Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Umowy międzynarodowe - podstawowe procedury rządowe.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Umowy międzynarodowe - podstawowe procedury rządowe."— Zapis prezentacji:

1 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Umowy międzynarodowe - podstawowe procedury rządowe w Polsce (zawieranie, związanie, ogłaszanie, wypowiedzenie i zmiana umów międzynarodowych) Katarzyna Glabisz Departament Prawa Gospodarczego Rządowe Centrum Legislacji 22 kwietnia 2013 r. 1

2 2 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Źródła prawa 1.Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. 2.Ustawa z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz.U. Nr 39, poz. 443, z późn. zm), 3.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2000 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o umowach międzynarodowych (Dz.U. Nr 79, poz. 891), 4.Ustawa z dnia 7 października 1997 r. o języku polskim – art. 6 (Dz.U. z 2011 r. Nr 43, poz. 224), 5.Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz.U. Nr 57, poz. 507) 5. Konwencja Wiedeńska o Prawie Traktatów, sporządzona w Wiedniu dnia 23 maja 1969 r. (Dz.U. z 1990 r. Nr 74, poz. 439)

3 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. Art. 9 - Rzeczpospolita Polska przestrzega wiążącego ją prawa międzynarodowego. Art. 87 ust. 1 – ratyfikowana umowa międzynarodowa w zamkniętym katalogu źródeł prawa powszechnie obowiązującego Art. 88 ust. 3 – wymóg ogłoszenia umowy międzynarodowej ratyfikowanej za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie (tzw. duża ratyfikacja) w trybie wymaganym dla ustaw. Zasady ogłaszania innych umów międzynarodowych – materia ustawowa art. 89 ust. 1 – przesłanki ratyfikacji umowy międzynarodowej za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie – 5 okoliczności przesądzających o wyborze trybu dużej ratyfikacji w przypadku gdy umowa dotyczy: 1)pokoju, sojuszy, układów politycznych lub wojskowych, 2)wolności, praw lub obowiązków obywatelskich określonych w Konstytucji, 3)członkostwa RP w organizacji międzynarodowej, 4)znacznego obciążenia państwa pod względem finansowym, 5)spraw uregulowanych w ustawie lub w których Konstytucja wymaga ustawy. 3

4 4 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. Art. 89 ust. 2 - obowiązek Prezesa Rady Ministrów w kwestii zawiadomienia Sejmu o zamiarze przedłożenia Prezydentowi do ratyfikacji umowy międzynarodowej, której ratyfikacja nie wymaga zgody parlamentu wyrażonej w ustawie (tzw. mała ratyfikacja) Art. 90 - możliwość przekazania organizacji międzynarodowej lub organowi międzynarodowemu kompetencji organów władzy państwowej w niektórych sprawach uwarunkowana szczególnym trybem uchwalenia zgody na ratyfikację umowy międzynarodowej: -ustawa uchwalana przez Sejm i Senat większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów i senatorów, albo -wyrażenie zgody przez uchwalenie w referendum ogólnokrajowym Uchwała Sejmu w kwestii wyboru trybu wyrażenia zgody – bezwzględna większość głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów

5 Art. 91 ust. 1 - ratyfikowana umowa międzynarodowa po jej ogłoszeniu w Dzienniku ustaw RP inkorporowana w ten sposób do krajowego porządku prawnego i bezpośrednio stosowana, chyba że jej stosowanie zależy od wydania ustawy ust. 2 - pierwszeństwo umowy międzynarodowej ratyfikowanej za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie w przypadku kolizji z ustawą ust. 3 - jeżeli wynika to z ratyfikowanej przez RP umowy konstytuującej organizację międzynarodową, prawo przez nią stanowione jest stosowane bezpośrednio i ma pierwszeństwo w przypadku kolizji z ustawami. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. 5

6 6 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. Art. 133 ust. 1 - Prezydent RP jako reprezentant państwa w stosunkach zewnętrznych ratyfikuje i wypowiada umowy międzynarodowe ust. 2 - prawo wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego o ocenę zgodności umowy z Konstytucją przed dokonaniem ratyfikacji ust. 3 - współdziałanie Prezydenta RP w zakresie polityki zagranicznej z Prezesem Rady Ministrów i właściwym ministrem Art. 144 – ratyfikacja jako akt urzędowy Prezydenta RP wymaga dla swej ważności podpisu Prezesa Rady Ministrów, akt zarządzenia ogłoszenia umowy międzynarodowej w Dzienniku Ustaw – bez wymogu kontrasygnaty

7 7 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. Art. 146 ust. 1 - Rada Ministrów prowadzi politykę wewnętrzną i zagraniczną RP. ust. 4 pkt 9 i 10 - w zakresie i na zasadach określonych w Konstytucji RP: sprawuje ogólne kierownictwo w dziedzinie stosunków z innymi państwami i organizacjami międzynarodowymi, zawiera umowy międzynarodowe wymagające ratyfikacji oraz zatwierdza i wypowiada inne umowy międzynarodowe. Art. 188 - Trybunał Konstytucyjny orzeka o zgodności: umów międzynarodowych z Konstytucją, ustaw z umowami ratyfikowanymi za zgodą wyrażoną w ustawie przepisów prawa wydawanych przez centralne organy państwowe z ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi.

