Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Adamowie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Adamowie"— Zapis prezentacji:

1 Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Adamowie
RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2012/2013    OBRZAR: PROCESY ZACHODZĄCE W SZKOLE LUB PLACÓWCE  II.5.Kształtuje się postawy uczniów

2 Wyniki ewaluacji sporządzono na podstawie:
Cel ewaluacji: Pozyskanie informacji dotyczących postaw uczniów oraz procesów edukacyjnych, które je kształtują. Pozyskanie informacji na temat poczucia bezpieczeństwa w szkole wśród uczniów. Formułowanie wniosków do dalszej pracy. Wyniki ewaluacji sporządzono na podstawie: analizy ankiet skierowanych do uczniów, analizy ankiet skierowanych do nauczycieli, analizy ankiet skierowanych do wychowawców klas, analizy ankiet skierowanych do rodziców, analizy ankiet skierowanych do personelu pomocniczego, analizy zachowania na podstawie zeszytów uwag,

3 Pytania kluczowe:   1. Czy nauczyciele brali udział w współtworzeniu Programu Wychowawczego, Profilaktyki, Planu Rozwoju Szkoły? 2. Czy klasowe plany pracy są spójne z powyższymi dokumentami? 3. Czy w szkole diagnozuje się zachowania uczniów? Jeżeli tak, to w jaki sposób wyniki tej diagnozy są wykorzystywane? 4. Czy uczniowie wiedzą jakich zachowań się od nich oczekuje? 5. W jakich działaniach sprzyjających kształtowaniu postaw uczestniczą uczniowie? 6. Czy zasady promowane przez szkołę są normami, którymi uczniowie kierują się poza szkołą? 7. Czy podejmowane są działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań? Jeżeli tak, to jakie są to działania? Jeżeli nie - dlaczego?

4 Wymaganie Wskaźniki wewnątrzszkolne Dowody, źródła, dokumenty
PROCESY ZACHODZĄCE W SZKOLE LUB PLACÓWCE Wymaganie Wskaźniki wewnątrzszkolne Dowody, źródła, dokumenty Kształtuje się postawy uczniów Działania wychowawcze podejmowane w szkole są spójne. Działania wychowawcze są adekwatne do potrzeb uczniów. Uczniowie uczestniczą w działaniach sprzyjających kształtowaniu pożądanych społecznie postaw. Uczniowie biorą udział w planowaniu i modyfikowaniu działań wychowawczych w szkole. Wnioski z analizy działań wychowawczych są wdrażane. Ankiety skierowane do nauczycieli, uczniów, rodziców, personelu niepedagogicznego. Ankiety skierowane do uczniów. Analiza zachowania na podstawie zeszytów uwag. Ankiety skierowane do nauczycieli. Ankieta dla wychowawców. Analiza zeszytów uwag. Ankiety skierowane do uczniów, rodziców, nauczycieli. Ankieta skierowana do nauczycieli.

5 WYNIKI ANKIET Ankiety skierowane do uczniów Ankietowanych: 68 uczniów
1. Czy znasz Program Wychowawczy i Program Profilaktyczny Szkoły? Tak – 43 (64,2%) Nie – 24 (35,8%)

6 2. Czy Twoim zdaniem uczniowie mają wpływ na omawiane treści wychowawcze?
Tak – 23 (34,3%) Nie – 20 (29,8%) Nie wiem – 24 (35,9%)

7 3. Czy według Ciebie dobre zachowanie wśród uczniów promowane są przez szkołę?
Tak – 34 (50,7%) Nie – 20 (29,8%) Nie wiem – 13 (19,5%)

8 4. Czy znasz zasady właściwego zachowania?
Tak – 56 ( 83,6%) Nie – 10 (15%) Nie wiem – 1 (1,4%)

9 5.Czy według Ciebie uczniowie stosują postawy i zachowania  promowane przez szkołę?
Tak – 15 ( 22,4%) Nie – 13 (19,4%) Częściowo – 37 (55,2%) Nie wiem – 2 ( 3%)

