Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SNiK SYSTEM NORM I KONSEKWENCJI.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SNiK SYSTEM NORM I KONSEKWENCJI."— Zapis prezentacji:

1 SNiK SYSTEM NORM I KONSEKWENCJI

2 SYSTEM zbiór zasad, przepisów, reguł obowiązujących i stosowanych w
określonej dziedzinie życia

3 ustalona, przyjęta zasada;
NORMA ustalona, przyjęta zasada; wzór, reguła

4 TY WYBIERASZ !!!!!!! GŁÓWNA ZASADA SNiK
NIE ŁAMIESZ ZASAD – NIE PONOSISZ KONSEKWENCJI ŁAMIESZ ZASADY – PONOSISZ KONSEKWENCJE

5 JAK DZIAŁA SNiK?? PIERWSZY RAZ ŁAMIESZ ZASADĘ
UPOMNIENIE, INFORMACJA O KONSEKWENCJACH KOLEJNY RAZ ŁAMIESZ ZASADĘ PONOSISZ KONSEKWENCJE

6 TY WYBIERASZ !!!!!!! GŁÓWNA ZASADA SNiK
NIE ŁAMIESZ ZASAD – NIE PONOSISZ KONSEKWENCJI ŁAMIESZ ZASADY – PONOSISZ KONSEKWENCJE

7 SZKOLNE NORMY ZACHOWAŃ
Do szkoły przychodzimy po to, aby się uczyć. Szanujemy się nawzajem. Zachowujemy się kulturalnie, używamy poprawnej polszczyzny. Systematycznie chodzimy do szkoły, jesteśmy punktualni. Odpowiednio ubieramy się do szkoły. Dbamy o bezpieczeństwo swoje i innych. Dbamy o mienie szkoły i innych.

8 1. Do szkoły przychodzimy po to, aby się uczyć
jesteśmy przygotowani do lekcji, przynosimy książki, zeszyty oraz przybory niezbędne do pracy na lekcji, pracujemy systematycznie, tworzymy warunki do efektywnej pracy dla siebie i innych, respektujemy prawo innych uczniów do nauki, w czasie lekcji zachowujemy się spokojnie, zabieramy głos tylko na wyraźne polecenie nauczyciela

9 2. Szanujemy się nawzajem
działamy dla dobra innych, szanujemy poglądy innych, zwracamy się do siebie kulturalnie, pomagamy sobie nawzajem

10 3. Zachowujemy się kulturalnie, używamy pięknej polszczyzny
panujemy nad swoimi emocjami, nie używamy siły i przemocy, aby rozwiązać zaistniały konflikt, w rozmowie z dorosłym przyjmujemy odpowiednią postawę (wyjmujemy ręce z kieszeni, nie podnosimy głosu, nie żujemy gumy), wykonujemy prośby i polecenia wszystkich pracowników szkoły

11 4. Odpowiednio ubieramy się do szkoły
strój powinien być schludny, czysty, dostosowany do sytuacji w szkole, w każdy poniedziałek i podczas uroczystości szkolnych jesteśmy ubrani w strój galowy, wymagany w naszym Gimnazjum (biała bluzka lub koszula oraz kamizelka szkolna), Każdy uczeń zobowiązany jest do zmiany obuwia. Obuwie powinno być zmieniane przed rozpoczęciem lekcji w szatni szkolnej. Zmienione obuwie powinno posiadać białą , niebrudzącą podeszwę,

12 5. Systematycznie chodzimy do szkoły, jesteśmy punktualni
punktualnie przychodzimy na wszystkie lekcje, samowolnie nie opuszczamy lekcji, wszystkie opuszczone godziny usprawiedliwiane są przez rodziców (prawnych opiekunów).

13 6. Dbamy o bezpieczeństwo swoje i innych
przestrzegamy regulaminów szkolnych, reagujemy na przejawy agresji fizycznej i psychicznej, nie palimy papierosów, nie pijemy alkoholu, nie używamy narkotyków i środków odurzających, dbamy o zdrowie swoje i innych.

