Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Opiekunowie i tematy prac dyplomowych Katedra Maszyn Cieplnych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Opiekunowie i tematy prac dyplomowych Katedra Maszyn Cieplnych"— Zapis prezentacji:

1 Opiekunowie i tematy prac dyplomowych Katedra Maszyn Cieplnych
i Siłowni Okrętowych prezenter: dr inż. Mariusz Matejski Styczeń 2012 r. – studia stacjonarne

2 NAUCZYCIELE AKADEMICCY UPOWAŻNIENI DO PROWADZENIA
PRAC DYPLOMOWYCH prof. dr hab. inż. Leszek Malinowski pok. 420 - kierownik Katedry dr inż. Mariusz Matejski pok. 411 dr inż. Ryszard Michalski pok. 404 dr hab. inż. Wojciech Zeńczak pok. 401 dr inż. Arkadiusz Zmuda pok. 422

3 prof. dr hab. inż. Leszek Malinowski
Dziedziny aktywności zawodowej: Projektowanie siłowni i systemów cieplnych Skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w układach kogeneracyjnych Optymalizacja maszyn, urządzeń i systemów cieplnych Projektowanie wymienników ciepła Termodynamika Teoria wymiany ciepła Analiza egzergetyczna procesów cieplnych Metody matematyczne w technice

4 Przykładowe propozycje tematów prac dyplomowych
prof. dr hab. inż. Leszek Malinowski Przykładowe propozycje tematów prac dyplomowych (zakres pracy dostosowany do stopnia studiów) OCEANOTECHNIKA Projekt siłowni kogeneracyjnej opartej na mikroturbinie gazowej Capstone C30 Optymalizacja parametrów pracy siłowni turboparowej z regeneracją ciepła z wykorzystaniem programu MATHCAD Analiza egzergetyczna siłowni turboparowej Projekt wymiennika ciepła typu spaliny-woda z wykorzystaniem programu MATHCAD Badanie eksperymentalne płytowego wymiennika ciepła Projekt okrętowej skraplarki gazu ziemnego Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej:

5 Przykładowe propozycje tematów prac dyplomowych
prof. dr hab. inż. Leszek Malinowski Przykładowe propozycje tematów prac dyplomowych (zakres pracy dostosowany do stopnia studiów) TRANSPORT Analiza porównawcza różnych metod magazynowania paliw gazowych pod kątem energochłonności magazynowania Projekt wstępny instalacji do magazynowania biogazu wytwarzanego w małej biogazowni Projekt skraplarki gazu ziemnego Optymalizacja izolacji zbiornika na skroplony gaz ziemny Projekt modernizacji stanowiska badawczego silnika spalinowego SB 3.1 Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej:

6 Przykładowe propozycje tematów prac dyplomowych
prof. dr hab. inż. Leszek Malinowski Przykładowe propozycje tematów prac dyplomowych INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA Informacje znajdują się na stronie internetowej:

7 Dr inż. Mariusz Matejski
Dziedziny aktywności zawodowej: Zagadnienia związane z projektowaniem i eksploatacją siłowni okrętowych oraz systemów energetycznych obiektów oceanotechnicznych Materiały eksploatacyjne stosowane w środkach transportu lądowego i siłowniach okrętowych Technika podwodna w zakresie technik nurkowania oraz projektowania, budowy i eksploatacji pojazdów podwodnych typu ROV (zdalnie sterowane pojazdy podwodne) Infrastruktura transportu paliw ciekłych i gazowych Eksploatacja systemów transportu paliw Ekologia w transporcie paliw Środki transportu naziemnego i powietrznego oraz ich infrastruktura  Rurociągi paliw płynnych i gazowych 