10 6. Jeżeli tak to zaznacz jakie to są postawy i zachowania:
kultura osobista – 49 (72%) szacunek do siebie i innych – 43 ( 66%) obowiązkowość – 24 ( 35%) odpowiedzialność – 32 (47%) punktualność – 21 ( 31%) patriotyzm – 27 (40%) tolerancja – 34 ( 50%) inne( jakie?) złe zachowanie – 1 (1,5%)

11 7. Jeżeli nie, to wymień postawy i zachowania, które są niezgodne z normami obowiązującymi w szkole.
Bójki – 3 ( 4,4%) Palenie – 2 (2,9%) Bicie słabszych – 3 (4,4%) Wulgaryzmy – 4 ( 5,9%) Nie stosowanie się do poleceń nauczycieli – 1 (1,5%)

12 8. Czy w życiu codziennym kierujesz się zasadami promowanymi przez szkołę?
Tak – 34 (50,7%) Nie – 19 ( 28,3%) Nie wiem – 14 (21%)

13 9. Czy podczas przerw międzylekcyjnych czujesz się bezpiecznie?
Tak – 48 (71,6%) Nie – 14 (21%) Nie wiem – 5 (7,4%)

14 10. Jeżeli nie zaznacz w jakich miejscach w szkole czujesz się mało bezpieczne: (ilość wszystkich odp.62) W toalecie – 13 (20,1%) Na korytarzu – 13 (20,1%) W szatni – 15 ( 24,2%) Na boisku – 11 ( 17,7%) W autobusie szkolnym – 9 ( 14,5%) W sali lekcyjnej – 1 (1,6%)

15 11.Czy według Ciebie nauczyciele dostrzegają niestosowne zachowania uczniów?
Tak – 23 (34,3%) Nie – 15 (22,4%) Czasami – 29 (43,3%)

16 12.Czy według Ciebie nauczyciele dostrzegają pozytywne zachowania uczniów?
Tak – 31 (46,3%) Nie – 10 ( 14,9%) Czasami – 26 (38,8%)

17 Ankiety skierowane do nauczycieli Ankietowanych: 16 przedstawicieli nauczycieli  
1. Czy Państwo brali udział w współtworzeniu dokumentów obowią zujących w szkole tj: Planie Rozwoju Szkoły, Programie Wychowawc zym,  Programie Profilaktyki? Tak – 13 Nie – 2

18 2. Czy Państwa zdaniem szkoła promuje dobre zachowania wśród uczniów?
Tak – 16 Nie Nie wiem 3. Czy uważają Państwo, że uczniowie wykazują postawy i zachowania promowane przez szkołę? Tak – 11 Częściowo – 5

19 4. Czy według Państwa uczniowie znają zasady właściwego zachowania obowiązujące w szkole?
Tak – 15 Nie Częściowo – 1 Nie wiem

20 5. Jeżeli tak, proszę zaznaczyć zachowania uczniów zgodne z normami obowiązującymi w szkole
kultura osobista– 15 szacunek do siebie i innych –14 tolerancja–12 patriotyzm–16 odpowiedzialność–12 inne(jakie?)………………

21 6. Jeżeli nie, proszę wymienić zachowania niezgodne z normami obowiązującymi w szkole.
………………………………………………………………………………… 7. Czy według Państwa uczniowie kierują się zasadami i normami promowanymi przez szkołę w życiu codziennym? Tak – 6 Częściowo–10 Nie Nie wiem

22 8. Czy według Państwa podczas przerw międzylekcyjnych uczniowie czują się bezpiecznie?
Tak – 16 Czasami Nie wiem Nie 9. Jeżeli nie, proszę zaznaczyć w których miejscach w szkole czują się mało bezpiecznie. w toalecie na korytarzu w szatni na boisku w autobusie szkolnym

23 10. Czy dostrzegają Państwo ryzykowne zachowania wśród swoich uczniów?
Tak – 8 Nie – 2 Czasami – 6

24 11. Czy dostrzegają Państwo pozytywne zachowania uczniów ?
Tak – 16 Nie Czasami 12. Czy w szkole diagnozuje się postawy uczniów? Tak – 16 Nie Nie wiem