8 8 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. Art. 241 ust. 1 - umowy międzynarodowe ratyfikowane przed wejściem w życie Konstytucji na podstawie obowiązujących w czasie ich ratyfikacji przepisów konstytucyjnych i ogłoszone w Dzienniku Ustaw uznaje się za umowy ratyfikowane za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie i stosuje się do nich przepisy art. 91 Konstytucji, jeżeli z treści umowy międzynarodowej wynika, że dotyczą spraw wymienionych w art. 89 ust. 1 Konstytucji. ust. 2 – Rada Ministrów zobowiązana, w ciągu 2 lat od wejścia w życie Konstytucji, do przedstawienia Sejmowi wykazu umów międzynarodowych zawierających postanowienia niezgodne z Konstytucją.

9 9 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ustawa z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych Art. 2 pkt 1 - umowa międzynarodowa - porozumienie między Rzecząpospolitą Polską a innym podmiotem lub podmiotami prawa międzynarodowego, regulowane przez prawo międzynarodowe, niezależnie od tego czy jest ujęte w jednym dokumencie czy w większej liczbie dokumentów, bez względu na jego nazwę oraz bez względu na to, czy jest zawierane w imieniu państwa, rządu czy ministra kierującego działem administracji rządowej właściwego do spraw, których dotyczy umowa międzynarodowa ustawy. Pod względem podmiotowym szersze rozumienie pojęcia traktat niż w Konwencji Wiedeńskiej o Prawie Traktatów, sporządzonej w Wiedniu dnia 23 maja 1969 r., ustawa odnosi się również do umów zawieranych z innymi niż państwa podmiotami prawa międzynarodowego.

10 10 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ustawa z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych Kryteria przesądzające o stosowaniu ustawy do określonej umowy: 1)podmiotowe – stronami umowy są wyłącznie podmioty prawa międzynarodowego (tj. państwa, organizacje międzynarodowe lub inne podmioty traktowane jak podmioty tego prawa), 2) regulacyjne – właściwym prawem regulującym prawa i obowiązki określone umową jest prawo międzynarodowe, a nie prawo krajowe lub jakiekolwiek inne normy niebędące prawem międzynarodowym.

11 11 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

12 12 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

13 13 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

14 14 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ustawa z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych Wyłączenie przedmiotowe – ustawy nie stosuje się do umów poręczenia i gwarancji zawieranych między RP a innym podmiotem lub podmiotami prawa międzynarodowego (art. 4a). Podstawa prawna działań związanych z zawarciem ww. umów - ustawa z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, które stanowią (w tym uchwał podejmowanych przez Radę Ministrów). W niektórych przypadkach w odniesieniu do specyficznych umów gwarancji zastosowanie znajduje ustawa o umowach międzynarodowych.

15 15 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

16 16 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

17 17 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

18 18 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

19 19 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ustawa z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych Ustanawia szczególną procedurę legislacyjną, która znajduje zastosowanie do poszczególnych czynności składających się na proces zawierania umowy międzynarodowej (tj. rozpoczęcia i prowadzenia negocjacji, przyjęcia tekstu umowy, wyrażenia zgody na podpisanie jeżeli jego skutkiem nie jest związanie RP umową - art. 2 pkt 2 ustawy). Wyjaśnia pojęcie związania umową międzynarodową - obejmuje wszelkie czynności przewidziane w prawie międzynarodowym, a w szczególności w Konwencji wiedeńskiej o prawie traktatów, w wyniku których RP staje się stroną tej umowy – art. 2 pkt 3 ustawy. Procedury krajowe zawierania i związania RP umową międzynarodową służą zapewnieniu zgodności czynności podejmowanych na płaszczyźnie międzynarodowej z prawem wewnętrznym.

20 20 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego minister właściwy do spraw zagranicznych główny podmiot odpowiedzialny za dokonywanie czynności w stosunkach międzynarodowych dotyczących zawierania umów międzynarodowych, związania RP umową, obowiązywania i wypowiadania tych umów w procedurze krajowej koordynuje wykonywanie czynności służących związaniu RP umową międzynarodową: uzgodnieniu z nim podlegają projekty dokumentów opracowywanych w związku z zawarciem umowy, udziela pełnomocnictw do prowadzenia negocjacji oraz przyjęcia tekstu umowy międzynarodowej za jego pośrednictwem składane są Radzie Ministrów wnioski o ratyfikację, zatwierdzenie, wypowiedzenie i zmianę zakresu obowiązywania umowy międzynarodowej przedkłada Prezydentowi RP umowę międzynarodową do ratyfikacji

21 21 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego minister właściwy do spraw zagranicznych inicjuje procedurę ogłoszenia umowy międzynarodowej w Dzienniku Ustaw prostuje błędy w umowie międzynarodowej i oświadczeniach rządowych ogłoszonych w Dzienniku Ustaw gromadzi, rejestruje i przechowuje oraz udostępnia teksty umów międzynarodowych (internetowa baza traktatowa) udostępnia informacje dotyczące umów międzynarodowych i o stanie stosunków traktatowych RP

22 22 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego minister kierujący działem administracji rządowej opracowuje dokumenty z wiązane z zawarciem umowy międzynarodowej i uzgadnia je z innymi podmiotami składa wnioski inicjujące poszczególne etapy postępowania z umową (rozpoczęcie negocjacji, podpisanie, związanie, złożenie sprzeciwu, wypowiedzenie, zmiana zakresu obowiązywania) prowadzi negocjacje jest odpowiedzialny za wykonywanie praw i obowiązków wynikających z umowy kieruje wnioski o ogłoszenie zatwierdzonej umowy w Monitorze Polskim