14 7. Dbamy o mienie szkoły i innych
dbamy o ład i estetykę w pomieszczeniach i otoczeniu szkoły, szanujemy wyposażenie szkoły i własność innych osób

15 SNiK

16 - zwrócenie uwagi uczniowi,
1. BRAK OBUWIA NA ZMIANĘ 5.Odpowiednio ubieramy się do szkoły 6.Dbamy o mienie szkoły i innych PO RAZ PIERWSZY (działania nauczyciela) - zwrócenie uwagi uczniowi, - mowa ciała lub jednorazowe ostrzeżenie słowne, - informacja o dalszych konsekwencjach

17 2. NIEODPOWIEDNI WYGLĄD W SZKOLE
5.Odpowiednio ubieramy się do szkoły PO RAZ PIERWSZY (działania nauczyciela) rozmowa z uczniem, upomnienie ustne, prośba o zmycie makijażu, poinformowanie o konsekwencjach

18 3. SPÓŹNIENIA NA LEKCJE PO RAZ PIERWSZY (działania nauczyciela)
1.Do szkoły przychodzimy po to, aby się uczyć 4.Systematycznie chodzimy do szkoły, jesteśmy punktualni PO RAZ PIERWSZY (działania nauczyciela) rozmowa z uczniem, upomnienie ustne, spóźnienie odnotowane w dzienniku w formie zapisu minutowego,

19 4. ZAKŁÓCANIE TOKU LEKCJI
1.Do szkoły przychodzimy po to, aby się uczyć 2.Szanujemy się nawzajem PO RAZ PIERWSZY (działania nauczyciela) sygnały niewerbalne, zastosowanie kart dyscyplinujących (np.: nie rozmawiaj, wróć do nas, pracuj,) rozmowa z uczniem, upomnienie ustne,

20 1. Do szkoły przychodzimy po to, aby się uczyć
5. KORZYSTANIE PODCZAS LEKCJI Z TELEFONU KOMÓRKOWEGO LUB URZĄDZEŃ ODTWARZAJĄCYCH MUZYKĘ 1. Do szkoły przychodzimy po to, aby się uczyć PO RAZ PIERWSZY (działania nauczyciela) zwrócenie uwagi uczniowi KOLEJNY RAZ (działania nauczyciela i wychowawcy) konfiskata telefonu przez nauczyciela i oddanie go po lekcji, poinformowanie ucznia o dalszych konsekwencjach, poinformowanie wychowawcy o zaistniałej sytuacji, odpytanie ucznia z bieżącego tematu,

21 6. ODMOWA PRACY NA LEKCJI PO RAZ PIERWSZY (działania nauczyciela)
1. Do szkoły przychodzimy po to, aby się uczyć 2. Szanujemy się nawzajem PO RAZ PIERWSZY (działania nauczyciela) ustne zwrócenie uwagi uczeń ma obowiązek nadrobić zaległości w domu, które na następnej lekcji okazuje nauczycielowi,

22 7. LEKCEWAŻENIE POLECEŃ NAUCZYCIELI INNYCH PRACOWNIKÓW SZKOŁY
2.Szanujemy się nawzajem 3.Zachowujemy się kulturalnie, używamy poprawnej polszczyzny PO RAZ PIERWSZY (działania nauczyciela) upomnienie ustne poinformowanie wychowawcy o niewłaściwym zachowaniu ucznia,

23 8. UŻYWANIE WULGARYZMÓW PO RAZ PIERWSZY (działania nauczyciela)
2.Szanujemy się nawzajem 3.Zachowujemy się kulturalnie, używamy poprawnej polszczyzny PO RAZ PIERWSZY (działania nauczyciela) zwrócenie uwagi,- jeśli wulgaryzmy były skierowanie pod adresem danej osoby – przeproszenie tej osoby, przypomnienie o konieczności używania poprawnej polszczyzny,

24 9. SAMOWOLNE WYCHODZENIE Z LEKCJI
1.Do szkoły przychodzimy po to, aby się uczyć 4.Systematycznie chodzimy do szkoły, jesteśmy punktualni PO RAZ PIERWSZY (działania nauczyciela) zanotowanie nieobecności na czerwono bez możliwości usprawiedliwienia, poinformowanie wychowawcy,

