- to fajna zabawa, która skłania do zastanowienia się nad sobą. Odpowiadamy wtedy na pytania, których byśmy sobie nigdy sami nie zadali. I bez względu na rezultat czy wynik zawsze skłania do jakiejś refleksji.

67 Kłopoty czy radzisz sobie z nimi
Kłopoty czy radzisz sobie z nimi?? -odpowiedz na to pytanie znajdziesz rozwiązując poniższy psychotest Test

68 Test wartości Indywidualne wartości ,które człowiek kultywuje, nadają sens jego życiu. „Wartości są celami potrzebnymi jednostce do zaspokojenia potrzeby” Ćwiczenie

69

70 Test inteligencji Test w założeniach mierzący poziom inteligencji. Rozkład wyników testu jest w przybliżeniu opisywany krzywą Gaussa (tzw. "krzywa dzwonowa").

71 Zagadka na sprawdzenie inteligencji
Przez pustynię idą gęsiego trzy żółwiki. Pierwszy z nich mówi: - przed sobą widzę piasek, za sobą żółwika; Drugi: - przed sobą widzę żółwika, za sobą widzę żółwika; Trzeci: - przed sobą widzę żółwika, za sobą widzę żółwika. Jak to możliwe? Zastanów się!

72

73 Ćwiczenie nr 2

74

75 Szczegóły dotyczące wykładu

76 Centrum Kształcenia Młodzieżowego
Oferujemy się dla: Szkół podstawowych Gimnazjów Liceów Uczelni wyższych, a także firm i osób prywatnych Prowadzimy: Szkolenia Nauki Lekcje Wykłady Znajdujemy się przy ulicy Ogrodowej 5 Pleszew Telefon kontaktowy Wpadnij do nas jeśli chcesz pogłębić swoją wiedzę na dany temat, gwarantujemy 100% satysfakcji. CKM Centrum Kształcenia Młodzieżowego Jesteś z nami już.. Wiedza jest tuż, tuż ! CKM

77 GWARANTUJEMY SATYSFAKCJĘ !
Centrum Kształcenia Młodzieżowego Oferujemy się dla: Szkół podstawowych Gimnazjów Liceów Uczelni wyższych, a także firm i osób prywatnych Prowadzimy: Szkolenia Nauki Lekcje Wykłady Ul. Ogrodowa 5 Pleszew GWARANTUJEMY SATYSFAKCJĘ !

78

79 Plan szkolenia 1.Wprowadzenie(z czym wam się kojarzy osobowość?) Bristol ,pisaki. 2.Przedstawienie prezentacji. 3.Rozwiazanie krzyżówki. 4.Testy osobowości ,psychologiczne, inteligencji. 5.Podsumowanie.

80 Potrzeby szkoleniowe j SPRZĘT: - laptop -rzutnik komputerowy -głośniki
SPRZĘT: - laptop -rzutnik komputerowy -głośniki  ARTYKUŁY BIUROWE: - arkusze testowe - długopisy - ołówki - arkusze papieru - flamastry j

81 Potrzeby szkoleniowe cd.
POMOCE DYDAKTYCZNE: - prezentacja multimedialna ,, Osobowość a rozwój człowieka” - pomoce w formie notatek - testy (psychologiczne, IQ, osobowości) TECHNIKA I METODA SZKOLENIA: - wykład -prezentacja -dyskusja -rozwiązywanie testów CELE SZKOLENIA: -przyswojenie słuchaczom wiedzy z zakresu rozwoju osobowości jednostki - rozwijania wiedzy o ,,samym sobie” - w ciekawy i przystępny sposób udostępnić zagadnienia z zakresu psychologii i socjologii

82 Budżet działań szkoleniowych

83 Budżet szkolenia Budżet powinie przewidywać wydatki i koszty, ponoszone na następujące elementy: Koszt wynagrodzenia dla wykładowców Koszt wynajęcia sali Koszt przygotowania materiałów Koszt wyżywienia uczestników Koszt przygotowania szkolenia Koszty marketingu i promocji Inne koszty ogólne związane ze szkoleniem Koszty delegacji, dojazdów, zakwaterowania

84 Budżet finansowy firmy szkoleniowej
Budżet finansowy firmy szkoleniowej dotyczący jednego szkolenia , z podatku dochodowego od osób prawnych (jednodniowe). Przykładowy budżet szkolenia Tytuł szkolenia: Osobowość a rozwój człowieka Termin: rok Lokalizacja: Pleszew Wykładowca:

85 Koszty materiałów szkoleniowych 1500zł Koszty związane z lunchem
wyszczególnienie kwoty Koszty wynagrodzenia wykładowców 4000zł Koszty dojazdu wykładowcy (dieta + km) 220zł Wynajęcie sali 500zł Wynajęcie sprzętu audio-wizualnego 400zł Koszty materiałów szkoleniowych 1500zł Koszty związane z lunchem Promocja, reklama 600zł Razem zł

86 Budżet działalności szkoleniowej
Układ budżetu działalności szkoleniowej w przedsiębiorstwie powinien wynikać z zakresu realizowanych zadań w tej dziedzinie. Stąd pierwszym etapem budżetowym musi być indywidualne w każdej firmie określenie rodzaju prowadzonej działalności szkoleniowej. Standardowo w tym zakresie występują poniżej przedstawione cztery podstawowe rodzaje działalności: Utrzymanie działu szkoleń Otwarte szkolenia zewnętrzne Zamknięte szkolenia wewnętrzne Szkolenia realizowane przez własnych pracowników

87 szkolenie księgowość finanse marketing jakość BHP logistyka produkcja razem ekonomiczne 2*300=600*2=1200 1*1500=1500 - -- 2700 1*100=100 1*100=100*2=200 1*100=100*3=300 1*100=100-1 osoba 1*200=200-1 osoba 1*100=100*200=2000 3200 techniczne 1*800=800*6=4800 4800 językowe 1*800=800*3=2400 2400 inne 1*1500*2=3000 4500 1500 1700 5700 1600 200 100 6800 17600

88 Szkolenie wg tematyki Księgowość Finase Marketing Jakość BHP Logistyka
Produkcja OGÓŁEM Ekonomiczne 1 200 zł 1 500 zł 2 700 zł 300 zł 200 zł 100 zł 2 000 zł 8 200 zł Techniczne 4 800 zł Językowe 2 400 zł Inne 3 000 zł 4 500 zł 1 700 zł 5 700 zł 1 600 zł 6 800 zł

89 Dokumentacja Regulamin Wynajem Sali Umowa szkoleniowa Organizacja pracy i przygotowanie techniczne Certyfikat BHP Plan zajęć

90


Pobierz ppt "Dane INFORMACYJNE (do uzupełnienia)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google