Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Współpraca szkoły z rodzicami, poradnią psychologiczno- pedagogiczną, placówkami oświatowymi i instytucjami w zakresie organizacji pomocy psychologiczno.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Współpraca szkoły z rodzicami, poradnią psychologiczno- pedagogiczną, placówkami oświatowymi i instytucjami w zakresie organizacji pomocy psychologiczno."— Zapis prezentacji:

1 Współpraca szkoły z rodzicami, poradnią psychologiczno- pedagogiczną, placówkami oświatowymi i instytucjami w zakresie organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej Opracowała - Aneta Paszkiewicz, Agata Kwiecińska Nowosad

2 Realizowane treści: 4 Zasady i formy współpracy szkoły z rodzicami, poradnią psychologiczno-pedagogiczną, instytucjami i placówkami oświatowymi (Policją, kuratorami sądowymi, Sądem Rejonowym, MOPR, placówkami doskonalenia nauczycieli). 4 Skuteczne motywowanie rodziców do współpracy ze szkołą. 4 Ewaluacja działań w zakresie organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

3 Bibliografia: 4 Babiuch M., Jak współpracować z rodzicami "trudnych" uczniów, WSiP, Warszawa 2002. 4 Brzezińska A. Psychologia a edukacja: pomoc psychologiczna wobec transformacji systemu edukacji w materiałach z ogólnopolskiej konferencji Historia i perspektywy pomocy psychologiczno-pedagogicznej 4 Gaweł-Luty E., Optymalizacja współdziałania nauczyciela klas początkowych z rodzicami uczniów, Wyd. WSP, Słupsk. 1992. 4 Gaweł-Luty E., Wymiana informacji pomiędzy nauczycielem - wychowawcą klas I-III szkoły podstawowej a rodzicami uczniów, Wyd. WSP, Słupsk. 1995. 4 Kropiwnicki J., Szkoła: edukacja, dialog, partnerstwo, Wydawnictwo Nauczycielskie, Jelenia Góra 1998. 4 Łobocki M., Współdziałanie nauczycieli i uczniów w procesie wychowania, NK, Warszawa 1985. 4 Mendel M., Rodzice i szkoła. Jak współuczestniczyć w edukacji dzieci?, Wydaw. A. Marszałek, Toruń 2001. 4 Nowosad I. (red.), Nauczyciele i rodzice: współpraca w wychowaniu, Wyd. Szkoły Nauk Humanistycznych i Społecznych, Zielona Góra. 2001. 4 Radziwiłł A., O współdziałaniu miedzy szkołą a domem, WSiP. Warszawa 1975 r. 4 Rafał-Łuniewska J. Wspieranie dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi razem -rodzice i szkoła, www.ore.edu.pl 4 Sakowska J. Szkoła dla rodziców i wychowawców, CMPPP MEN, Warszawa 1999 r. 4 Segiet W., Rodzice - nauczyciele - wzajemne stosunki i reprezentacje. KiW, Poznań 1999. 4 Żłobicki W., Rodzice i nauczyciele w edukacji wczesnoszkolnej, Wyd. IMPULS, Kraków 2000.

4 Na czym polega pomoc psychologiczno- pedagogiczna w szkole? kto i dla kogo? kiedy ? dlaczego? jak długo ? w jaki sposób?

5 Czy pomoc tylko dla ucznia? Nie! wsparcie dla nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz w rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych

6 MYŚLENIE SYSTEMOWE O EDUKACJI Pierwszy krok do wprowadzania zmian związanych z nową organizacją pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla przedszkola, czy szkoły to refleksja Jaka jest odpowiedź na specjalne potrzeby edukacyjne ucznia w naszym przedszkolu, szkole, placówce?

7 Realizacja programuRefleksyjne podejście, modyfikacja programu i wspieranie rozwoju dziecka Wychowanie do posłuszeństwaWychowanie do rozumienia i wyborów RywalizacjaNauczanie oparte na współpracy i negocjowaniu celów, indywidualizacja nauczania Nauczanie podająceAktywność własna uczniów, współdziałanie Nauczyciel – dydaktykNauczyciel refleksyjny, poszukujący, zmieniający strategie uczenia Ocenianie za osiągnięciaOcenianie za indywidualne postępy Relacje z rodzicami oparte na autorytecie i hierarchii Partnerstwo we współpracy z rodziną

8 Spójny system działań

9 Współpraca szkoły z rodzicami

10 Rodzinie i szkole przyświeca wspólna idea działania na rzecz dobra młodego człowieka. Aby proces wychowania i kształcenia mógł przebiegać pomyślnie ważne jest współdziałanie szkoły i rodziców.

11 Prawo rodziców do oddziaływania na to, co w szkole dzieje się z ich dziećmi gwarantowały (już od wielu lat) ratyfikowane przez Polskę międzynarodowe dokumenty, np.: 4 Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z 1948 roku, 4 Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z 1950 roku, 4 Deklaracja Praw Dziecka ONZ z 1959 roku, 4 Uchwała Parlamentu Europejskiego o Wolności Wychowania we Wspólnocie Europejskiej z 1984 roku, 4 Konwencja o Prawach Dziecka ONZ z 1991 roku.

12 Zapewniały one polskim rodzicom: 4 prawo do określania wychowania i rodzaju nauczania małoletnich dzieci, 4 prawo do wyboru szkoły dla dziecka, 4 prawo do wychowywania dzieci zgodnie z ich, czyli rodziców przekonaniami religijnymi.

13 Jak wyglądają wzajemne relacje miedzy szkołą a rodzicami w idealnej szkole?

14 SZKOŁADZIECKORODZICE OCZEKUJE POMOCY, WSPARCIA WSPIERA, UDZIELA POMOCY

15 SZKOŁADZIECKORODZICE OCZEKUJĄ POMOCY, WSPARCIA UDZIELAJĄ POMOCY, WSPIERAJĄ

16 Rola rodziców w świetle nowych rozporządzeń 4 Po pierwsze element współpracy szkoły czy placówki z rodzicami, 4 Po drugie wspierania rodzica w jego roli.

