Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KOMPLEKSOWY MODEL WSPARCIA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KOMPLEKSOWY MODEL WSPARCIA"— Zapis prezentacji:

1 KOMPLEKSOWY MODEL WSPARCIA
OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W PROCESIE AKTYWIZACJI SPOŁECZNO – ZAWODOWEJ na przykładzie doświadczeń Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym (PSOUU) Podsumowanie projektu Centrum DZWONI realizowanego przez Koło PSOUU w Jarosławiu Rzeszów – 13 października 2011 Monika Zakrzewska Koordynator projektu Centrum DZWONI w Warszawie

2 Monika Zakrzewska, Rzeszów – 13/10/2011
KAŻDY MOŻE PRACOWAĆ… AKTY PRAWNE POLSKIE: Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej Kodeks pracy – ustawa z 1974 r. z nowelizacjami Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z 1997 r. z nowelizacjami AKTY PRAWNE MIĘDZYNARODOWE: Powszechna Deklaracja Praw Człowieka (ONZ 1948r.) Europejska Karta Społeczna (zrewidowana,1996r.), ratyfikowana przez Polskę w 1997r. Standardowe zasady Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych (Zgromadzenia ONZ 1993r.) Deklaracja Madrycka (Europejski Kongres na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 2002r.) Monika Zakrzewska, Rzeszów – 13/10/2011

3 Monika Zakrzewska, Rzeszów – 13/10/2011
SYSTEM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO – ZAWODOWEJ Monika Zakrzewska, Rzeszów – 13/10/2011

4 PSOUU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE
Od blisko 50 lat Stowarzyszenie prowadzi działania na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych intelektualnie. PSOUU tworzy różnego rodzaju nowatorskie rozwiązania, mające na celu realizację praw i pełną integrację społeczno- zawodową osób niepełnosprawnych w społeczeństwie. Wsparcie w zakresie aktywizacji zawodowej prowadzone jest nieprzerwanie od 2004 roku. Monika Zakrzewska, Rzeszów – 13/10/2011

5 DZIAŁANIA PSOUU: lata 2004 - 2005
Projekty pilotażowe w ramach programu „Partner”, finansowane przez PFRON. Cel: diagnoza potrzeb osób niepełnosprawnych intelektualnie w zakresie aktywizacji zawodowej oraz sytuacji i potrzeb firm, instytucji z otwartego rynku pracy Projekty podnoszące kompetencję kadry PSOUU Projekty objęły przede wszystkim pracowników warsztatów terapii zajęciowej PSOUU Monika Zakrzewska, Rzeszów – 13/10/2011 5

6 DZIAŁANIA PSOUU: lata 2005 - 2007
„Z WTZ na otwarty rynek pracy przy wykorzystaniu doświadczeń europejskich” Cykl szkoleń prowadzonych przez Christy Lynch’a, zorganizowanych w ramach SPO RZL, Działanie 1.4 Wsparcie w projekcie uzyskało: - 207 instytucji (w tym 93 Koła Terenowe PSOUU) - 578 osób – pracowników tych instytucji (głównie byli to pracownicy warsztatów terapii zajęciowej oraz środowiskowych domów samopomocy). 2006 PSOUU uzyskało wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia jako: agencja pośrednictwa pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, agencja doradztwa personalnego oraz agencja poradnictwa zawodowego. Monika Zakrzewska, Rzeszów – 13/10/2011 6

7 DZIAŁANIA PSOUU: od 2006 r. „Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania
Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie” (Centrum DZWONI) Realizacja dwóch projektów Centrum DZWONI Rezultat:na terenie 8 województw powstało 9 Centrów DZWONI. W Centrach zatrudniono wyspecjalizowaną kadrę pracowników, tj. psychologów, doradców zawodowych i trenerów pracy, których zadaniem było wspieranie osób niepełnosprawnych w wyborze drogi zawodowej, planowaniu kariery, poszukiwaniu miejsca pracy, aplikowaniu o pracę, a także w szkoleniu stanowiskowym oraz w utrzymaniu pracy. Monika Zakrzewska, Rzeszów – 13/10/2011 7

8 Monika Zakrzewska, Rzeszów 13/10/2011
CENTRA DZWONI w POLSCE Kołobrzeg Giżycko Kamień Pomorski Nidzica Poznań Zgierz Warszawa Głogów Bytom Jarosław Monika Zakrzewska, Rzeszów 13/10/2011

9 Monika Zakrzewska, Rzeszów – 13/10/2011
CENTRA DZWONI - HISTORIA 1. Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich, działanie 1.4, na lata 2004 – 2006, finansowany ze środków EFS 2. Program „TRENER PRACY – zatrudnienie wspomagane osób niepełnosprawnych”, finansowany ze środków PFRON 3. Projekt „Centrum DZWONI” – konkurs nr 2/6.1.1/2010, Priorytet VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Poddziałanie – Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Monika Zakrzewska, Rzeszów – 13/10/2011

