Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkolna pracownia informatyczna jest otwarta dla uczniów w czasie zajęć pozalekcyjnych oraz dla inicjatyw społeczności lokalnej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkolna pracownia informatyczna jest otwarta dla uczniów w czasie zajęć pozalekcyjnych oraz dla inicjatyw społeczności lokalnej."— Zapis prezentacji:

1 Szkolna pracownia informatyczna jest otwarta dla uczniów w czasie zajęć pozalekcyjnych oraz dla inicjatyw społeczności lokalnej

2 Podczas spotkań młodzieży i nauczycieli odbywających się w ramach zajęć pozalekcyjnych komputer jest narzędziem pracy i źródłem wiedzy. Wykorzystywane są portale edukacyjne, pakiety multimedialne oraz oprogramowanie dostępne w pracowni komputerowej i centrum multimedialnym.

3 Zajęcia pozalekcyjne, w których technologia informacyjna i komunikacyjna jest narzędziem i źródłem poszukiwań i które umożliwiają wszechstronny rozwoju uczniów wykazujących zainteresowania w danej dziedzinie oraz pomoc uczniom zagrożonym niepowodzeniami szkolnymi. Inicjatywy dla społeczności lokalnej, których celem jest umożliwienie wszystkim zainteresowanym osobom podniesienia swoich kompetencji informacyjnych i komunikacyjnych koniecznych obecnie i niezbędnych w przyszłości zarówno w pracy zawodowej, jak i w życiu społecznym.

4 Koła zainteresowań: 1.Interdyscyplinarny szkolny program edukacji przyrodniczejInterdyscyplinarny szkolny program edukacji przyrodniczej 2.Koło informatyczneKoło informatyczne 3.Koło historyczneKoło historyczne 4.Konsultacje dla maturzystówKonsultacje dla maturzystów 5.Koło młodego ekonomistyKoło młodego ekonomisty 6.Koło dziennikarskieKoło dziennikarskie 7.Koło elektroniczneKoło elektroniczne 8.Matematyka inaczejMatematyka inaczej 9.Młodzieżowe mini przedsiębiorstwoMłodzieżowe mini przedsiębiorstwo 10.Koło młodego przedsiębiorcy IMPULSKoło młodego przedsiębiorcy IMPULS 11.Zarządzenie firmąZarządzenie firmą 12.Szkolny Klub PrzedsiębiorczościSzkolny Klub Przedsiębiorczości 13.Elektronika dla wszystkichElektronika dla wszystkich 14.Obsługa komputerowych programów użytkowychObsługa komputerowych programów użytkowych 15.Inwestycja w przyszłośćInwestycja w przyszłość 16.Matematyka i komputer na drodze do sukcesuMatematyka i komputer na drodze do sukcesu 17. Inicjatywy dla społeczności lokalnejInicjatywy dla społeczności lokalnej

5 Interdyscyplinarny szkolny program edukacji przyrodniczej Można spokojnie przeżyć całe życie nie posiadając większości wiadomości, które biologowie czy geografowie uważają za fundamentalne. Z drugiej strony, posiadanie szerokiego zasobu wiedzy przyrodniczej otwiera przed człowiekiem nowe perspektywy i zdecydowanie ułatwia mu funkcjonowanie w świecie. Po prostu - czyni życie pełniejszym. Powrót Celem programu jest zwiększenie świadomości ekologicznej młodzieży, wykorzystanie narzędzi komputerowych do dokonywania analiz i porównań wyników obserwacji.

6 Koło informatyczne Celem jest umożliwienie uczniom wykorzystania gromadzonej wiedzy do rozwijania kompetencji w zakresie: - samodzielnego pogłębiania wiedzy informatycznej - korzystania ze źródeł informacji dostępnej na stronach internetowych lub innych dostępnych za pomocą komputera - samodzielnego rozwiązywania problemów w pracy z programami użytkowymi - świadomego wyboru i zastosowania komputera w praktyce - redagowania dokumentów tekstowych - opracowywanie dokumentów graficznych - wykorzystania komputera jako źródła informacji, pracy i zabawy - zadowolenia z dobrze wykonanej pracy lub pokonania trudności - samokontroli i samooceny - konieczności wypracowania wspólnych rozwiązań i ponoszenia odpowiedzialności za grupę Treści kształcenia koła informatycznego podzielone zostały na działy i tematy, które nauczyciel w toku zajęć może poszerzać lub skracać w zależności od warunków i oczekiwań zarówno samego nauczyciela jak i wychowanków. Powrót

7 Koło historyczne PWN. Encyklopedia multimedialna – cykl lekcji multimedialnych Wołoszański encyklopedia wojskowa 1939 r. II wojna światowa (1939- 1943) program multimedialny Powrót Celem programu jest rozszerzenie wiedzy historycznej w aspekcie regionalnym na temat kultury i tradycji, zapoznanie z różnorodnością źródeł informacji naukowej w tym portali tematycznych

8 Konsultacje dla maturzystów Celem zajęć jest przygotowanie do egzaminu maturalnego poprzez: przyswojenie i usystematyzowanie treści nauczania zgodnych z obowiązującą podstawą programową oraz standardami wymagań egzaminacyjnych, rozwiązywanie przykładowych arkuszy maturalnych, przyzwyczajenie do typowych elementów rozumowań, kształtowanie i rozwijanie takich umiejętności jak: dokładna analiza treści zadania, prawidłowa interpretacja tekstu budowanie modeli matematycznych dla różnorodnych sytuacji z życia codziennego oraz ich wykorzystanie do rozwiązywania zadań problemowych, jasne oraz precyzyjne formułowanie wypowiedzi, krytyczna ocena przeprowadzonego rozumowania i otrzymanego wyniku. www.wsip.com.pl www.un.org Powrót