17 Zapisy dotyczące współpracy szkoły, placówki z rodzicami ucznia: Rozp. MEN z dnia 17 listopada 2010r. W sprawie zasad udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach 4 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy rodziców ucznia (§5 p. 2), 4 O ustalonych dla ucznia formach, sposobach i okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin dyrektor (...) niezwłocznie informuje na piśmie rodziców ucznia (§21 p. 2), 4 na wniosek rodziców ucznia (...) zespół dokonuje oceny efektywności form pomocy, przed upływem ustalonego przez dyrektora okresu udzielanej pomocy (§23 p. 2), 4 rodzice mogą uczestniczyć w spotkaniach zespołu (§26),

18 Zapisy dotyczące współpracy szkoły, placówki z rodzicami ucznia: 4 o terminie spotkania dyrektor informuje rodziców ucznia (§26), 4 na wniosek rodzica ucznia w spotkaniach zespołu mogą także uczestniczyć inne osoby (lekarz, psycholog, logopeda lub inny specjalista - §26), 4 niezwłocznie po zatwierdzeniu przez organy prowadzące arkuszy organizacji (...) dyrektorzy poinformują na piśmie rodziców o ustalonych dla ucznia formach, sposobach i okresach udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin (§34 p. 4 oraz §37 p. 4), 4 po zakończeniu uczęszczania przez ucznia do przedszkola, szkoły lub przejścia do innej placówki rodzice ucznia otrzymują oryginał karty (§28 p. 2), 4 za zgodą rodziców (...) dyrektor (...) przekazuje kopię karty do przedszkola, szkoły lub placówki (...) do której uczeń został przyjęty (§28 p. 3).

19 Zapisy z zakresu wspierania rodziców przez szkoły i placówki: 4 pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest rodzicom uczniów (...) polega na wspieraniu rodziców (...) w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów (§ 2 p. 2), 4 pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń (§ 6 p. 4), 4 porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia dla rodziców (...) prowadzą nauczyciele, wychowawcy grup i specjaliści (§ 17),

20 Zapisy z zakresu wspierania rodziców przez szkoły i placówki: 4 plan działań wspierających zawiera m.in. działania wspierające rodziców ucznia (§22 p. 5), 4 indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego określa 4 (w Rozporządzeniu MEN w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych...) m.in. działania wspierające rodziców (§5 p. 2).

21 Dlaczego współpraca z rodzicami to trudne zadanie?

22 Dyskusja: Pytanie1: Jak Państwa zdaniem przedstawia się współpraca szkoły z rodzicami?

23 Zarzuty stawiane przez nauczycieli rodzicom: 4 nie okazują zainteresowania problemami szkoły, 4 przychodzą tylko na wyznaczone spotkanie, 4 przychodzą kiedy dziecku grozi jedynka, kiedy mają korzyści osobiste, przy okazji uroczystości, gdy są problemy wychowawcze, 4 oddają dzieci do szkoły i mają spokój, 4 nie wszyscy rodzice współpracują ze szkołą, 4 niektórzy rodzice preferują spotkania indywidualne, 4 nie przyjmują słów krytyki, usprawiedliwiają wagary dzieci, 4 w obecności uczniów krytykują nauczycieli, sposób oceniania, wymagania stawiane uczniom przez szkołę, zebrania klasowe, spotkania indywidualne, dni otwarte w szkole, zajęcia otwarte, uroczystości szkolne i klasowe

24 CZTERY PODSTAWOWE TYPY RODZICÓW TYP RODZICASTOPIEŃ OKAZYWANIA DZIECKU MIŁOŚCI I WSPARCIA STOPIEŃ KONTROLOWANIA DZIECKA PRZEZ ZASADY I OGRANICZENIA DominującyNiskiWysoki ZaniedbującyNiski Pozwalający na wszystko WysokiNiski Kochający i stanowczy Wysoki

25 Dyskusja Pytanie 2: Jak powinna wyglądać współpraca szkoły z rodzicami?

26 Jak powinno być: 4 rodzice interesują się problemami szkoły, 4 pomagają przy organizacji imprez - wycieczek, 4 pozyskują sponsorów, wykonują prace na rzecz szkoły, sponsorują, 4 wychodzą z propozycjami, wykazują chęć współpracy, 4 utrzymują regularne kontakty, szczerość w kontaktach z wychowawcą, współodpowiedzialność za życie szkoły, 4 kontakty z rodzicami rozpoczynać od wskazania dobrych i mocnych stron uczniów, klasy, nauczycieli, szkoły, 4 lepsza frekwencja na zebraniach, częstsze spotkania z rodzicami uczniów mających trudności, 4 większe zaangażowanie rodziców w sprawy szkoły, pomoc materialna ze strony rodziców

27 Peter Mittler twierdzi, że przyczyny braku współpracy rodziców i nauczycieli tkwią między innymi w: 1. Niedostatecznym przygotowaniu nauczycieli (brak treningów dla nauczycieli kształtujących postawy otwarte na rodziców i zapoznających z efektywnymi formami współpracy z rodzicami), 2. Psychologicznym i społecznym dystansie między nauczycielami i rodzicami (nauczyciele mają duże trudności w traktowaniu rodziców jak partnerów), 3. Nierealistycznych wymaganiach i oczekiwaniach (dotyczy to zarówno nauczycieli i rodziców wobec siebie, jak i każdego z nich wobec dziecka).

28 Ćwiczenie 4 Gr. I – jakie są oczekiwania szkoły wobec rodziców? 4 Gr. II – jakie są oczekiwania rodziców wobec współczesnej szkoły? 4 Gr. III – wspólne oczekiwania rodziców i szkoły.

29 OCZEKIWANIA SZKOŁY WZGLĘDEM RODZICÓW: Z badań prowadzonych podczas szkoleń nt. znaczenia efektywnej współpracy nauczyciela z rodzicem wynika, iż nauczyciele oczekują od rodziców: 4 SZCZEREJ ROZMOWY O DZIECKU I JEGO PROBLEMACH 4 POMOCY W PRZYGOTOWANIU UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH I KLASOWYCH 4 SPRECYZOWANIA OCZEKIWAŃ WOBEC NAUCZYCIELA I SZKOŁY 4 EFEKTYWNEJ WSPÓŁPRACY PRZY ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW 4 ABY PRZY DZIECIACH NIE WYRAŻALI ZŁYCH OPINII NA TEMAT SZKOŁY I NAUCZYCIELI 4 OTWARTOŚCI I ZROZUMIENIA 4 SYSTEMATYCZNEGO KONTAKTU Z NAUCZYCIELEM I SZKOŁĄ 4 STOSOWANIA USTALONYCH ODDZIAŁYWAŃ (UJEDNOLICENIA ODDZIAŁYWAŃ WYCHOWAWCZYCH) 4 WSPARCIA W DZIAŁANIACH WYCHOWAWCZYCH 4 SZCZERYCH, RZECZOWYCH INFORMACJI O PRACY SZKOŁY, NAUCZYCIELA 4 WZAJEMNEGO SZACUNKU

