Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wzmocnienie zrównoważonego rozwoju regionalnego poprzez współpracę administracji publicznej i społeczności lokalnych Obwodu Lwowskiego Tytuł prezentacji:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wzmocnienie zrównoważonego rozwoju regionalnego poprzez współpracę administracji publicznej i społeczności lokalnych Obwodu Lwowskiego Tytuł prezentacji:"— Zapis prezentacji:

1 Wzmocnienie zrównoważonego rozwoju regionalnego poprzez współpracę administracji publicznej i społeczności lokalnych Obwodu Lwowskiego Tytuł prezentacji: Możliwości finansowania na szczeblu regionalnym zadań samorządów terytorialnych na przykładzie Województwa Lubelskiego

2 Miasto, gmina, powiat mogą finansować na szczeblu regionalnym swoje zadania m.in. poprzez: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych.

3 Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013 Regionalne Programy Operacyjne (RPO) współistnieją z innymi inicjatywami Unii Europejskiej i razem z nimi realizują założenia: » Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 » Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 » Narodowej Strategii Spójności.

4 Założenia przytoczonych strategii są realizowane również poprzez: Program Infrastruktura i Środowisko Program Kapitał Ludzki Program Innowacyjna Gospodarka Program Rozwój Polski Wschodniej Program Pomoc Techniczna 2007-2013 Programy współpracy międzynarodowe i międzyregionalnej + Regionalne Programy Operacyjne (16)

5 Województwo Lubelskie posiada: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 przyczynia się do wykonania założeń przytoczonych Strategii szczebla krajowego poprzez realizację swojego celu głównego, którym jest: podniesienie konkurencyjności Lubelszczyzny prowadzące do szybszego wzrostu gospodarczego oraz zwiększenia zatrudnienia z uwzględnieniem walorów naturalnych i kulturowych regionu

6 Cel ten wynika z przeprowadzonej diagnozy sytuacji społeczno – gospodarczej Województwa Lubelskiego z uwzględnieniem mocnych i słabych stron, a także szans i zagrożeń dla rozwoju regionu. Jest on spójny z celem nadrzędnym Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2006-2020: Osiąganie trwałego i zrównoważonego rozwoju społeczno – gospodarczego Lubelszczyzny poprzez zwiększenie konkurencyjności województwa oraz optymalne wykorzystanie jego potencjałów rozwojowych

7 Cele szczegółowe RPO WL Cel główny zrealizowany będzie poprzez osiąganie następujących celów szczegółowych: Zwiększenie konkurencyjności regionu poprzez wsparcie rozwoju sektorów nowoczesnej gospodarki oraz przez stymulowanie innowacyjności, Poprawa warunków inwestowania w województwie z poszanowaniem zasady zrównoważonego rozwoju, Zwiększenie atrakcyjności Lubelszczyzny jako miejsca do zamieszkania, pracy i wypoczynku

8 Proponowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego osie priorytetowe wynikają z: - analizy potrzeb instytucjonalnych i finansowych województwa, - wstępnej oceny efektywności pomocy publicznej (ze środków krajowych i UE) podejmowanych w latach 1999 – 2006 - konsultacji społecznych oraz wyników oceny ex ante

9 Osie Priorytetowe RPO WL Oś priorytetowa I. Przedsiębiorczość i innowacje Oś priorytetowa II. Infrastruktura ekonomiczna Oś priorytetowa III. Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne Oś priorytetowa IV. Społeczeństwo informacyjne Oś priorytetowa V. Transport Oś priorytetowa VI. Środowisko i czysta energia Oś priorytetowa VII. Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna Oś priorytetowa VIII. Infrastruktura społeczna Oś Priorytetowa IX. Pomoc techniczna Poszczególne Osie priorytetowe dzielą się na działania.

10 Pieniądze? Pula pieniędzy na RPO pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), - funduszu utworzonego w celu wyrównania poziomów rozwoju regionów Unii Europejskiej. Na realizację wszystkich zadań w ramach lubelskiego RPO przeznaczono ponad miliard (1 155,9 mln )

11 Podział środków w ramach RPO wL

12 Kto zarządza programem? Zarząd Województwa Lubelskiego (Departament Regionalnego Programu Operacyjnego) jest Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2007–2013 (IZ RPO WL) Instytucją Pośredniczącą II stopnia – Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości. W zakresie realizacji Priorytetu I i II.