23 23 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Prezes Rady Ministrów udziela zgody na rozpoczęcie negocjacji umowy międzynarodowej zatwierdza instrukcje negocjacyjne (wyznacza organ właściwy do prowadzenia negocjacji, określa zakres jego upoważnienia) udziela pełnomocnictw do podpisania umowy zawiadamia Sejm o zamiarze przedłożenia umowy do ratyfikacji bez uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie, zarządza ogłoszenie zatwierdzonej umowy w dzienniku urzędowym podejmuje decyzje w przedmiocie odstąpienia od obowiązku ogłoszenia zatwierdzonej umowy

24 24 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Rada Ministrów w ramach kompetencji zawierania umów międzynarodowych oraz zatwierdzania i wypowiadania niektórych umów: udziela zgody na podpisanie umowy oraz związanie RP umową w trybie prostym, podejmuje decyzje o przedłożeniu umowy do ratyfikacji albo o jej zatwierdzeniu wypowiada zatwierdzoną umowę międzynarodową i podejmuje decyzje o zmianie zakresu obowiązywania takiej umowy zapewnia wykonanie ustawy o umowach międzynarodowych

25 25 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Prezes RCL (RCL) ogólne zadania wynikające z ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów: zapewnia koordynację działalności legislacyjnej Rządu, Prezesa Rady Ministrów i innych organów administracji rządowej, zapewnia obsługę prawną Rady Ministrów, w tym wykonuje zadania określone w odrębnych przepisach lub wskazane przez Prezesa Rady Ministrów rola w procedurze zawierania umowy międzynarodowej formalnie regulowana jedynie na poziomie rozporządzenia RM (§ 3 ust. 1) i wyłącznie w odniesieniu do początkowego etapu tej procedury praktyka uczestnictwa Prezesa RCL we wszystkich stadiach procedury rządowej

26 26 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ustawa z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych Konstytucyjnie uwarunkowany dychotomiczny tryb wyrażania zgody na związanie RP umową międzynarodową – ratyfikacja umowy przez Prezydenta RP (za zgodą albo bez zgody wyrażonej w ustawie) i zatwierdzenie umowy przez Radę Ministrów. Ratyfikacja – akt urzędowy głowy państwa bezwzględnie konieczny w przypadku umów, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90 Konstytucji RP, w pozostałych przypadkach – jeżeli umowa przewiduje wymóg ratyfikacji lub ją dopuszcza, a szczególne okoliczności ją uzasadniają (art. 12 ust. 2 ustawy). Za wyborem trybu związania w drodze ratyfikacji często przemawia potrzeba bezpośredniego stosowania umowy międzynarodowej. Ustawowy wymóg ratyfikacji aktów prawa Unii Europejskiej (UE) wymienionych w art. 12 ust. 2a ustawy oraz w przypadku decyzji o wystąpieniu z UE - art. 22a ustawy (duża ratyfikacja).

27 27 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ustawa o umowach międzynarodowych Zatwierdzenie – podlegają mu umowy międzynarodowe niewymagające ratyfikacji, wyłączna konstytucyjną kompetencja Rady Ministrów, która podejmuje decyzję w przedmiocie związania RP umową. Zatwierdzenie może nastąpić (i co do zasady powinno) z zastosowaniem procedury uproszczonej (tzw. tryb prosty) – o ile sama umowa nie przewiduje trybu złożonego (przede wszystkim ratyfikacji) oraz brak innych szczególnych okoliczności. Udzielenie zgody na związanie się umową w trybie prostym - na etapie podpisywania umowy albo zawarcia w jej inny równoważny sposób (np. w drodze wymiany not lub listów). Często określane jako zatwierdzenie uprzednie. Art. 13 ust. 2 ustawy - rożne okoliczności, w których może znaleźć zastosowanie zatwierdzenie w trybie prostym, bezwzględnie wykluczone w sytuacji spełnienia przesłanek określonych w art. 89 ust. 1 lub art. 90 Konstytucji RP.

28 28 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ustawa o umowach międzynarodowych Zatwierdzenie w trybie prostym wymaga odpowiedniej modyfikacji stosowanych w procedurze związania umową dokumentów: wniosek o wyrażenie zgody na związanie umową międzynarodową przez podpisanie albo wymianę not, listów – zmiana formuły redakcyjnej względem wzoru właściwego dla wniosku dotyczącego zgody na podpisanie umowy podstawa prawna uchwały Rady Ministrów - art. 6 ust. 3 (albo art. 6 ust. 3 i 4) w związku z art. 13 ust. 1 ustawy

29 29 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

30 30 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

31 31 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ustawa z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych Zatwierdzenie w trybie złożonym - czynność następcza względem podpisania umowy międzynarodowej (ewentualnie zawarcia jej w inny sposób), na które Rada Ministrów wyraziła uprzednio zgodę (tzw. zatwierdzenie następne lub następcze). Akt podejmowany przez Radę Ministrów w przedmiocie zatwierdzenia umowy międzynarodowej (w trybie prostym i złożonym) kończy formalnie procedurę krajową związania RP umową międzynarodową.

