Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Katedra Maszyn Cieplnych i Siłowni Okrętowych Opiekunowie i tematy prac dyplomowych prezenter: dr inż. Mariusz Matejski Styczeń 2012 r. – studia stacjonarne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Katedra Maszyn Cieplnych i Siłowni Okrętowych Opiekunowie i tematy prac dyplomowych prezenter: dr inż. Mariusz Matejski Styczeń 2012 r. – studia stacjonarne."— Zapis prezentacji:

1 Katedra Maszyn Cieplnych i Siłowni Okrętowych Opiekunowie i tematy prac dyplomowych prezenter: dr inż. Mariusz Matejski Styczeń 2012 r. – studia stacjonarne

2 NAUCZYCIELE AKADEMICCY UPOWAŻNIENI DO PROWADZENIA PRAC DYPLOMOWYCH prof. dr hab. inż. Leszek Malinowski pok. 420 - kierownik Katedry dr inż. Mariusz Matejskipok. 411 dr inż. Ryszard Michalski pok. 404 dr hab. inż. Wojciech Zeńczakpok. 401 dr inż. Arkadiusz Zmudapok. 422

3 prof. dr hab. inż. Leszek Malinowski Dziedziny aktywności zawodowej: Projektowanie siłowni i systemów cieplnych Skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w układach kogeneracyjnych Optymalizacja maszyn, urządzeń i systemów cieplnych Projektowanie wymienników ciepła Termodynamika Teoria wymiany ciepła Analiza egzergetyczna procesów cieplnych Metody matematyczne w technice

4 Przykładowe propozycje tematów prac dyplomowych (zakres pracy dostosowany do stopnia studiów) OCEANOTECHNIKA -Projekt siłowni kogeneracyjnej opartej na mikroturbinie gazowej Capstone C30 -Optymalizacja parametrów pracy siłowni turboparowej z regeneracją ciepła z wykorzystaniem programu MATHCAD -Analiza egzergetyczna siłowni turboparowej -Projekt wymiennika ciepła typu spaliny-woda z wykorzystaniem programu MATHCAD -Badanie eksperymentalne płytowego wymiennika ciepła -Projekt okrętowej skraplarki gazu ziemnego Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej: http://www.lmal.zut.edu.pl prof. dr hab. inż. Leszek Malinowski

5 Przykładowe propozycje tematów prac dyplomowych (zakres pracy dostosowany do stopnia studiów) TRANSPORT -Analiza porównawcza różnych metod magazynowania paliw gazowych pod kątem energochłonności magazynowania -Projekt wstępny instalacji do magazynowania biogazu wytwarzanego w małej biogazowni -Projekt skraplarki gazu ziemnego -Optymalizacja izolacji zbiornika na skroplony gaz ziemny -Projekt modernizacji stanowiska badawczego silnika spalinowego SB 3.1 Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej: http://www.lmal.zut.edu.pl prof. dr hab. inż. Leszek Malinowski

6 Przykładowe propozycje tematów prac dyplomowych INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA Informacje znajdują się na stronie internetowej: http://www.lmal.zut.edu.pl prof. dr hab. inż. Leszek Malinowski

7 Dziedziny aktywności zawodowej: Zagadnienia związane z projektowaniem i eksploatacją siłowni okrętowych oraz systemów energetycznych obiektów oceanotechnicznych Materiały eksploatacyjne stosowane w środkach transportu lądowego i siłowniach okrętowych Technika podwodna w zakresie technik nurkowania oraz projektowania, budowy i eksploatacji pojazdów podwodnych typu ROV (zdalnie sterowane pojazdy podwodne) Infrastruktura transportu paliw ciekłych i gazowych Eksploatacja systemów transportu paliw Ekologia w transporcie paliw Środki transportu naziemnego i powietrznego oraz ich infrastruktura Rurociągi paliw płynnych i gazowych Dr inż. Mariusz Matejski