13 Zarządzanie polega na: informatyczny system księgowości wszystkich operacji w ramach RPO; ustanowienie procedur do przechowywania wszystkich wymaganych dokumentów zgodnie z wymogami; kontrolowanie poprawność wydatkowania dotacji; współpraca z instytucją certyfikującą; kierowanie pracą komitetu monitorującego i dostarczanie mu wymaganej dokumentacji; opracowanie i przedkładanie Komisji Europejskiej roczne i końcowe sprawozdania z realizacji oraz niezbędne informacje; zapewnianie przestrzeganie wymogów w zakresie informacji i promocji

14 Pełnienie zadań o charakterze operacyjnym: ogłaszanie i przeprowadzanie naborów wniosków o dofinansowanie nadzór nad procedurami oceny formalnej, merytorycznej i techniczno-finansowej wniosków zawieranie umów z beneficjentami oraz ewentualne aneksy, weryfikacja indywidualna i przygotowywanie zbiorczych wniosków o płatność, monitorowanie realizacji programu i przygotowywanie sprawozdań oraz innych dokumentów udział w działaniach ewaluacyjnych - mierzących jakość realizacji programu, wykonywanie czynności kontrolnych oraz wykrywanie i raportowanie nieprawidłowości, informacja i promocja RPO i wszystkich działań

15

16 Wysokość dofinansowania W zależności od Osi Priorytetowej i Działania oraz specyfiki projektu. od 70 % do 85 %

17 Aplikowanie Ogłoszony konkurs zgodnie z obowiązującym harmonogramem - 3 miesiące na złożenie dokumentacji Dokumentacja aplikacyjna Wniosek o dofinansowanie oraz załączniki: studium wykonalności, Ocena Oddziaływania na Środowisko Zaświadczenie – Natura 2000 inne....

18 Statystyka za lata 2008 - 2010 W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 łącznie w latach 2008 - 2010 ogłoszono 40 konkursów o dofinansowanie projektów dla działań z osi priorytetowych III-VIII. - zatwierdzonych wniosków w ramach wszystkich priorytetów RPO jest ponad 2060, - w trakcie oceny jest jeszcze 112, - 830 wniosków złożonych w odpowiedzi na ogłaszane konkursy pozytywnie przeszło ocenę formalną i merytoryczną i znajdują się na listach rezerwowych, gdzie ich łączna wartość oscyluje na kwotę 3 205 179 814,13 PLN. Wg stanu na 05.09.2011r. podpisano 1806 umów z beneficjentami, w tym 1284 stanowią beneficjenci osi I Przedsiębiorczość i Innowacje oraz II Infrastruktura ekonomiczna. Najwięcej podpisanych umów w ramach osi III – VIII: - V. Transport tj. 140, - VIII. Infrastruktura społeczna - 137 umów, - VII. projekty związane z turystyką, kulturą i współpracą międzyregionalną podpisano ponad 91 umów z beneficjentami

19 Wybrane przykłady zrealizowanych projektów: Oś priorytetowa IV. Społeczeństwo informacyjne Działanie 4.1. Społeczeństwo informacyjne/ Tytuł: Budowa sieci teleinformatycznej z systemem taniego Internetu dla mieszkańców Chełma Wartość projektu1 889 833,07 PLN Dofinansowanie UE1 586 280,54 PLN

20 Wybrane przykłady zrealizowanych projektów: Oś priorytetowa V Transport Działanie 5.1. Regionalny układ transportowy Tytuł: Przebudowa ulicy Lubelskiej od ulicy Szpitalnej do ulicy Podwalnej wraz z przebudową Ronda Jana Pawła II oraz od ulicy Przechodniej do ulicy Hrubieszowskiej Wartość projektu14 690 850,68 PLN Dofinansowanie UE6 998 875,89 PLN