32 32 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ogólny schemat procedury związania RP umową międzynarodową tryb prosty związanie przez podpisanie umowy albo w innej formie tryby złożone ratyfikacja zatwierdzenie przez Radę Ministrów zatwierdzenie następcze duża ratyfikacja za zgodą wyrażoną w ustawie (uchwaloną zwykłą większością głosów albo większością kwalifikowaną, o której mowa w art. 90 ust. 2 Konstytucji RP,) albo za zgodą wyrażoną w drodze referendum ogólnonarodowego mała ratyfikacja nie jest wymagana zgoda parlamentu (Sejm wyraża opinię co do zasadności wyboru trybu ratyfikacji)

33 33 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego opracowanie projektu umowy chyba, że podstawą negocjacji będzie obcy projekt umowy uzgodnienie projektu umowy (wraz z uzasadnieniem i instrukcją negocjacyjną) z ministrem właściwym do spraw zagranicznych, innymi zainteresowanymi ministrami i Prezesem RCL co najmniej 14 dni (skrócenie tylko w wyjątkowych przypadkach i wymaga szczegółowego uzasadnienia) taki sam tryb uzgadniania stanowiska wobec obcego projektu umowy instrukcja negocjacyjna wytyczne: o charakterze wiążącym o charakterze zaleceń co do rangi umowy i trybu związania nią uzasadnienie wyjaśnienie i wskazanie: potrzeby i celu związania RP umową, różnic między dotychczasowym i projektowanym stanem prawnym przewidywanych skutków społecznych, gospodarczych, finansowych, politycznych i prawnych, związanych z wejściem w życie umowy, określenie źródeł finansowania -

34 34 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wniosek o udzielenie zgody na rozpoczęcie negocjacji art. 5 ustawy składany po uzgodnieniu projektu umowy i pozostałych dokumentów, sporządzany według określonego wzoru (załącznik nr 1 do rozporządzenia RM) wskazuje organ proponowany do prowadzenia negocjacji oraz organy i instytucje uczestniczące w negocjacjach wymienia ministrów (podmioty), z którymi projekt uzgodniono i omawia istotne uwagi zgłoszone do projektu, których nie uwzględniono załączniki stanowią projekt umowy, podpisana instrukcja negocjacyjna i uzasadnienie udzielenie zgody na rozpoczęcie negocjacji przez adnotację zgoda na wniosku i zatwierdzenie instrukcji negocjacyjnej powiadomienie właściwego organu przez KPRM negocjacje Odstąpienie od wytycznych o charakterze wiążącym – konieczna zgoda Prezesa RM w trybie właściwym dla uzgodnienia pierwotnego brzmienia instrukcji Prezes Rady Ministrów

35 35 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wniosek o udzielenie zgody na podpisanie umowy udzielenie zgody przygotowywany przez organ właściwy do prowadzenia negocjacji po ich zakończeniu według określonego wzoru załącznik nr 2 do rozporządzenia RM projekt wniosku podlega uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw zagranicznych oraz innymi właściwymi ministrami (uzgodnienia obejmują również Prezesa RCL) do projektu wniosku dołącza się dokumenty wymagane jako załączniki do ostatecznego wniosku: uchwała Rady Ministrów art. 6 ust. 3 ustawy 1)projekt uchwały RM 2)polski tekst umowy albo tekst jej tłumaczenia na język polski, uwierzytelniony klauzulą za zgodność tłumaczenia z oryginałem 3)tekst umowy przynajmniej w jednym z języków obcych, w których ją sporządzono 4)tekst zastrzeżeń, deklaracji lub sprzeciwów, które zamierza złożyć strona polska (w języku polskim i przynajmniej w jednym języku obcym) 5)tekst zastrzeżeń, deklaracji lub sprzeciwów innej umawiającej się strony przynajmniej w jednym języku obcym oraz uwierzytelniony tekst ich tłumaczenia na język polski 6)uzasadnienie 7)opinia o zgodności umowy międzynarodowej z prawem UE

36 36 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uzasadnienie do wniosku o udzielenie zgody na podpisanie umowy wymóg uzupełnienia o wyjaśnienie wyboru trybu związania RP umową i określenie: 1)podmiotów prawa krajowego, których dotyczy umowa (w tym zakres, w jakim dotyczy osób fizycznych i prawnych) 2)sposobu, w jaki umowa dotyczy spraw regulowanych w prawie wewnętrznym 3)środków prawnych, jakie powinny zostać przyjęte w celu wykonania umowy międzynarodowej.

37 37 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

38 38 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zastrzeżenia i sprzeciwy zastrzeżenie - jednostronne oświadczenie strony składane przy wyrażaniu zgody na związanie się umową, mocą którego strona ta zmierza do wykluczenia bądź modyfikacji niektórych postanowień umowy względem siebie (element zgody na podpisanie umowy – jeżeli tryb złożony zawierania umowy) sprzeciw - reakcja na zastrzeżenie, umowa wchodzi w życie między stroną, która złożyła zastrzeżenie i stroną sprzeciwiającą się w zmienionym kształcie (tj. z wyłączeniem przepisów objętych zastrzeżeniem); może być złożone poza momentem podpisywania, ratyfikacji lub zatwierdzenia umowy oddzielna podstawa do podjęcia uchwały przez Radę Ministrów w sprawie sprzeciwu wobec zastrzeżenia innej umawiającej się strony złożonego do umowy wielostronnej wycofanie zastrzeżenia i sprzeciwu – zachowanie wymogów dotyczących zmiany zakresu obowiązywania umowy – art. 23 i 25 ustawy.

