Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich Ministerstwo Gospodarki

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich Ministerstwo Gospodarki"— Zapis prezentacji:

1 Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich Ministerstwo Gospodarki
„Finansowanie rozwoju i innowacyjności polskich przedsiębiorstw w latach Możliwości wsparcia przedsiębiorstw na projekty inwestycyjne w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka, ” dr Anna Kacprzyk Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich Ministerstwo Gospodarki 28 maja 2009 r.

2 Innowacyjna Gospodarka 8 254,9 12
Programy Operacyjne w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia (Narodowej Strategii Spójności) PROGRAM OPERACYJNY Środki z UE (mln euro) % Regionalne Programy Operacyjne (16) 16 555,6 25 Rozwój Polski Wschodniej 2 273,8 3,5 Innowacyjna Gospodarka 8 254,9 12 Kapitał ludzki 9 707,1 14 Infrastruktura i Środowisko 27 913,7 41,5 Europejska Współpraca Terytorialna 731,1 1 Pomoc Techniczna 516,7 Rezerwa wykonania 1 331,3 2 RAZEM 67 284,2 100

3 Główny cel Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Alokacja na program: 9,7 mld EUR Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 8 254,9 mln EUR Wkład krajowy ,7 mln EUR Alokacja na priorytety w kompetencji MG: III-VI 4,6 mld EUR

4 Cele szczegółowe Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw Wzrost konkurencyjności polskiej nauki Zwiększenie roli nauki w rozwoju gospodarczym Zwiększenie udziału innowacyjnych produktów polskiej gospodarki w rynku międzynarodowym Tworzenie trwałych i lepszych miejsc pracy Wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce

5 Struktura Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Osie priorytetowe PO IG: Badania i rozwój nowoczesnych technologii Infrastruktura sfery B+R Kapitał dla innowacji Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Dyfuzja innowacji Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki Pomoc techniczna

6 III oś Kapitał dla innowacji (340 mln euro)
Osie priorytetowe w gestii Ministerstwa Gospodarki jako Instytucji Pośredniczącej ***** III oś Kapitał dla innowacji (340 mln euro) IV oś Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia (3 430 mln euro) V oś Dyfuzja innowacji (399 mln euro) VI oś Polska gospodarka na rynku międzynarodowym (411 mln euro)

7 Główne podmioty systemu wdrażania priorytetów PO IG będący w gestii MG
Instytucja Zarządzająca Minister Rozwoju Regionalnego Projekty konkursowe Instytucje Wdrażające: 1.Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2.Minister Gospodarki (Departament Wdrażania Programów Operacyjnych), 3. Bank Gospodarstwa Krajowego Instytucja Pośrednicząca Minister Gospodarki (Departament Funduszy Europejskich) Projekty indywidualne Projekty ujęte na liście projektów indywidualnych ogłoszonej w formie obwieszczenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 sierpnia 2008 r. Projekty systemowe Wyboru projektów oraz kontroli ich realizacji dokonuje Instytucja Pośrednicząca – Minister Gospodarki

8 Działania w ramach III osi priorytetowej „Kapitał dla innowacji”
3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej (110 mln euro) Cel: zwiększenie liczby przedsiębiorstw działających w oparciu o innowacyjne pomysły. Beneficjenci: inkubatory przedsiębiorczości. Instytucja Wdrażająca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ( 3.2 Wspieranie funduszy kapitału podwyższonego ryzyka (180 mln euro) Cel: zwiększenie dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania MSP znajdujących się ze wczesnych fazach wzrostu. Beneficjenci: Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A, fundusze kapitału podwyższonego ryzyka. Otwarty Konkurs Ofert dla funduszy kapitałowych – ogłoszenie kwietnia 2009: (

9 Działania w ramach III osi priorytetowej „Kapitał dla innowacji”
3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP (50 mln euro) Cel: tworzenie dogodnych warunków inicjowania współpracy inwestorów z przedsiębiorcami poszukującymi środków finansowych na realizację innowacyjnych przedsięwzięć. Poddziałania: 3.3.1 Wsparcie dla Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB) Cel: aktywizacja rynku inwestorów prywatnych (np. tzw. aniołów biznesu). Beneficjenci: sieci inwestorów prywatnych Instytucja Wdrażająca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ( 3.3.2 Wsparcie dla MSP Cel: wsparcie doradztwa dla MSP w zakresie wyszukiwania zewnętrznych źródeł finansowania działalności innowacyjnej. Beneficjenci: MSP Instytucja Wdrażająca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (

10 Działania w ramach IV osi priorytetowej „Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia”
4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R (390 mln euro) Cel: poprawa poziomu innowacyjności przedsiębiorstw poprzez wspieranie wdrożeń wyników prac B+R realizowanych w działaniu 1.4 Wsparcie projektów celowych, a także wdrożenie wyników prac B+R będących rezultatem programu „Inicjatywa Technologiczna I”. Projekty: inwestycje (zakup środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych) wraz z niezbędnym doradztwem koniecznym do wdrożenia wyników prac B+R, będących efektem projektów realizowanych w osi priorytetowej I (1.4) i Inicjatywy Technologicznej I. Beneficjenci: przedsiębiorstwa Instytucja Wdrażająca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (

11 Działania w ramach IV osi priorytetowej „Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia”
4.2 Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego (186 mln euro) Cel: wzmocnienie przedsiębiorstw prowadzących działalność B+R i zwiększenie wykorzystania wzornictwa przemysłowego i użytkowego przez przedsiębiorców jako jednej z przewag konkurencyjnych. Projekty: wsparcie rozwoju działalności B+R, w tym przekształcenia przedsiębiorcy w Centrum Badawczo-Rozwojowe, wsparcie w zakresie opracowania wzoru przemysłowego lub użytkowego i wdrożenia go do produkcji (o wartości kosztów kwalifikowanych nie wyższej niż 2 mln zł). Beneficjenci: przedsiębiorstwa Instytucja Wdrażająca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (

12 Działania w ramach IV osi priorytetowej „Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia”
4.3 Kredyt technologiczny (410 mln euro) Cel: Wsparcie inwestycji w zakresie wdrażania nowych technologii poprzez udzielenie MSP kredytu technologicznego z możliwością jego częściowej spłaty ze środków Funduszu Kredytu Technologicznego w formie premii technologicznej (max. wysokość premii tech. - nie więcej niż 4 mln zł). Projekty: projekty polegające na wdrożeniu własnej lub nabytej nowej technologii i rozpoczęciu sprzedaży produktów, procesów lub usług powstających z zastosowaniem tej technologii. Beneficjenci: przedsiębiorstwa MSP Instytucja Wdrażająca: Bank Gospodarstwa Krajowego – ogłoszenie naboru II kw (

13 Działania w ramach IV osi priorytetowej „Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia”
4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym (1 420 mln euro) Cel: wsparcie przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych dokonujących nowych inwestycji obejmujących nabycie innowacyjnych technologii i prowadzących do wytworzenia nowych produktów oraz niezbędnych dla ich realizacji projektów doradczych i szkoleniowych. Projekty: inwestycyjne w zakresie zastosowania nowych (tj. stosowanych nie dłużej niż 3 lata na świecie, bądź posiadających stopień rozprzestrzenienia w danej branży nie przekraczający 15%) rozwiązań technologicznych w produkcji i usługach. Beneficjenci: przedsiębiorcy Instytucja Wdrażająca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (

14 Działania w ramach IV osi priorytetowej „Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia”
4.5 Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki (1 024 mln euro) Cel: poprawa konkurencyjności i podniesienie poziomu innowacyjności gospodarki poprzez wsparcie przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych dokonujących nowych, o dużej wartości i generujących znaczną liczbę miejsc pracy inwestycji o wysokim potencjale innowacyjnym. Poddziałanie Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym Projekty: nowe inwestycje o charakterze innowacyjnym obejmujące zakup lub wdrożenie rozwiązania technologicznego, które jest stosowane na świecie przez okres nie dłuższy niż 3 lata lub stopień jego rozprzestrzenienia na świecie w danej branży nie przekracza 15% oraz spełniające warunki łączne tj. wydatki kwalifikowane powyżej 160 mln zł i wzrost zatrudnienia nie mniejszy niż 200 osób. Beneficjenci: przedsiębiorcy Inwestycja Wdrażająca: Ministerstwo Gospodarki – Departament Wdrażania Programów Operacyjnych ( Nowe rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 maja 2009 r. regulujące wsparcie w ramach 4.5 POIG, – przewiduje zwiększenie intensywności wsparcia dla poddziałania 4.5.1 z 15% na 25 %