8 Przykładowe propozycje tematów prac dyplomowych (zakres pracy dostosowany do stopnia studiów) OCEANOTECHNIKA -Przegląd i analiza metod prowadzenia monitoringu podwodnej części obiektów oceanotechnicznych i jednostek pływających -Analiza porównawcza systemów energetycznych pojazdów podwodnych typu ROV przeznaczonych dla prac inspekcyjno-wykonawczych w rejonie Morza Bałtyckiego -Analiza porównawcza metod poprawy jakości paliw na statkach z napędem motorowym -Metody monitoringu i przeglądów konstrukcji części podwodnej platform wiertniczych i jednostek pływających wykonywane na podstawie wymagań towarzystw klasyfikacyjnych -Analiza porównawcza systemów energetycznych stosowanych na platformach morskich -Analiza porównawcza systemów monitoringu jakości spalin emitowanych przez silniki spalinowe śródlądowych i morskich jednostek pływających -Analiza wpływu śródlądowych jednostek pływających na środowisko naturalne w aspekcie obowiązujących regulacji prawnych Dr inż. Mariusz Matejski

9 Przykładowe propozycje tematów prac dyplomowych (zakres pracy dostosowany do stopnia studiów) TRANSPORT -Analiza metod pobierania próbek i badania jakości paliw na stacjach paliw i w magazynach paliw -Analiza sposobów dystrybucji paliw niskosiarkowych na obszarach specjalnych, ze szczególnym uwzględnieniem Bałtyku -Analiza wytwarzania i dystrybucji paliw niskosiarkowych w zespole portowym Szczecin-Świnoujście -Metody badania jakości LPG rozprowadzanego na stacjach paliw w Polsce -Analiza sposobów utylizacji olejów przepracowanych i odolejania wód przemysłowych stosowanych w państwach UE, ze szczególnym uwzględnieniem rynku krajowego -Analiza sposobów gazyfikacji określonych miejscowości Polski Północnej -Analiza perspektyw rozwoju motoryzacyjnego rynku CNG w Polsce -Analiza kierunków rozwoju konstrukcji autocystern do przewozu autogazu -Analiza rynku dystrybucji gazu płynnego w butlach w Polsce Dr inż. Mariusz Matejski

10 Przykładowe propozycje tematów prac dyplomowych INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA -Zarządzanie energią niezbilansowaną jako element poprawy bezpieczeństwa energetycznego w Polsce -Analiza możliwości zarządzania energią w elektrowniach wiatrowych -Analiza bezpieczeństwa energetycznego na regionalnych i lokalnych rynkach energii ze szczególnym uwzględnieniem Województwa Zachodniopomorskiego -Analiza możliwości wykorzystania gazu łupkowego do poprawy bezpieczeństwa energetycznego w Polsce -Analiza metod zarządzania zapasami obowiązkowymi węgla w Zespole Elektrowni Dolna Odra -Analiza uwarunkowań prawnych związanych z obowiązkowymi zapasami paliw wprowadzonych po wejściu Polski do UE Dr inż. Mariusz Matejski

11 Dr inż. Ryszard Michalski Dziedziny aktywności zawodowej: Projektowanie siłowni okrętowych Racjonalizacja użytkowania energii Systemy utylizacji energii odpadowej (m.in. kogeneracja) Turbinowe siłownie spalinowe i kombinowane, gazowo-parowe Zastosowanie metod analizy systemowej w projektowaniu systemów energetycznych i transportowych Konwencjonalne i niekonwencjonalne systemy energetyczne w oceanotechnice i transporcie Transport paliw ciekłych i gazowych Tłocznie i pompownie paliw

12 Przykładowe, wstępne propozycje tematów prac dyplomowych (zakres pracy dostosowany do stopnia studiów) OCEANOTECHNIKA -Analiza możliwości zastosowania gazu naturalnego do zasilania silników spalinowych i projekt instalacji gazowej na promach typu Bielik w Świnoujściu -Analiza rozwiązań systemów energetycznych (układów napędowych) na statkach LNG (bądź innego typu) -Analiza i ocena rozwiązań systemów energetycznych statków pod kątem obniżenia CO 2 (albo NO x, albo SO x, itd.) -Analiza sposobów kompleksowej utylizacji energii odpadowej w okrętowych siłowniach motorowych -Analiza systemów wykorzystania fal lub prądów morskich do wytwarzania energii elektrycznej -Analiza rozwiązań niekonwencjonalnych systemów energetycznych wodnych środków transportu w żegludze pasażerskiej -Projekt wstępny proekologicznego napędu promu operującego na Bałtyku -Projekt wstępny systemu energetycznego np. jachtu, jednostki szybkiej, platformy itp. Dr inż. Ryszard Michalski

