Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rolnicze użytkowanie zlewni w świetle wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej (2000/60/WE) oraz Dyrektywy Azotanowej (91/676/EWG) 06.03.2008 r. Katowice Inż.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rolnicze użytkowanie zlewni w świetle wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej (2000/60/WE) oraz Dyrektywy Azotanowej (91/676/EWG) 06.03.2008 r. Katowice Inż."— Zapis prezentacji:

1 Rolnicze użytkowanie zlewni w świetle wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej (2000/60/WE) oraz Dyrektywy Azotanowej (91/676/EWG) 06.03.2008 r. Katowice Inż. Katarzyna Banaszak Dr inż. Franciszek Pistelok RZGW Gliwice

2 Art. 47 Ustawy Prawo wodne – Dyrektor RZGW określi w drodze rozporządzenia wody wrażliwe i obszary szczególnie narażone (OSN) na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz opracuje program działań naprawczych. - transpozycja zapisów do polskiego prawodawstwa wymagań Dyrektywy Rady (91/676/EWG) z dnia 12 grudnia 1991r. dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (tzw. Dyrektywy Azotanowej) - transpozycja zapisów do polskiego prawodawstwa wymagań Dyrektywy Rady (91/676/EWG) z dnia 12 grudnia 1991r. dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (tzw. Dyrektywy Azotanowej) Cel: zmniejszenie zanieczyszczenia wody spowodowanego lub wywołanego przez azotany pochodzące ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu Art. 113 Ustawy PW – Planowanie w gospodarowaniu wodami obejmuje m.in.: - plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza - program wodno- środowiskowy kraju uwzgl. podział na obszary dorzeczy. - transpozycja zapisów Ramowej Dyrektywy Wodnej (2000/60/WE) - transpozycja zapisów Ramowej Dyrektywy Wodnej (2000/60/WE)

3 Powiązanie Dyrektywy Azotanowej z planowaniem w gospodarowaniu wodami PLAN GOSPODAROWANIA WODAMI PROGRAM DZIAŁAŃ NA OSN WYZNACZENIE OSN CHARAKTERYSTYKA OBSZARU DORZECZA IDENTYFIKACJA ODDZIAŁYWAŃ I WPŁYWÓW WYKAZY OBSZARÓW CHRONIONYCH CELE ŚRODOWISKOWE DZIAŁANIA Z PROGRAMU WODNO- ŚRODOWISKOWEGO OCENA STANU I OCENA RYZYKA KONSULTACJE SPOŁECZNE MONITORING

4 Rolnicze użytkowanie terenu jako znaczący element gospodarowania w regionach wodnych: Małej Wisły, Górnej Odry i Czadeczki Sposób zagospodarowania (wg Corine Land Cover) w ujęciu procentowym w regionach wodnych i w woj. śląskim 0 0 45,1 46,80 8,10 RW Czadeczki 2,111,222,30Tereny wodne 0,060,040,10Strefy podmokłe 29,1723,4733,10Tereny leśne 50,5360,5246,80Tereny rolne 18,4014,7517,70 Tereny zantropogenizowane Teren województwa śląskiego w zasięgu RZGW Gliwice RW Górnej Odry RW Małej Wisły Rodzaj zagospodarowania terenu

5 Zagospodarowanie terenu woj. śląskiego na obszarze RZGW Gliwice (wg Corine Land Cover)

6

7

8

9 Podstawę wyznaczenia wód wrażliwych oraz obszarów szczególnie narażonych (OSN) na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych, stanowi zawartość azotanów (pochodzenia rolniczego) w wodach, w stężeniach: powyżej 50 mg NO 3 / dm 3 - dla wód zanieczyszczonych powyżej 50 mg NO 3 / dm 3 - dla wód zanieczyszczonych od 40 do 50 mg NO 3 / dm 3 i wykazywanie tendencji wzrostowej- dla wód zagrożonych, od 40 do 50 mg NO 3 / dm 3 i wykazywanie tendencji wzrostowej- dla wód zagrożonych, lub wody te wykazują eutrofizację/ tendencję do eutrofizacji, którą skutecznie można zwalczać przez zmniejszenie dawek dostarczanego azotu.

10 Zbiornika wód podziemnych Nr 332 Subniecka Kędzierzyńsko – Głubczycka w granicach gminy Polska Cerekiew Zbiornika wód podziemnych Nr 332 Subniecka Kędzierzyńsko – Głubczycka w granicach gminy Polska Cerekiew Wód podziemnych użytkowego poziomu wodonośnego w granicach gmin Baborów i Kietrz Wód podziemnych użytkowego poziomu wodonośnego w granicach gmin Baborów i Kietrz Na terenie RZGW Gliwice w 2003 r. wyznaczono jeden obszar szczególnie narażony o powierzchni 317,14 km 2 w obrębie: Przekroczenia w wodach podziemnych: punkt badawczy Boguchwałów - zawartość NO 3 - punkt badawczy Boguchwałów - zawartość NO 3 kształtowała się na poziomie ponad 60 mg/dm 3, max zawartość- 138,9 mg NO3/dm3 wystąpiła w 1993 r.; - punkt badawczy Polska Cerekiew - max zawartości NO3 w wodach podziemnych wystąpiła w 1996 r.- 282,32 mg NO3/dm3; - punkt badawczy Polska Cerekiew - max zawartości NO3 w wodach podziemnych wystąpiła w 1996 r.- 282,32 mg NO3/dm3; W kolejnych latach stęż. NO3 utrzymywały się na bardzo wysokim poziomie, rzędu ponad 100 mg NO3/dm3 (1997 – 153,68 mg NO3/dm3; 2000 – 157,66 mg NO3/dm3 ).