21 Wybrane przykłady zrealizowanych projektów:

22 Tytuł: Przebudowa ulicy Lwowskiej w Chełmie od dworca PKS do ulicy Orląt Lwowskich wraz z przebudową skrzyżowania z Aleją I Armii Wojska Polskiego i aleją Armii Krajowej Wartość projektu 3 014 076,92 PLN Dofinansowanie UE1 251 220,00 PLN

23 Wybrane przykłady zrealizowanych projektów: Oś Priorytetowa VII. Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna Działanie 7.1. Infrastruktura kultury i turystyki Tytuł: "Zagospodarowanie doliny rzeki Uherki wraz ze ścieżką rowerową w Mieście Chełm" Wartość projektu5 306 748,86 PLN Dofinansowanie UE3 714 724,20 PLN

24 Wybrane przykłady zrealizowanych projektów:

25 Oś Priorytetowa VII. Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna Działanie 7.2. Promocja kultury i turystyki Tytuł: Chełm jest COOLturalny Wartość projektu1 084 392,14 PLN Dofinansowanie UE759 074,49 PLN Działanie 7.3. Współpraca międzyregionalna Tytuł Jesteśmy razem - młodzi w Europie Wartość projektu914 000,00 PLN Dofinansowanie UE639 799,99 PLN

26 Wybrane przykłady zrealizowanych projektów: Oś priorytetowa VIII. Infrastruktura społeczna Działanie 8.2. Infrastruktura szkolna i sportowa Tytuł Modernizacja budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 wraz z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną w Chełmie. Wartość projektu9 789 074,12 PLN Dofinansowanie UE6 243 471,48 PLN

27 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6

28 2. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie jako samodzielna instytucja finansowa, posiadająca osobowość prawną, działa od 1 lipca 1993 r. Od 1 stycznia 2010 roku Fundusz jest samorządową osobą prawną w rozumieniu art. 9 pkt 14) ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009r.

29 2. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

30 Kierunki działalności: wynikają z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, Strategii Działania Wojewódzkiego Funduszu na lata 2009-2012, Planu działalności i listy przedsięwzięć priorytetowych zatwierdzanych corocznie przez Radę Nadzorczą. Uwzględniane są również strategiczne założenia i programy ochrony środowiska województwa lubelskiego.

31 2. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Strategia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na lata 2013-2016 w swoich założeniach zachowuje spójność z: 1/ krajowymi dokumentami strategicznymi, 2/ dokumentami o charakterze regionalnym,

32 2. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Finansowanie działalności Fundusz od początku swojej działalności obsługuje środki pochodzące: - z kar, -opłat środowiskowych. Jest finansowym realizatorem polityki ekologicznej państwa i polityki Województwa Lubelskiego w obszarze ochrony środowiska zapisanych w regionalnych strategiach i programach.

33 2. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Zakres i formy pomocy określają dwa dokumenty wewnętrzne Funduszu: 1. Zasady udzielania pomocy finansowej ze środków WFOŚiGW w Lublinie 2. Kryteria wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków WFOŚiGW w Lublinie.

34 2. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wojewódzki Fundusz stosuje następujące formy pomocy: 1) preferencyjne pożyczki (o niskim oprocentowaniu, z możliwością częściowego umorzenia kapitału), 2) dotacje, dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych, 3) przekazuje środki finansowe państwowym jednostkom budżetowy za pośrednictwem rezerwy celowej budżetu państwa.

35 2. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Działalność finansowa Wojewódzkiego Funduszu skupia się głównie na wspieraniu przedsięwzięć w zakresie: ochrony wód i gospodarki wodnej, ochrony atmosfery, ochrony ziemi, ochrony przyrody, edukacji ekologicznej, zapobiegania i likwidacji poważnych awarii i ich skutków oraz monitoringu.

36 2. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wojewódzki Fundusz w Lublinie podejmuje również działania związane z absorpcją środków unijnych w zakresie inwestycji ochrony środowiska na Lubelszczyźnie. Od 2007 r. Fundusz jest instytucją wdrażającą dla projektów I i II osi priorytetowej : - wodno-ściekowej, - odpadowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dla projektów z terenu województwa lubelskiego o wartości do 25 mln euro.

