Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BGK – Menadżer Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego Wrocław, 19 listopada 2009 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BGK – Menadżer Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego Wrocław, 19 listopada 2009 r."— Zapis prezentacji:

1 BGK – Menadżer Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego Wrocław, 19 listopada 2009 r.

2 2 Inicjatywa JEREMIE Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises Wspólne europejskie zasoby dla MŚP

3 3 Wrocław, 19 listopada 2009 r. Istota inicjatywy JEREMIE: JEREMIE – jako nowy mechanizm pozadotacyjnego wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw ze środków publicznych ustanowiony przez Komisję Europejską Istotą inicjatywy jest założenie Funduszu Powierniczego, który to Fundusz rozbuduje wachlarz instrumentów finansowych wspierających MŚP Specyfika modelu – odejście od tradycyjnego dotacyjnego wsparcia instrumentów finansowych (np. publicznych funduszy pożyczkowych, poręczeniowych) na rzecz mechanizmu odnawialnego (rewolwingowego) Korzyści inicjatywy – JEREMIE pozwala zwiększyć absorpcję środków unijnych oraz efektywne ich użycie na rzecz rozwoju MŚP w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Konieczność jednokrotnego zainwestowania środków Funduszu w MŚP

4 4 Wrocław, 19 listopada 2009 r. Kluczowe etapy inicjatywy JEREMIE –Instytucja Zarządzająca (IZ) wyodrębnia pulę środków na wsparcie pozadotacyjnych instrumentów finansowych dla MŚP; –IZ podejmuje decyzję o wydatkowaniu ww. środków w formie JEREMIE; –Następuje wybór Menadżera i utworzony zostaje Fundusz Powierniczy (FP); –FP uruchamia zwrotne wsparcie dla Pośredników Finansowych, zgodnie ze Strategią Inwestycyjną; –Pośrednicy Finansowi uruchamiają zwrotne instrumenty finansowe skierowane do MŚP; –Środki zwrócone do FP są ponownie wykorzystywane na wsparcie dla Pośredników Finansowych; –Na koniec okresu programowania IZ podejmują decyzję o wycofaniu środków z FP lub też o kontynuacji funkcjonowania FP w dotychczasowej lub zmienionej formie.

5 5 Wrocław, 19 listopada 2009 r. Schemat struktury inicjatywy JEREMIE Przeznaczenie Środków RPO na instrumenty finansowe dla MŚP Fundusz Powierniczy JEREMIE (zarządzany przez BGK) Fundusz Powierniczy JEREMIE (zarządzany przez BGK) Instrumenty finansowe oferowane przez Pośredników finansowych np: Poręczenia/reporęczenia Poręczenia portfelowe Mikropożyczki Fundusz transferu technologii Mezzannine Vencture Capital Instrumenty finansowe oferowane przez Pośredników finansowych np: Poręczenia/reporęczenia Poręczenia portfelowe Mikropożyczki Fundusz transferu technologii Mezzannine Vencture Capital MŚP

6 6 Wrocław, 19 listopada 2009 r. WojewództwoData zawarcia umowy Kwota wynikająca z zawartej umowy (w mln zł) Wielkopolskie21.07.2009501,30 Pomorskie07.08.2009287,39 Dolnośląskie23.09.2009405,73 Łódzkie25.09.2009188,63 Zachodnio- pomorskie 29.09.2009280,00 Łącznie1 663,05 Podpisane umowy w w ramach inicjatywy JEREMIE w poszczególnych województwach

7 7 Wrocław, 19 listopada 2009 r. Zarys umowy o zarządzanie Dolnośląskim Funduszem Powierniczym (1) Przedmiot Umowy –utworzenie Funduszu Powierniczego JEREMIE jako zorganizowanej i wydzielonej jednostki finansowej w ramach Beneficjenta (nie posiada osobowości prawnej); –przekazanie wkładu finansowego do Funduszu Powierniczego; –wybór Pośredników Finansowych (PF); –udostępnienie PF w sposób zwrotny poprzez instrumenty inżynierii finansowej środków na wsparcie MŚP; –zwrot do IZ całego pozostałego wkładu finansowego po zakończeniu realizacji Projektu.

