Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkolenie dla wnioskodawców objętych LSR obszaru LGD Nasza Krajna z zakresu Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej PROW 2007-2013 Sępólno Krajeńskie,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkolenie dla wnioskodawców objętych LSR obszaru LGD Nasza Krajna z zakresu Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej PROW 2007-2013 Sępólno Krajeńskie,"— Zapis prezentacji:

1 Szkolenie dla wnioskodawców objętych LSR obszaru LGD Nasza Krajna z zakresu Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej PROW 2007-2013 Sępólno Krajeńskie, 24 lutego 2012 r. Tomasz Biały Tomasz Biały

2 godz. 9.00 – 10.00Lokalna Strategia Rozwoju dla obszaru LGD Nasza Krajna – cele, przedsięwzięcia, budżet godz. 10.00 – 11.30szczegółowe warunki przyznawania pomocy dla działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, kwalifikowalność kosztów, najczęściej popełniane błędy godz. 11.30 – 12.00 przerwa kawowa godz. 12.00 – 15.00 wniosek o przyznanie pomocy dla działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej – sposób wypełniania, praktyczne wskazówki, załączniki PROGRAM SZKOLENIA

3 Lokalna Strategia Rozwoju LGD Nasza Krajna

4 Szczegółowe warunki przyznawania pomocy dla działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

5 Różnicowanie działalności rolniczej w kierunku podejmowania lub rozwijania przez rolników, domowników i małżonków rolników, działalności nierolniczej lub związanej z rolnictwem, co wpłynie na tworzenie pozarolniczych źródeł dochodów, promocję zatrudnienia poza rolnictwem na obszarach wiejskich Cel działania

6 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Warunki wsparcia określa: - rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

7 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Warunki wsparcia określa: - rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

8 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Warunki wsparcia określa: - rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

9 Beneficjent pomocy Rolnik lub jego domownik lub małżonek tego rolnika: Który: a) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej b) jest pełnoletni i nie ukończył 60 roku życia Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

10 Beneficjent pomocy Rolnik lub jego domownik lub małżonek tego rolnika: Który: c) ma miejsce zamieszkania w miejscowości należącej do: – gminy wiejskiej lub – gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 20 tys. mieszkańcow, lub – gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys.mieszkańcow Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

11 Beneficjent pomocy Rolnik lub jego domownik lub małżonek tego rolnika: Który: d) nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy na podstawie przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 e) nie wystąpił o przyznanie lub nie przyznano mu renty strukturalnej w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006 lub Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, zwanego dalej "Programem" Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

12 Beneficjent pomocy Rolnik lub jego domownik lub małżonek tego rolnika: Który: f) jest nieprzerwanie ubezpieczony w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, przez okres co najmniej ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy g) nie będzie realizował operacji jako wspólnik spółki cywilnej Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

13 Beneficjent pomocy Rolnik lub jego domownik lub małżonek tego rolnika: Któremu: h) za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy, do gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego posiadanego przez tego rolnika, przyznano płatność do gruntów rolnych albo ten rolnik był domownikiem rolnika posiadającego takie gospodarstwo rolne albo jego małżonkiem Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

14 Operacja podlegająca wsparciu: a) jest uzasadniona ekonomicznie b) zapewnia osiągnięcie i zachowanie celu Działania c) nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

15 Operacja podlegająca wsparciu: d) obejmuje wyłącznie inwestycje związane z podjęciem lub prowadzeniem działalności nierolniczej w zakresie: - zgodnym z zał. nr 1 do rozp. - wynajmowania pokoi w budynku mieszkalnym oraz sprzedaży posiłków domowych lub świadczenia innych usług związanych z pobytem turystów w gospodarstwie rolnym - wytwarzania produktów energetycznych z biomasy Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

16 Operacja podlegająca wsparciu: – nie została rozpoczęta przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy (realizacja zestawienia rzecz.- fin.) – płatność ostateczna nie mniej niż 25% łącznej planowanej wysokości pomocy Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