30 OCZEKIWANIA RODZICÓW WZGLĘDEM SZKOŁY: INDYWIDUALNEGO PODEJŚCIA DO DZIECKA RZETELNYCH INFORMACJI O DZIAŁANIACH SZKOŁY NAUCZANIA SAMODZIELNOŚCI, KORZYSTANIA Z RÓŻNYCH ŹRÓDEŁ INFORMACJI SPRAWIEDLIWEGO PODEJŚCIA DO UCZNIA ROZWIJANIA UZDOLNIEŃ I ZAINTERESOWAŃ UCZNIA POMOCY W PRZEZWYCIĘŻANIU TRUDNOŚCI, AKCEPTACJI DZIECKA WSKAZANIE METOD SKUTECZNEGO UCZENIA SIĘ ŻYCZLIWEJ ATMOSFERY PROFESJONALIZMU NAUCZYCIELA, WYKWALIFIKOWANEJ KADRY NAUCZYCIELI I SPECJALISTÓW ROZWIJANIA SAMODZIELNOŚCI U DZIECI WYPOSAŻENIA DZIECKA W OPERACYJNĄ WIEDZĘ I UMIEJĘTNOŚCI ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA DZIECKU SPRZYJANIA ROZWOJOWI OSOBOWOŚCI RÓŻNORODNEJ OFERTY ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH POZYTYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ WYCHOWAWCZYCH SPRAWIEDLIWEGO TRAKTOWANIA DZIECKA UDZIELANIA POMOCY W TRUDNYCH SYTUACJACH ZAUWAŻANIA INNOŚCI DZIECKA I ODPOWIEDNICH DZIAŁAŃ BOGATEJ BAZY DYDAKTYCZNEJ

31 Jak dobrze współpracować? 4 Podstawową formą współdziałania jest dobry przepływ informacji. Stałego kontaktu i rozmów nic nie zastąpi, gdyż umożliwiają one wzajemne poznanie się oraz zrozumienie swoich oczekiwań, potrzeb i problemów. 4 Zachęcanie rodziców, zapraszanie do współpracy, podkreślanie roli rodzica w procesie nauczania i wychowania.

32 JAKIE SĄ WARUNKI BUDOWANIA ZAUFANIA RODZICA DO SZKOŁY? 1) ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA DZIECKU - bezpieczeństwo fizyczne (dziecko jest bezpieczne w szkole), - bezpieczeństwo w sferze psychicznej (dziecko jest akceptowane w szkole), - bezpieczeństwo w sferze społecznej (dziecko uczy się jak odnaleźć się w różnych rolach ), - bezpieczeństwo w sferze duchowej (dziecko doświadcza wartości i realizuje je ). 2) WSPOMAGANIE A NIE POUCZANIE RODZICÓW W WYCHOWANIU POPRZEZ: - utwierdzanie ich w przekonaniu, że potrafią być dobrymi rodzicami, - pokazywanie mocnych stron dziecka, - nie pogłębianie poczucia winy w trudnych sytuacjach, - edukowanie przez stawianie problemu i dokonywanie wspólnej analizy, - bezpośrednie pomaganie w utrzymaniu dobrych relacji dzieci z rodzicami. 3) SPRZYJANIE ROZWOJOWI UCZNIA - w sferze fizycznej, aby uczeń był zdrowy - w sferze psychicznej, aby uczeń był dojrzały - w sferze społecznej, aby uczeń był odpowiedzialny za siebie i innych - w sferze duchowej, aby uczeń posiadał sens życia.

33 IZOLOWANIE SZKOŁY OD RODZICÓW, PODWAŻANIE AUTORYTETU RODZICA, KWESTIONOWANIE PRAW RODZICÓW DO WPŁYWANIA NA TO, CO SIĘ DZIEJE W SZKOLE, BEZPODMIOTOWE TRAKTOWANIE UCZNIA, BEZRADNOŚĆ WYCHOWAWCZA NAUCZYCIELI, LEKCEWAŻENIE PRAW UCZNIA I JEGO RODZINY CZYNNIKI WPŁYWAJĄCYCH NA UTRATĘ ZAUFANIA RODZICÓW DO SZKOŁY

34 Cele współpracy rodziców ze szkołą: 4 Dążenie do usprawniania pracy wychowawczej szkoły poprzez koordynację i ujednolicenie oddziaływań wychowawczych. 4 Możliwie najlepsze poznanie przez nauczycieli poszczególnych uczniów: ich sytuacji rodzinnej i bytowej, oczekiwań rodziców. funkcjonowania w środowisku pozaszkolnym, zainteresowań i potrzeb. 4 Wzajemne poznanie się nauczycieli i rodziców, dwukierunkowe porozumiewanie się i wzajemne zrozumienie. 4 Edukacja pedagogiczna rodziców (upowszechnienie wiedzy na temat rozwoju i wychowania dzieci). 4 Pomoc w doborze właściwych oddziaływań wychowawczych i pokonywaniu trudności. 4 Roztaczanie nad dziećmi opieki poza godzinami nauki w szkole, organizowanie czasu wolnego uczniów.

35 Zasady i formy współpracy z rodzicami

36 Zasady współpracy wg Mieczysława Łobockiego 4 ZASADA POZYTYWNEJ MOTYWACJI - nieodzownym warunkiem skutecznego współdziałania wychowawcy i rodziców jest dobrowolny i chętny w nim udział. 4 ZASADA PARTNERSTWA - równorzędne prawa i obowiązki wychowawcy i rodziców, aby żadna ze stron nie czuła się mniej wartościowa od drugiej. 4 ZASADA WIELOSTRONNEGO PRZEPŁYWU INFORMACJI – zakładająca konieczność uruchomienia różnych źródeł porozumienia między nauczycielami a rodzicami (wielokierunkową wymianę opinii zarówno między nauczycielami a rodzicami, jak i samymi nauczycielami i samymi rodzicami). 4 ZASADA JEDNOŚCI ODDZIAŁYWAŃ - przypominająca o konieczności realizowania przez szkołę i rodzinę zgodnych ze sobą celów wychowania. 4 ZASADA AKTYWNEJ I SYSTEMATYCZNEJ WSPÓŁPRACY - uwydatniająca potrzebę czynnego i stałego zaangażowania wychowawcy klasy i rodziców w wykonywaniu poszczególnych działań w ramach współpracy, nie wykluczając jednak różnego stopnia zaangażowania i systematyczności.