25 10. DEWASTACJA MIENIA I SPRZĘTU SZKOLNEGO
7. Dbamy o mienie szkoły i innych PO RAZ PIERWSZY (działania nauczyciela i wychowawcy) indywidualna rozmowa nauczyciela z uczniem ( ustalenie przyczyn niewłaściwego zachowania), w przypadku dokonania drobnej szkody, uczeń naprawia ją w tym samym dniu lub w ciągu tygodnia bądź rodzic pokrywa koszt naprawy. Nauczyciel opisuje szkodę ( data, okoliczności , straty). Informację przekazuje wychowawcy, który informuje rodziców. w przypadku dokonania dużej dewastacji mienia, nawet jeśli zdarzyła się pierwszy raz, stosuje się procedury opisane poniżej.

26 11. PALENIE PAPIEROSÓW NA TERENIE SZKOŁY
6. Dbamy o bezpieczeństwo swoje i innych PO RAZ PIERWSZY (działania nauczyciela i wychowawcy) informacja na karcie „Uwaga” dla wychowawcy, zawiadomienie rodziców przez wychowawcę, rozmowa z uczniem na temat łamania norm, przygotowanie przez ucznia referatu na temat szkodliwości palenia i wygłoszenie go na godzinie wychowawczej,

27 12. ZACHOWANIA AGRESYWNE Szanujemy się nawzajem Zachowujemy się kulturalnie, używamy poprawnej polszczyzny 6. Dbamy o bezpieczeństwo swoje i innych PO RAZ PIERWSZY (działania nauczyciela i wychowawcy) rozmowa dyscyplinująca z uczniem oraz przeproszenie kolegi, nauczyciela, pracownika szkoły, poinformowanie rodziców poprzez wpis do indeksu, informacja o dalszych konsekwencjach,

28 13. WAGARY PO RAZ PIERWSZY (działania wychowawcy)
1.Do szkoły przychodzimy po to, aby się uczyć 4.Systematycznie chodzimy do szkoły, jesteśmy punktualni PO RAZ PIERWSZY (działania wychowawcy) przeprowadzenie indywidualnej rozmowy z uczniem (ustalenie przyczyn absencji- problem w szkole, domu, grupie rówieśniczej), wypełnienie „Karty przemyśleń”, motywowanie ucznia do uczestnictwa w zajęciach szkolnych, poinformowanie rodziców (telefoniczne, pisemne), ustalenie wspólnych działań,

29 14. POWAŻNE WYKROCZENIA picie alkoholu, używanie narkotyków
Szanujemy się nawzajem 6. Dbamy o bezpieczeństwo swoje i innych PO RAZ PIERWSZY (działania pedagoga) odizolowanie ucznia od reszty klasy, zorganizowanie opieki medycznej ( lekarz / pielęgniarka), powiadomienie dyrektora, wychowawcę , pedagoga szkolnego, wezwanie rodziców do szkoły, zapis w „Karcie interwencji”, w przypadku odmowy rodzica w kwestii przybycia do szkoły i odebrania dziecka , wezwanie Policji i przekazanie ucznia na Komisariat ( rodzice odbierają dziecko z posterunku policji), czasowa utrata przywilejów ucznia (np. zakaz udziału w imprezach szkolnych), - obniżenie oceny zachowania w następnym dniu: rozpoznanie problemu i podjęcie działań korygujących w uzgodnieniu z rodzicami.