10 PODSTAWA PRAWNA DZIAŁALNOŚCI Monika Zakrzewska, Rzeszów – 13/10/2011
CENTRA DZWONI PODSTAWA PRAWNA DZIAŁALNOŚCI Wpis Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia jako: Agencja pośrednictwa pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej Agencja doradztwa personalnego Agencja poradnictwa zawodowego Monika Zakrzewska, Rzeszów – 13/10/2011

11 Monika Zakrzewska, Rzeszów – 13/10/2011
KLUCZOWE ETAPY w procesie aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną Monika Zakrzewska, Rzeszów – 13/10/2011

12 Monika Zakrzewska, Rzeszów – 13/10/2011
OBSZAR DIAGNOZY Ocena wstępna kandydata do zatrudnienia. Stworzenie Indywidualnego Planu Działania Szkolenia dla osób niepełnosprawnych z zakresu umiejętności społecznych i aktywnego poruszania się po rynku pracy Metody pomocnicze w profilowaniu zawodowym osób niepełnosprawnych intelektualnie: krótkoterminowe warsztaty praktyczne zajęcia praktyczne (praktyki zawodowe) u pracodawcy Monika Zakrzewska, Rzeszów – 13/10/2011

13 OBSZAR POŚREDNICTWA PRACY Monika Zakrzewska, Rzeszów – 13/10/2011
Wyszukiwanie miejsc pracy Analiza miejsca pracy i/lub dopasowanie/formowanie miejsca pracy do osoby niepełnosprawnej Staż/zatrudnienie i szkolenie pracownika w miejscu pracy Stałe wsparcie i monitorowanie przebiegu pracy. Uczestnictwo osoby niepełnosprawnej już zatrudnionej w grupie motywująco – wspierającej Monika Zakrzewska, Rzeszów – 13/10/2011

14 Monika Zakrzewska, Rzeszów – 13/10/2011
WARSZTATY PRAKTYCZNE 1-2 dni po 3,4 h 3 pracodawców z 3 różnych branż CELE: Poznanie i ocena praktycznych umiejętności zawodowych i społecznych kandydatów w określonym środowisku pracy Dobór właściwego kandydata na określone stanowisko pracy Dla kandydatów - możliwość sprawdzenia się w danym środowisku i przekonania, czy oferowane miejsce pracy i czynności zawodowe są zgodne z ich umiejętnościami i preferencjami zawodowymi Warsztaty służą ocenie i poznaniu w praktyce kandydata - nie służą zatrudnieniu Monika Zakrzewska, Rzeszów – 13/10/2011

15 INDYWIDUANE ZAJECIA PRAKTYCZNE
Praktyki zawodowe: Od 2 tygodni do miesiąca (w zależności od opanowania przez kandydata czynności i przystosowania się do miejsca pracy) 1 wybrany pracodawca CELE: Przygotowanie kandydata do danego stanowiska pracy Nauka czynności zawodowych Wsparcie przy wejściu w rolę pracownika Monika Zakrzewska, Rzeszów – 13/10/2011 15

16 STAŻ ZAWODOWY/ ZATRUDNIENIE
3 miesiące 1 wybrany pracodawca ZATRUDNIENIE: umowa o pracę pracodawca wybrany wspólnie z Klientem Monika Zakrzewska, Rzeszów – 13/10/2011

17 MONITORING TRENERA PRACY
Czas trwania: staż i cały okres zatrudnienia CELE: wprowadzenie Klienta do przedsiębiorstwa wyuczenie Klienta czynności powierzonych mu na danym stanowisku pracy monitoring postępów Klienta w pracy pomoc Klientowi i jego pracodawcy w rozwiązywaniu bieżących spraw wynikających z faktu zatrudnienia osoby niepełnosprawnej (np. formalności prawne i finansowe, szkolenie współpracowników) Monika Zakrzewska, Rzeszów – 13/10/2011

18 Monika Zakrzewska, Rzeszów – 13/10/2011
POŚREDNICTWO PRACY GRUPOWE: „Spotkania z gazetą”, Udział w targach i giełdach pracy INDYWIDUALNE: zredagowanie dokumentów aplikacyjnych – cv i listu motywacyjnego wyszukiwanie i analiza ogłoszeń o pracę stworzenie bazy pracodawców trening rozmów telefonicznych i bezpośrednich z pracodawcą Monika Zakrzewska, Rzeszów – 13/10/2011

