Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dr Anna Kacprzyk Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich Ministerstwo Gospodarki 28 maja 2009 r. Finansowanie rozwoju i innowacyjności polskich przedsiębiorstw.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dr Anna Kacprzyk Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich Ministerstwo Gospodarki 28 maja 2009 r. Finansowanie rozwoju i innowacyjności polskich przedsiębiorstw."— Zapis prezentacji:

1 dr Anna Kacprzyk Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich Ministerstwo Gospodarki 28 maja 2009 r. Finansowanie rozwoju i innowacyjności polskich przedsiębiorstw w latach 2007-2013. Możliwości wsparcia przedsiębiorstw na projekty inwestycyjne w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

2 2 Programy Operacyjne w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 (Narodowej Strategii Spójności) PROGRAM OPERACYJNYŚrodki z UE (mln euro) % Regionalne Programy Operacyjne (16) 16 555,625 Rozwój Polski Wschodniej2 273,83,5 Innowacyjna Gospodarka8 254,912 Kapitał ludzki9 707,114 Infrastruktura i Środowisko27 913,741,5 Europejska Współpraca Terytorialna731,11 Pomoc Techniczna516,71 Rezerwa wykonania1 331,32 RAZEM67 284,2100

3 3 Główny cel Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Alokacja na program: 9,7 mld EUR Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 8 254,9 mln EUR Wkład krajowy 1 456,7 mln EUR Alokacja na priorytety w kompetencji MG: III-VI 4,6 mld EUR Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa

4 4 Cele szczegółowe Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw Wzrost konkurencyjności polskiej nauki Zwiększenie roli nauki w rozwoju gospodarczym Zwiększenie udziału innowacyjnych produktów polskiej gospodarki w rynku międzynarodowym Tworzenie trwałych i lepszych miejsc pracy Wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce

5 5 Struktura Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Osie priorytetowe PO IG: I.Badania i rozwój nowoczesnych technologii II.Infrastruktura sfery B+R III.Kapitał dla innowacji IV.Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia V.Dyfuzja innowacji VI.Polska gospodarka na rynku międzynarodowym VII.Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji VIII.Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki IX.Pomoc techniczna

6 6 Osie priorytetowe w gestii Ministerstwa Gospodarki jako Instytucji Pośredniczącej ***** III oś Kapitał dla innowacji (340 mln euro) IV oś Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia (3 430 mln euro) V oś Dyfuzja innowacji (399 mln euro) VI oś Polska gospodarka na rynku międzynarodowym (411 mln euro)

7 7 Główne podmioty systemu wdrażania priorytetów PO IG będący w gestii MG Instytucja Zarządzająca Minister Rozwoju Regionalnego Projekty konkursowe Instytucje Wdrażające: 1.Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2.Minister Gospodarki (Departament Wdrażania Programów Operacyjnych), 3. Bank Gospodarstwa Krajowego Instytucja Pośrednicząca Minister Gospodarki (Departament Funduszy Europejskich) Projekty indywidualne Projekty ujęte na liście projektów indywidualnych ogłoszonej w formie obwieszczenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 sierpnia 2008 r. Projekty systemowe Wyboru projektów oraz kontroli ich realizacji dokonuje Instytucja Pośrednicząca – Minister Gospodarki

8 8 Działania w ramach III osi priorytetowejKapitał dla innowacji 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej (110 mln euro) Cel: zwiększenie liczby przedsiębiorstw działających w oparciu o innowacyjne pomysły. Beneficjenci: inkubatory przedsiębiorczości. Instytucja Wdrażająca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (www.parp.gov.pl) 3.2 Wspieranie funduszy kapitału podwyższonego ryzyka (180 mln euro) Cel: zwiększenie dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania MSP znajdujących się ze wczesnych fazach wzrostu. Beneficjenci: Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A, fundusze kapitału podwyższonego ryzyka. Otwarty Konkurs Ofert dla funduszy kapitałowych – ogłoszenie 30 kwietnia 2009: (www.kfk.org.pl)

9 9 Działania w ramach III osi priorytetowejKapitał dla innowacji 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP (50 mln euro) Cel: tworzenie dogodnych warunków inicjowania współpracy inwestorów z przedsiębiorcami poszukującymi środków finansowych na realizację innowacyjnych przedsięwzięć. Poddziałania: 3.3.1 Wsparcie dla Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB) Cel: aktywizacja rynku inwestorów prywatnych (np. tzw. aniołów biznesu). Beneficjenci: sieci inwestorów prywatnych Instytucja Wdrażająca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (www.parp.gov.pl)www.parp.gov.pl 3.3.2 Wsparcie dla MSP Cel: wsparcie doradztwa dla MSP w zakresie wyszukiwania zewnętrznych źródeł finansowania działalności innowacyjnej. Beneficjenci: MSP Instytucja Wdrażająca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (www.parp.gov.pl)www.parp.gov.pl