37 Przykładowe formy współpracy: 4 Konsultacje, 4 Warsztaty i szkolenia, 4 Organizowanie poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego, 4 Organizowanie spotkań integracyjnych, 4 Prowadzenie gabloty informacyjnej,

38 Przykładowe formy współpracy: 4 Wydawanie gazetki informacyjnej lub biuletynu informacyjnego, 4 Organizowanie grup wsparcia dla rodziców, 4 Zorganizowanie zawodów sportowych nauczyciele – rodzice, 4 Spotkania edukacyjne przy kawie.

39 Przykładowe formy współpracy: Udział rodziców w takich formach pracy szkoły jak: wycieczki, lekcje otwarte, hospitacje diagnozujące, święta szkoły, przegląd twórczości uczniowskiej, Wysyłanie listów gratulacyjnych do rodziców, Pozyskiwanie sponsorów spośród rodziców, Strona internetowa,

40 Warunki dobrej współpracy: 4 Do nauczyciela należy pierwszy ruch w kierunku dobrej współpracy. 4 Nauczyciel powinien odrzucić uprzedzenia i być gotowym na kontakt z każdym rodzicem. 4 Efektywność współpracy zależy od obu stron. 4 Nauczyciel powinien przyznać rodzicowi takie same prawa, jak sam chce mieć.

41 Warunki dobrej współpracy: 4 Autentyczność i zaangażowanie. 4 Przyjmowanie i spokojnie analizowanie krytyki ze strony rodzica. 4 Przestrzeganie zasad dobrej komunikacji.

42 Sposoby motywowania rodziców do współpracy: 1. Poznanie rodziców (preferencji, zainteresowań, upodobań) oraz integracja z innymi rodzicami i nauczycielami. 2. Zawarcie kontraktu, czyli określenie warunków wzajemnej współpracy. 3. Zbudowanie dobrych relacji, uświadomienie rodzicom, że są ważni, że zależy nam na dobrym kontakcie z nimi.

43 Sposoby motywowania rodziców do współpracy 4. Pomoc w rozwiązywaniu problemów. 5. Szukanie i eksponowanie mocnych stron dziecka. 6. Opracowanie planu wspólnych działań. 7. Bycie cierpliwym i wyrozumiałym, zwłaszcza w stosunku do trudnych zachowań rodzica.

44 Co może pomóc? UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNE Umiejętności przydatne w prywatnych i zawodowych kontaktach z ludźmi. Można się ich nauczyć, ale najpierw warto wiedzieć, co się na nie składa.

45 UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNE 4 Motywowanie siebie samego i motywowanie innych oraz pobudzanie ich do działania; 4 Właściwe stosowanie otwartości; 4 Budowanie w relacjach z innymi pozytywnej atmosfery, poczucia bezpieczeństwa i klimatu zaufania; 4 Autoprezentacja i kształtowanie własnego wizerunku;

46 UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNE 4 Znajomość i świadomość komunikacji niewerbalnej np. a) wygląd zewnętrzny, b) sposób poruszania się, c) gestykulacja, d) mimika, e) kontakt wzrokowy,

47 UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNE 4 Umiejętności komunikacyjne: a) aktywne słuchanie, b) rozpoczynanie, prowadzenie i kończenie rozmowy, c) zadawanie pytań, d) zbieranie informacji, e) udzielanie informacji zwrotnych, f) udzielanie informacji i wskazówek,

48 UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNE 4 Umiejętność zachowywania się w sposób asertywny: a) obrona swoich praw w sytuacjach społecznych, b) obrona swoich praw w kontaktach osobistych (odmawianie), c) inicjatywa i kontakty towarzyskie, d) wyrażanie i przyjmowanie ocen (krytyki i pochwał, reagowanie na złośliwości), e) wyrażanie próśb, f) wyrażanie uczuć, g) wyrażanie opinii, h) nienaruszanie cudzego terytorium psychologicznego (np. nieprzerywanie wypowiedzi),

49 UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNE 4 Umiejętność radzenia sobie z emocjami (zarówno swoimi, jak i rozmówcy): a) rozpoznawanie swoich emocji, b) wyrażanie uczuć, c) określanie źródeł uczuć, d) rozumienie cudzych uczuć, e) radzenie sobie z własnymi przykrymi emocjami (złością, gniewem, smutkiem, bezradnością, stresem itd.) f) radzenie sobie z czyimś gniewem, złością, g) radzenie sobie ze strachem, lękiem, tremą, h) przezwyciężanie zakłopotania, wstydu, i) radzenie sobie z odrzuceniem, j) nagradzanie się, sprawianie sobie przyjemności,

50 UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNE 4 Umiejętność postępowania w sytuacjach konfliktowych i rozwiązywania konfliktów; 4 Umiejętność dostrzegania, formułowania, znajdowania przyczyny, analizy i rozwiązywania problemów; 4 Umiejętność zarządzania własnym czasem 4 itp.

51 Co może pomóc? KONSTRUKTYWNA KRYTYKA Trzy elementy 4 Fakty - to przedstawienie faktu, opis sytuacji - bez oceny i krytyki 4 Ustosunkowanie - to mówienie o naszych uczuciach, opiniach lub działaniu będącym następstwem opisanej sytuacji czy faktów, ujawnienie jaka jest nasza osobista reakcja na powyższe fakty, - w czym nam to przeszkadza?, -dlaczego nam się to nie podoba?, ustosunkowanie nie jest oceną, pouczaniem, ani groźbą. 4 Oczekiwanie – to wyrażenie oczekiwań w odniesieniu do faktów, lub pytanie - jak zamierza Pani/Pan rozwiązać ten problem?- jest to zaproszenie do dalszej rozmowy w celu poszukiwania pozytywnych rozwiązań.

52 Co może pomóc? KOMUNIKAT O STRUKTURZE KANAPKI

53 Co może pomóc? SAMODOSKONALENIE NAUCZYCIELA Tylko profesjonalnie działający, mający duże poczucie sprawstwa, obdarzony pozytywnym obrazem samego siebie nauczyciel może sprawić, że jego uczniowie będą w stanie zmagać się z trudnościami, a stałe uczenie się stanie się ich życiową szansą.

54 Co może pomóc? PODWYŻSZANIE SAMOOCENY UCZNIA 4 PRZYDZIELAĆ UCZNIOM ZADANIA ODPOWIEDNIE DO ICH MOŻLIWOŚCI (NIE NARAŻAĆ NA OCZYWISTE NIEPOWODZENIA), 4 ZWRACAĆ UWAGĘ RACZEJ NA SUKCESY NIŻ PORAŻKI I ZACHĘCAĆ DO DALSZEJ PRACY W PRZYPADKU BRAKÓW I BŁĘDÓW, 4 PRZEDSTAWIAĆ UCZNIOWI, JAKIE DOKŁADNIE BŁĘDY POPEŁNIŁ, ZA CO KONKRETNIE ZOSTAŁ OCENIONY, Z CZEGO WYNIKAJĄ BŁĘDY, JAK MOŻE ICH W PRZYSZŁOŚCI UNIKNĄĆ (W INNYM PRZYPADKU NIE BĘDZIE POTRAFIŁ Z INFORMACJI NAUCZYCIELA SKORZYSTAĆ).

