Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KOMPLEKSOWY MODEL WSPARCIA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W PROCESIE AKTYWIZACJI SPOŁECZNO – ZAWODOWEJ na przykładzie doświadczeń Polskiego Stowarzyszenia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KOMPLEKSOWY MODEL WSPARCIA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W PROCESIE AKTYWIZACJI SPOŁECZNO – ZAWODOWEJ na przykładzie doświadczeń Polskiego Stowarzyszenia."— Zapis prezentacji:

1 KOMPLEKSOWY MODEL WSPARCIA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W PROCESIE AKTYWIZACJI SPOŁECZNO – ZAWODOWEJ na przykładzie doświadczeń Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym (PSOUU) Podsumowanie projektu Centrum DZWONI realizowanego przez Koło PSOUU w Jarosławiu Rzeszów – 13 października 2011 Monika Zakrzewska Koordynator projektu Centrum DZWONI w Warszawie

2 AKTY PRAWNE POLSKIE: Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej Kodeks pracy – ustawa z 1974 r. z nowelizacjami Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z 1997 r. z nowelizacjami AKTY PRAWNE MIĘDZYNARODOWE: Powszechna Deklaracja Praw Człowieka (ONZ 1948r.) Europejska Karta Społeczna (zrewidowana,1996r.), ratyfikowana przez Polskę w 1997r. Standardowe zasady Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych (Zgromadzenia ONZ 1993r.) Deklaracja Madrycka (Europejski Kongres na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 2002r.) KAŻDY MOŻE PRACOWAĆ… Monika Zakrzewska, Rzeszów – 13/10/2011

3 SYSTEM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO – ZAWODOWEJ Monika Zakrzewska, Rzeszów – 13/10/2011

4 Od blisko 50 lat Stowarzyszenie prowadzi działania na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych intelektualnie. PSOUU tworzy różnego rodzaju nowatorskie rozwiązania, mające na celu realizację praw i pełną integrację społeczno- zawodową osób niepełnosprawnych w społeczeństwie. Wsparcie w zakresie aktywizacji zawodowej prowadzone jest nieprzerwanie od 2004 roku. PSOUU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE Monika Zakrzewska, Rzeszów – 13/10/2011

5 Projekty pilotażowe w ramach programu Partner, finansowane przez PFRON. Cel: diagnoza potrzeb osób niepełnosprawnych intelektualnie w zakresie aktywizacji zawodowej oraz sytuacji i potrzeb firm, instytucji z otwartego rynku pracy Projekty podnoszące kompetencję kadry PSOUU Projekty objęły przede wszystkim pracowników warsztatów terapii zajęciowej PSOUU DZIAŁANIA PSOUU: lata 2004 - 2005 Monika Zakrzewska, Rzeszów – 13/10/2011

6 2005-2007 Z WTZ na otwarty rynek pracy przy wykorzystaniu doświadczeń europejskich Cykl szkoleń prowadzonych przez Christy Lyncha, zorganizowanych w ramach SPO RZL, Działanie 1.4 Wsparcie w projekcie uzyskało: - 207 instytucji (w tym 93 Koła Terenowe PSOUU) - 578 osób – pracowników tych instytucji (głównie byli to pracownicy warsztatów terapii zajęciowej oraz środowiskowych domów samopomocy). 2006 PSOUU uzyskało wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia jako: agencja pośrednictwa pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, agencja doradztwa personalnego oraz agencja poradnictwa zawodowego. DZIAŁANIA PSOUU: lata 2005 - 2007 Monika Zakrzewska, Rzeszów – 13/10/2011

7 Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie (Centrum DZWONI) Realizacja dwóch projektów Centrum DZWONI Rezultat: na terenie 8 województw powstało 9 Centrów DZWONI. W Centrach zatrudniono wyspecjalizowaną kadrę pracowników, tj. psychologów, doradców zawodowych i trenerów pracy, których zadaniem było wspieranie osób niepełnosprawnych w wyborze drogi zawodowej, planowaniu kariery, poszukiwaniu miejsca pracy, aplikowaniu o pracę, a także w szkoleniu stanowiskowym oraz w utrzymaniu pracy. DZIAŁANIA PSOUU: od 2006 r. Monika Zakrzewska, Rzeszów – 13/10/2011

8 CENTRA DZWONI w POLSCE Monika Zakrzewska, Rzeszów 13/10/2011 Jarosław Giżycko Głogów Poznań Nidzica Kołobrzeg Kamień Pomorski Zgierz Bytom Warszawa