39 39 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

40 40 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

41 41 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

42 42 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

43 43 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego sprzeciwy składane po podpisaniu umowy wielostronnej wniosek organu właściwego do prowadzenia negocjacji § 6 rozporządzenia RM załącznik nr 3 projekt uchwały Rady Ministrów tekst proponowanego sprzeciwu strony polskiej, w języku polskim i w języku obcym polski tekst umowy albo uwierzytelniony tekst tłumaczenia na język polski tekst umowy w języku obcym, w którym ją sporządzono tekst zastrzeżenia, do którego ma być złożony sprzeciw, w języku obcym, oraz uwierzytelniony tekst tłumaczenia na język polski teksty sprzeciwów wobec zastrzeżenia złożone przez inne strony, w języku obcym oraz uwierzytelniony tekst ich tłumaczenia uzasadnienie (potrzeba i cel złożenia sprzeciwu, wskazanie różnic, przewidywane skutki społeczne, gospodarcze, finansowe, polityczne i prawne) uchwała Rady Ministrów art. 7 ustawy

44 44 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego udzielanie pełnomocnictw w procedurze krajowej udzielane przez Prezesa Rady Ministrów wniosek organu właściwego do prowadzenia negocjacji według określonego wzoru (załącznik nr 5 do rozporządzenia RM) kierowany do Ministra Spraw Zagranicznych przez organ właściwy do prowadzenia negocjacji co najmniej 14 dni przed zamierzonym podpisaniem umowy składany Prezesowi Rady Ministrów w terminie 7 dni od otrzymania od właściwego organu w przypadku gdy wymagane w stosunkach międzynarodowych do prowadzenia negocjacji, przyjęcia tekstu umowy art. 9 ustawy, § 7 rozporządzenia RM do podpisania umowy art. 10 ustawy, § 7 rozporządzenia RM udzielane przez Ministra Spraw Zagranicznych wniosek organu właściwego do prowadzenia negocjacji według określonego wzoru (załącznik nr 4 do rozporządzenia RM) składany co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem negocjacji lub zamierzonym przyjęciem tekstu umowy kierowanie wniosków w terminach późniejszych tylko w wyjątkowych przypadkach, wymaga szczegółowego uzasadnienia

45 45 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wspólne elementy procedury ratyfikacji i zatwierdzenia umowy art. 14 i 15 ustawy projekt wniosku o ratyfikację lub zatwierdzenie uzgodnienie z zainteresowanymi ministrami Minister Spraw Zagranicznych organ właściwy do prowadzenia negocjacji lub minister kierujący działem administracji rządowej właściwy do spraw, których dotyczy umowa w przypadku ratyfikacji aktu prawnego UE, o którym mowa w art. 12 ust. 2a ustawy – minister właściwy do spraw, których dotyczy ten akt

46 46 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wniosek o ratyfikację lub zatwierdzenie umowy § 8 rozporządzenia RM sporządzany według określonego wzoru (załącznik nr 6 ) wskazuje: przedmiot proponowanego rozstrzygnięcia osobę, która podpisała umowę w imieniu strony polskiej sygnatariuszy umowy strony umowy załączniki uzasadnienie (elementy jak na etapie zgody na podpisanie) polski tekst umowy albo uwierzytelniony tekst tłumaczenia na język polski tekst umowy przynajmniej w jednym z języków obcych, w którym ją sporządzono, dokumenty uzupełniające do umowy oraz teksty zastrzeżeń, sprzeciwów i deklaracji (określone szczegółowo w § 8 ust. 2 pkt 5 – 7 rozporządzenia RM) opinię o zgodności umowy z prawem UE informację o wynikach postępowania uzgadniającego – po jego przeprowadzeniu Minister Spraw Zagranicznych § 9 rozporządzenia RM przygotowuje i dołącza do wniosku projekt: uchwały Rady Ministrów dokumentu ratyfikacyjnego (zawierający tekst zastrzeżeń, deklaracji, sprzeciwów) ustawy wyrażającej zgodę na ratyfikację umowy (duża ratyfikacja) dotyczy ratyfikacji Rada Ministrów uchwała w sprawie przedłożenia do ratyfikacji zatwierdzenia art. 15 ust. 1 ustawy

47 47 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego mała ratyfikacja Prezes Rady Ministrów zawiadomienie o zamiarze przedłożenia umowy do ratyfikacji w proponowanym trybie Sejm RP negatywna opinia (w terminie 30 dni) ponowne zajęcie stanowiska przez Radę Ministrów brak opinii albo opinia pozytywna przedłożenie Prezydentowi RP umowy wraz z uzasadnieniem i projektem dokumentu ratyfikacyjnego Minister Spraw Zagranicznych