17 Operacja podlegająca wsparciu: – realizowana w 1 lub 2 etapach (24, 36 mies.) – zakończenie operacji nie później niż 30.06.2015 r. – leasing (10 etapów, 12 miesięcy do złożenia wniosku o płatność pośrednią, nie częściej niż dwa razy w roku; 60 miesięcy o płatność ostateczną) – jej początek nastąpił po dniu złożenia wniosku, koszty ogólne po 1 stycznia 2007 r. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

18 Transakcja, której wartość przekracza 10 tys. złotych ponoszona jest w formie przelewu bezgotówkowego Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

19 Rodzaje kosztów: – budowa lub modernizacja obiektów budowlanych – zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

20 W szczególności wsparciu podlega: I. Budowa lub modernizacja obiektów budowlanych: 1) budowa, przebudowa lub remont połączony z modernizacją niemieszkalnych obiektów budowlanych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

21 W szczególności wsparciu podlega: I. Budowa lub modernizacja obiektów budowlanych: 2) nadbudowa, przebudowa lub remont połączony z modernizacją istniejących budynków mieszkalnych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

22 W szczególności wsparciu podlega: II. Zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia: 1) Zagospodarowanie terenu 2) Maszyny, urządzenia, narzędzia, wyposażenie i sprzęt 3) Sprzęt komputerowy i oprogramowanie Wraz z kosztami transportu do miejsca operacji i kosztami montażu. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

23 W szczególności wsparciu podlega: II. Zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia: 4) Środki transportu z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą, naczepy, przyczepy (do 75% wart. kosztów kwal. projektu w przypadku działalności polegającej na świadcz. usł. transp.; do 50% w przypadku innej dział. pozaroln.) Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

24 Wyłączenie ze wsparcia: 49.41.Z transport drogowy towarów (wg załącznika nr 1 do rozporządzenia) Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

25 W szczególności wsparciu podlega: II. Zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia: 5) Zapłaconych rat leasingu do wartości ceny netto nabycia rzeczy, jeśli przeniesienie własności nastąpi najpóźniej do momentu złożenia wniosku o płatność ostateczną Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

26 Rodzaje kosztów: – Koszty ogólne (kosztorysy, projekty architekt. lub budowl., oceny lub raporty oddziaływania na środowisko, dokumentacja geologiczna lub hydrologiczna, wypisy i wyrysy z katastru nieruchomości, projekty technologiczne, patenty i licencje, nadzór inwestorski lub autorski, koszty zw. z kierowaniem robotami budowlanymi) – w wysokości nie większej niż 10 % wartości kosztów kwalifik. proj. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

27 Refundacji podlega: 50% lub 80% kosztów kwalifikowanych operacji Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

28 Maksymalnie: 100 tys. zł na jednego beneficjenta w okresie realizacji Programu 500 tys. zł w przypadku operacji dotyczących biogazu rolniczego lub energii elektrycznej z biogazu rolniczego Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

29 Refundacja kosztów: 80% kosztów kwalifikowanych podlega refundacji w przypadku wystąpienia szkody w gospodarstwie rolnym spowodowanej przez powódź lub obsunięcie się ziemi: - wysokość szkody wynosi więcej niż 30% średniej rocznej produkcji rolnej z 3 lat poprzedzających rok w którym wystąpiła szkoda (lub z 3 lat w okresie pięcioletnim z odrzuceniem skrajnych wartości) w uprawach lub zwierzętach gospodarskich - wysokość szkody wynosi co najmniej 10 tys. zł Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

30 Refundacja kosztów: 80% kosztów kwalifikowanych podlega refundacji w przypadku wystąpienia szkody w gospodarstwie rolnym spowodowanej przez powódź lub obsunięcie się ziemi: - na usunięcie szkody nie została przyznana pomoc w ramach działania Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych - wniosek o przyznanie pomocy został złożony w danym roku lub rok po wystąpieniu szkody Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

31 Wartość pomniejsza się o 10%, jeżeli zdarzenie powodujące poniesienie kosztów kwalifikowalnych: - nie zostało uwzględnione w oddzielnym systemie rachunkowości albo - do jego identyfikacji nie wykorzystano odpowiedniego kodu rachunkowego Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