13 Przykładowe, wstępne propozycje tematów prac dyplomowych (zakres pracy dostosowany do stopnia studiów) TRANSPORT -Projekt koncepcyjny proekologicznej stacji paliw -Projekt koncepcyjny gazociągu Szczecin – Słupsk (Gdańsk) -Projekt koncepcyjny interkonektora gazowego Północ-Południe -Analiza systemu zaopatrywania statków w paliwa i oleje smarowe w Zespole Portów Szczecin i Świnoujście -Projekt koncepcyjny systemu transportu LPG do terminala w Szczecinie -Analiza możliwości i koncepcja wykorzystania LNG do zasilania małych aglomeracji -Analiza sposobu zaopatrywania w gaz elektrociepłowni (np.) w Gorzowie Wlkp. -Wstępne rozpoznanie systemu transportu węgla, np. z kopalni odkrywkowej Brody-Gubin do elektrowni -Transport surowej ropy naftowej i gazu z kopalni Dębno w Barnówku -Analiza i projekt koncepcyjny morskiej farmy wiatrowej na wodach przybrzeżnych Pomorza Zachodniego (także dla kierunku Oceanotechnika) Dr inż. Ryszard Michalski

14 Przykładowe, wstępne propozycje tematów prac dyplomowych INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA -Analiza zagrożeń wynikających z eksploatacji wybranych typów reaktorów jądrowych -Analiza systemów składowania i przeróbki wypalonego paliwa jądrowego -Analiza systemów zapobiegania pożarom kotłów utylizacyjnych na statkach -Analiza zagrożeń w trakcie budowy i eksploatacji sieci gazowych -Analiza zagrożeń podczas transportu i magazynowania LNG -Analiza zagrożeń środowiska w energetyce -Analiza zagrożeń występujących w procesie nawęglania elektrowni Dr inż. Ryszard Michalski

15 Dr hab. inż. Wojciech Zeńczak Dziedziny aktywności zawodowej: Projektowanie siłowni okrętowych Niekonwencjonalne systemy energetyczne Kotły fluidalne i konwencjonalne Odnawialne źródła energii Ogniwa paliwowe Środki transportu naziemnego i powietrznego Transport paliw stałych Ochrona środowiska w oceanotechnice i transporcie

16 Przykładowe, wstępne propozycje tematów prac dyplomowych (zakres pracy dostosowany do stopnia studiów) OCEANOTECHNIKA -Projekt wspomagającego napędu wiatrowego statku z wykorzystaniem latawca -Projekt siłowni statku do obsługi morskich farm wiatrowych -Koncepcja modernizacji systemu energetycznego wybranego kutra rybackiego -Analiza rozwiązań systemów zaopatrzenia statku w wodę słodką -Projekt wstępny siłowni spalinowo-elektrycznej promu dla przeprawy miejskiej w Świnoujściu -Analiza możliwości zastosowania technologii fluidalnego spalania paliw i odpadów w siłowniach okrętowych -Projekt instalacji paliwowej z modułem chłodzenia niskosiarkowego paliwa lekkiego -Projekt koncepcyjny siłowni z turbiną powietrzną wykorzystującą energię fal -Projekt wstępny siłowni kontenerowca z silnikami zasilanymi gazem -Projekt napędu elektrycznego jachtu z hybrydowym systemem zasilania -Projekt siłowni motorowej megajachtu Dr hab. inż. Wojciech Zeńczak