10 10 Działania w ramach IV osi priorytetowej Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R (390 mln euro) Cel: poprawa poziomu innowacyjności przedsiębiorstw poprzez wspieranie wdrożeń wyników prac B+R realizowanych w działaniu 1.4 Wsparcie projektów celowych, a także wdrożenie wyników prac B+R będących rezultatem programu Inicjatywa Technologiczna I. Projekty: inwestycje (zakup środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych) wraz z niezbędnym doradztwem koniecznym do wdrożenia wyników prac B+R, będących efektem projektów realizowanych w osi priorytetowej I (1.4) i Inicjatywy Technologicznej I. Beneficjenci: przedsiębiorstwa Instytucja Wdrażająca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (www.parp.gov.pl)www.parp.gov.pl

11 11 Działania w ramach IV osi priorytetowej Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia 4.2 Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego (186 mln euro) Cel: wzmocnienie przedsiębiorstw prowadzących działalność B+R i zwiększenie wykorzystania wzornictwa przemysłowego i użytkowego przez przedsiębiorców jako jednej z przewag konkurencyjnych. Projekty: wsparcie rozwoju działalności B+R, w tym przekształcenia przedsiębiorcy w Centrum Badawczo-Rozwojowe, wsparcie w zakresie opracowania wzoru przemysłowego lub użytkowego i wdrożenia go do produkcji (o wartości kosztów kwalifikowanych nie wyższej niż 2 mln zł). Beneficjenci: przedsiębiorstwa Instytucja Wdrażająca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (www.parp.gov.pl)www.parp.gov.pl

12 12 Działania w ramach IV osi priorytetowej Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia 4.3 Kredyt technologiczny (410 mln euro) Cel: Wsparcie inwestycji w zakresie wdrażania nowych technologii poprzez udzielenie MSP kredytu technologicznego z możliwością jego częściowej spłaty ze środków Funduszu Kredytu Technologicznego w formie premii technologicznej (max. wysokość premii tech. - nie więcej niż 4 mln zł). Projekty: projekty polegające na wdrożeniu własnej lub nabytej nowej technologii i rozpoczęciu sprzedaży produktów, procesów lub usług powstających z zastosowaniem tej technologii. Beneficjenci: przedsiębiorstwa MSP Instytucja Wdrażająca: Bank Gospodarstwa Krajowego – ogłoszenie naboru II kw. 2009 (www.bgk.com.pl)www.bgk.com.pl

13 13 Działania w ramach IV osi priorytetowej Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym (1 420 mln euro) Cel: wsparcie przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych dokonujących nowych inwestycji obejmujących nabycie innowacyjnych technologii i prowadzących do wytworzenia nowych produktów oraz niezbędnych dla ich realizacji projektów doradczych i szkoleniowych. Projekty: inwestycyjne w zakresie zastosowania nowych (tj. stosowanych nie dłużej niż 3 lata na świecie, bądź posiadających stopień rozprzestrzenienia w danej branży nie przekraczający 15%) rozwiązań technologicznych w produkcji i usługach. Beneficjenci: przedsiębiorcy Instytucja Wdrażająca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (www.parp.gov.pl)www.parp.gov.pl

14 14 Działania w ramach IV osi priorytetowej Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia 4.5 Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki (1 024 mln euro) Cel: poprawa konkurencyjności i podniesienie poziomu innowacyjności gospodarki poprzez wsparcie przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych dokonujących nowych, o dużej wartości i generujących znaczną liczbę miejsc pracy inwestycji o wysokim potencjale innowacyjnym. Poddziałanie 4.5.1 Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym Projekty: nowe inwestycje o charakterze innowacyjnym obejmujące zakup lub wdrożenie rozwiązania technologicznego, które jest stosowane na świecie przez okres nie dłuższy niż 3 lata lub stopień jego rozprzestrzenienia na świecie w danej branży nie przekracza 15% oraz spełniające warunki łączne tj. wydatki kwalifikowane powyżej 160 mln zł i wzrost zatrudnienia nie mniejszy niż 200 osób. Beneficjenci: przedsiębiorcy Inwestycja Wdrażająca: Ministerstwo Gospodarki – Departament Wdrażania Programów Operacyjnych (www.mg.gov.pl/fundusze) Nowe rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 maja 2009 r. regulujące wsparcie w ramach 4.5 POIG, – przewiduje zwiększenie intensywności wsparcia dla poddziałania 4.5.1 z 15% na 25 %