19 WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE
GRUPY wspierająco – motywujące dla Klientów poszukujących pracy i już zatrudnionych INDYWIDUALNE KONSULTACJE Z PSYCHOLOGIEM: Wsparcie Klienta w rozwiązywaniu bieżących problemów i trudności zawodowych Monika Zakrzewska, Rzeszów – 13/10/2011

20 Monika Zakrzewska, Rzeszów – 13/10/2011
PSOUU – PROJEKT SYSTEMOWY Tytuł projektu: „Wsparcie osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym (w tym z zespołem Downa i/lub niepełnosprawnościami sprzężonymi) oraz głębokim stopniem upośledzenia umysłowego II” Uczestnicy projektu: Osoby z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym bądź znacznym (w tym z zespołem Downa i/lub niepełnosprawnością sprzężoną) – łącznie 600 osób Osoby z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim – łącznie 100 osób Rodzice / opiekunowie osób niepełnosprawnych, zrekrutowanych do projektu – łącznie 700 osób Kadra pracująca z osobami z niepełnosprawnością intelektualną – łącznie 160 osób Monika Zakrzewska, Rzeszów – 13/10/2011 20

21 Monika Zakrzewska, Rzeszów – 13/10/2011
PSOUU – ETAPY AKTYWIZACJI OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W STOPNIU UMIARKOWANYM LUB ZNACZNYM I – dla ok. 270 osób, które nigdy wcześniej nie uczestniczyły w żadnym projekcie i rozpoczynają proces aktywizacji społeczno- zawodowej od początku (od momentu diagnozy) II – dla ok. 200 osób, które brały udział w projekcie pilotażowym, bądź w innych projektach i mają stworzony Indywidualny Plan Działania (aktualnie będą kontynuowały ścieżkę kariery zawodowej) III - dla ok. 130 osób, które w chwili przystąpienia do projektu są zatrudnione na otwartym rynku pracy i potrzebują wsparcia w postaci monitorowania zatrudnienia Monika Zakrzewska, Rzeszów – 13/10/2011 21

22 PSOUU – PUNKTY AKTYWIZACJI Monika Zakrzewska, Rzeszów – 13/10/2011
22

23 Monika Zakrzewska, Rzeszów – 13/10/2011
ZDANIEM PRACODAWCÓW… „Od dwóch i pół roku w Biurze Polityki Społecznej Urzędu Miasta St. Warszawy pracuje osoba niepełnosprawna intelektualnie na stanowisku gońca. Poszczególne wydziały naszego Urzędu mieszczą się w kilku siedzibach na terenie miasta. Goniec jest potrzebny, aby komunikacja między nimi była ciągła i szybka. Wiele informacji przesyłamy elektronicznie, ale są dokumenty, które muszą dotrzeć do poszczególnych biur w oryginale. Gdybyśmy chcieli je wysyłać firmą kurierską, albo pocztą to po pierwsze: byłyby to ogromne koszty dla Urzędu, a po drugie na załatwienie jednej sprawy Warszawiacy musieli czekać miesiącami. A dostarczenie dokumentu nie polega tylko na położeniu go na odpowiednim biurku. Konieczne jest także dopilnowanie, aby np. nie został zniszczony lub skradziony, a także przyjęty formalnie przez odbiorcę. Goniec to bardzo odpowiedzialne stanowisko”. Bogdan Jaskołd dyrektor Biura Polityki Społecznej Urzędu Miasta St. Warszawa Monika Zakrzewska, Rzeszów – 13/10/2011 23

24 Monika Zakrzewska, Rzeszów – 13/10/2011
ZDANIEM PRACODAWCÓW… „W naszej firmie jest wiele czynności, które mogą wykonywać pracownicy z niepełnosprawnością intelektualną - np. etykietowanie towarów, pakowanie i układanie ich na paletach itp. Jestem pod ogromnym wrażeniem ich skrupulatności i dokładności. Obserwuję też jak praca i przebywanie wśród ludzi rozwijają osoby niepełnosprawne intelektualnie. Przez pierwsze dni w nowym miejscu są one nieco zalęknione, ale z czasem nabierają pewności siebie i stają się bardziej śmiałe, domagają się więcej pracy i bardziej odpowiedzialnych obowiązków. Obecnie zatrudniamy dwóch pracowników niepełnosprawnych intelektualnie, ale planujemy utworzenie całej brygady złożonej z takich osób.”  Marek Winiarczyk Współwłaściciel Hurtowni MAAN Laureat Etapu Mazowieckiego Konkursu dla Pracodawców Wrażliwych Społecznie „Lodołamacze’ 2011”. Monika Zakrzewska, Rzeszów – 13/10/2011