37 2. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Kryteria wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków WFOŚiGW I. Kryterium zgodności z polityką ekologiczną państwa i województwa II. Kryterium efektywności ekologicznej III. Kryterium efektywności ekonomiczno – technicznej IV. Kryterium zasięgu oddziaływania V. Kryterium spełniania przez wnioskodawcę wymogów formalnych.

38 2. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Struktura pomocy finansowej wypłaconej w 2011 r., obejmująca łącznie pożyczki, dotacje, środki przekazywane państwowym jednostkom budżetowym i dopłaty do oprocentowania kredytów W poszczególnych dziedzinach kształtowała się następująco: ochrona wód - 68,5%, ochrona powietrza – 11,3%, ochrona ziemi – 8,4%, gospodarka wodna – 5,2%, nadzwyczajne zagrożenia – 3,5%, edukacja ekologiczna – 1,4%, ochrona przyrody – 1,1%, oraz inne - 0,6%.

39 2. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

40 Dotacje Struktura wypłaconych dotacji oraz przekazania środków państwowym jedn. Budżetowym wg dziedzin w 2011 r.

41 2. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Umorzenia pożyczek Struktura umorzeń pożyczek jest odzwierciedleniem finansowania poszczególnych dziedzin ochrony środowiska w latach poprzednich.

42 2. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

43

44

45

46

47

48 Podsumowanie W 2011 r. Fundusz zawarł: 110 umów pożyczek na kwotę 74.532.951 zł, 387 umów dotacji i przekazania środków jednostkom budżetowym na kwotę 7.670.228 zł, częściowo umorzył 101 pożyczek na kwotę 6.826.126 zł oraz udzielił 20 dopłat do oprocentowania kredytów o wartości 23.320 zł.

49 2. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Miasto Chełm Wymiana instalacji odpylania spalin wraz z transportem pyłów dymnicowych dla kotła WR10 Nr 3 oraz wymiana kanału spalin w Centralnej Ciepłowni przy ulicy Towarowej w Chełmie, - Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Chełmie – koszt zadania 470.000 zł, pożyczka z Funduszu 275.000 zł.

50 2. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Miasto Chełm W ramach I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w roku 2011 została podpisana umowa o dofinansowanie projektu Modernizacja oczyszczalni ścieków w Chełmie wraz z rozbudową systemu wodno- kanalizacyjnego, beneficjentem jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie. - ogólna wartość projektu wynosi 104,62 mln zł, z czego dofinansowanie z Funduszu Spójności to 46,1 mln zł. W ramach inwestycji zmodernizowana zostanie istniejąca oczyszczalnia ścieków Bieławin w Chełmie, wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej o długości 13,7 km, sieć wodociągowa o długości 8,1 km. Zostanie także zmodernizowana istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej na odcinku 1,5 km.

51 2. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Miasto Chełm W ramach II osi priorytetowej PO IŚ Tytuł projektu: Zakład Przetwarzania Odpadów Komunalnych regionu chełmskiego i rekultywacja składowisk odpadów.

52 2. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

53 3. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych (NPPDL) wspólna nazwa dwóch następujących po sobie programów wieloletnich, mających na celu udzielanie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w zakresie przebudowy, budowy lub remontów dróg powiatowych i gminnych. Nadzór nad realizacją programu sprawuje minister właściwy do spraw administracji publicznej.

54 3. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych NPPDL jest programem wieloletnim: Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008-2011 Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Program realizowany jest w latach 2012 – 2015 Program przewiduje udzielanie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w zakresie przebudowy, budowy lub remontów dróg powiatowych i gminnych.

55 3. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych Program ten wdrożony został w celu wsparcia podejmowanych przez samorząd lokalny zadań inwestycyjno-remontowych służących: - zwiększeniu płynności ruchu - poprawie bezpieczeństwa komunikacyjnego, - zwiększeniu dostępności lokalnych ośrodków gospodarczych, poprzez tworzenie powiązań sieci dróg powiatowych i gminnych z drogami wojewódzkimi i krajowymi.

