Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt systemowy realizowany w ramach Programu Operacyjnego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt systemowy realizowany w ramach Programu Operacyjnego."— Zapis prezentacji:

1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt systemowy realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Nazwa Projektodawcy: Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku

2 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Problemy zidentyfikowane w regionie Poziom rejestrowanego bezrobocia w naszym regionie jest wyższy od średniej dla całego kraju przeciętnie o 4 punkty procentowe (2009r.) Wzrost bezrobocia wśród absolwentów szkół zawodowych (o 42,5% w 2009r. w stosunku do 2008r). Liczną grupę bezrobotnych stanowią technicy takich branż jak: budownictwo, handel, hotelarstwo, mechanika. Niedostosowanie kierunków i specjalności kształcenia w szkolnictwie zawodowym do potrzeb rynku pracy.

3 CEL PROJEKTU Wzrost adaptacyjności 2000 uczniów techników branży budowlanej, handlowej, hotelarskiej i mechanicznej z terenu województwa kujawsko – pomorskiego do zatrudnienia na regionalnym rynku pracy do końca września 2013r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

4 CELE SZCZEGÓŁOWE wzbogacenie oferty edukacyjnej 15 szkół objętych projektem pilotażowym i podniesienie jakości kształcenia w tych szkołach, wyposażenie 2000 uczniów w umiejętności kluczowe, ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych, przedsiębiorczości i matematyki, stworzenie warunków do wypracowania systemowych i efektywnych form współpracy szkół zawodowych i przedsiębiorstw w zakresie modyfikowania programów kształcenia zawodowego oraz realizacji praktyk zawodowych Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

5 Grupy docelowe: Uczniowie 15 szkół zawodowych - techników na podbudowie gimnazjum lub zasadniczej szkoły zawodowej kończących się maturą i egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe w następujących branżach: budownictwo, handel, hotelarstwo, mechanika. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

6 Grupy docelowe: Przewidywana liczba osób / instytucji objętych wsparciem: - 15 szkół objętych wsparciem na terenie 9 powiatów i 2 miast – gmin grodzkich; pełnoletnich uczennic i uczniów o niskich lub mających tendencje do niskich wynikach w nauce; - co najmniej 100 pracodawców z województwa kujawsko-pomorskiego. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

7 Obszary realizacji projektu Branże zawodowe: budowlana, handlowa, hotelarska, mechaniczna. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

8 Szkoły branży budowlanej biorące udział w projekcie Branża zawodowapowiat -MiastoSzkoła – w zespole szkół BudownictwosępoleńskiZespół Szkół Ponadgimnazjalnych, Sępólno Krajeńskie, ul. Przemysłowa 15 Bydgoszcz Zespół Szkół Budowlanych, Bydgoszcz, ul. Pestalozziego 18 inowrocławski Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5, Inowrocław, ul. Narutowicza 34 WłocławekZespół Szkół Budowlanych, Włocławek, ul. Nowomiejska 25 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

9 Szkoły branży handlowej Branża zawodowapowiat -MiastoSzkoła – w zespole szkół HandelświeckiZespół Szkół Ponadgimnazjalnych, Świecie, ul. Kościuszki 6a nakielskiZespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszyca, Nakło, ul. Staszica 18, mogileńskiZespół Szkół Zawodowych im Tadeusza Kościuszki, Strzelno, ul. Kościuszki 15 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

10 Szkoły branży hotelarskiej Branża zawodowapowiat -MiastoSzkoła – w zespole szkół HotelarstwosępoleńskiZespół Szkół - Centrum Edukacyjne, Więcbork, ul. Pocztowa 14 B wąbrzeskiZespół Szkół, Zawodowych w Wąbrzeźnie, Wąbrzeźno, ul. Królowej Jadwigi 5 WłocławekZespół Szkół Chemicznych, Włocławek, ul. Bulwary im. J. Piłsudskiego 4, Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