25 13. Jeżeli tak, proszę zaznaczyć w jaki sposób?
rozmowy wychowawcze -16 ankiety – 14 wywiady - 12 obserwacje – 14 analiza zachowania na podstawie dokumentów – 14 rozmowa z pedagogiem – 14 inne(jakie?)……………………

26 14. Czy Państwo wyciągają wnioski z przeprowadzonej diagnozy?
Tak – 16 Nie 15. Jeżeli tak, to jakie są to wnioski ? Należy promować dobre zachowanie wśród uczniów, poprawa zachowania uczniów, lepszy kontakt z rodzicami, rozmowy indywidualne z uczniami, rozmowy z rodzicami, należy dostrzegać i pochwalać pozytywne zachowania, przestrzeganie zasad, uczniowie czują się w szkole bezpiecznie, uczniowie wykazują postawy które promuje szkoła, dotyczące dalszej pracy z uczniem, wnioski do dalszej pracy profilaktyczno – wychowawczej.

27 16. Czy wyciągane przez Państwa wnioski z analizy działań wychowawczych są wdrażane w dalszej pracy z uczniami? Tak - 16 Nie

28 Ankiety skierowane do wychowawców Ankietowanych: 7 wychowawców
Czy treści zawarte w Państwa Planie Pracy Wychowawczej są spójne z dokumentami: Planem Rozwoju Szkoły, Programem Wychowawczym i Programem Profilaktyki ? a) Tak - 7 b) Nie 2.Czy uczniowie mają wpływ na omawiane treści wychowawcze? a) Tak - 7 b) Nie

29 3.Czy podczas godzin wychowawczych poruszają Państwo treści kształtujące pożądane postawy uczniów?
a) Tak - 7 b) Nie 4.Jeżeli tak, to o jakiej tematyce? profilaktyczne, patriotyczne, wzajemnej tolerancji, odpowiedniej kultury osobistej, agresja i przemoc, edukacja prozdrowotna, profilaktyka uzależnień, profilaktyka zachowań ryzykownych, rozwój emocjonalny uczniów, normy: społeczne, prawne, moralne, religijne, szacunek dla drugiego człowieka, tolerancja, prawa i obowiązki przyjaciół; czym jest praca dla człowieka; asertywność;

30 Ankiet skierowanych do rodziców Ankietowanych: 52 rodziców
1. Czego Pana/ Pani zdaniem oczekuje się od dziecka? Koleżeństwa – 34 osoby Kultury osobistej - 44 osoby Poczucia identyfikacji ze szkołą – 20 osób Podejmowania zdrowej rywalizacji – 22 osoby Inne : systematyczności – 1 osoba

31 2. Czy sposób w jaki szkoła wychowuje uczniów odpowiada potrzebom Pani/ Pana dziecka?
Tak – 25 osób Nie – 2 osoby Raczej tak – 23 osoby Raczej nie

32 Ankieta skierowana do personelu pomocniczego Ankietowanych: 6 pracowników
1. Czy znacie Państwo dokumenty obowiązujące w szkole tj: Szkolny Program Wychowawczy, Profilaktyki i Plan Rozwoju Szkoły? Tak % Nie 2. Czy według Państwa szkoła promuje dobre zachowania wśród uczniów? Tak – 6 – 100% Nie Nie wiem

33 3. Czy Państwa zdaniem uczniowie znają zasady właściwego zachowania obowiązujące w szkole?
Tak – 6 – 100% Nie Nie wiem 4. Czy według Państwa uczniowie wykazują postawy i zachowania promowane przez szkołę? Tak – 6 – 100% Częściowo Nie wiem Nie

34 5. Jeżeli tak, proszę zaznaczyć zachowania zgodne z normami obowiązującymi w szkole.
kultura osobista – 5 (83,3%) szacunek do siebie i innych – 6(100%) tolerancja – 5 (83,3%) patriotyzm – 5 (83,3%) odpowiedzialność – 6 (100%) inne(jakie?)……………