48 48 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

49 49 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

50 50 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

51 51 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego duża ratyfikacja uchwała Rady Ministrów w sprawie przedłożenia umowy do ratyfikacji za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie przedłożenie Prezydentowi RP umowy do ratyfikacji po uzyskaniu zgody, o której mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90 Konstytucji RP, wraz z uzasadnieniem i projektem dokumentu ratyfikacyjnego Minister Spraw Zagranicznych projekt ustawy wnoszony do Sejmu przez Radę Ministrów projekt dokumentu ratyfikacyjnego uzasadnienie polski tekst umowy albo uwierzytelniony tekst jej tłumaczenia na język polski tekst umowy międzynarodowej przynajmniej w jednym z języków obcych, w których ją sporządzono opinia o zgodności z prawem UE projekt ustawy wnoszony do Sejmu przez Radę Ministrów projekt dokumentu ratyfikacyjnego uzasadnienie polski tekst umowy albo uwierzytelniony tekst jej tłumaczenia na język polski tekst umowy międzynarodowej przynajmniej w jednym z języków obcych, w których ją sporządzono

52 52 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

53 53 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

54 54 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego przystąpienie do umowy międzynarodowej na płaszczyźnie międzynarodowej - akt, w wyniku którego państwo staje się stroną umowy wielostronnej, w której opracowaniu nie uczestniczyło i nie było jej sygnatariuszem złożenie jednostronnego oświadczenia woli niekiedy połączone z zawarciem odrębnej umowy (ogólny reżim zawarcia) art. 17 ustawy - ogólna dyspozycja odpowiedniego stosowania do przystąpienia przepisów ustawy dotyczących ratyfikacji lub zatwierdzenia umowy w konsekwencji odpowiednie stosowanie § 8, 9 i 10 oraz załącznika nr 6 do rozporządzenia RM w przypadku przesłanek ratyfikacji - stosowanie formuły wniosku o ratyfikację zamiast formuły wniosku o przystąpienie (uniknięcie wątpliwości co do skutków prawnych na płaszczyźnie krajowej)

55 55 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

56 56 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

57 57 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

58 58 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

59 59 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ogłoszenie umowy międzynarodowej konstytucyjny wymóg ogłoszenia w Dzienniku Ustaw RP umowy ratyfikowanej za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie, zasady ogłaszania innych umów określone ustawowo wyłączenie materii ogłaszania umów międzynarodowych z zakresu spraw regulowanych ustawą o ogłaszaniu aktów normatywnych oraz niektórych innych aktów prawnych (art. 1 ust. 2 tej ustawy) ogłaszanie umów w formie dokumentu elektronicznego, z tym że podstawą ogłoszenia są oryginały dokumentów w formie papierowej (art. 18a ustawy o umowach międzynarodowych)

60 60 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ogłoszenie umowy międzynarodowej szerokie rozumienie pojęcia ogłoszenie umowy międzynarodowej - wszelkie dokumenty związane z umową wymóg niezwłoczności ogłaszania umów ratyfikowanych i zatwierdzonych zapewnienie polskiej wersji językowej umowy międzynarodowej (art. 27 Konstytucji RP, art. 6 ustawy o języku polskim) ogłoszenie w Dzienniku Ustaw umowy międzynarodowej ratyfikowanej na podstawie przepisów konstytucyjnych obowiązujących przed dniem wejścia w życie Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. przesądza o statusie tej umowy w aktualnym porządku prawnym – art. 241 ust. 1 Konstytucji RP

61 61 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ogłoszenie ratyfikowanej umowy w Dzienniku Ustaw art. 18 ust. 1 ustawy tekst dokumentu ratyfikacyjnego polski tekst umowy albo tekst jej tłumaczenia na język polski tekst umowy przynajmniej w jednym z języków obcych, w których ją sporządzono dotyczące umowy oświadczenia rządowe inne dokumenty załączone do umowy lub ją uzupełniające przynajmniej w jednym z języków obcych, w których ją sporządzono oraz tekst ich tłumaczenia na język polski umowa wykonawcza do ratyfikowanej umowy międzynarodowej lub zmieniająca taką umowę (zawarta w trybie prostym) dokument wypowiedzenia umowy oświadczenie rządowe o wypowiedzeniu umowy decyzja o wystąpieniu z UE oświadczenie rządowe o zmianie zakresu obowiązywania umowy art. 22 ust. 3, art. 22a ust. 3 i art. 25 ust. 5 ustawy

62 62 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

63 63 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

64 64 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

65 65 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

66 66 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

67 67 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

68 68 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

69 69 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ogłoszenie zatwierdzonej umowy międzynarodowej w Monitorze Polskim oświadczenie rządowe o związaniu RP umową wskazujące sposób zawarcia umowy i datę jej wejścia w życie w stosunku do RP wraz z: 1)polskim tekstem umowy albo tekstem jej tłumaczenia na język polski 2)tekstem umowy przynajmniej w jednym z języków obcych, w którym ją sporządzono 3)tekstem zastrzeżeń, deklaracji lub sprzeciwów, które złożyła strona polska o mocy obowiązującej umowy lub uczestnictwie w niej stron, w tym tekstów zastrzeżeń, deklaracji lub sprzeciwów złożonych przez strony oraz innych dokumentów załączonych do umowy lub ją uzupełniających, przynajmniej w jednym z języków obcych, w których umowę sporządzono oraz tekst ich tłumaczenia na język polski art. 18 ust. 3,4 i 5 ustawy oświadczenie rządowe o wypowiedzeniu zatwierdzonej umowy międzynarodowej art. 22 ust. 3 ustawy

70 70 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

71 71 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

72 72 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zarządzenie ogłoszenia umowy (i dotyczących jej dokumentów) w dzienniku urzędowym art. 18 ust. 2 i 3 ustawy Dziennik Ustaw Monitor Polski Prezydent RP oświadczenie rządowe Minister Spraw Zagranicznych Prezes Rady Ministrów oświadczenie rządowe minister właściwy do spraw, których umowa dotyczy organ wydający dziennik urzędowy