17 Przykładowe, wstępne propozycje tematów prac dyplomowych (zakres pracy dostosowany do stopnia studiów) TRANSPORT -Analiza możliwości wykorzystania źródeł energii odnawianej w bazach paliw i środkach transportu paliw -Projekt koncepcyjny okrętowej instalacji transportu biomasy stałej z zasobnika do kotła -Analiza problemów związanych z zaopatrzeniem w gaz wynikających z przestawienia pojazdów przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej na CNG -Koncepcja rozwiązania systemu dystrybucji i transportu gazu ziemnego stosowanego jako paliwo dla statków obsługiwanych w zespole portów Szczecin-Świnoujście -Projekt systemu transportu biomasy stałej na potrzeby kotła fluidalnego w Elektrowni Szczecin -Gospodarka ogumieniem w przedsiębiorstwie eksploatującym cysterny samochodowe w aspekcie bezpieczeństwa przewozu paliw -Dystrybucja i transport paliw w lotnictwie Dr hab. inż. Wojciech Zeńczak

18 Przykładowe, wstępne propozycje tematów prac dyplomowych INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA -Możliwości rozwoju odnawialnej generacji rozproszonej energii elektrycznej i ciepła w Województwie Zachodniopomorskim w aspekcie poprawy bezpieczeństwa energetycznego -Analiza zagrożeń w eksploatacji elektrowni jądrowych w aspekcie planów ich budowy w Polsce -Analiza zagrożeń w eksploatacji systemów energetycznych opartych na ogniwach paliwowych zasilanych wodorem -Ranking bezpieczeństwa paliw stosowanych w energetyce rozproszonej i w transporcie na podstawie przyjętego zbioru kryteriów oceny -Analiza warunków bezpiecznej eksploatacji morskiej farmy wiatrowej w rejonie Zatoki Pomorskiej Dr hab. inż. Wojciech Zeńczak

19 Dr inż. Arkadiusz Zmuda Dziedziny aktywności zawodowej: Budowa, rozwój konstrukcji i zastosowania silników Stirlinga Nowe rozwiązania konstrukcyjne uszczelnień w ruchu posuwisto-zwrotnym Modelowanie procesów cieplnych i układów napędowych Alternatywne sposoby wytwarzania energii elektrycznej, w tym systemy kogeneracyjne Problematyka projektowania i eksploatacji układów napędowych, w tym napędów hybrydowych Problematyka projektowania i eksploatacji maszyn i urządzeń stosowanych w terminalach paliw ciekłych i gazowych

20 Proponowana tematyka prac dyplomowych (zakres pracy dostosowany do stopnia studiów) OCEANOTECHNIKA -Analiza opłacalności inwestycji w odnawialne źródła energii w Polsce -Problematyka zgłoszona przez firmę Net Marine - Marine Power Service dotycząca remontów maszyn i urządzeń okrętowych oraz modernizacji siłowni okrętowych -Zagadnienia związane z projektowaniem systemów wytwarzania energii elektrycznej, w tym systemy kogeneracyjne -Zagadnienia związane z prowadzeniem prac montażowych i demontażowych maszyn i urządzeń okrętowych -Zagadnienia związane z projektowaniem i eksploatacją uszczelnień ruchu posuwisto-zwrotnego stosowanych w maszynach i urządzeniach -Zagadnienia związane z projektowaniem i eksploatacją układów napędowych jednostek pływających -Zagadnienia związane z projektowaniem i eksploatacją silników Stirlinga stosowanych w układach napędowych jednostek pływających Dr inż. Arkadiusz Zmuda

21 Proponowana tematyka prac dyplomowych (zakres pracy dostosowany do stopnia studiów) TRANSPORT -Analiza opłacalności inwestycji w odnawialne źródła energii w Polsce -Problematyka zgłoszona przez firmę Net Marine - Marine Power Service dotycząca transportu i utylizacji olejów i paliw -Zagadnienia związane z projektowaniem systemów kogeneracyjnych -Zagadnienia związane z projektowaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń stosowanych do transportu paliw ciekłych i gazowych -Zagadnienia związane z projektowaniem i eksploatacją terminali paliw ciekłych i gazowych -Zagadnienia związane z projektowaniem i eksploatacją układów napędowych jednostek transportowych -Zagadnienia związane z zastosowaniem silników Stirlinga w napędach jednostek transportowych Dr inż. Arkadiusz Zmuda