8 Przykładowe propozycje tematów prac dyplomowych
Dr inż. Mariusz Matejski Przykładowe propozycje tematów prac dyplomowych (zakres pracy dostosowany do stopnia studiów) OCEANOTECHNIKA Przegląd i analiza metod prowadzenia monitoringu podwodnej części obiektów oceanotechnicznych i jednostek pływających Analiza porównawcza systemów energetycznych pojazdów podwodnych typu ROV przeznaczonych dla prac inspekcyjno-wykonawczych w rejonie Morza Bałtyckiego Analiza porównawcza metod poprawy jakości paliw na statkach z napędem motorowym Metody monitoringu i przeglądów konstrukcji części podwodnej platform wiertniczych i jednostek pływających wykonywane na podstawie wymagań towarzystw klasyfikacyjnych Analiza porównawcza systemów energetycznych stosowanych na platformach morskich Analiza porównawcza systemów monitoringu jakości spalin emitowanych przez silniki spalinowe śródlądowych i morskich jednostek pływających Analiza wpływu śródlądowych jednostek pływających na środowisko naturalne w aspekcie obowiązujących regulacji prawnych

9 Przykładowe propozycje tematów prac dyplomowych
Dr inż. Mariusz Matejski Przykładowe propozycje tematów prac dyplomowych (zakres pracy dostosowany do stopnia studiów) TRANSPORT Analiza metod pobierania próbek i badania jakości paliw na stacjach paliw i w magazynach paliw  Analiza sposobów dystrybucji paliw niskosiarkowych na obszarach specjalnych, ze szczególnym uwzględnieniem Bałtyku Analiza wytwarzania i dystrybucji paliw niskosiarkowych w zespole portowym Szczecin-Świnoujście Metody badania jakości LPG rozprowadzanego na stacjach paliw w Polsce Analiza sposobów utylizacji olejów przepracowanych i odolejania wód przemysłowych stosowanych w państwach UE, ze szczególnym uwzględnieniem rynku krajowego Analiza sposobów gazyfikacji określonych miejscowości Polski Północnej Analiza perspektyw rozwoju motoryzacyjnego rynku CNG w Polsce Analiza kierunków rozwoju konstrukcji autocystern do przewozu autogazu Analiza rynku dystrybucji gazu płynnego w butlach w Polsce

10 Przykładowe propozycje tematów prac dyplomowych
Dr inż. Mariusz Matejski Przykładowe propozycje tematów prac dyplomowych INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA Zarządzanie energią niezbilansowaną jako element poprawy bezpieczeństwa energetycznego w Polsce Analiza możliwości zarządzania energią w elektrowniach wiatrowych Analiza bezpieczeństwa energetycznego na regionalnych i lokalnych rynkach energii ze szczególnym uwzględnieniem Województwa Zachodniopomorskiego Analiza możliwości wykorzystania gazu łupkowego do poprawy bezpieczeństwa energetycznego w Polsce Analiza metod zarządzania zapasami obowiązkowymi węgla w Zespole Elektrowni Dolna Odra Analiza uwarunkowań prawnych związanych z obowiązkowymi zapasami paliw wprowadzonych po wejściu Polski do UE

11 Dr inż. Ryszard Michalski
Dziedziny aktywności zawodowej: Projektowanie siłowni okrętowych Racjonalizacja użytkowania energii Systemy utylizacji energii odpadowej (m.in. kogeneracja) Turbinowe siłownie spalinowe i kombinowane, gazowo-parowe Zastosowanie metod analizy systemowej w projektowaniu systemów energetycznych i transportowych Konwencjonalne i niekonwencjonalne systemy energetyczne w oceanotechnice i transporcie Transport paliw ciekłych i gazowych Tłocznie i pompownie paliw

12 Przykładowe, wstępne propozycje tematów prac dyplomowych
Dr inż. Ryszard Michalski Przykładowe, wstępne propozycje tematów prac dyplomowych (zakres pracy dostosowany do stopnia studiów) OCEANOTECHNIKA Analiza możliwości zastosowania gazu naturalnego do zasilania silników spalinowych i projekt instalacji gazowej na promach typu Bielik w Świnoujściu Analiza rozwiązań systemów energetycznych (układów napędowych) na statkach LNG (bądź innego typu) Analiza i ocena rozwiązań systemów energetycznych statków pod kątem obniżenia CO2 (albo NOx, albo SOx , itd.) Analiza sposobów kompleksowej utylizacji energii odpadowej w okrętowych siłowniach motorowych Analiza systemów wykorzystania fal lub prądów morskich do wytwarzania energii elektrycznej Analiza rozwiązań niekonwencjonalnych systemów energetycznych wodnych środków transportu w żegludze pasażerskiej Projekt wstępny proekologicznego napędu promu operującego na Bałtyku Projekt wstępny systemu energetycznego np. jachtu, jednostki szybkiej, platformy itp.