55 SPOTKANIE NAUCZYCIEL – RODZICE Najistotniejsze zasady dobrego spotkania: Zacznij od tego, co dobre. Zamiast wyliczać przewinienia dziecka /klasy/: np. …ma już trzy jedynki z polskiego, jest arogancki, ucieka z lekcji wf… Powiedz coś dobrego: …cieszę się, że zrobił gazetkę klasową, …, chętnie pomagali w sprzątaniu świata…,

56 SPOTKANIE NAUCZYCIEL – RODZICE Opisz, co dziecko (klasa) powinno robić. 4 Zamiast wyliczać przewinienia: np. ma 5 jedynek za brak pracy domowej, nie przynoszą butów na zmianę, zwalniają się z lekcji wf…. 4 Powiedz: …zależy mi na tym, aby Kuba pamiętał o odrabianiu pracy domowej, …podłoga w szkole bardzo się niszczy, ważne jest, aby zmieniać obuwie, takie mamy zasady

57 SPOTKANIE NAUCZYCIEL – RODZICE Przekazuj informacje mające związek ze sprawą. 4 Zamiast mówić rodzicom, co mają robić: np. niech pani wpłynie na syna, żeby nie przeszkadzał na lekcji, Państwo musicie się za nich wziąć, bo jak tak dalej pójdzie koniec roku będzie żałosny… 4 Opisz, co dzieje się w szkole i co przynosi dobre efekty: np. … wiem, że synowi trudno usiedzieć spokojnie przez całą lekcję. Zauważyłam, że dobrze mu robi, gdy może sobie 2-3 razy zrobić małą przerwę – wytrzeć tablicę, rozdać kartki, zamknąć okno…

58 SPOTKANIE NAUCZYCIEL – RODZICE Zamiast spisywać dziecko na straty. Zamiast spisywać dziecko na straty: … no niestety musi się pani pożegnać z nadzieją, że pani syn zda do następnej klasy… opracuj z rodzicami plan działania …największe kłopoty ma z matematyką i językiem polskim. Myślę, że mogę poprosić jedną z uczennic, aby pomogła mu w matematyce, może też korzystać z zajęć wyrównawczych w naszej szkole. Czy ktoś z rodziny może odpytywać go z języka polskiego …

59 SPOTKANIE NAUCZYCIEL – RODZICE Nie naruszaj prywatności rodziców. Nawet, jeśli wydaje ci się, że pewne fakty /o których wiesz/ z życia prywatnego mają wpływ na sytuację dziecka w szkole, zachowaj je dla siebie. Nie mów więc …no cóż wiem, że państwo się rozstali i to jest dla waszego syna trudne, …proszę pani wiem, że pani dużo czasu poświęca na pracę zawodową, ale pani córka na tym cierpi.

60 SPOTKANIE NAUCZYCIEL – RODZICE Zakończ spotkanie pozytywnym stwierdzeniem, które można powtórzyć dziecku. …to wrażliwy chłopiec, …to bystra klasa, …to solidarny i koleżeński zespół.

61 Ćwiczenie Zaplanowanie wspólnych działań z rodzicami w roku szkolnym 2012/13

62 Plan współpracy szkoły z rodzicami Formy pracySposoby realizacjiCzęstotliwośćUwagi Zebrania ogólne- przekazywanie bieżących informacji dotyczących pracy wychowawczo- dydaktycznej w klasie - wspólne rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji dotyczących organizacji życia w klasie - zapoznanie z dokumentacją dotyczącą ucznia - bieżące sprawy organizacyjne Spotkania tematyczne- pogadanki i prelekcje dla rodziców przygotowane przez nauczyciela, - spotkania z pedagogiem szkolnym lub z zaproszonymi gośćmi Konsultacje indywidualne - przekazanie informacji o dziecku (zachowaniu w grupie, postępach w nauce, trudnościach, słabych i mocnych stronach, ewentualnych deficytach rozwojowych) - udzielanie wskazówek dotyczących pracy z dzieckiem Imprezy okolicznościowe - przygotowanie i organizacja imprez i uroczystości szkolnych (Ślubowanie, Dzień Matki i Ojca, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Dziecka) - organizacja wycieczek, pikników, imprez rekreacyjnych Zajęcia otwarte- zajęcia w ramach kształcenia zintegrowanego, zajęć logopedycznych i wyrównawczych

63 Rola i zadania poradni psychologiczno – pedagogicznych dotyczące współpracy ze szkołą w zakresie udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej

64 Poradnia psychologiczno- pedagogiczna Szczególną rolę w systemie wsparcia szkoły w działaniach na rzecz dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi pełnić będą poradnie psychologiczno-pedagogiczne i placówki doskonalenia nauczycieli. Zatrudnieni tam specjaliści są zobowiązani, by w ramach swoich obowiązków wspierać nauczycieli w pracy z dziećmi i młodzieżą.

65 Poradnia psychologiczno- pedagogiczna 4 W ramach swoich działań poradnie przygotowują i realizują kompleksową ofertę adresowaną do trzech grup odbiorców: uczniów, rodziców i nauczycieli. 4 Działania w ramach tej oferty są ze sobą powiązane i tworzą system pomocy psychologiczno – pedagogicznej w którym podmiotem oddziaływań jest dziecko. 4 Celem podejmowanych działań jest poprawa funkcjonowania dziecka w środowisku przedszkolnym, szkolnym, rodzinnym.

66 Oferta poradni opracowywana jest co roku z uwzględnieniem: 4 Diagnozy potrzeb środowiska. 4 Możliwości kompetencyjnych. 4 Standardów udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, rodzicom i nauczycielom. 4 Priorytetów określonych przez MEN.

67 Rola i zadania poradni psychologiczno – pedagogicznych we współpracy ze szkołą 4 pomoc udzielana uczniom, rodzicom i nauczycielom, 4 zadania: m.in. diagnozowanie specyficznych trudności w uczeniu się; wydawanie opinii i orzeczeń; 4 współpraca ze szkołami i placówkami w rozpoznawaniu specyficznych trudności w uczeniu się, w tym w rozpoznawaniu u uczniów w szkole podstawowej, na pierwszym etapie edukacyjnym, ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się; 4 współpraca z przedszkolami, szkołami i placówkami przy opracowywaniu i wdrażaniu indywidualnych programów dla uczniów wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz dokonywaniu okresowej oceny efektywności udzielanego wsparcia; 4 udział w pracach zespołu ds. SPE; 4 udzielanie wsparcia nauczycielom i specjalistom we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli.