22 Proponowana tematyka prac dyplomowych INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA -Analiza bezpieczeństwa i opłacalności inwestycji w odnawialne źródła energii w Polsce -Problematyka zgłoszona przez firmę Net Marine - Marine Power Service dotycząca bezpieczeństwa remontów maszyn i urządzeń okrętowych oraz transportu i utylizacji olejów i paliw -Zagadnienia związane z bezpieczeństwem eksploatacji systemów energetycznych, w tym systemów kogeneracyjnych -Zagadnienia związane z bezpieczeństwem eksploatacji maszyn i urządzeń stosowanych do transportu paliw ciekłych i gazowych -Zagadnienia związane z bezpieczeństwem eksploatacji terminali paliw ciekłych i gazowych -Bezpieczeństwo energetyczne w aspekcie samowystarczalności energetycznej na przykładzie wybranej gminy

23 Dziękuję za uwagę http://www.kmciso.zut.edu.pl

24 Przykładowe tematy zrealizowanych prac dyplomowych

25 Przykładowe tematy realizowanych prac dyplomowych OCEANOTECHNIKA - Analiza operacji ładunkowych i eksploatacyjnych zbiornikowca do przewozu ropy naftowej w warunkach transakcyjnych - Analiza porównawcza systemów energetycznych platform wiertniczych eksploatowanych w rejonie Morza Północnego TRANSPORT - Lokalne rozlewnie gazu płynnego i jego dystrybucja do indywidualnych odbiorców na przykładzie rozlewni Shell Gas - Analiza warunków bezpieczeństwa dystrybucji gazu LPG w obszarze województwa zachodniopomorskiego - Analiza procesów starzenia się paliw i ich wpływ na funkcjonowanie magazynów paliw płynnych - Analiza kierunków rozwoju układów napędowych śródlądowych jednostek pływających pod kątem emisji spalin - Systemy monitoringu i diagnostyki gazociągów wysokiego ciśnienia - Analiza możliwości redystrybucji LNG z gazoportu Świnoujście na obszar województw Polski północnej - Analiza porównawcza możliwości odbioru ropy naftowej z platform wydobywczych zlokalizowanych w rejonie Morza Północnego i Bałtyckiego Dr inż. Mariusz Matejski

26 Przykładowe tematy realizowanych prac dyplomowych OCEANOTECHNIKA - Analiza rozwiązań i baza danych systemów energetycznych wybranych kontenerowców - Analiza rozwiązań i wybór systemu energetycznego statku typu LNG - Projekt wstępny napędu hybrydowego na statkach LNG - Projekt wstępny napędu spalinowo-elektrycznego na statkach LNG - Projekt wstępny napędu turbogazowego na statkach LNG - Projekt wstępny instalacji balastowych na statkach serii B170 i B178 spełniających wymagania konwencji BWM - Projekt wstępny olejowego systemu grzewczego na statkach serii B178 Dr inż. Ryszard Michalski

27 Przykładowe tematy realizowanych prac dyplomowych TRANSPORT ­ Analiza systemu transportu gazu naturalnego do ZCH Police - Projekt koncepcyjny systemu transportu gazu naturalnego do elektrociepłowni z generatorem MHD dla potrzeb ZCh Police - Analiza systemu transportu paliw do elektrowni w Zielonej Górze - Analiza transportu elementów siłowni wiatrowych - Wielokryterialna ocena systemów regazyfikacji LNG w terminalach paliwowych - Analiza systemu transportu ropy naftowej z platform wiertniczych przedsiębiorstwa Petrobaltic S.A. - Analiza i projekt koncepcyjny systemu transportu gazu naturalnego do terminala w Świnoujściu - Projekt koncepcyjny systemu transportu gazu ziemnego do osiedla Zielone Wzgórza w gminie Goleniów - Analiza i projekt koncepcyjny zagospodarowania odnawialnych źródeł energii w rejonie portów i centrum logistycznego Pomorza Zachodniego - Analiza procesów i procedur dotyczących rozładunku, magazynowania i załadunku LPG w terminalu morskim w Szczecinie Dr inż. Ryszard Michalski