56 3. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych Jednostki samorządu terytorialnego zrealizowały w latach 2009-2010 ponad 2,2 tys. lokalnych inwestycji na drogach gminnych i powiatowych. Zadaniami dofinansowanymi w ramach programu objętych zostało łącznie ponad 5,6 tys. km dróg lokalnych, w tym: - 2,4 tys. km dróg gminnych - 3,2 tys. km dróg powiatowych.

57 3. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych Ramy instytucjonalne Minister właściwy do spraw administracji publicznej, zarządza Programem oraz nadzoruje i koordynuje jego realizację przez wojewodów. Jednostką organizacyjną zapewniającą koordynację realizacji Programu jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

58 3. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych Wojewoda realizuje Program przy pomocy komisji, którą w tym celu powołuje. W skład komisji wchodzi pięciu członków: - 2 osoby wyznaczone przez wojewodę oraz po 1. osobie: - zarząd województwa, - dyrektora oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad - komendanta wojewódzkiego Policji. Przewodniczącego komisji powołuje i odwołuje wojewoda spośród jej członków. Obsługę komisji zapewnia urząd wojewódzki.

59 3. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych Plan finansowy Źródłami finansowania realizacji Programu są: - środki z budżetu państwa przeznaczone na dotacje - środki z budżetów gmin i powiatów, a także inne środki przeznaczone przez gminy i powiaty na pokrycie ich wkładów własnych. Wkład własny gminy lub powiatu, może obejmować środki pozyskane od innych podmiotów publicznych lub prywatnych, nie pochodzące z budżetu państwa ani budżetu Unii Europejskiej.

60 3. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych Dotacja na dofinansowanie zadania udzielana jest w wysokości nieprzekraczającej 30 % kosztów jego realizacji. W 2012 r. dotacja udzielana jest w kwocie do 1.000.000 zł. W latach 2013-2015 dotacja udzielana jest w kwocie do 3.000.000 zł. Do kosztów realizacji zadania wlicza się wyłącznie wydatki poniesione w roku, na który została udzielona dotacja.

61 3. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych Nabór i ocena wniosków o dofinansowanie zadań Wojewoda ogłasza i przeprowadza nabór wniosków o dofinansowanie zadań. - publikuje ogłoszenie o naborze wniosków, wraz z Programem oraz dokumentami na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej. Wniosek zgłasza zarządca drogi. Komisja dokonuje oceny formalnej i merytorycznej wniosków.

62 3. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych Weryfikacja oceny wniosków. Kwalifikacja wniosków. Na podstawie wyników oceny merytorycznej, komisja ustala wstępną listę rankingową wniosków. Na liście rankingowej, obejmującej wszystkie wnioski spełniające wymogi formalne, uwzględnia się odrębnie wnioski dotyczące dróg gminnych i dróg powiatowych, a w obrębie każdej z kategorii dróg – wnioski limitowe przed pozostałymi wnioskami.

63 3. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych

64 Efekty realizacji Programu Efektem realizacji Programu w wymiarze rzeczowym będzie: - przebudowa, budowa oraz remont około 13.300 kilometrów dróg lokalnych do końca 2015 r. W 2012 r. modernizacja i rozbudowa obejmie drogi lokalne o łącznej długości około 850 kilometrów. W latach 2013-2015 zadaniami Programu powinno zostać objętych corocznie około 4.150 kilometrów dróg lokalnych.

65 3. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych Efekt realizacji Programu w wymiarze społecznym: - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, w odniesieniu do wszystkich użytkowników dróg lokalnych, w tym również pieszych i rowerzystów. Efekt realizacji Programu w wymiarze gospodarczym: - stymulująca wzrost przedsiębiorczości poprawa warunków do prowadzenia działalności gospodarczej, w następstwie zwiększenia dostępności komunikacyjnej lokalnych ośrodków gospodarczych i przedsiębiorstw. Przyczyni się ona do podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej i konkurencyjności tych ośrodków oraz terenów je otaczających.

66 Dziękuję za uwagę Tomasz Rutkowski


Pobierz ppt "Wzmocnienie zrównoważonego rozwoju regionalnego poprzez współpracę administracji publicznej i społeczności lokalnych Obwodu Lwowskiego Tytuł prezentacji:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google