13 Przykładowe, wstępne propozycje tematów prac dyplomowych
Dr inż. Ryszard Michalski Przykładowe, wstępne propozycje tematów prac dyplomowych (zakres pracy dostosowany do stopnia studiów) TRANSPORT Projekt koncepcyjny proekologicznej stacji paliw Projekt koncepcyjny gazociągu Szczecin – Słupsk (Gdańsk) Projekt koncepcyjny interkonektora gazowego Północ-Południe Analiza systemu zaopatrywania statków w paliwa i oleje smarowe w Zespole Portów Szczecin i Świnoujście Projekt koncepcyjny systemu transportu LPG do terminala w Szczecinie Analiza możliwości i koncepcja wykorzystania LNG do zasilania małych aglomeracji Analiza sposobu zaopatrywania w gaz elektrociepłowni (np.) w Gorzowie Wlkp. Wstępne rozpoznanie systemu transportu węgla, np. z kopalni odkrywkowej Brody-Gubin do elektrowni Transport surowej ropy naftowej i gazu z kopalni Dębno w Barnówku Analiza i projekt koncepcyjny morskiej farmy wiatrowej na wodach przybrzeżnych Pomorza Zachodniego (także dla kierunku Oceanotechnika)

14 Przykładowe, wstępne propozycje tematów prac dyplomowych
Dr inż. Ryszard Michalski Przykładowe, wstępne propozycje tematów prac dyplomowych INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA Analiza zagrożeń wynikających z eksploatacji wybranych typów reaktorów jądrowych Analiza systemów składowania i przeróbki wypalonego paliwa jądrowego Analiza systemów zapobiegania pożarom kotłów utylizacyjnych na statkach Analiza zagrożeń w trakcie budowy i eksploatacji sieci gazowych Analiza zagrożeń podczas transportu i magazynowania LNG Analiza zagrożeń środowiska w energetyce Analiza zagrożeń występujących w procesie nawęglania elektrowni

15 Dr hab. inż. Wojciech Zeńczak
Dziedziny aktywności zawodowej: Projektowanie siłowni okrętowych Niekonwencjonalne systemy energetyczne Kotły fluidalne i konwencjonalne Odnawialne źródła energii Ogniwa paliwowe Środki transportu naziemnego i powietrznego Transport paliw stałych Ochrona środowiska w oceanotechnice i transporcie

16 Przykładowe, wstępne propozycje tematów prac dyplomowych
Dr hab. inż. Wojciech Zeńczak Przykładowe, wstępne propozycje tematów prac dyplomowych (zakres pracy dostosowany do stopnia studiów) OCEANOTECHNIKA Projekt wspomagającego napędu wiatrowego statku z wykorzystaniem latawca Projekt siłowni statku do obsługi morskich farm wiatrowych Koncepcja modernizacji systemu energetycznego wybranego kutra rybackiego Analiza rozwiązań systemów zaopatrzenia statku w wodę słodką Projekt wstępny siłowni spalinowo-elektrycznej promu dla przeprawy miejskiej w Świnoujściu Analiza możliwości zastosowania technologii fluidalnego spalania paliw i odpadów w siłowniach okrętowych Projekt instalacji paliwowej z modułem chłodzenia niskosiarkowego paliwa lekkiego Projekt koncepcyjny siłowni z turbiną powietrzną wykorzystującą energię fal Projekt wstępny siłowni kontenerowca z silnikami zasilanymi gazem Projekt napędu elektrycznego jachtu z hybrydowym systemem zasilania Projekt siłowni motorowej megajachtu