28 Przykładowe tematy realizowanych prac dyplomowych OCEANOTECHNIKA - Perspektywy budowy siłowni okrętowych z ogniwem paliwowym - Analiza możliwości stosowania ogniw paliwowych jako awaryjnego źródła prądu na statkach - Analiza możliwości stosowania biomasy jako paliwa dla statków - Analiza możliwości wykorzystania energii promieniowania słonecznego do produkcji energii elektrycznej na statku - Analiza celowości budowy promu na węgiel na trasę Świnoujście – Ystad w aspekcie rozwoju sytuacji na rynku paliw okrętowych - Ocena redukcji emisji związków toksycznych ze statków podczas postoju w porcie poprzez dostarczanie energii elektrycznej z sieci lądowej - Projekt wstępny siłowni statku typu pływająca elektrownia - Analiza możliwości wykorzystania zasobów energetycznych wody i wiatru na szelfie morza Bałtyckiego - Ocena porównawcza różnych sposobów wykorzystania wiatru jako wspomagającego źródła energii na statkach motorowych Dr inż. Wojciech Zeńczak

29 Przykładowe tematy realizowanych prac dyplomowych TRANSPORT - Analiza przewozu i przeładunku drewna na potrzeby energetyczne - Analiza możliwości transportu węgla drogą wodną do Zespołu Elektrowni Dolna Odra S.A. - Transport biomasy do elektrowni Dolna Odra w aspekcie ograniczenia emisji CO 2 - Uwarunkowania transportu węgla drogą morską - Transport biomasy do elektrowni Szczecin - Ocena możliwości rozwojowych bazy paliw ciekłych w Świnoujściu - Ocena porównawcza warunków transportu paliwa jądrowego i odpadów radioaktywnych dla rozważanych lokalizacji elektrowni atomowych w Polsce - Analiza możliwości wykorzystania energii elektrycznej do napędów samochodów cystern dla przewozu paliw - Koncepcja systemu dystrybucji i transportu wodoru dla pojazdów samochodowych zasilanych wodorem w województwie Zachodniopomorskim - Analiza rozwiązań przyjaznych środowisku napędów samochodów do transportu paliw - Analiza stanu infrastruktury drogowej w powiecie myśliborskim pod kątem zaopatrzenia w paliwa Dr inż. Wojciech Zeńczak

30 Przykładowe tematy zrealizowanych prac dyplomowych OCEANOTECHNIKA -Charakterystyka prac związanych z wyposażeniem statku w silnik napędu głównego -Analiza cech konstrukcyjnych uszczelnień ruchu posuwisto-zwrotnego stosowanych w maszynach i urządzeniach okrętowych -Identyfikacja przyczyn oraz zapobieganie wypadkom morskim w aspekcie niezawodności urządzeń siłowni okrętowych -Przegląd i perspektywy rozwoju systemów kogeneracyjnych małych i średnich mocy -Analiza rozwiązań technicznych i cech eksploatacyjnych układów napędowych statków szybkich -Efekty wdrożenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem ISM CODE w przedsiębiorstwie armatorskim -Logistyczne zabezpieczenie eksploatacji podmorskich złóż ropy naftowej i gazu ziemnego Dr inż. Arkadiusz Zmuda

31 Przykładowe tematy zrealizowanych prac dyplomowych TRANSPORT -Koncepcja wykorzystania i transportu biogazu w aspekcie samowystarczalności energetycznej na przykładzie wybranej gminy -Koncepcja wdrożenia systemu transportu i zagospodarowania odpadów olejowych z jednostek rybackich i jachtów do wytwarzania energii elektrycznej -Podziemne magazynowanie gazu jako element systemu sieci gazowych w Polsce -Analiza techniczno-ekonomiczna wykorzystania proekologicznych napędów w transporcie intermodalnym -Analiza techniczno-projektowa systemów przeładunku paliw gazowych w terminalach morskich Dr inż. Arkadiusz Zmuda


Pobierz ppt "Katedra Maszyn Cieplnych i Siłowni Okrętowych Opiekunowie i tematy prac dyplomowych prezenter: dr inż. Mariusz Matejski Styczeń 2012 r. – studia stacjonarne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google