30 15. POWAŻNE WYKROCZENIA (bójki , kradzieże , wyłudzanie pieniędzy)
Szanujemy się nawzajem 6. Dbamy o bezpieczeństwo swoje i innych PO RAZ PIERWSZY (działania pedagoga) odizolowanie ucznia od reszty klasy, zorganizowanie opieki medycznej ( lekarz / pielęgniarka w przypadku bójki), powiadomienie dyrektora, wychowawcę , pedagoga szkolnego, w przypadku kradzieży, natychmiast po zabezpieczeniu śladów i sprawcy , wezwanie Policji. wezwanie rodziców ( sprawcy i poszkodowanego) do szkoły , w przypadku odmowy rodzica w kwestii przybycia do szkoły i odebrania dziecka/ sprawcy , wezwanie Policji i przekazanie ucznia na Komisariat ( rodzice odbierają dziecko z posterunku Policji), notatka służbowa w dokumentacji szkolnej, zapis w „Karcie interwencji”, notatka służbowa do Policji, - rozmowy indywidualne z poszkodowanym , sprawcą , rodzicami ,- uświadomienie rodzicom konsekwencji , wskazanie instytucji specjalistycznych , wspierających wychowanie dziecka ( wsparcie / terapia),- obniżenie oceny zachowania sprawcy zabronionego czynu. w następnym dniu: rozpoznanie problemu i podjęcie działań korygujących w uzgodnieniu z rodzicami, skierowanie ucznia na terapię pedagogiczną na terenie szkoły .

31 TY WYBIERASZ !!!!!!! GŁÓWNA ZASADA SNiK
NIE ŁAMIESZ ZASAD – NIE PONOSISZ KONSEKWENCJI ŁAMIESZ ZASADY – PONOSISZ KONSEKWENCJE

32 Zachowanie podczas przerw i lekcji
uczniowie wchodzą na teren szkoły po dzwonku na przerwę uczniowie mają zakaz opuszczania szkoły w czasie przerw oraz w czasie trwania lekcji, zwolnienie ucznia z lekcji musi być potwierdzone przez wychowawcę, po zakończonych lekcjach klasa schodzi do szatni pod opieką nauczyciela mającego w danej klasie ostatnia lekcję, uczniowie nie uczęszczający na lekcję religii przebywają w tym czasie w czytelni szkolnej

33 Regulamin postępowania w razie wypadku na terenie szkoły
w razie wypadku na terenie szkoły (lekcje wf, lekcje w salach lekcyjnych, korytarz szkolny), należy natychmiast przerwać prowadzone zajęcia w celu udzielenia pierwszej pomocy, w razie ciężkiego przypadku należy możliwie szybko zabezpieczyć miejsce zdarzenia, powiadomić dyrekcję szkoły, pielęgniarkę szkolną, jednocześnie starać się udzielić pierwszej pomocy, w każdej sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia bezwzględnie należy zawiadomić pogotowie (tel.999, z tel. Kom. 112),rodziców dziecka oraz dyrekcję szkoły.

34 Zasady schodzenia na apele szkolne i do szatni po skończonych lekcjach
na apel schodzimy z nauczycielem, nauczyciel idzie pierwszy, za nim uczniowie parami, na apelu uczniowie ustawiają się czwórkami jedna za drugą .

35 Zasady ewakuacji na wypadek pożaru lub innego zagrożenia
osoba, która pierwsza zauważy pożar lub grożące niebezpieczeństwo melduje niezwłocznie o fakcie dyrektorowi szkoły lub każdemu pracownikowi szkoły i zawiadamia straż pożarną, dyrektor szkoły lub zastępca, ewentualnie inny pracownik szkoły ogłasza alarm- dzwonek elektryczny przerywany-czas trwania 1 min. Lub zastępczo dzwonek ręczny, dyrektor szkoły lub zastępca kierują uczniów w ładzie i spokoju do wyjścia pod opieką wychowawców, uczniowie opuszczają budynek szkoły nie zatrzymując się w szatni, w czasie opuszczania budynku uczniowie nie zabierają ze sobą żadnych rzeczy, wyprowadzeni uczniowie zatrzymują się na boisku szkolnym w wyznaczonym dla każdej klasy sejtorze, informację o zakończeniu ewakuacji przekazuje dyrektorowi szkoły wicedyrektor, po otrzymaniu pełnej informacji od nauczycieli odpowiedzialnych za wyprowadzenie klas z budynku szkolnego, po wysłuchaniu polecenia od nauczycieli uczniowie rozchodzą się do domów,

36 UWAGA!!! Sygnał alarmowy w razie pożaru powinien mieć możliwość włączyć każdy, kto zauważy ogień.


Pobierz ppt "SNiK SYSTEM NORM I KONSEKWENCJI."

Podobne prezentacje


Reklamy Google