8 8 Wrocław, 19 listopada 2009 r. Zarys umowy o zarządzanie Dolnośląskim Funduszem Powierniczym (2) Zobowiązania Menadżera Funduszu Powierniczego –przygotowanie, realizacja i aktualizacja Strategii Inwestycyjnej; –przygotowanie Warunków Konkursowych, przeprowadzanie konkursów oraz wybór Pośredników Finansowych; –negocjowanie i zawieranie Umów Operacyjnych z Pośrednikami Finansowymi; –aktualizacja Biznes Planów Pośredników Finansowych; –zarządzanie portfelem wkładów z Funduszu Powierniczego JEREMIE w Operacje oraz saldem niewypłaconych środków Funduszu Powierniczego JEREMIE; –monitorowanie wyników osiąganych przez Pośredników Finansowych i stosowane przez nich Instrumenty Inżynierii Finansowej; –kontrola działalności PF i MSP; –sprawozdawczość do Instytucji Zarządzającej o postępach z realizacji Operacji; –prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych.

9 9 Wrocław, 19 listopada 2009 r. Zarys umowy o zarządzanie Dolnośląskim Funduszem Powierniczym (3) Zobowiązania Instytucji Zarządzającej: zatwierdzanie na wniosek Beneficjenta: wszelkich zmian lub aktualizacji Strategii Inwestycyjnej, Warunków Konkursowych, Umów Operacyjnych wraz z Biznes Planami oraz wszelkich zmian i aktualizacji ww. dokumentów Rodzaje umów: Umowa FinansowaIZ RPO – Menadżer Funduszu Powierniczego Umowy Operacyjne (I stopnia)Menadżer Funduszu Powierniczego – Pośrednik Finansowy Umowy o udzieleniu wsparcia (II stopnia) Pośrednik Finansowy – MŚP

10 10 Wrocław, 19 listopada 2009 r. Podstawowe założenia strategii inwestycyjnej (1) Strategia Inwestycyjna stanowi propozycję kierunków alokacji środków zadysponowanych do Funduszu Powierniczego oraz zasad zarządzania nimi. Zaproponowane strategie inwestycyjne zostały opracowane w oparciu o Wytyczne dla Wnioskodawców przygotowane przez Instytucje Zarządzające RPO poszczególnych województw. Cel główny: ukierunkowanie strumienia środków pieniężnych Funduszu Powierniczego w celu znacznej poprawy dostępu mikro i małych przedsiębiorstw w dostępie do: dobrych jakościowo, szeroko dystrybuowanych i dostosowanych do potrzeb MŚP, instrumentów finansowych; koncentracja na mikro i małych firmach, znajdujących się we wczesnej fazie rozwoju, wykluczonych w dostępie do finansowania zewnętrznego.

11 11 Wrocław, 19 listopada 2009 r. Podstawowe założenia strategii inwestycyjnych (2): Konstruując strategie inwestycyjne dla regionów BGK przyjął dwustopniowy podział instrumentów inżynierii finansowej. –Generalny produkt finansowy – który rozumiany jest jako grupa instrumentów finansowych wyróżniona ze względu na rodzaj instrumentu finansowego (instrument pożyczkowy, instrument poręczeniowy lub instrument kapitałowy) oraz typ pośrednika finansowego (fundusz, bank); –Produkt finansowy – który rozumiany jest jako grupa instrumentów finansowych, w ramach generalnego produktu finansowego, wyróżniona ze względu na szczególne kryteria beneficjenta końcowego (wartość udzielonego wsparcia, rodzaju wspieranej działalności, lokalizacji wspieranej działalności) oraz udziału własnego pośrednika finansowego.