17 Przykładowe, wstępne propozycje tematów prac dyplomowych
Dr hab. inż. Wojciech Zeńczak Przykładowe, wstępne propozycje tematów prac dyplomowych (zakres pracy dostosowany do stopnia studiów) TRANSPORT Analiza możliwości wykorzystania źródeł energii odnawianej w bazach paliw i środkach transportu paliw Projekt koncepcyjny okrętowej instalacji transportu biomasy stałej z zasobnika do kotła Analiza problemów związanych z zaopatrzeniem w gaz wynikających z przestawienia pojazdów przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej na CNG Koncepcja rozwiązania systemu dystrybucji i transportu gazu ziemnego stosowanego jako paliwo dla statków obsługiwanych w zespole portów Szczecin-Świnoujście Projekt systemu transportu biomasy stałej na potrzeby kotła fluidalnego w Elektrowni Szczecin Gospodarka ogumieniem w przedsiębiorstwie eksploatującym cysterny samochodowe w aspekcie bezpieczeństwa przewozu paliw Dystrybucja i transport paliw w lotnictwie

18 Przykładowe, wstępne propozycje tematów prac dyplomowych
Dr hab. inż. Wojciech Zeńczak Przykładowe, wstępne propozycje tematów prac dyplomowych INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA Możliwości rozwoju odnawialnej generacji rozproszonej energii elektrycznej i ciepła w Województwie Zachodniopomorskim w aspekcie poprawy bezpieczeństwa energetycznego Analiza zagrożeń w eksploatacji elektrowni jądrowych w aspekcie planów ich budowy w Polsce Analiza zagrożeń w eksploatacji systemów energetycznych opartych na ogniwach paliwowych zasilanych wodorem Ranking bezpieczeństwa paliw stosowanych w energetyce rozproszonej i w transporcie na podstawie przyjętego zbioru kryteriów oceny Analiza warunków bezpiecznej eksploatacji morskiej farmy wiatrowej w rejonie Zatoki Pomorskiej

19 Dr inż. Arkadiusz Zmuda Dziedziny aktywności zawodowej:
Budowa, rozwój konstrukcji i zastosowania silników Stirlinga Nowe rozwiązania konstrukcyjne uszczelnień w ruchu posuwisto-zwrotnym Modelowanie procesów cieplnych i układów napędowych Alternatywne sposoby wytwarzania energii elektrycznej, w tym systemy kogeneracyjne Problematyka projektowania i eksploatacji układów napędowych, w tym napędów hybrydowych Problematyka projektowania i eksploatacji maszyn i urządzeń stosowanych w terminalach paliw ciekłych i gazowych

20 Proponowana tematyka prac dyplomowych
Dr inż. Arkadiusz Zmuda Proponowana tematyka prac dyplomowych (zakres pracy dostosowany do stopnia studiów) OCEANOTECHNIKA Analiza opłacalności inwestycji w odnawialne źródła energii w Polsce Problematyka zgłoszona przez firmę Net Marine - Marine Power Service dotycząca remontów maszyn i urządzeń okrętowych oraz modernizacji siłowni okrętowych Zagadnienia związane z projektowaniem systemów wytwarzania energii elektrycznej, w tym systemy kogeneracyjne Zagadnienia związane z prowadzeniem prac montażowych i demontażowych maszyn i urządzeń okrętowych Zagadnienia związane z projektowaniem i eksploatacją uszczelnień ruchu posuwisto-zwrotnego stosowanych w maszynach i urządzeniach Zagadnienia związane z projektowaniem i eksploatacją układów napędowych jednostek pływających Zagadnienia związane z projektowaniem i eksploatacją silników Stirlinga stosowanych w układach napędowych jednostek pływających

21 Proponowana tematyka prac dyplomowych
Dr inż. Arkadiusz Zmuda Proponowana tematyka prac dyplomowych (zakres pracy dostosowany do stopnia studiów) TRANSPORT Analiza opłacalności inwestycji w odnawialne źródła energii w Polsce Problematyka zgłoszona przez firmę Net Marine - Marine Power Service dotycząca transportu i utylizacji olejów i paliw Zagadnienia związane z projektowaniem systemów kogeneracyjnych Zagadnienia związane z projektowaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń stosowanych do transportu paliw ciekłych i gazowych Zagadnienia związane z projektowaniem i eksploatacją terminali paliw ciekłych i gazowych Zagadnienia związane z projektowaniem i eksploatacją układów napędowych jednostek transportowych Zagadnienia związane z zastosowaniem silników Stirlinga w napędach jednostek transportowych