15 15 Działania w ramach IV osi priorytetowej Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Poddziałanie 4.5.2 Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych Projekty: -nowe inwestycje obejmujące zakup środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wzrost zatrudnienia netto nie mniejszy niż 100 osób prowadzące do utworzenia lub rozbudowy centrów usług wspólnych i centrów IT, a także - nowe inwestycje o wydatkach kwalifikowanych powyżej 2 mln zł dotyczące rozpoczęcia lub rozwinięcia działalności B+R. (linia demarkacyjna z działaniem 4.2 POIG) Beneficjenci: przedsiębiorcy Inwestycja Wdrażająca: Ministerstwo Gospodarki – Departament Wdrażania Programów Operacyjnych (www.mg.gov.pl/fundusze)

16 16 Działania w ramach V osi priorytetowej Dyfuzja innowacji 5.1 Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym (104 mln euro) Cel: wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw poprzez wsparcie rozwoju powiązań pomiędzy przedsiębiorstwami a instytucjami otoczenia biznesu. Projekty: dotyczące rozwoju powiązań kooperacyjnych obejmujące m.in..: zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych związanych z nową inwestycją; doradztwo z zakresu opracowania planów rozwoju i ekspansji powiązania; zakup ogólnodostępnej infrastruktury badawczej (laboratorium, miejsce do przeprowadzania testów), infrastruktura sieci szerokopasmowych, Beneficjenci: powiązania kooperacyjne Instytucja Wdrażająca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (www.parp.gov.pl)www.parp.gov.pl

17 17 Działania w ramach V osi priorytetowej Dyfuzja innowacji 5.2 Wspieranie sieci instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi o znaczeniu ponadregionalnym (66 mln euro) Cel: ułatwienie przedsiębiorcom dostępu do kompleksowych, wysokiej jakości usług biznesowych niezbędnych z punktu widzenia prowadzenia działalności innowacyjnej. Projekty: z zakresu przygotowania i rozwoju pakietu usług o charakterze proinnowacyjnym, dofinansowanie kosztów świadczenia wybranych usług dla przedsiębiorców oraz wspólnych przedsięwzięć podejmowanych przez instytucje skupione w sieciach, dofinansowanie funkcjonowania jednostki koordynującej działalność sieci. Beneficjenci: instytucje otoczenia biznesu zrzeszone w sieciach ponadregionalnych oraz instytucje o znaczeniu ogólnokrajowym świadczące usługi proinnowacyjne dla przedsiębiorców. Instytucja Wdrażająca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (www.parp.gov.pl)www.parp.gov.pl

18 18 Działania w ramach V osi priorytetowej Dyfuzja innowacji 5.3 Wspieranie ośrodków innowacyjności (190 mln euro) Cel: wspieranie powstawania oraz rozwoju ośrodków zlokalizowanych na obszarach o wysokim potencjale rozwoju celem zapewnienia dostępu do kompleksowych usług przedsiębiorcom dążących do wprowadzenia nowych rozwiązań, jak również naukowcom pragnących rozpocząć działalność gospodarczą. Projekty: ujęte na liście projektów indywidualnych dla PO IG realizowane przez parki technologiczne (inwestycje, promocja oraz doradztwo w zakresie przygotowania strategii rozwoju ośrodka i jego promocji). Beneficjenci: wysoko wyspecjalizowane instytucje otoczenia biznesu, w tym podmioty zarządzające m.in. parkami naukowo- technologicznymi, inkubatorami i centrami zaawansowanych technologii. Instytucja Wdrażająca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (www.parp.gov.pl)www.parp.gov.pl