9 CENTRA DZWONI - HISTORIA Monika Zakrzewska, Rzeszów – 13/10/2011 1. Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich, działanie 1.4, na lata 2004 – 2006, finansowany ze środków EFS 2. Program TRENER PRACY – zatrudnienie wspomagane osób niepełnosprawnych, finansowany ze środków PFRON 3. Projekt Centrum DZWONI – konkurs nr 2/6.1.1/2010, Priorytet VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Poddziałanie 6.1.1 – Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy

10 Wpis Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia jako: Agencja pośrednictwa pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej Agencja doradztwa personalnego Agencja poradnictwa zawodowego CENTRA DZWONI PODSTAWA PRAWNA DZIAŁALNOŚCI Monika Zakrzewska, Rzeszów – 13/10/2011

11 KLUCZOWE ETAPY w procesie aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną Monika Zakrzewska, Rzeszów – 13/10/2011

12 Ocena wstępna kandydata do zatrudnienia. Stworzenie Indywidualnego Planu Działania Szkolenia dla osób niepełnosprawnych z zakresu umiejętności społecznych i aktywnego poruszania się po rynku pracy Metody pomocnicze w profilowaniu zawodowym osób niepełnosprawnych intelektualnie: krótkoterminowe warsztaty praktyczne zajęcia praktyczne (praktyki zawodowe) u pracodawcy OBSZAR DIAGNOZY Monika Zakrzewska, Rzeszów – 13/10/2011

13 Wyszukiwanie miejsc pracy Analiza miejsca pracy i/lub dopasowanie/formowanie miejsca pracy do osoby niepełnosprawnej Staż/zatrudnienie i szkolenie pracownika w miejscu pracy Stałe wsparcie i monitorowanie przebiegu pracy. Uczestnictwo osoby niepełnosprawnej już zatrudnionej w grupie motywująco – wspierającej OBSZAR POŚREDNICTWA PRACY Monika Zakrzewska, Rzeszów – 13/10/2011

14 - 1-2 dni po 3,4 h - 3 pracodawców z 3 różnych branż CELE: Poznanie i ocena praktycznych umiejętności zawodowych i społecznych kandydatów w określonym środowisku pracy Dobór właściwego kandydata na określone stanowisko pracy Dla kandydatów - możliwość sprawdzenia się w danym środowisku i przekonania, czy oferowane miejsce pracy i czynności zawodowe są zgodne z ich umiejętnościami i preferencjami zawodowymi Warsztaty służą ocenie i poznaniu w praktyce kandydata - nie służą zatrudnieniu Monika Zakrzewska, Rzeszów – 13/10/2011

15 Praktyki zawodowe: - Od 2 tygodni do miesiąca (w zależności od opanowania przez kandydata czynności i przystosowania się do miejsca pracy) - 1 wybrany pracodawca CELE: Przygotowanie kandydata do danego stanowiska pracy Nauka czynności zawodowych Wsparcie przy wejściu w rolę pracownika INDYWIDUANE ZAJECIA PRAKTYCZNE Monika Zakrzewska, Rzeszów – 13/10/2011

16 STAŻ ZAWODOWY: 3 miesiące 1 wybrany pracodawca ZATRUDNIENIE: umowa o pracę pracodawca wybrany wspólnie z Klientem Monika Zakrzewska, Rzeszów – 13/10/2011

17 Czas trwania: staż i cały okres zatrudnienia CELE: wprowadzenie Klienta do przedsiębiorstwa wyuczenie Klienta czynności powierzonych mu na danym stanowisku pracy monitoring postępów Klienta w pracy pomoc Klientowi i jego pracodawcy w rozwiązywaniu bieżących spraw wynikających z faktu zatrudnienia osoby niepełnosprawnej (np. formalności prawne i finansowe, szkolenie współpracowników) Monika Zakrzewska, Rzeszów – 13/10/2011

18 GRUPOWE: Spotkania z gazetą, Udział w targach i giełdach pracy INDYWIDUALNE: zredagowanie dokumentów aplikacyjnych – cv i listu motywacyjnego wyszukiwanie i analiza ogłoszeń o pracę stworzenie bazy pracodawców trening rozmów telefonicznych i bezpośrednich z pracodawcą Monika Zakrzewska, Rzeszów – 13/10/2011

19 GRUPY wspierająco – motywujące dla Klientów poszukujących pracy i już zatrudnionych INDYWIDUALNE KONSULTACJE Z PSYCHOLOGIEM: Wsparcie Klienta w rozwiązywaniu bieżących problemów i trudności zawodowych Monika Zakrzewska, Rzeszów – 13/10/2011