35 6. Jeżeli nie, proszę wymienić zachowania niezgodne z normami obowiązującymi w szkole.
…………………………………………………………………………… 7. Czy według Państwa zasady promowane przez szkołę są normami, którymi uczniowie kierują się w życiu codziennym? Tak – 6 – 100% Częściowo Nie Nie wiem 8. Czy według Państwa uczniowie czują się bezpiecznie podczas przerw międzylekcyjnych? Tak – 6 – 100% Czasami Nie wiem Nie

36 9. Jeżeli nie, proszę zaznaczyć w których miejscach w szkole czują się mało bezpiecznie.
W toalecie Na korytarzu W szatni Na boisku W autobusie szkolnym 10. Czy dostrzegają Państwo ryzykowne zachowania uczniów? Tak – 3(50%) Nie Czasami – 3 (50%)

37 11.Czy dostrzegają Państwo pozytywne zachowania uczniów ?
Tak – 6 (100%) Nie Czasami

38 Analiza zachowania uczniów na podstawie zeszytów uwag
Uczniowie wykazują zachowania i postawy promowane przez szkołę podczas szkolnych akademii, konkursów, udziału w akcjach charytatywnych.

39 WNIOSKI I REKOMENDACJE
Zdecydowana większość nauczycieli brała udział w współtworzeniu dokumentów obowiązujących w szkole. Wszyscy wychowawcy zgodnie twierdzą, że treści zawarte w ich Planach Pracy Wychowawczej są spójne z dokumentami obowiązującymi w szkole. Na godzinie wychowawczej najczęściej poruszanymi treściami kształtującymi pożądane postawy uczniów są: patriotyzm, wzajemna tolerancja, kultura osobista, edukacja prozdrowotna, profilaktyka uzależnień, rozwój emocjonalny uczniów, szacunek dla drugiego człowieka, prawa i obowiązki przyjaciół, asertywność, odpowiedzialność.

40 Według wszystkich nauczycieli szkoła diagnozuje postawy uczniów na bieżąco. Na podstawie wyników diagnozy, nauczyciele wdrażają odpowiednie działania w dalszej pracy wychowawczej wynikające z następujących wniosków: - należy promować dobre zachowanie wśród uczniów, - utrzymywać stały kontakt z rodzicami , - przeprowadzać rozmowy indywidualne z uczniami, - konsekwentnie egzekwować od uczniów przestrzegania zasad obowiązujących w szkole.

41 Według ankiet przeprowadzonych wśród nauczycieli, uczniów i personelu pomocniczego wynika, że uczniowie znają zasady właściwego zachowania, jednak tylko częściowo stosują się do postaw i zachowań promowanych przez szkołę w życiu codziennym. Z analizy zeszytów uwag wynika, że uczniowie poprzez udział w akademiach szkolnych, akcjach charytatywnych oraz konkursach wykazują postawy i zachowania promowane przez szkołę. Według ankiet wynika, że 21% uczniów nie czuje się bezpiecznie podczas przerw międzylekcyjnych.

42 Z wywiadu z wychowawcami wynika, że działaniami mającymi na celu eliminowanie zagrożeń i wzmacnianie właściwych zachowań u uczniów są podejmowane na godzinach wychowawczych rozmowy na temat: agresji i przemocy, profilaktyki zachowań ryzykownych (palenie papierosów, picie alkoholu, zażywanie substancji psychoaktywnych), norm społecznych , prawnych i religijnych.

43 Wyniki wymagające poprawy
Należy zwrócić uwagę uczniów na to , aby kierowali się poznanymi w szkole normami społecznymi i moralnymi w życiu codziennym. Należy częściej dostrzegać, pochwalać i nagradzać pozytywne zachowania uczniów. Należy zwrócić większą uwagę na bezpieczeństwo uczniów podczas przerw międzylekcyjnych.

44 Sposoby prezentacji wyników:
Nauczycielom – na posiedzeniu Rady Pedagogicznej. Uczniom – na szkolnej stronie internetowej. Rodzicom – na szkolnej stronie internetowej.

45 Dziękujemy za uwagę Skład zespołu: mgr Ewelina Miziołek
Marta Kosobudzka Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Adamowie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google