Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA."— Zapis prezentacji:

1 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Rozliczanie i dokumentowanie przedsięwzięć realizowanych tzw. siłami własnymi Gizella Martyna Departament Weryfikacji Rozliczeń 30.06.2011 r.

2 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Realizacja projektu siłami własnymi powinna być zgodna z Zaleceniami Instytucji Zarządzającej w sprawie rozliczania i dokumentowania przedsięwzięć realizowanych siłami własnymi w ramach PO IiŚ z dnia 1 lipca 2010 r. Zalecenia te zostały opublikowane na stronie internetowej www.pois.gov.pl w zakładce Dokumenty i Wytyczne. www.pois.gov.pl

3 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Co należy rozumieć pod pojęciem realizacji przedsięwzięcia siłami własnymi? Pod pojęciem realizacji przedsięwzięcia "siłami własnymi" należy rozumieć samodzielną realizację przedsięwzięcia stanowiącego przedmiot projektu: w całości – poprzez zaangażowanie robocizny własnej, pracy własnego sprzętu (odpisy amortyzacji) oraz zakup materiałów/urządzeń, w części tzw. realizacja mieszana polegająca na możliwości zaangażowania, obok robocizny własnej lub własnego sprzętu (odpisy amortyzacji) oraz zakupu materiałów/urządzeń, także robocizny zewnętrznej lub usług zamawianych na zewnątrz (np. najem sprzętu). Realizacja przedsięwzięcia siłami własnymi może dotyczyć całego projektu bądź poszczególnych jego etapów.

4 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Zaleca się wyodrębnienie w harmonogramie realizacji projektu zadań wykonywanych siłami własnymi jako odrębnej pozycji. Na przykład:

5 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Aby zapewnić, że wydatki ponoszone w związku z realizacją przedsięwzięć siłami własnymi zachowują wymóg efektywności, Beneficjent powinien przedstawić kosztorys powykonawczy poniesionych kosztów, sporządzony zgodnie z zaleceniami IZ.

6 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Kosztorys powykonawczy – jak sporządzić? Podstawą sporządzenia kosztorysu powinna być: Dokumentacja projektowa wraz z przedmiarem robót oraz rzeczywisty obmiar robót. Kosztorys powykonawczy powinien zawierać obmiar wykonanych robót z podaniem pozycji katalogowej (KNR, KSNR, KNNR, a w przypadku braku odpowiedniej pozycji - kalkulację własną). W przypadku kalkulacji własnej można posiłkować się zakładowymi katalogami norm pracy służących do obliczenia poniesionych nakładów. Kosztorys powykonawczy powinien być opracowany w jednym z dostępnych na rynku programów komputerowych przeznaczonych do sporządzania kosztorysów.

7 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Wymagania stawiane kosztorysom powykonawczym opracowanym w celu uzasadnienia przedstawionej do rozliczania kwoty kosztów kwalifikowanych Nakłady rzeczowe Jeżeli poniesione przez beneficjenta nakłady rzeczowe (R, M, S) będą wyższe niż wynikające z katalogów (KNR, KSNR, KNNR), beneficjent do obliczeń przyjmuje normy katalogowe. Natomiast, jeżeli poniesione przez beneficjenta nakłady rzeczowe będą niższe, wtedy należy przyjąć je do obliczenia kwalifikowalnej części poniesionych wydatków. Beneficjent nie może przyjąć wyższych nakładów, nawet jeśli faktycznie nakłady były wyższe niż wynikające z odpowiednich katalogów.

8 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Prace budowlane realizowane siłami własnymi koszty siły roboczej – ROBOCIZNA koszty użytych materiałów - MATERIAŁY koszty użycia sprzętu - SPRZĘT

9 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI ROBOCIZNA jedynym dopuszczalnym sposobem rozliczania kosztów pracy własnych pracowników przy realizacji siłami własnymi jest rozliczanie za pomocą kart czasu pracy, zakres czynności pracownika powinien byćokreślony w opisie stanowiska lub zakresie obowiązków, Za niekwalifikowane w ramach POIiŚ uznane zostaną wydatki poniesione w związku z zawarciem umów cywilno-prawnych przez daną instytucję z własnymi pracownikami. (w wyjątkowych sytuacjach ww. wydatki mogą być uznane za kwalifikowane, jeżeli dotyczą incydentalnego zaangażowania pracowników)