19 19 Działania w ramach V osi priorytetowej Dyfuzja innowacji 5.4 Zarządzanie własnością intelektualną (39 mln euro) Cel: poprawa efektywności funkcjonowania rynku innowacji, w szczególności w zakresie przepływu rozwiązań innowacyjnych poprzez upowszechnianie stosowania prawa własności przemysłowej, w tym uzyskiwanie praw ochrony własności przemysłowej. Poddziałanie 5.4.1 Wsparcie na uzyskanie/realizację ochrony własności przemysłowej. Projekty: polegające na wsparciu uzyskania praw własności przemysłowej poza granicami Polski (poza znakami towarowymi) oraz związanych z postępowaniami w zakresie praw własności przemysłowej. Beneficjenci: przedsiębiorcy Poddziałanie 5.4.2 Popularyzacja wiedzy w zakresie własności intelektualnej. Beneficjenci: instytucje otoczenia biznesu Instytucja Wdrażajaca 5.4: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (www.parp.gov.pl)www.parp.gov.pl

20 20 Działania w ramach VI osi priorytetowej Polska gospodarka na rynku międzynarodowym 6.1 Paszport do eksportu (122 mln euro) Cel: zwiększenie wielkości polskiego eksportu, zwiększenie liczby przedsiębiorstw prowadzących działalność eksportową. Projekty: I Etap: wsparcie na doradztwo w zakresie niezbędnym dla przedsiębiorcy dotyczące rozpoczęcia lub rozwoju działalności eksportowej prowadzące do przygotowania Planu Rozwoju Eksportu. II Etap: wsparcie instrumentów m. in. tj: wyszukiwanie i dobór partnerów na rynku docelowym; udział w imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy; udział w branżowych misjach gospodarczych za granicą, mających na celu wyszukiwanie i dobór partnerów na rynkach docelowych; uzyskanie niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia towarów lub usług na wybrany rynek zagraniczny. Beneficjenci: Przedsiębiorstwa MSP Instytucja Wdrażająca: Regionalne Instytucje Finansujące (RIF) przy PARP (www.parp.gov.pl)www.parp.gov.pl

21 21 Działania w ramach VI osi priorytetowej Polska gospodarka na rynku międzynarodowym 6.2 Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych (43 mln euro) Cel: ułatwienie przedsiębiorcom dostępu do kompleksowych, wysokiej jakości usług w zakresie internacjonalizacji działalności gospodarczej oraz zwiększenie poziomu inwestycji poprzez zwiększenie atrakcyjności lokalizacji dla projektów inwestycyjnych. Poddziałanie 6.2.1 Wsparcie dla sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów Projekt systemowy Ministra Gospodarki Poddziałanie 6.2.2 Wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych Beneficjenci: Jednostki Samorządu Terytorialnego Instytucja Wdrażajaca: Ministerstwo Gospodarki – Departament Wdrażania Programów Operacyjnych (www.mg.gov.pl/fundusze)

22 22 Działania w ramach VI osi priorytetowej Polska gospodarka na rynku międzynarodowym 6.3 Promocja turystycznych walorów Polski (30 mln euro) Cel: wzmocnienie konkurencyjności gospodarki poprzez promocję Polski jako kraju atrakcyjnego turystycznie. Beneficjent: projekt systemowy Polskiej Organizacji Turystycznej 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym (138 mln euro) Cel: wsparcie inwestycji dla stworzenia konkurencyjnych i innowacyjnych produktów turystycznych o charakterze unikatowym i ponadregionalnym, przy jednoczesnym zachowaniu chłonności terenów turystycznych i ich pojemności turystycznej. Projekt: wskazane na liście projektów indywidualnych dla POIG InstytucjaWdrażająca: Polska Organizacja Turystyczna 6.5 Promocja polskiej gospodarki (78 mln euro) Cel: wzmocnienie konkurencyjności gospodarki poprzez poprawę wizerunku polskiej gospodarki wśród partnerów międzynarodowych oraz poprawę dostępu do informacji o Polsce i możliwościach nawiązania kontaktów gospodarczych. Projekt systemowy Ministra Gospodarki

23 23 Uruchomione i planowane nabory wniosków o dofinansowanie w 2009 r. Działania/poddziałaniaTerminy składania wniosków 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnejod 23 marca 2009-do wyczerpania alokacji 3.3.1 Wsparcie dla Instytucji Otoczenia Biznesuod 23 marca 2009-do wyczerpania alokacji 3.3.2 Wsparcie dla MSPod 16 lutego 2009-do wyczerpania alokacji rocznej lub do końca 2009r. 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R 1. od 9 marca do 30 kwietnia 2009 2. od 14 września do 15 października 2009 4.2 Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego 1.od 16 do 19 lutego 2009 (wyczerpana alokacja) 2. od 15 czerwca do 15 lipca 2009 3. od 14 września do 15 października 2009 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym 1. od 2 marca do 15 kwietnia 2009 2. od 14 września do 30 października 2009