20 Tytuł projektu: Wsparcie osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym (w tym z zespołem Downa i/lub niepełnosprawnościami sprzężonymi) oraz głębokim stopniem upośledzenia umysłowego II Uczestnicy projektu: 1. Osoby z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym bądź znacznym (w tym z zespołem Downa i/lub niepełnosprawnością sprzężoną) – łącznie 600 osób 2. Osoby z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim – łącznie 100 osób 3. Rodzice / opiekunowie osób niepełnosprawnych, zrekrutowanych do projektu – łącznie 700 osób 4. Kadra pracująca z osobami z niepełnosprawnością intelektualną – łącznie 160 osób PSOUU – PROJEKT SYSTEMOWY Monika Zakrzewska, Rzeszów – 13/10/2011

21 I – dla ok. 270 osób, które nigdy wcześniej nie uczestniczyły w żadnym projekcie i rozpoczynają proces aktywizacji społeczno- zawodowej od początku (od momentu diagnozy) II – dla ok. 200 osób, które brały udział w projekcie pilotażowym, bądź w innych projektach i mają stworzony Indywidualny Plan Działania (aktualnie będą kontynuowały ścieżkę kariery zawodowej) III - dla ok. 130 osób, które w chwili przystąpienia do projektu są zatrudnione na otwartym rynku pracy i potrzebują wsparcia w postaci monitorowania zatrudnienia PSOUU – ETAPY AKTYWIZACJI OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W STOPNIU UMIARKOWANYM LUB ZNACZNYM Monika Zakrzewska, Rzeszów – 13/10/2011

22 PSOUU – PUNKTY AKTYWIZACJI Monika Zakrzewska, Rzeszów – 13/10/2011

23 Od dwóch i pół roku w Biurze Polityki Społecznej Urzędu Miasta St. Warszawy pracuje osoba niepełnosprawna intelektualnie na stanowisku gońca. Poszczególne wydziały naszego Urzędu mieszczą się w kilku siedzibach na terenie miasta. Goniec jest potrzebny, aby komunikacja między nimi była ciągła i szybka. Wiele informacji przesyłamy elektronicznie, ale są dokumenty, które muszą dotrzeć do poszczególnych biur w oryginale. Gdybyśmy chcieli je wysyłać firmą kurierską, albo pocztą to po pierwsze: byłyby to ogromne koszty dla Urzędu, a po drugie na załatwienie jednej sprawy Warszawiacy musieli czekać miesiącami. A dostarczenie dokumentu nie polega tylko na położeniu go na odpowiednim biurku. Konieczne jest także dopilnowanie, aby np. nie został zniszczony lub skradziony, a także przyjęty formalnie przez odbiorcę. Goniec to bardzo odpowiedzialne stanowisko. Bogdan Jaskołd dyrektor Biura Polityki Społecznej Urzędu Miasta St. Warszawa ZDANIEM PRACODAWCÓW… Monika Zakrzewska, Rzeszów – 13/10/2011

24 W naszej firmie jest wiele czynności, które mogą wykonywać pracownicy z niepełnosprawnością intelektualną - np. etykietowanie towarów, pakowanie i układanie ich na paletach itp. Jestem pod ogromnym wrażeniem ich skrupulatności i dokładności. Obserwuję też jak praca i przebywanie wśród ludzi rozwijają osoby niepełnosprawne intelektualnie. Przez pierwsze dni w nowym miejscu są one nieco zalęknione, ale z czasem nabierają pewności siebie i stają się bardziej śmiałe, domagają się więcej pracy i bardziej odpowiedzialnych obowiązków. Obecnie zatrudniamy dwóch pracowników niepełnosprawnych intelektualnie, ale planujemy utworzenie całej brygady złożonej z takich osób. Marek Winiarczyk Współwłaściciel Hurtowni MAAN Laureat Etapu Mazowieckiego Konkursu dla Pracodawców Wrażliwych Społecznie Lodołamacze 2011. ZDANIEM PRACODAWCÓW… Monika Zakrzewska, Rzeszów – 13/10/2011

25 Kiedy Wanda się dowiedziała, że podpisujemy z nią umowę, wszystkim dała całusy. Powtarzała: Mam nadzieję, że was nie zawiodę. Szybko odnalazła się w nowej pracy. Jest bardzo zaangażowana, przykłada się do obowiązków. Zaraża innych pozytywną energią i chęcią do działania. Dobrze mieć w swoim zespole taką osobę. W czasie rozmów kwalifikacyjnych zwykle mówię kandydatom, że pracują z nami osoby niepełnosprawne intelektualnie i można się od nich wiele nauczyć. Wystarczy tak dobrać zadania, by odpowiadały możliwościom konkretnych ludzi, a nie ma żadnych problemów. Chodzi przecież o to, żebyśmy współdziałali i pomagali sobie nawzajem. Waldemar Osiński kierownik restauracji Pizza Hut w Centrum Handlowym PROMENADA ZDANIEM PRACODAWCÓW… Monika Zakrzewska, Rzeszów – 13/10/2011