22 Proponowana tematyka prac dyplomowych
Dr inż. Arkadiusz Zmuda Proponowana tematyka prac dyplomowych INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA Analiza bezpieczeństwa i opłacalności inwestycji w odnawialne źródła energii w Polsce Problematyka zgłoszona przez firmę Net Marine - Marine Power Service dotycząca bezpieczeństwa remontów maszyn i urządzeń okrętowych oraz transportu i utylizacji olejów i paliw Zagadnienia związane z bezpieczeństwem eksploatacji systemów energetycznych, w tym systemów kogeneracyjnych Zagadnienia związane z bezpieczeństwem eksploatacji maszyn i urządzeń stosowanych do transportu paliw ciekłych i gazowych Zagadnienia związane z bezpieczeństwem eksploatacji terminali paliw ciekłych i gazowych Bezpieczeństwo energetyczne w aspekcie samowystarczalności energetycznej na przykładzie wybranej gminy

23 Dziękuję za uwagę

24 Przykładowe tematy zrealizowanych prac dyplomowych

25 Przykładowe tematy realizowanych prac dyplomowych
Dr inż. Mariusz Matejski Przykładowe tematy realizowanych prac dyplomowych OCEANOTECHNIKA - Analiza operacji ładunkowych i eksploatacyjnych zbiornikowca do przewozu ropy naftowej w warunkach transakcyjnych - Analiza porównawcza systemów energetycznych platform wiertniczych eksploatowanych w rejonie Morza Północnego TRANSPORT - Lokalne rozlewnie gazu płynnego i jego dystrybucja do indywidualnych odbiorców na przykładzie rozlewni Shell Gas - Analiza warunków bezpieczeństwa dystrybucji gazu LPG w obszarze województwa zachodniopomorskiego - Analiza procesów starzenia się paliw i ich wpływ na funkcjonowanie magazynów paliw płynnych - Analiza kierunków rozwoju układów napędowych śródlądowych jednostek pływających pod kątem emisji spalin - Systemy monitoringu i diagnostyki gazociągów wysokiego ciśnienia - Analiza możliwości redystrybucji LNG z gazoportu Świnoujście na obszar województw Polski północnej - Analiza porównawcza możliwości odbioru ropy naftowej z platform wydobywczych zlokalizowanych w rejonie Morza Północnego i Bałtyckiego

26 Przykładowe tematy realizowanych prac dyplomowych
Dr inż. Ryszard Michalski Przykładowe tematy realizowanych prac dyplomowych OCEANOTECHNIKA Analiza rozwiązań i baza danych systemów energetycznych wybranych kontenerowców Analiza rozwiązań i wybór systemu energetycznego statku typu LNG Projekt wstępny napędu hybrydowego na statkach LNG Projekt wstępny napędu spalinowo-elektrycznego na statkach LNG Projekt wstępny napędu turbogazowego na statkach LNG Projekt wstępny instalacji balastowych na statkach serii B170 i B178 spełniających wymagania konwencji BWM Projekt wstępny olejowego systemu grzewczego na statkach serii B178

27 Przykładowe tematy realizowanych prac dyplomowych
Dr inż. Ryszard Michalski Przykładowe tematy realizowanych prac dyplomowych TRANSPORT Analiza systemu transportu gazu naturalnego do ZCH Police Projekt koncepcyjny systemu transportu gazu naturalnego do elektrociepłowni z generatorem MHD dla potrzeb ZCh Police Analiza systemu transportu paliw do elektrowni w Zielonej Górze Analiza transportu elementów siłowni wiatrowych Wielokryterialna ocena systemów regazyfikacji LNG w terminalach paliwowych Analiza systemu transportu ropy naftowej z platform wiertniczych przedsiębiorstwa Petrobaltic S.A. Analiza i projekt koncepcyjny systemu transportu gazu naturalnego do terminala w Świnoujściu Projekt koncepcyjny systemu transportu gazu ziemnego do osiedla Zielone Wzgórza w gminie Goleniów Analiza i projekt koncepcyjny zagospodarowania odnawialnych źródeł energii w rejonie portów i centrum logistycznego Pomorza Zachodniego Analiza procesów i procedur dotyczących rozładunku, magazynowania i załadunku LPG w terminalu morskim w Szczecinie