25 Monika Zakrzewska, Rzeszów – 13/10/2011
ZDANIEM PRACODAWCÓW… „Kiedy Wanda się dowiedziała, że podpisujemy z nią umowę, wszystkim dała całusy. Powtarzała: „Mam nadzieję, że was nie zawiodę”. Szybko odnalazła się w nowej pracy. Jest bardzo zaangażowana, przykłada się do obowiązków. Zaraża innych pozytywną energią i chęcią do działania. Dobrze mieć w swoim zespole taką osobę. W czasie rozmów kwalifikacyjnych zwykle mówię kandydatom, że pracują z nami osoby niepełnosprawne intelektualnie i można się od nich wiele nauczyć. Wystarczy tak dobrać zadania, by odpowiadały możliwościom konkretnych ludzi, a nie ma żadnych problemów. Chodzi przecież o to, żebyśmy współdziałali i pomagali sobie nawzajem”. Waldemar Osiński kierownik restauracji „Pizza Hut” w Centrum Handlowym PROMENADA Monika Zakrzewska, Rzeszów – 13/10/2011

26 Monika Zakrzewska, Rzeszów – 13/10/2011
SUKCESY CENTRÓW DZWONI - - SUKCESY PSOUU! Lata 2006 – 2009: 1249 osób, które skorzystały z usług Centrów DZWONI 394 osób, które uzyskały wsparcie w zatrudnieniu na otwartym rynku pracy 253 firmy, z którymi współpracowaliśmy Rok 2009: Projekt systemowy pilotażowy 600 osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi objętych wsparciem w ramach projektu 14 osób które uzyskały zatrudnienie 100 osób z głębokim stopniem upośledzenia umysłowego objęte indywidulany wsparciem Rok 2011 – Projekt systemowy kontynuacja (II) 416 osób (docelowo 600) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi objętych wsparciem w ramach projektu 150 osób objętych monitoringiem zatrudnienia wspomaganego (w tym 24 osoby nowo zatrudnione przez Bytom, Zgierz, Kołobrzeg) Monika Zakrzewska, Rzeszów – 13/10/2011

27 Monika Zakrzewska, Rzeszów – 13/10/2011
PSOUU – PROJEKTY INNOWACYJNE Tytuł projektu: „Edukacja ku niezależności – modernizacja programu przysposobienia do pracy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” Wnioskodawca: Biuro Edukacji M.St. Warszawy, partner merytoryczny PSOUU „Włączające zespoły opiekuńcze – Osoby niepełnosprawne intelektualnie stają się kolegami z pracy”. Numer projektu: AT1-LEO ). Partner po stronie Polskiej: Zespół Społecznych Szkół Specjalnych „Dać Szansę” Monika Zakrzewska, Rzeszów – 13/10/2011 27

28 Monika Zakrzewska, Rzeszów – 13/10/2011
PSOUU DLA NIEZALEŻNOŚCI ZAWODOWEJ Projekt: „Edukacja ku niezależności – modernizacja programu przysposobienia do pracy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” pozwoli zmienić rzeczywistość zawodowych szkół specjalnych – jakość i sposób nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. CELE: Od września 2010 do czerwca 2013 roku młodzież z pięciu warszawskich szkół przysposabiających do pracy na lekcjach i konsultacjach oraz w zakładach pracy zdobywają nowe kompetencje, które pozwolą im budować pozytywny obraz samego siebie i pokonywać lęk przed otoczeniem, a ponadto: • wzbogacają swoje umiejętności społeczne, • uczą się funkcjonowania w roli pracownika, • zaczynają wykorzystywać wiedzę szkolną w codziennym życiu, • dzięki praktykom zyskują doświadczenie zawodowe, • zdobywają wiedzę o rynku pracy, • ćwiczą umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji Monika Zakrzewska, Rzeszów – 13/10/2011 28

29 Monika Zakrzewska, Rzeszów – 13/10/2011
PSOUU – INTEGRACYJNE ZESPOŁY WSPIERAJĄCE CELE: Stworzenie spójnego modelu wsparcia skupiającego się na zarządzaniu różnorodnością oraz na systemie mentorskim; Tworzenie nowych zawodów w sektorze socjalnym oraz stwarzanie odpowiednich warunków na rynku pracy; Opracowanie instruktaży dla wdrożenia modelu mentorskiego w krajach partnerskich; Opracowanie koncepcji szkoleń i materiałów szkoleniowych umożliwiających wprowadzenie w praktyce integracyjnych wspierających zespołów pracowniczych. Monika Zakrzewska, Rzeszów – 13/10/2011 29

30 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - PSOUU
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - PSOUU Ul. Głogowa 2B, Warszawa tel.: , ; fax: Monika Zakrzewska Koordynator projektu Centrum DZWONI w Warszawie Ul. Kacza 21; Warszawa tel


Pobierz ppt "KOMPLEKSOWY MODEL WSPARCIA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google