24 24 Uruchomione i planowane nabory wniosków o dofinansowanie w 2009 r. Działania/poddziałaniaTerminy składania wniosków 4.5.1 Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnymod 2 marca 2009-do wyczerpania alokacji rocznej lub do końca 2009 4.5.2 Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych Od 25 maja 2009 – do wyczerpania alokacji 5.1 Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym od 23 marca 2009-do wyczerpania alokacji rocznej lub do końca 2009 5.2 Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym od 27 marca 2009 -do wyczerpania alokacji 5.4.1 Wsparcie na uzyskanie/realizację ochrony własności przemysłowej od 13 marca 2009-do wyczerpania alokacji rocznej lub do końca 2009 5.4.2 Popularyzacja wiedzy w zakresie własności intelektualnej od 6 marca 2009-do wyczerpania alokacji

25 25 Działania/poddziałaniaTerminy składania wniosków 6.1 Paszport do eksportu1.od 16 lutego do 31 marca 2009 2.od 15 czerwca do 10 lipca 2009 3. od 14 września do 9 października 2009 6.2.2 Wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych 1. od 16 do 27 lutego 2009 2. od 4 maja do 29 maja 2009 3. od 3 sierpnia do 31 sierpnia 2009 4. od 1 do 30 października 2009 Uruchomione i planowane nabory wniosków o dofinansowanie w 2009 r.

26 26 Liczba podpisanych umów i wartość dofinansowania wg stanu na 30 kwietnia 2009 r. Działanie Wartość dofinansowania ogółem w mln PLN) Liczba podpisanych umów 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej112, 18 3.2 Wsparcie funduszy kapitału podwyższonego ryzyka 646,81 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP 36, 823 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R 44, 234 4.2 Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego 141, 350 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym 2 237, 7177

27 27 Liczba podpisanych umów i wartość dofinansowania wg stanu na 30 kwietnia 2009 r. Działanie Wartość dofinansowania ogółem w mln PLN) Liczba podpisanych umów 4.5.2 Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych 127,68 5.1 Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym 29,92 5.2 Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym 64,78 5.4 Zarządzanie własnością intelektualną10,735 6.2.2 Wsparcie działań studyjno- koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych 4,112 Razem3 456,0358

28 28 Uproszczenia w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych – wprowadzone lub planowane do wprowadzenia Wprowadzenie przyjaznych zasad korzystania z zaliczek - wprowadzenie możliwości zaliczkowania w przypadku projektów w których umowy o dofinansowanie zostały zawarte w 2008 roku. Instytucja Pośrednicząca zaakceptowała możliwość aneksowania umów w ww. zakresie dla działań PO IG będących w gestii Ministra Gospodarki. - obniżenie kosztów zabezpieczenia zobowiązań wynikających z umów o dofinansowanie. IP wspólnie z PARP wypracowała system zabezpieczeń dotacji udzielanej Beneficjentom na podstawie umów o dofinansowanie, który z jednej strony zabezpiecza wykorzystanie środków publicznych zgodnie z przeznaczeniem określonym w umowach, z drugiej zaś strony jest dzięki niższemu kosztowi jego ustanowienia mniej uciążliwy dla beneficjentów (weksel in blanco + zabezpieczenie najwyższej transzy zaliczki). Zwiększanie alokacji na nabory w roku 2009 w przypadkach, gdy to jest uzasadnione dużym popytem oraz stosunkowo długim czasem trwania realizacji projektów. W roku 2009 na nabór w działaniu 3.3.1 Instytucja Pośrednicząca skierowała całą dostępną alokację na lata 2007-2013, natomiast w działaniu 4.5 POIG zwiększyła alokację na nabór w 2009 r. o 150 mln euro. Planowane wprowadzenie zasady (uzgodnionej z KE) rozliczania i certyfikacji do KE wydatków poniesionych w pierwszych fazach realizacji dużych projektów (o wartości powyżej 50 mln euro) przed zatwierdzeniem ich prze KE.

29 29 Dziękuję za uwagę www.mg.gov.pl/fundusze


Pobierz ppt "Dr Anna Kacprzyk Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich Ministerstwo Gospodarki 28 maja 2009 r. Finansowanie rozwoju i innowacyjności polskich przedsiębiorstw."

Podobne prezentacje


Reklamy Google