28 Przykładowe tematy realizowanych prac dyplomowych
Dr inż. Wojciech Zeńczak Przykładowe tematy realizowanych prac dyplomowych OCEANOTECHNIKA - Perspektywy budowy siłowni okrętowych z ogniwem paliwowym Analiza możliwości stosowania ogniw paliwowych jako awaryjnego źródła prądu na statkach Analiza możliwości stosowania biomasy jako paliwa dla statków Analiza możliwości wykorzystania energii promieniowania słonecznego do produkcji energii elektrycznej na statku Analiza celowości budowy promu na węgiel na trasę Świnoujście – Ystad w aspekcie rozwoju sytuacji na rynku paliw okrętowych Ocena redukcji emisji związków toksycznych ze statków podczas postoju w porcie poprzez dostarczanie energii elektrycznej z sieci lądowej Projekt wstępny siłowni statku typu pływająca elektrownia Analiza możliwości wykorzystania zasobów energetycznych wody i wiatru na szelfie morza Bałtyckiego Ocena porównawcza różnych sposobów wykorzystania wiatru jako wspomagającego źródła energii na statkach motorowych

29 Przykładowe tematy realizowanych prac dyplomowych
Dr inż. Wojciech Zeńczak Przykładowe tematy realizowanych prac dyplomowych TRANSPORT Analiza przewozu i przeładunku drewna na potrzeby energetyczne Analiza możliwości transportu węgla drogą wodną do Zespołu Elektrowni Dolna Odra S.A. Transport biomasy do elektrowni Dolna Odra w aspekcie ograniczenia emisji CO2 Uwarunkowania transportu węgla drogą morską Transport biomasy do elektrowni Szczecin Ocena możliwości rozwojowych bazy paliw ciekłych w Świnoujściu Ocena porównawcza warunków transportu paliwa jądrowego i odpadów radioaktywnych dla rozważanych lokalizacji elektrowni atomowych w Polsce Analiza możliwości wykorzystania energii elektrycznej do napędów samochodów cystern dla przewozu paliw Koncepcja systemu dystrybucji i transportu wodoru dla pojazdów samochodowych zasilanych wodorem w województwie Zachodniopomorskim Analiza rozwiązań przyjaznych środowisku napędów samochodów do transportu paliw Analiza stanu infrastruktury drogowej w powiecie myśliborskim pod kątem zaopatrzenia w paliwa

30 Przykładowe tematy zrealizowanych prac dyplomowych
Dr inż. Arkadiusz Zmuda Przykładowe tematy zrealizowanych prac dyplomowych OCEANOTECHNIKA Charakterystyka prac związanych z wyposażeniem statku w silnik napędu głównego Analiza cech konstrukcyjnych uszczelnień ruchu posuwisto-zwrotnego stosowanych w maszynach i urządzeniach okrętowych Identyfikacja przyczyn oraz zapobieganie wypadkom morskim w aspekcie niezawodności urządzeń siłowni okrętowych Przegląd i perspektywy rozwoju systemów kogeneracyjnych małych i średnich mocy Analiza rozwiązań technicznych i cech eksploatacyjnych układów napędowych statków szybkich Efekty wdrożenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem ISM CODE w przedsiębiorstwie armatorskim Logistyczne zabezpieczenie eksploatacji podmorskich złóż ropy naftowej i gazu ziemnego

31 Przykładowe tematy zrealizowanych prac dyplomowych
Dr inż. Arkadiusz Zmuda Przykładowe tematy zrealizowanych prac dyplomowych TRANSPORT Koncepcja wykorzystania i transportu biogazu w aspekcie samowystarczalności energetycznej na przykładzie wybranej gminy Koncepcja wdrożenia systemu transportu i zagospodarowania odpadów olejowych z jednostek rybackich i jachtów do wytwarzania energii elektrycznej Podziemne magazynowanie gazu jako element systemu sieci gazowych w Polsce Analiza techniczno-ekonomiczna wykorzystania proekologicznych napędów w transporcie intermodalnym Analiza techniczno-projektowa systemów przeładunku paliw gazowych w terminalach morskich


Pobierz ppt "Opiekunowie i tematy prac dyplomowych Katedra Maszyn Cieplnych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google