15 Działania w ramach IV osi priorytetowej „Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia”
Poddziałanie Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych Projekty: nowe inwestycje obejmujące zakup środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wzrost zatrudnienia netto nie mniejszy niż 100 osób prowadzące do utworzenia lub rozbudowy centrów usług wspólnych i centrów IT, a także nowe inwestycje o wydatkach kwalifikowanych powyżej 2 mln zł dotyczące rozpoczęcia lub rozwinięcia działalności B+R. (linia demarkacyjna z działaniem 4.2 POIG) Beneficjenci: przedsiębiorcy Inwestycja Wdrażająca: Ministerstwo Gospodarki – Departament Wdrażania Programów Operacyjnych (

16 Działania w ramach V osi priorytetowej „Dyfuzja innowacji”
5.1 Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym (104 mln euro) Cel: wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw poprzez wsparcie rozwoju powiązań pomiędzy przedsiębiorstwami a instytucjami otoczenia biznesu. Projekty: dotyczące rozwoju powiązań kooperacyjnych obejmujące m.in..: zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych związanych z nową inwestycją; doradztwo z zakresu opracowania planów rozwoju i ekspansji powiązania; zakup ogólnodostępnej infrastruktury badawczej (laboratorium, miejsce do przeprowadzania testów), infrastruktura sieci szerokopasmowych, Beneficjenci: powiązania kooperacyjne Instytucja Wdrażająca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (

17 Działania w ramach V osi priorytetowej „Dyfuzja innowacji”
5.2 Wspieranie sieci instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi o znaczeniu ponadregionalnym (66 mln euro) Cel: ułatwienie przedsiębiorcom dostępu do kompleksowych, wysokiej jakości usług biznesowych niezbędnych z punktu widzenia prowadzenia działalności innowacyjnej. Projekty: z zakresu przygotowania i rozwoju pakietu usług o charakterze proinnowacyjnym, dofinansowanie kosztów świadczenia wybranych usług dla przedsiębiorców oraz wspólnych przedsięwzięć podejmowanych przez instytucje skupione w sieciach, dofinansowanie funkcjonowania jednostki koordynującej działalność sieci. Beneficjenci: instytucje otoczenia biznesu zrzeszone w sieciach ponadregionalnych oraz instytucje o znaczeniu ogólnokrajowym świadczące usługi proinnowacyjne dla przedsiębiorców. Instytucja Wdrażająca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (

18 Działania w ramach V osi priorytetowej „Dyfuzja innowacji”
5.3 Wspieranie ośrodków innowacyjności (190 mln euro) Cel: wspieranie powstawania oraz rozwoju ośrodków zlokalizowanych na obszarach o wysokim potencjale rozwoju celem zapewnienia dostępu do kompleksowych usług przedsiębiorcom dążących do wprowadzenia nowych rozwiązań, jak również naukowcom pragnących rozpocząć działalność gospodarczą. Projekty: ujęte na liście projektów indywidualnych dla PO IG realizowane przez parki technologiczne (inwestycje, promocja oraz doradztwo w zakresie przygotowania strategii rozwoju ośrodka i jego promocji). Beneficjenci: wysoko wyspecjalizowane instytucje otoczenia biznesu, w tym podmioty zarządzające m.in. parkami naukowo-technologicznymi,  inkubatorami i centrami zaawansowanych technologii. Instytucja Wdrażająca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (

19 Działania w ramach V osi priorytetowej „Dyfuzja innowacji”
5.4 Zarządzanie własnością intelektualną (39 mln euro) Cel: poprawa efektywności funkcjonowania rynku innowacji, w szczególności w zakresie przepływu rozwiązań innowacyjnych poprzez upowszechnianie stosowania prawa własności przemysłowej, w tym uzyskiwanie praw ochrony własności przemysłowej. Poddziałanie Wsparcie na uzyskanie/realizację ochrony własności przemysłowej. Projekty: polegające na wsparciu uzyskania praw własności przemysłowej poza granicami Polski (poza znakami towarowymi) oraz związanych z postępowaniami w zakresie praw własności przemysłowej. Beneficjenci: przedsiębiorcy Poddziałanie Popularyzacja wiedzy w zakresie własności intelektualnej. Beneficjenci: instytucje otoczenia biznesu Instytucja Wdrażajaca 5.4: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (

20 Działania w ramach VI osi priorytetowej „Polska gospodarka na rynku międzynarodowym”
6.1 Paszport do eksportu (122 mln euro) Cel: zwiększenie wielkości polskiego eksportu, zwiększenie liczby przedsiębiorstw prowadzących działalność eksportową. Projekty: I Etap: wsparcie na doradztwo w zakresie niezbędnym dla przedsiębiorcy dotyczące rozpoczęcia lub rozwoju działalności eksportowej prowadzące do przygotowania Planu Rozwoju Eksportu. II Etap: wsparcie instrumentów m. in. tj: wyszukiwanie i dobór partnerów na rynku docelowym; udział w imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy; udział w branżowych misjach gospodarczych za granicą, mających na celu wyszukiwanie i dobór partnerów na rynkach docelowych; uzyskanie niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia towarów lub usług na wybrany rynek zagraniczny. Beneficjenci: Przedsiębiorstwa MSP Instytucja Wdrażająca: Regionalne Instytucje Finansujące (RIF) przy PARP (

21 Działania w ramach VI osi priorytetowej „Polska gospodarka na rynku międzynarodowym”
6.2 Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych (43 mln euro) Cel: ułatwienie przedsiębiorcom dostępu do kompleksowych, wysokiej jakości usług w zakresie internacjonalizacji działalności gospodarczej oraz zwiększenie poziomu inwestycji poprzez zwiększenie atrakcyjności lokalizacji dla projektów inwestycyjnych. Poddziałanie Wsparcie dla sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów Projekt systemowy Ministra Gospodarki Poddziałanie Wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych Beneficjenci: Jednostki Samorządu Terytorialnego Instytucja Wdrażajaca: Ministerstwo Gospodarki – Departament Wdrażania Programów Operacyjnych (

22 Działania w ramach VI osi priorytetowej „Polska gospodarka na rynku międzynarodowym”
6.3 Promocja turystycznych walorów Polski (30 mln euro) Cel: wzmocnienie konkurencyjności gospodarki poprzez promocję Polski jako kraju atrakcyjnego turystycznie. Beneficjent: projekt systemowy Polskiej Organizacji Turystycznej 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym (138 mln euro) Cel: wsparcie inwestycji dla stworzenia konkurencyjnych i innowacyjnych produktów turystycznych o charakterze unikatowym i ponadregionalnym, przy jednoczesnym zachowaniu chłonności terenów turystycznych i ich pojemności turystycznej. Projekt: wskazane na liście projektów indywidualnych dla POIG InstytucjaWdrażająca: Polska Organizacja Turystyczna 6.5 Promocja polskiej gospodarki (78 mln euro) Cel: wzmocnienie konkurencyjności gospodarki poprzez poprawę wizerunku polskiej gospodarki wśród partnerów międzynarodowych oraz poprawę dostępu do informacji o Polsce i możliwościach nawiązania kontaktów gospodarczych. Projekt systemowy Ministra Gospodarki

23 Uruchomione i planowane nabory wniosków o dofinansowanie w 2009 r.
Działania/poddziałania Terminy składania wniosków 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej od 23 marca 2009-do wyczerpania alokacji Wsparcie dla Instytucji Otoczenia Biznesu 3.3.2 Wsparcie dla MSP od 16 lutego 2009-do wyczerpania alokacji rocznej lub do końca 2009r. 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R 1. od 9 marca do 30 kwietnia 2009 2. od 14 września do października 2009 4.2 Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego 1.od 16 do 19 lutego 2009 (wyczerpana alokacja) 2. od 15 czerwca do 15 lipca 2009 3. od 14 września do 15 października 2009 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym 1. od 2 marca do 15 kwietnia 2009 2. od 14 września do 30 października 2009