10 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Stawka roboczogodziny Stawka roboczogodziny przyjmowana do sporządzenia kosztorysu powykonawczego (R) powinna być równa średniej stawce roboczogodziny dla danego rodzaju robót i regionu, przyjęta na podstawie dostępnych biuletynów informacyjnych opracowanych dla celów statystycznych. Publikacja, o której mowa powinna być przechowywana w siedzibie beneficjenta i udostępniona na żądanie właściwej instytucji np. na potrzeby kontroli projektu. Do sporządzenia zestawień kosztów osobowych zastosowanie ma rzeczywista stawka roboczogodziny pracowników zaangażowanych w realizację projektu, ilość roboczogodzin poświęconych na realizację projektu powinna wynikać z karty czasu pracy pracownika, stosownie do ich bezpośredniego zaangażowania. Łączna suma ilości i wartości roboczogodzin wszystkich pracowników nie może być większa niż łączna suma ilości i wartości roboczogodzin wynikająca z kosztorysu powykonawczego.

11 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI MATERIAŁY Wydatki poniesione na zakup materiałów niezbędnych dla realizacji projektu i nie stanowiących środków trwałych (z wyłączeniem wydatków operacyjnych) mogą być uznane za kwalifikowalne, jeżeli zostały poniesione zgodnie z warunkami ogólnymi (w tym m.in. określonymi w Rozdziale 5 Wytycznych). Oznacza to w szczególności, że dostawy materiału zakupionego bezpośrednio przez beneficjenta i przekazanego wykonawcy do realizacji kwalifikują się do dofinansowania na podstawie opłaconych przez beneficjenta faktur wystawianych przez ich zbywcę oraz kosztorysu powykonawczego, na podstawie którego zostanie zweryfikowana ilość zakupionych materiałów niezbędnych do realizacji projektu.

12 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI koszty związane z wykorzystaniem przenośnych środków trwałych beneficjenta nie zainstalowanych na stałe w projekcie mogą być kwalifikowane - jeżeli są bezpośrednio niezbędne do realizacji projektu – w wysokości odpowiadającej odpisom amortyzacyjnym w okresie, w którym były wykorzystywane dla realizacji projektu, czas pracy sprzętu obcego wykorzystywanego przy realizacji zadania siłami własnymi, powinien być kalkulowany według tej samej metodyki jak dla nakładów rzeczowych, czyli Beneficjent nie może przyjąć wyższych nakładów, nawet jeśli faktycznie nakłady były wyższe niż wynikające z odpowiednich katalogów. SPRZĘT

13 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI KOSZTY OGÓLNE Jeśli beneficjent zamierza przedłożyć w ramach wniosku o płatność również uzasadnione koszty ogólne, jest zobowiązany do sporządzenia odrębnej kalkulacji tych kosztów. Przez koszty ogólne należy rozumieć koszty, które nie mogą zostać bezpośrednio przyporządkowane do konkretnego produktu lub usługi.

14 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Jakie koszty można zaliczyć do kosztów ogólnych? koszty ubezpieczenia i monitoringu placu budowy, koszty montażu i demontażu obiektów zaplecza tymczasowego oraz koszty amortyzacji lub zużycia tych obiektów, koszty wyposażenia zaplecza tymczasowego w urządzenia placu budowy, obejmujące drogi tymczasowe, tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, oświetlenie placu budowy, zastępcze źródła ciepła do ogrzewania obiektów i robót, urządzenia zabezpieczające materiały i roboty przed deszczem, słońcem i mrozem i inne tego typu urządzenia, koszty zużycia, konserwacji i remontów lekkiego sprzętu, przedmiotów i narzędzi kwalifikowanych jako środki nietrwałe, koszty bezpieczeństwa i higieny pracy, obejmujące koszty wykonania niezbędnych zabezpieczeń stanowisk roboczych i miejsc wykonywania robót, koszty odzieży i obuwia ochronnego, koszty środków higienicznych, sanitarnych i leczniczych, koszty zużycia energii i innych mediów na cele administracyjne i nieprodukcyjne budowy, itp

15 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Dziękuję za uwagę Gizella Martyna Starszy specjalista tel. (+4822) 4590283 fax (+4822) 4590628 e-mail: g.martyna@nfosigw.gov.plg.martyna@nfosigw.gov.pl


Pobierz ppt "Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google