73 73 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego odstąpienie od obowiązku ogłoszenia umowy międzynarodowej art. 18 ust. 4 i 5 ustawy umowa zatwierdzona w wyjątkowych przypadkach istotny interes państwa, w tym obronności, bezpieczeństwa państwa i obywateli Prezes Rady Ministrów wniosek ministra właściwego do spraw, których umowa dotyczy aneks lub załącznik do ratyfikowanej i zatwierdzonej umowy w uzasadnionych przypadkach szczegółowe przepisy o charakterze technicznym Prezydent RP Prezes Rady Ministrów informacja o miejscu udostępnienia lub publikacji w oświadczeniu rządowym

74 74 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego prostowanie błędów w umowie międzynarodowej art. 18b ustawy obwieszczenie ministra, który występował z wnioskiem o ogłoszenie umowy Minister Spraw Zagranicznych umowa ratyfikowana minister właściwy do spraw, których umowa dotyczy umowa zatwierdzona błędy w: umowie polegające na niezgodności między wersjami językowymi, w których umowę sporządzono tłumaczeniu umowy na język polski polegające na niezgodności tłumaczenia z umową w języku obcym, w którym ją sporządzono oświadczeniu rządowym

75 75 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

76 76 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

77 77 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wypowiedzenie umowy międzynarodowej art. 22 ustawy procedura na zasadzie actus contrarius w stosunku do procedury ratyfikacji odpowiednie stosowanie do wypowiedzenia przepisów art. 14 i 15 ust. 1 i 2 ustawy zgoda Parlamentu wyrażona w ustawie w przypadku umów ratyfikowanych, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90 Konstytucji RP odpowiednio zmodyfikowana procedura w odniesieniu do wystąpienia z UE (art. 22a) oświadczenie rządowe o wypowiedzeniu umowy ogłaszane w trybie właściwym do ogłoszenia umowy

78 78 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wypowiedzenie umowy międzynarodowej właściwy minister wniosek o wypowiedzenie umowy przedmiot proponowanego rozstrzygnięcia tryb związania RP umową strony umowy załączniki: uzasadnienie polski tekst umowy albo uwierzytelniony tekst jej tłumaczenia wraz z zastrzeżeniami lub deklaracjami złożonymi przez stronę polską informacja o zakresie i wynikach uzgodnień opinia o zgodności wypowiedzenia z prawem UE § 15 rozporządzenia RM wzór nr 7 Minister Spraw Zagranicznych uzgodnienie z zainteresowanymi ministrami projekty: uchwały RM dokumentu wypowiedzenia ustawy wyrażającej zgodę na wypowiedzenie (jeżeli umowa ratyfikowana w tym trybie ) Rada Ministrów uchwała o przedłożeniu do wypowiedzenia (umowa ratyfikowana) o wypowiedzeniu umowy zatwierdzonej Sejm zawiadomienie MSZPrezydent RP projekt ustawy

79 79 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

80 80 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

81 81 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

82 82 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zmiana umowy międzynarodowej 1)zawarcie nowej umowy między stronami umowy dotychczasowej – wprowadzenie zmian (poprawek) do umowy - zastosowanie procedury dotyczącej zawierania i związania się umową; wybór sposobu związania umową zmieniającą – z reguły konsekwencja trybu, w jakim nastąpiło związanie umową zmienianą; ustawa dopuszcza przyjęcie trybu prostego związania w miejsce trybu złożonego - o ile umowa zmieniająca nie wypełnia przesłanek z art. 89 ust. 1 lub art. 90 Konstytucji RP (art. 13 ust. 2 pkt 3), 2) inne sposoby: akt (uchwała, rezolucja, decyzja) organu powołanego umową międzynarodową wywołujący bezpośredni skutek zmieniający umowę, podjęty w ramach kompetencji organu – brak konieczności dokonania czynności związania, umocowanie w ratyfikowanej umowie powołującej organizację międzynarodową lub organ – modyfikacja umowy przez wprowadzenie poprawek; wymóg ogłoszenia treści zmian wprowadzonych w ten sposób, zmiana umowy wynikająca z aktu (uchwały, rezolucji, decyzji) organu międzynarodowego przekazywana w formie dokumentu (tekstu poprawek) stronom umowy zmienianej w celu przyjęcia zgodnie z ich prawem wewnętrznym; konieczny akt następczy w celu związania zmianami w umowie oraz ogłoszenie.