68 Współpraca w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy psychologiczno-pedagogicznej 4 wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny; 4 wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji przedszkola, szkoły lub placówki, w tym udzielanie nauczycielom pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno-wychowawczych; 4 prowadzenie edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego, wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli; 4 udzielanie, we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli, wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych i specjalistom udzielającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach.

69 Najczęściej wymieniane formy pomocy udzielanej przez poradnie nauczycielom i wychowawcom oraz specjalistom zatrudnionym w szkołach: 4 porady i konsultacje, 4 szkolenia, 4 wykłady, pogadanki, prelekcje, 4 interwencje w sytuacjach kryzysowych, 4 mediacje i negocjacje, 4 warsztaty, 4 treningi, 4 zajęcia adaptacyjno-integracyjne,

70 Najczęściej wymieniane formy pomocy udzielanej przez poradnie nauczycielom i wychowawcom oraz specjalistom zatrudnionym w szkołach: 4 superwizje, 4 udział w radach pedagogicznych, 4 udzielanie instruktaży, 4 indywidualne wspieranie nauczycieli, specjalistów szkoły, 4 wspólne spotkania informacyjne na terenie poradni, 4 przekazywanie materiałów metodycznych i fachowej literatury psychologom i pedagogom szkolnym, 4 organizowanie konferencji tematycznych.

71 Formy pomocy świadczone rodzicom: 4 doradztwo w zakresie metod wychowania, 4 techniki efektywnego uczenia się, 4 porady po badaniach przesiewowych w przedszkolach i szkołach, 4 indywidualne spotkania terapeutyczne, 4 terapia rodzin, 4 zajęcia warsztatowe dla rodziców, 4 porady indywidualne i konsultacje, 4 spotkania z rodzicami zgłaszającymi się z problemami w sytuacjach kryzysowych, niewydolności wychowawczej.

72 Efektywny sposób współpracy pomiędzy nauczycielami i rodzicami, a specjalistami w działaniach na rzecz dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dobrze ilustruje model, który za A. Brzezińską można nazwać animacja i wsparcie. W tym modelu: nauczyciele, rodzice sami rozwiązują problemy wychowawcze i dydaktyczne wspierani w swych działaniach przez pedagogów i psychologów oraz pozostałe osoby tworzące społeczność szkoły – innych nauczycieli, rodziców, dyrektora, następuje odwrócenie strategii działania z od problemu do ludzi na od ludzi do problemu, zmienia się relacja diagnoza – pomoc. WSPARCIE DLA NAUCZYCIELA – ROLA SPECJALISTÓW

73 KATEGORIE ANALIZY MODEL ANIMACJA I WSPARCIE WIZJA miejsca psychologa/ pedagoga nauczyciele we współpracy z rodzicami rozwiązują problemy wychowawcze i dydaktyczne wspierani w swych działaniach przez specjalistów oraz pozostałe osoby tworzące społeczność szkoły – innych nauczycieli, rodziców, dyrektora Cele działalności psychologa/ pedagoga wzmacnianie poczucia kompetencji nauczycieli i rodziców, wspieranie umiejętności budowania strategii własnego działania i oceny ich skuteczności, pomoc przy budowie, realizacji i ocenie skuteczności indywidualnych programów/planów przez nauczycieli we współpracy z rodzicami, diagnoza psychologiczna/pedagogiczna problemów nietypowych – wspierająca /uzupełniająca diagnozy nauczyciela i rodziców, uruchamianie procesu uczenia się "od siebie", umożliwianie nauczycielom i rodzicom samodzielnego zdobycia wiedzy przede wszystkim w formie warsztatów, zajęć treningowych, grup samokształceniowych (od doświadczenia do refleksji – zaangażowany cały człowiek, a nie tylko jego umysł). Wsparcie dla nauczyciela – rola specjalistów

74 Strategia działania : OD LUDZI: stały kontakt nauczycieli z rodzicami i wspólne rozpoznawanie problemu (diagnoza), w razie potrzeby konsultacja ze specjalistami w szkole, poradni lub innej instytucji działającej na rzecz dziecka i jego rodziny w środowisku lokalnym DO PROBLEMU: nauczyciele i rodzice wspólnie z psychologami/pedagogami/ innymi specjalistami dochodzą do ostatecznej diagnozy, wspólnie opracowują indywidualny program edukacyjno - terapeutyczny lub plan działań wspierających dziecko w rozwijaniu jego osobistego potencjału bądź pokonaniu trudności, wspólnie opracowują sposób i kryteria oceny skuteczności podejmowanych działań Wsparcie dla nauczyciela – rola specjalistów

75 Mocne stronySłabe strony systemowe ujmowanie problemu - na płaszczyźnie intrapersonalnej, interpersonalnej, grupowej, instytucjonalnej, społecznej, upodmiotowienie uczniów, nauczycieli i rodziców, wspieranie nauczycieli i rodziców w samodzielnym poszukiwaniu rozwiązań napotykanych problemów przy jednoczesnym umożliwieniu korzystania z pomocy, wzmacnianie odpowiedzialności nauczycieli, rodziców oraz psychologów/pedagogów za konsekwencje działań w stosunku do uczniów (dziecka), wspieranie aktywnego szukania pomocy u specjalistów poza szkołą (np. w PPP, OPS) odciążenie psychologa, pedagoga od wyręczania nauczyciela w rozwiązywaniu indywidualnych problemów, wspólne poszukiwanie rozwiązań systemowych uruchamianie w szkole procesów zmierzających do przekształcenia jej w organizację uczącą się konieczność ciągłego poszukiwania sojuszników dla swych działań, konieczność ciągłego budowania i wzmacnianie społecznej sieci wsparcia dla tych działań, ryzyko przeciążenia przy braku wsparcia osób kluczowych w danej organizacji czy społeczności lokalnej P ODSUMOWANIE F UNKCJONOWANIA MODELU

76 Wsparcie dla nauczyciela – rola specjalistów Wymienione słabe strony – konieczność poszukiwania sojuszników oraz budowanie i wzmacnianie sieci wsparcia – można w rzeczywistości potraktować jako pozytywy. Pokazują one bowiem, że ten model wymusza współpracę. Jest to tym bardziej ważne, że uczniowie (i często ich rodziny), którzy borykają się w szkole z różnymi problemami, są często klientami innych instytucji (np. pomocy społecznej, świetlic środowiskowych) lub znajdują się w obszarze działania tych instytucji (np. policja, sądy).