11 Szkoły branży mechanicznej MechanikaaleksandrowskiZespół Szkół nr 2, Aleksandrów Kujawski, ul. Sikorskiego 2 wąbrzeskiZespół Szkół, Zawodowych w Wąbrzeźnie, Wąbrzeźno, ul. Królowej Jadwigi 5 tucholskiZespół Szkół Licealnych i Technicznych im. Ziemi Tucholskiej w Tucholi, Tuchola, ul. Świecka 89 A toruńskiZespół Szkół,CKU w Gronowie, Lubicz, Gronowo 128 sępoleńskiZespół Szkół Ponadgimnazjalnych, Sępólno Krajeńskie, ul. Przemysłowa 15 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

12 Kryteria doboru szkół do pilotażu ustalono na podstawie: Dokumentów: Regionalny plan działań na rzecz zatrudnienia na 2008 rok, Toruń, kwiecień Rynek pracy w województwie kujawsko-pomorskim w I półroczu 2008 roku, WUP w Toruniu.

13 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kryteria doboru szkół do pilotażu ustalono na podstawie: Rynek pracy w województwie kujawsko – pomorskim w 2009 r., Toruń, marzec 2010r. Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie kujawsko – pomorskim 2009 roku, WUP, Toruń, kwiecień 2010r. Informacji: Uzyskanych od Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku, dotyczących wyników absolwentów szkół zawodowych województwa kujawsko- pomorskiego

14

15 Formy wsparcia wyposażenie szkół w nowoczesne materiały dydaktyczne - tablice interaktywne, - oprogramowanie typu CAD, - programy multimedialne do nauki przedmiotów zawodowych, - stanowisko komputerowe do obsługi platformy edukacyjnej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

16 Formy wsparcia dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy: - modyfikacja programów nauczania przedmiotów zawodowych, - przygotowanie 2 szkół do uruchomienia nowego kierunku lub specjalności kształcenia Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

17 Formy wsparcia wojewódzkie forum na rzecz rozwoju szkolnictwa zawodowego: - uruchomienie wojewódzkiej bazy pracodawców współpracujących ze szkołami, - tworzenie lokalnych partnerstw na rzecz szkolnictwa zawodowego, - wdrażanie modelu współpracy między szkołami a pracodawcami Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

18 Rezultaty : podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów, wzrost umiejętności językowych, wzrost umiejętności praktycznych w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, wzrost zdawalności egzaminu maturalnego z matematyki, wzrost zdawalności egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, przyrost praktycznych umiejętności zawodowych. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

19 Wpływ podejmowanych działań na ucznia, szkołę i pracodawcę

20 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego DZIAŁANIAUCZEŃ specjalistyczne zajęcia zawodowe ; wyjazdy studyjne; kursy języka obcego zawodowego; praktyki zawodowe u pracodawców; nowe umiejętności przydatne na rynku pracy; większe możliwości zatrudnienia;

21 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego DZIAŁANIASZKOŁA nowoczesne materiały dydaktyczne; platforma edukacyjna; zmodyfikowane programy nauczania, oferta edukacyjna dostosowana do aktualnych potrzeb rynku pracy; nowoczesna, innowacyjna szkoła atrakcyjna dla ucznia z ofertą edukacyjną dostosowaną do regionalnego rynku pracy;

22 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego DZIAŁANIAPRACODAWCY wojewódzka baza pracodawców; systemowe rozwiązania dla realizacji praktyk zawodowych; tworzenie kadr w zakładach pracy do coachingu i mentoringu. wpływ na przygotowanie kadry pracowniczej. pozyskanie nowych pracowników wyposażonych w kwalifikacje dostosowane do aktualnych potrzeb w gospodarce.

23 Projekt systemowy umożliwia: Wypracowanie jednolitych dla całego województwa modelowych rozwiązań prowadzących do polepszenia jakości usług edukacyjnych szkół zawodowych; integrację działań podmiotów zaangażowanych w proces edukacji zawodowej na terenie województwa, ze szczególnym położeniem nacisku na zacieśnienie współpracy między szkołami a pracodawcami; Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

24 Dziękuję za uwagę Lena Tkaczyk Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku tel Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt systemowy realizowany w ramach Programu Operacyjnego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google