83 83 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

84 84 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

85 85 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zmiana zakresu obowiązywania umowy międzynarodowej art. 23 i 25 ustawy dotyczy zmian terytorialnych, czasowych, podmiotowych lub przedmiotowych w zakresie stosowania umowy; dokonywana w drodze jednostronnych czynności przez stronę umowy przypadki zmiany zakresu obowiązywania umowy określone ustawą: 1)przedłużenie obowiązywania umowy, która nie zawiera klauzuli o automatycznym przedłużeniu mocy obowiązującej, 2)zmiana, która nie polega na zawarciu nowej umowy, w tym wycofanie zastrzeżenia zgłoszonego przez RP 3)zawieszenie lub przywrócenie stosowania umowy decyzja w sprawie zmiany zakresu obowiązywania umowy – Prezydent RP (umowa ratyfikowana) lub Rada Ministrów (umowa zatwierdzona), w przypadku umowy ratyfikowanej za zgodą wyrażoną w ustawie – przedłożenie Prezydentowi wniosku zmianę zakresu obowiązywania umowy – po uzyskaniu zgody wyrażonej w ustawie oświadczenie rządowe o zmianie zakresu obowiązywania umowy ogłaszane w trybie, w jakim ogłoszono umowę międzynarodową

86 86 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zmiana zakresu obowiązywania umowy międzynarodowej właściwy minister wniosek przedmiot proponowanego rozstrzygnięcia tryb związania RP umową strony umowy załączniki: uzasadnienie polski tekst umowy albo uwierzytelniony tekst jej tłumaczenia wraz z zastrzeżeniami lub deklaracjami złożonymi przez stronę polską informacja o zakresie i wynikach uzgodnień opinia o zgodności zmiany zakresu obowiązywania umowy z prawem UE § 15 rozporządzenia RM wzór nr 8 Minister Spraw Zagranicznych uzgodnienie z zainteresowanymi ministrami projekty: uchwały RM dokumentu o zmianie zakresu obowiązywania ustawy wyrażającej zgodę na dokonanie zmiany zakresu obowiązywania (jeżeli umowa ratyfikowana w takim trybie ) Rada Ministrów uchwała w sprawie przedłożenia zmiany zakresu obowiązywania umowy (umowa ratyfikowana) w sprawie zmianie zakresu obowiązywania umowy zatwierdzonej Sejm zawiadomienie MSZPrezydent RP projekt ustawy

87 87 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

88 88 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

89 89 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

90 90 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

91 91 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

92 92 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

93 93 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Status umowy w porządku prawnym RP na tle zmian zakresu związania umową Analiza przypadku - umowy zawarte z instytucjami tworzącymi grupę Banku Światowego Bank Światowy – agenda ONZ, utworzony podczas konferencji w Bretton Woods w 1944 r., działalność od 1946 r., główna misja – ograniczanie ubóstwa na świecie poprzez pomoc najbiedniejszym krajom oraz stwarzanie warunków dla zrównoważonego rozwoju. Grupę tworzą: 1)Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW), 2)Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju (MBOR), 3)Międzynarodowa Korporacja Finansowa (MKF), 4)Międzynarodowe Stowarzyszenie Rozwoju (MSR), 5)Wielostronna Agencja Gwarancji Inwestycyjnych (MIGA), 6)Międzynarodowe Centrum Rozstrzygania Sporów Inwestycyjnych (ICSID) Polska jest członkiem

94 94 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego stan faktyczny i prawny MFW Członkostwo - 1946 r. – na podstawie deklaracji ratyfikacyjnej poprzedzonej ustawą z 31.12.1945 r. o ratyfikacji układów o MFW i MBOR – oświadczenie rządowe i Umowa Dz.U.1948.40.292 i 293 Wystąpienie – 1950 r. – wypowiedzenie Dz.U.1950.23.207 Ponowne członkostwo – 1986 r. - uchwała nr 88/86 Rady Ministrów z 6.06.1986 r. – niepublikowana Ogłoszenie Umowy o MFW – M.P. z 31.05.2010 r. Nr 36, poz. 501 i 502 Poprawki do Umowy – ratyfikacja 23.09.2010 r. za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie – Dz.U. 2011. 107.623 i 624 – tym samym pośrednia ratyfikacja samej umowy o MFW ? Status – umowa ratyfikowana za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie MBOR Członkostwo, wystąpienie i ponowne członkostwo – vide MFW Ogłoszenie - Umowa o MBOR oraz poprawki do Umowy o MBOR z roku 1989 i 2012 – nieogłoszone Status - umowa zatwierdzona przez Radę Ministrów MKF Członkostwo - 1987 r. – uchwała Rady Ministrów z 28.09.1987 r. w sprawie przyjęcia członkostwa w MKF oraz MSR Ogłoszenie Dz.U. 1988. 37.290 (obejmuje tekst Umowy o MKF z poprawkami z 1961 r. i 1965 r.) Poprawki z 1992 r. i 2012 r. – weszły w życie autonomicznie na mocy decyzji Rady Gubernatorów – nieogłoszone Status - umowa zatwierdzona przez Radę Ministrów

95 95 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego MSR Członkostwo – uchwała Nr 142 Rady Ministrów z 28.09.1987 r. w sprawie przyjęcia członkostwa (vide MKF) Brak ogłoszenia Status - umowa zatwierdzona przez Radę Ministrów MIGA Członkostwo – 28.12.1989 r. – ratyfikacja 3.11.1989 r. Ogłoszenie – Dz.U. 2003.43.372 i 373 Poprawki – z 30.07.2010 r. przyjęte przez Radę Gubernatorów w 2010 r. ogłoszone w Dz.U.2011.26.136 Status – umowa ratyfikowana za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie Pytanie – Czy można uznać rozwiązanie zastosowane w przypadku MFW za prawidłowe ? Jaki przyjąć tryb postępowania w celu właściwego umiejscowienia umów o MBOR, MKF i MSR w systemie prawnym RP ?

96 Dziękuję za uwagę Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 96


Pobierz ppt "Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Umowy międzynarodowe - podstawowe procedury rządowe."

Podobne prezentacje


Reklamy Google