77 Wsparcie dla nauczyciela – rola specjalistów Skuteczne radzenie sobie z problemami wymaga korzystania z różnych obszarów wiedzy i umiejętności, których nie posiada żaden nauczyciel w stopniu wystarczającym do rozwiązania tych problemów, ani nie posiada jej szkoła jako instytucja. Nauczyciele mają po tę pomoc sięgać, aktywnie jej poszukiwać, inicjatywa w szukaniu pomocy jest po stronie nauczycieli.

78 Wsparcie dla nauczyciela – rola specjalistów Taki model pozwoli też nie zgubić w procesie udzielania pomocy rodziny oraz realiów, w jakich żyje uczeń. Umożliwi reagowanie na wczesne symptomy problemów i kompleksowe działania, obejmujące różne aspekty życia rodziny, adekwatnie do jej potrzeb. Zarówno uczniowie, rodzice oraz nauczyciele z dużo większym prawdopodobieństwem, przy tak zorganizowanym systemie pomocy i wsparcia, będą mieć poczucie bezpieczeństwa

79 Płaszczyzny współpracy poradni i szkoły 4 Diagnoza dzieci, 4 Doradztwo psychologiczno – pedagogiczne, 4 Realizacja celów i zadań wychowawczych, przede wszystkim profilaktyki, zajęć psychoedukacyjnych, socjoterapeutycznych, interwencji kryzysowej, 4 Pomoc w podejmowaniu decyzji edukacyjno- zawodowych, 4 Realizacja zadań o charakterze terapeutycznym, 4 Orzecznictwo, 4 Działalność informacyjno – edukacyjna,

80 Ćwiczenie 4 Opracowanie planu współpracy poradni ze szkołą wg podanego wzoru.

81 Plan współpracy poradni psychologiczno – pedagogicznej ze szkołą ZadanieForma realizacjiMiejsce realizacji Diagnoza przyczyn oraz pomoc uczniom w przezwyciężaniu trudności w uczeniu się Organizacja punktów konsultacyjnych na terenie szkół i placówek, Badania przesiewowe organizowane wspólnie przez nauczycieli pracowników poradni, mające na celu obserwację i jak najwcześniejszą diagnozę trudności w uczeniu się, Udzielanie informacji o uczniu – pracownicy poradni, którzy badali dziecko omawiają opinię/orzeczenie z wychowawcą, nauczycielem i rodzicami w celu planowania wspólnej pomocy dziecku, Organizowanie i pomoc w kierowaniu uczniów mających trudności w nauce - konsultacje, zajęcia specjalistyczne, Pomoc nauczycielom w zakresie indywidualizacji procesu nauczania, Konsultacje pracowników poradni z nauczycielami w zakresie realizacji zaleceń z opinii uczniów, diagnozy i form pomocy, Warsztatowe zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży usprawniające proces uczenia się, Prowadzenie szkoleniowych rad pedagogicznych na temat przyczyn trudności w uczeniu się oraz metod i form pracy z dziećmi z problemami w nauce.

82 Plan współpracy poradni psychologiczno – pedagogicznej ze szkołą ZadanieFormy realizacjiMiejsce realizacji Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb dzieci i młodzieży (rozpoznawanie przyczyn trudności wychowawczych), współpraca z pedagogami i psychologami szkolnymi w zakresie opieki nad uczniami zagrożonymi niedostosowaniem społecznym, Udzielanie porad i informacji dzieciom i młodzieży odnośnie rozwiązywania problemów związanych z rozwojem, nauką i zachowaniem. Dokonywanie systematycznej oceny sytuacji wychowawczej w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem charakterystyki uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym, rozmowy indywidualne z uczniami oraz obserwację uczestniczącą, wywiad,

83 Plan współpracy poradni psychologiczno – pedagogicznej ze szkołą ZadanieFormy realizacjiMiejsce realizacji Otaczanie opieką uczniów mających problemy wychowawcze Zajęcia warsztatowe dla uczniów np. Zastępowanie agresji...... Asertywność jako metoda radzenia sobie z agresją –zajęcia warsztatowe, Warsztaty z grupami klasowymi w sytuacjach kryzysowych, Programy psychoedukacyjne i profilaktyczne w szkołach standardowe i autorskie), Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży, Terapia indywidualna trudności emocjonalnych, zaburzeń zachowania, problemów okresu dojrzewania, Udzielanie młodzieży pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych, domowych. Udzielanie uczniom pomocy i wsparcia (poradnictwo psychospołeczne) w zakresie rozwiązywania problemów: rodzinnych, szkolnych, rówieśniczych.

84 Plan współpracy poradni psychologiczno – pedagogicznej ze szkołą ZadanieFormy realizacjiMiejsce realizacji Opracowywanie i wdrażanie programów edukacyjno – terapeutycznych, profilaktycznych, wychowawczych Prowadzenie zajęć dla rodziców i nauczycieli programem Szkoła dla rodziców i wychowawców, Przygotowanie kwestionariusza dla wychowawców klas systematyzującego ich wiedzę oraz rozeznanie w sytuacji rodzinno – wychowawczej uczniów znajdujących się w sytuacji problemowej, Trening umiejętności społecznych dla uczniów, Współpraca pracowników poradni przy opracowywaniu programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły,

85 Plan współpracy poradni psychologiczno – pedagogicznej ze szkołą ZadanieFormy realizacjiMiejsce realizacji Wspieranie rodziców i nauczycieli w doskonaleniu ich kompetencji Zajęcia warsztatowe dla nauczycieli gimnazjów - uczenie różnych strategii radzenia z sobie z trudnymi zachowaniami uczniów, Trudności wychowawcze i trudności w nauce – prelekcja dla rodziców, Specyficzne trudności w procesie uczenia się: pomoc w przezwyciężaniu trudności w pisaniu i czytaniu na drodze terapii pedagogicznej – prelekcja i warsztaty dla nauczycieli, Jak rozpoznawać i jak pracować z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo – prelekcja i warsztaty dla nauczycieli, Kryzys okresu adolescencji – wykład dla nauczycieli i rodziców, Trening umiejętności wychowawczych dla rodziców i nauczycieli, Pomoc rodzinie w rozwiązywaniu konfliktów i problemów wychowawczych, Grupa wsparcia rodziców dzieci z zaburzeniami zachowania, Prowadzenie grup problemowych grup dyskusyjnych (pedagodzy, psycholodzy, nauczyciele ).