26 Lata 2006 – 2009: 1249 osób, które skorzystały z usług Centrów DZWONI 394 osób, które uzyskały wsparcie w zatrudnieniu na otwartym rynku pracy 253 firmy, z którymi współpracowaliśmy Rok 2009: Projekt systemowy pilotażowy 600 osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi objętych wsparciem w ramach projektu 14 osób które uzyskały zatrudnienie 100 osób z głębokim stopniem upośledzenia umysłowego objęte indywidulany wsparciem Rok 2011 – Projekt systemowy kontynuacja (II) 416 osób (docelowo 600) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi objętych wsparciem w ramach projektu 150 osób objętych monitoringiem zatrudnienia wspomaganego (w tym 24 osoby nowo zatrudnione przez Bytom, Zgierz, Kołobrzeg) 100 osób z głębokim stopniem upośledzenia umysłowego objęte indywidulany wsparciem SUKCESY CENTRÓW DZWONI - - SUKCESY PSOUU! Monika Zakrzewska, Rzeszów – 13/10/2011

27 Tytuł projektu: Edukacja ku niezależności – modernizacja programu przysposobienia do pracy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Wnioskodawca: Biuro Edukacji M.St. Warszawy, partner merytoryczny PSOUU Tytuł projektu: Włączające zespoły opiekuńcze – Osoby niepełnosprawne intelektualnie stają się kolegami z pracy. Numer projektu: 2010-1-AT1-LEO05-02862). Partner po stronie Polskiej: Zespół Społecznych Szkół Specjalnych Dać Szansę PSOUU – PROJEKTY INNOWACYJNE Monika Zakrzewska, Rzeszów – 13/10/2011

28 Projekt: Edukacja ku niezależności – modernizacja programu przysposobienia do pracy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi pozwoli zmienić rzeczywistość zawodowych szkół specjalnych – jakość i sposób nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. CELE: Od września 2010 do czerwca 2013 roku młodzież z pięciu warszawskich szkół przysposabiających do pracy na lekcjach i konsultacjach oraz w zakładach pracy zdobywają nowe kompetencje, które pozwolą im budować pozytywny obraz samego siebie i pokonywać lęk przed otoczeniem, a ponadto: wzbogacają swoje umiejętności społeczne, uczą się funkcjonowania w roli pracownika, zaczynają wykorzystywać wiedzę szkolną w codziennym życiu, dzięki praktykom zyskują doświadczenie zawodowe, zdobywają wiedzę o rynku pracy, ćwiczą umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji PSOUU DLA NIEZALEŻNOŚCI ZAWODOWEJ Monika Zakrzewska, Rzeszów – 13/10/2011

29 CELE: Stworzenie spójnego modelu wsparcia skupiającego się na zarządzaniu różnorodnością oraz na systemie mentorskim; Tworzenie nowych zawodów w sektorze socjalnym oraz stwarzanie odpowiednich warunków na rynku pracy; Opracowanie instruktaży dla wdrożenia modelu mentorskiego w krajach partnerskich; Opracowanie koncepcji szkoleń i materiałów szkoleniowych umożliwiających wprowadzenie w praktyce integracyjnych wspierających zespołów pracowniczych. PSOUU – INTEGRACYJNE ZESPOŁY WSPIERAJĄCE Monika Zakrzewska, Rzeszów – 13/10/2011

30 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - PSOUU Ul. Głogowa 2B, 02-639 Warszawa tel.: 22 848 82 60, 22 646 03 14; fax: 22 848 61 62 zg@psouu.org.plzg@psouu.org.pl; www.psouu.org.plwww.psouu.org.pl Monika Zakrzewska Koordynator projektu Centrum DZWONI w Warszawie Ul. Kacza 21; 01-064 Warszawa tel. 22 620 30 31 monika.zakrzewska@psouu.org.pl www.centrumdzwoni.pl


Pobierz ppt "KOMPLEKSOWY MODEL WSPARCIA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W PROCESIE AKTYWIZACJI SPOŁECZNO – ZAWODOWEJ na przykładzie doświadczeń Polskiego Stowarzyszenia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google