32 Zaliczka do 50% kwoty przyznanej pomocy Warunek: Ustanowienie gwarancji bankowej (lub równoważnej) do 110% wartości zaliczki i złożenie w dniu podpisania umowy Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

33 W jednym roku można złożyć jeden wniosek o przyznanie pomocy (w wyniku którego przyznano wsparcie) Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

34 4 miesiące (+1) na rozpatrzenie wniosku* *z możliwością przedłużenia o kolejne 3 miesiące Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

35 Nieprzyznanie pomocy: – niewypełnienie we wszystkich wymaganych pozycjach (dane zawarte są w innych pozycjach, załącznikach, bądź w systemie ewidencji) – brak co najmniej jednego z dokumentów, których niedołączenie skutkuje nieprzyznaniem pomocy – brak adresu i możliwości jego ustalenia – opcjonalnie: dobrowolne zmiany (więcej niż 1) w planie finansowym, bez uprzedniego wezwania samorządu województwa Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

36 Możliwość uzupełnienia wniosku: 2x21 dni* *możliwość przedłużenia terminu do 6 miesięcy Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

37 Przyznanie pomocy: - Umowa - Zabezpieczenie - Oświadczenie małżonka Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

38 Obowiązki beneficjenta: - osiągnięcie celu operacji i jego zachowanie - umożliwienie przeprowadzenia kontroli - przechowywanie dokumentów zw. z przyznaną pomocą - informowanie ARiMR o okolicznościach mogących mieć wpływ na wykonanie umowy - ograniczenia w przenoszeniu własności rzeczy - sposób i miejsce prowadzenia działalności 5 LAT Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

39 Wypłata środków finansowych: - tryb określa umowa - dokonywana na wniosek o płatność - płatność pośrednia, ostateczna - dokonywana w terminie 3 miesięcy od momentu złożenia poprawnie wypełnionego wniosku Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

40 Wykaz działalności gospodarczych w zakresie których może być przyznana pomoc Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

41 Formularz wniosku dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

42 Najczęściej popełniane błędy na przykładzie działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

43 Najczęściej popełniane błędy… Prawidłowe przygotowanie dokumentów aplikacyjnych skraca czas przeznaczony na weryfikację wniosku!!

44 Najczęściej popełniane błędy… a) brak wypełnionego wymagalnego pola we wniosku b) brak wymagalnych załączników zaświadczeń KRUS/ZUS, kopii dowodu osobistego, umowy spółki, Najczęściej popełniane błędy i powody odrzucania wniosków o wsparcie na etapie oceny wstępnej

45 Najczęściej popełniane błędy… b) brak wymagalnych załączników, w tym: wniosku o wpis do Ewidencji Producentów, Ekonomicznego Planu Operacji; c) złożony więcej niż jeden wniosek w ramach naboru Najczęściej popełniane błędy i powody odrzucania wniosków o wsparcie na etapie oceny wstępnej

46 Najczęściej popełniane błędy… brak uzupełnienia wniosku na pisemne wezwanie Agencji; wypełnienie wniosku niezgodnie z instrukcją; nieprawidłowo przeprowadzone postępowanie ofertowe; Najczęściej popełniane błędy i powody odrzucania wniosków o wsparcie na etapie weryfikacji kompletności i poprawności wniosku

47 Najczęściej popełniane błędy… niezgodne pod względem kryteriów przyznawania pomocy miejsce zamieszkania/siedziba wnioskodawcy; nieprawidłowy kod działalności; zakup środka transportu do transportu towarowego drogowego w ramach prowadzonej działalności transportowej; Najczęściej popełniane błędy i powody odrzucania wniosków o wsparcie na etapie weryfikacji kompletności i poprawności wniosku

48 Najczęściej popełniane błędy… wiek wnioskodawcy powyżej 60 lat; brak ubezpieczenia w KRUS. Najczęściej popełniane błędy i powody odrzucania wniosków o wsparcie na etapie weryfikacji kompletności i poprawności wniosku

49 Dziękuję za uwagę !


Pobierz ppt "Szkolenie dla wnioskodawców objętych LSR obszaru LGD Nasza Krajna z zakresu Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej PROW 2007-2013 Sępólno Krajeńskie,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google