24 Uruchomione i planowane nabory wniosków o dofinansowanie w 2009 r.
Działania/poddziałania Terminy składania wniosków 4.5.1 Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym od 2 marca 2009-do wyczerpania alokacji rocznej lub do końca 2009 4.5.2 Wsparcie inwestycji w sektorze  usług nowoczesnych Od 25 maja 2009 – do wyczerpania alokacji 5.1 Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym od 23 marca 2009-do wyczerpania alokacji rocznej lub do końca 2009 5.2 Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym od 27 marca do wyczerpania alokacji 5.4.1 Wsparcie na uzyskanie/realizację ochrony własności przemysłowej od 13 marca 2009-do wyczerpania alokacji rocznej lub do końca 2009 5.4.2 Popularyzacja wiedzy w zakresie własności intelektualnej od 6 marca 2009-do wyczerpania alokacji

25 Uruchomione i planowane nabory wniosków o dofinansowanie w 2009 r.
Działania/poddziałania Terminy składania wniosków 6.1 Paszport do eksportu 1.od 16 lutego do 31 marca 2009 2.od 15 czerwca do 10 lipca 2009 3. od 14 września do października 2009 6.2.2 Wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych 1. od 16 do 27 lutego 2009 2. od 4 maja do 29 maja 2009 3. od 3 sierpnia do 31 sierpnia 2009 4. od 1 do 30 października 2009

26 Wartość dofinansowania ogółem Liczba podpisanych umów
Liczba podpisanych umów i wartość dofinansowania wg stanu na kwietnia 2009 r. Działanie Wartość dofinansowania ogółem w mln PLN) Liczba podpisanych umów 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej 112, 1 8 3.2 Wsparcie funduszy kapitału podwyższonego ryzyka 646,8 1 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP 36, 8 23 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R 44, 2 34 4.2 Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego 141, 3 50 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym 2 237, 7 177

27 Wartość dofinansowania ogółem Liczba podpisanych umów
Liczba podpisanych umów i wartość dofinansowania wg stanu na 30 kwietnia 2009 r. Działanie Wartość dofinansowania ogółem w mln PLN) Liczba podpisanych umów Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych 127,6 8 5.1 Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym 29,9 2 5.2 Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym 64,7 5.4 Zarządzanie własnością intelektualną 10,7 35 6.2.2 Wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych 4,1 12 Razem 3 456,0 358

28 Wprowadzenie przyjaznych zasad korzystania z zaliczek
Uproszczenia w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych – wprowadzone lub planowane do wprowadzenia Wprowadzenie przyjaznych zasad korzystania z zaliczek - wprowadzenie możliwości zaliczkowania w przypadku projektów w których umowy o dofinansowanie zostały zawarte w 2008 roku. Instytucja Pośrednicząca zaakceptowała możliwość aneksowania umów w ww. zakresie dla działań PO IG będących w gestii Ministra Gospodarki. - obniżenie kosztów zabezpieczenia zobowiązań wynikających z umów o dofinansowanie. IP wspólnie z PARP wypracowała system zabezpieczeń dotacji udzielanej Beneficjentom na podstawie umów o dofinansowanie, który z jednej strony zabezpiecza wykorzystanie środków publicznych zgodnie z przeznaczeniem określonym w umowach, z drugiej zaś strony jest dzięki niższemu kosztowi jego ustanowienia mniej uciążliwy dla beneficjentów (weksel in blanco + zabezpieczenie najwyższej transzy zaliczki). Zwiększanie alokacji na nabory w roku 2009 w przypadkach, gdy to jest uzasadnione dużym popytem oraz stosunkowo długim czasem trwania realizacji projektów. W roku 2009 na nabór w działaniu Instytucja Pośrednicząca skierowała całą dostępną alokację na lata , natomiast w działaniu 4.5 POIG zwiększyła alokację na nabór w 2009 r. o 150 mln euro. Planowane wprowadzenie zasady (uzgodnionej z KE) rozliczania i certyfikacji do KE wydatków poniesionych w pierwszych fazach realizacji dużych projektów (o wartości powyżej 50 mln euro) przed zatwierdzeniem ich prze KE.

29 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich Ministerstwo Gospodarki"

Podobne prezentacje


Reklamy Google