12 12 Wrocław, 19 listopada 2009 r. Podstawowe założenia strategii inwestycyjnych (3): Przyjęte przez Bank w strategiach inwestycyjnych generalne produkty finansowe to: –reporęczenie dla funduszy poręczeniowych –pożyczka globalna dla funduszy pożyczkowych –poręczenie portfelowe dla banków (sieciowych, spółdzielczych) –pożyczka globalna dla banków (sieciowych, spółdzielczych) –wsparcie kapitałowe funduszy transferu technologii –wsparcie kapitałowe funduszy typu mezzanine

13 13 Wrocław, 19 listopada 2009 r. Podstawowe założenie strategii inwestycyjnej (4): Przewidziani Pośrednicy Finansowi: -fundusze poręczeniowe -fundusze pożyczkowe -banki spółdzielcze -banki sieciowe -fundusze transferu technologii -parki technologiczne -fundusze mezzanine itp.

14 14 Wrocław, 19 listopada 2009 r. Struktura Organizacyjna przewidziana do realizacji Projektów - Departament Instrumentów Inżynierii Finansowej Założenia: 1.W strukturze komórki organizacyjnej Banku w ramach Departamentu zostały wyodrębnione: komórki organizacyjne wspólne dla wszystkich Funduszy i PO RPW (komórki zarządzania systemem oraz sprawozdawczości); komórki organizacyjne wydzielone dla poszczególnych województw (Regionalne Biura Funduszy) oraz komórka dla PO RPW; 2.W oddziałach zlokalizowanych na terenie województw objętych Projektami przewiduje się umieszczenie Punktów informacyjnych/Biur Regionalnych; * Dodatkowo w ramach powyższej struktury realizowany będzie projekt Reporęczenia szansą na zwiększenie finansowania zewnętrznego MSP. Instrument wsparcia funduszy poręczeniowych w Polsce Wschodniej prowadzony w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej Oś priorytetowa I: Nowoczesna gospodarka Działania I.2 Instrumenty inżynierii finansowej

15 15 Wrocław, 19 listopada 2009 r. Wybór pośredników finansowych (1) Sposób przeprowadzania konkursu: Wyłonienie pośredników finansowych nastąpi w wyniku konkursów ogłoszonych oddzielnie dla poszczególnych produktów na podstawie zatwierdzonych przez Instytucję Zarządzającą Regulaminów konkursów; Beneficjent planuje przed ogłoszeniem konkursów spotkania informacyjne z Pośrednikami Finansowymi zamierzającymi przystąpić do konkursów; Ogłoszenie o konkursie zawierać będzie m.in.: rodzaj produktu (instrumentów inżynierii finansowej), określenie podmiotów mogących ubiegać się o realizację projektu, kwotę przeznaczoną na dofinansowanie projektów.

16 16 Wrocław, 19 listopada 2009 r. Wybór pośredników finansowych (2) Tryb przeprowadzania konkursów Wybór projektów w trybie konkursowym obejmuje następujące etapy: przygotowanie i zatwierdzenie dokumentacji konkursowej; ogłoszenie naboru wniosków; przyjmowanie i ocena wniosków o dofinansowanie (w tym podstawowego dokumentu-Biznes Planu); wybór wniosków i ogłoszenie wyników konkursu; procedurę odwoławczą; podpisanie umów o dofinansowanie projektów; przekazanie środków pośrednikom finansowym.

17 17 Wrocław, 19 listopada 2009 r. Harmonogram realizacji inicjatywy JEREMIE w województwie dolnośląskim Wybór Menadżera Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego odbył się w trybie konkursowym: Ogłoszenie konkursu – 8 maja 2009 r. Termin składania wniosków – 24 czerwca 2009 r. Termin rozstrzygnięcia konkursu – 6 sierpnia 2009 r. Podpisanie umowy finansowej – 23 września 2009 r. Przekazanie środków do Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego – wrzesień 2009 r. Planowany termin ogłoszenia konkursów dla PF– I kwartał 2010 r. Planowane uruchomienie środków dla MŚP – II kwartał 2010 r. Planowane finansowe zakończenie projektu – IV kwartał 2015 r.

18 18 Wrocław, 19 listopada 2009 r. Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "BGK – Menadżer Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego Wrocław, 19 listopada 2009 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google