11 Opracowanie i wprowadzenia programu działań jako następstwo wyznaczenia wód wrażliwych i obszarów szczególnie narażonych Zadania dla użytkowników gospodarstw rolnych zawarte w Programie działań POPRAWA PRAKTYKI ROLNICZEJ 1. Ograniczenia okresów stosowania nawozów. 1. Dawki i sposoby nawożenia. 1. Nawożenie na zboczach. 1. Przechowywanie nawozów. 1. Nawożenie w pobliżu cieków i zbiorników wodnych. 1. Właściwe użytkowanie gruntów i organizacja produkcji. 1. Bilanse składników mineralnych i plany nawozowe. Pozostałe zadania w programie (administracja samorządowa, WIOŚ, Sanepid, Stacje Chemiczno- Rolnicze, WODR): 1. Ewidencja i kontrola 2. Monitoring 3. Informowanie i doradztwo 4. Pomoc

12 Konsekwencje finansowe wyznaczenia OSN w 2003 r. i wdrażania programu działań w okresie maj 2004 – kwiecień 2008 r. Planowany koszt wdrożenia programu wg Rozporządzenia Dyrektora RZGW Gliwice Nr 4/2004 – 16 222 000 PLN ( w tym 15 000 000 to zadania inwestycyjne) Oszacowanie rzeczywistych kosztów wdrożenia w/w programu na OSN – ŁĄCZNIE – 3 525 781,07 PLN (21,7 % kosztów planowanych): w tym: - 3 257 327,07 PLN - zadania inwestycyjne w gospodarstwach (płyty, zbiorniki) - 3 257 327,07 PLN - zadania inwestycyjne w gospodarstwach (płyty, zbiorniki) - 148 490 PLN – doradztwo, szkolenia, kontrola gospodarstw rolnych - 119 964 PLN – monitoring wód powierzchniowych, podziemnych, wód glebowych Przyczyna zróżnicowania środków planowanych, a oszacowanych rzeczywistych kosztów wdrożenia programu działań na OSN – nie zapewnienie środków finansowych na realizację programu działań

13 Problemy napotkane w trakcie wdrażania Dyrektywy Azotanowej Trudności z akceptacją przez społeczności lokalne wyznaczenia wód wrażliwych i obszaru narażonego w ich miejscu zamieszkania Trudności z akceptacją przez społeczności lokalne wyznaczenia wód wrażliwych i obszaru narażonego w ich miejscu zamieszkania Problemy finansowe rolników Problemy finansowe rolników Problemy finansowe oraz kadrowe instytucji zaangażowanych w realizację Programu działań Problemy finansowe oraz kadrowe instytucji zaangażowanych w realizację Programu działań Niepełna realizacja założeń programowych Niepełna realizacja założeń programowych Problemy rolników z uzyskiwaniem płatności rolnośrodowiskowych z PROW Problemy rolników z uzyskiwaniem płatności rolnośrodowiskowych z PROW Małe zagęszczenie punktów monitoringu wód podziemnych dla uzyskania informacji o jakości wód Małe zagęszczenie punktów monitoringu wód podziemnych dla uzyskania informacji o jakości wód

14 Wyniki oceny ryzyka nieosiągnięcia przez wody celów środowiskowych do 2015 r. w regionie wodnym Małej Wisły

15 Wyniki oceny ryzyka nieosiągnięcia przez wody celów środowiskowych do 2015 r. w regionie wodnym Górnej Odry

16 Wyniki oceny ryzyka nieosiągnięcia przez wody celów środowiskowych do 2015 r. w regionie wodnym Czadeczki

17 Główne kierunki działań zmierzające do zmniejszenia oddziaływań sektora rolniczego na stan wód, możliwe do wprowadzenia w programie wodno- środowiskowym kraju 1. Propagowanie tzw. dobrych praktyk rolniczych w celu zmniejszenia zanieczyszczeń obszarowych przez związki biogenne. 2. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury do przechowywania nawozów naturalnych i pasz soczystych. 3. Edukacja oraz propagowanie właściwych postaw i zachowań, zmierzających do ochrony jakości i ilości zasobów wodnych. 4. Opracowanie i wdrażanie programów edukacyjnych. 5. Kontrola właściwego gospodarowania na użytkach rolnych oraz w obrębie gospodarstwa.

18 WNIOSKI: 1. Powodzenie realizacji działań w ramach programów działań (na OSN, w programie wodno- środowiskowym) uzależnione będzie od dostępności źródeł finansowania i sytuacji ekonomicznej odpowiedzialnych podmiotów; 2. W następstwie wprowadzanych działań dla osiągnięcia celów środowiskowych przez części wód, nieodzowne jest ponoszenie kosztów przez użytkowników, generujące nierzadko konieczność zmiany formy działalności bądź jej zaprzestania. 3. Planowane środki w ramach PROW 2007 – 2013 jako dodatkowe źródło finansowania działań: - zwiększony poziom wsparcia dofinansowania na modernizację gospodarstw w obszarach szczególnie narażonych, - płatności dla obszarów związanych z wdrażaniem zadań z programu wodno- środowiskowego kraju. 4. Ograniczenie środków finansowych w ramach płatności rolnośrodowiskowych na realizację zadań z programów działań na OSN w ramach PROW 2007 - 2013. 5. Planowanie działań powinno być wykonywane na solidnych podstawach merytorycznych.


Pobierz ppt "Rolnicze użytkowanie zlewni w świetle wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej (2000/60/WE) oraz Dyrektywy Azotanowej (91/676/EWG) 06.03.2008 r. Katowice Inż."

Podobne prezentacje


Reklamy Google