86 Przykładowy model współpracy poradnia-szkoła

87 4 Z kim jeszcze powinna współpracować szkoła w zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej?

88 Poradnie Specjalistyczne Fundacje Dom Dziecka Służba Zdrowia Sąd Rejonowy ds. nieletnich ODN Świetlica Terapeutyczna nauczyciele Współpraca w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna

89 wagarówzłej sytuacji materialnej rodziny niewydolności wychowawczej rodziny zagrożenia przestępczością rodzice kuratorzy sądowi pracownicy socjalni psycholodzy policja Wieloaspektowa pomoc dla uczniów zagrożonych wypadnięciem z systemu edukacji z powodu

90 EWALUACJA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ

91 4 Aby się przekonać, czy organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej miała pożądany wpływ na rozwój ucznia, konieczne jest przeprowadzenie ewaluacji tj. sprawdzenie, w jakim stopniu zamierzone cele zostały osiągnięte, a proponowane strategie i sposoby realizacji skuteczne.

92 Monitoring i ewaluacja 4 Podczas całego okresu realizacji indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego oraz planu działań wspierających, ważne jest, aby go monitorować i poddawać ewaluacji. 4 Pomoc udzielana uczniowi wymaga monitorowania, ponieważ daje to możliwość reagowania na zachodzące zmiany i obserwowane potrzeby uczniów, a w związku z tym – na elastyczne wprowadzanie zmian do IPET i PDW.

93 Monitoring i ewaluacja Zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym pomocy psychologiczno-pedagogicznej Zespół dokonuje oceny efektywności pomocy psychologiczno- pedagogicznej udzielanej uczniowi, w tym efektywności realizowanych zajęć, dotyczącej: 4 danej formy pomocy psychologiczno- pedagogicznej po zakończeniu jej udzielania; 4 pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielonej w danym roku szkolnym przed opracowaniem arkusza organizacji przedszkola, szkoły lub placówki

94 Monitoring i ewaluacja Dodatkowo, kwestię oceny efektywności pomocy udzielanej uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, reguluje § 5 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie (…)

95 Monitoring i ewaluacja Rozporządzenia te określają, iż Zespół nie rzadziej niż raz w roku szkolnym dokonuje okresowej wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia, uwzględniając ocenę efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi, dokonaną zgodnie z przepisami wymienionymi w § 4 ust. 1 pkt 3, oraz, w miarę potrzeb, dokonuje modyfikacji programu.

96 Monitoring i ewaluacja 4 Bezcennym źródłem informacji będą spisane obserwacje poszczególnych nauczycieli, czynione podczas realizacji zadań wynikających z programu/planu. 4 Warto, aby nauczyciel cyklicznie (np. raz w tygodniu) robił krótkie notatki dotyczące każdego dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (mogą to być 1-3 zdania dotyczące konkretnych sytuacji czy osiągnięć ucznia). 4 Na tej podstawie łatwiej będzie potem sporządzić roczne podsumowanie realizacji programu/planu, a przede wszystkim można na bieżąco wprowadzać modyfikacje do obu tych dokumentów. 4 Tego rodzaju modyfikacje mogą przyczynić się do skuteczniejszego wspierania dziecka w szkole. Monitoring planu powinien być prowadzony równolegle z monitoringiem karty indywidualnych potrzeb ucznia, gdyż są to dokumenty powiązane ze sobą.

97 Monitoring i ewaluacja 4 W dokonywanie przeglądu programu/planu i ocenę skuteczności pomocy świadczonej uczniowi warto włączać rodziców. 4 Współpraca w tym zakresie sprawia, że rodzice czują się osobami współodpowiedzialnymi za efekty podejmowanych działań. 4 Rodzice mają również uczestniczyć w zatwierdzaniu zmian wprowadzanych do przyjętego planu działań wspierających bądź indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego.

98 Monitoring i ewaluacja Ewaluacja efektów pracy służy: ponownemu przyjrzeniu się sytuacji ucznia i jego potrzebom, zweryfikowaniu, które działania zostały podjęte i przyniosły skutek, które nie przyniosły oczekiwanych efektów, a jakich działań nie podjęto. Na tej podstawie można ponownie spojrzeć przez pryzmat szkoły na potrzeby dziecka i zastanowić się nad tym, jakiego rodzaju dostosowań i wsparcia dziecko będzie potrzebowało w kolejnym roku edukacji.

99 Przykład EWALUACJA WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI PROWADZONEJ PRZEZ SZKOŁĘ Plan ewaluacji 4 Cel: dlaczego to robimy? Zebranie informacji na temat efektywności działań prowadzonych przez szkołę w zakresie zwiększenia uczestnictwa rodziców w życiu szkoły 4 Odbiorcy: dla kogo jest ta ewaluacja? (główny odbiorca, pozostali odbiorcy) Rada pedagogiczna Rodzice 4 Przedmiot: co ma być poddane badaniu? Współpraca szkoły z rodzicami 4 Osoby: kto projektuje /przeprowadza / badanie? Zespół ds. ewaluacji 4 Czas: kiedy i jak długo ma być prowadzone badanie? wrzesień 2012 – maj 2013 4 Na kiedy są potrzebne dane /wyniki/? czerwiec 2013

100 Przykład EWALUACJA WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI PROWADZONEJ PRZEZ SZKOŁĘ PRZEDMIOT EWALUACJI PYTANIA KLUCZOWE KRYTERIA EWALUACJI METODY ZBIERANIA DANYCH PRÓBA BADAWCZA/ ŹRÓDŁA INFORMACJI ORGANIZACJA ZEBRANYCH DANYCH WSPÓŁPRACA SZKOŁY Z RODZICAMI W jaki sposób nauczyciele/ wychowawcy planują swoje zadania w zakresie współpracy z rodzicami Planowane działania są adekwatne do potrzeb rodziców. Rozmowy z rodzicami – lista pytań Ankieta anonimowa Wywiad grupowy z nauczycielami Losowo wybrani rodzice – np. 5 z klasy Rodzice np. słuchacze pogadanki o określonej tematyce. Grupy po 6-8 nauczycieli W jaki sposób nauczyciele współpracują z rodzicami? Skutecznie współpracują w rozwiązywaniu problemów Analiza dokumentów Protokoły spotkań z rodzicami …….

101 Dziękujemy za uwagę!


Pobierz ppt "Współpraca szkoły z rodzicami, poradnią psychologiczno- pedagogiczną, placówkami oświatowymi i instytucjami w zakresie organizacji pomocy psychologiczno."

Podobne prezentacje


Reklamy Google