9 Koło młodego ekonomisty Koło działa od lat w naszej szkole pod kątem przygotowania uczniów do Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej i innych tematycznych konkursów. W poszukiwaniu najnowszych danych o ekonomii, gospodarce, statystyce wykorzystuje Internet. Prowadzi gablotę informacyjną na temat pracy swojego kółka. Wybrane prace uczniów publikuje na szkolnej stronie internetowej. www.abc.com.pl www.sejm.gov.pl www.prawo.lex.pl www.mf.gov.pl www.infor.pl www.wcip.pl www.twoja-firma.pl www.money.pl www.1praca.gov.pl portalfk.pl Powrót

10 Koło dziennikarskie Cele: sprzyjanie intelektualnemu rozwojowi ucznia, przygotowanie do krytycznego odbioru mediów oraz segregowania informacji i ich pozyskiwania z różnych źródeł, kształtowanie postaw sprzyjających zainteresowaniu literaturą, poznanie i nabycie umiejętności stosowania różnorodnych stylów wypowiadania się - dostosowanych do sytuacji, zgodnych z zasadami etyki dziennikarskiej, wpajanie szacunku dla polskiego i europejskiego dziedzictwa kulturowego, pobudzanie do refleksji nad otaczającą rzeczywistością i naturą człowieka oraz tworzenie własnego światopoglądu opartego na wartościach etycznych i moralnych oraz nabywanie umiejętności bycia obiektywnym w ocenie ludzi i zdarzeń, rozwijanie postawy szacunku dla pracy drugiego człowieka, odpowiedzialności za własną pracę oraz umiejętności współpracy w zespole, przyswojenie postaw rzetelności i uczciwości w pracy dziennikarza. Powrót

11 Koło elektroniczne Cele: rozwijanie zainteresowań, nauka projektowania, nauka prezentacji własnej pracy przygotowanie do egzaminu z przygotowania zawodowego, motywowanie do podejmowania ambitnych projektów. Ponadto kółko umożliwia: nawiązanie kontaktu z osobami pracującymi w zawodzie elektronik, zaprezentowanie swojej pracy na forum uczestników kółka i wymianę doświadczeń, możliwość publikacji swojej pracy w Internecie. Powrót

12 Matematyka inaczej Cele: zainteresowanie młodzieży matematyką. W trakcie realizacji kształtowane są umiejętności: twórczego rozwiązywania problemów, poszukiwania rozwiązań różnymi metodami, korzystania z komputera i Internetu oraz obsługi kalkulatora graficznego. Powrót

13 Młodzieżowe mini przedsiębiorstwo Cele: przygotowanie uczniów do prowadzenia przedsiębiorstwa w realiach rynkowych. Uczniowie zakładając własną działalność gromadzą kapitał, wybierają produkt, prowadzą badania marketingowe, organizują proces produkcji oraz sprzedaży. Prowadzą dokumentację finansową, taką samą, jak w prawdziwych przedsiębiorstwach tego typu. W tym celu wybierają dyrektorów poszczególnych sekcji: naczelnego, finansowego, marketingu, administracji, produkcji, którzy analizują swoją działalność i podejmują stosowne decyzje. Uczniowie nabywają umiejętności: · pracy w zespole · skutecznej komunikacji · prezentowania swoich osiągnięć · samodzielnego podejmowania decyzji · planowania swoich działań · podjecie działań koniecznych do rozpoczęcia działalności gospodarczej w formie małego przedsiębiorstwa · rejestrowania operacji gospodarczych w dokumentacji finansowej firmy · wypełniania deklaracji podatkowych i ubezpieczeniowych Powrót

14 Koło młodego przedsiębiorcy IMPULS Cele: · poszerzenie wiedzy uczniów z podstaw przedsiębiorczości, · promowanie uczniów posiadających nadprzeciętną wiedzę i zdolności, · rozwijanie wśród uczniów motywacji do doskonalenia swych przedsiębiorczych umiejętności, · kształtowanie postaw i myślenia przedsiębiorczego oraz zachęcanie do zachowań przedsiębiorczych w praktyce, · skonfrontowanie wiedzy uczniów z wymaganiami egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Powrót

15 Zarządzanie firmą Dla każdego przedsiębiorcy punktem wyjścia powinno być określenie misji firmy. Wyraża ona tożsamość firmy i określa, do czego ona zmierza, czemu służy, jakie jest jej miejsce w branży i w całej gospodarce. Misja może przybierać różne formy -od krótkiego stwierdzenia czy wręcz sloganu po wielozadaniowy opis. - ułatwia określenie celów strategicznych i wybór sposobu działania firmy, - daje pewność co do trwałych zasad funkcjonowania firmy i uznawanych przez nią wartości; - prowadzi do ukształtowania pozytywnego wizerunku firmy, gdy rozpowszechnianie jej treści wśród pracowników i otoczenia firmy jest potwierdzane na co dzień konkretnymi działaniami, - integruje zespoły pracownicze wokół strategicznych celów firmy, gdy odwołuje się do takich wartości i potrzeb, które mogą być źródłem identyfikacji pracowników z przedsiębiorstwem, - mobilizuje do doskonalenia funkcji firmy we wszystkich ważnych obszarach jej działania Powrót

16 Szkolny klub przedsiębiorczości Cele: Klub ma charakter otwarty. Celem działalności SKP jest popularyzowanie wiedzy dotyczącej ekonomii, szeroko rozumianej gospodarki oraz rozwijanie postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży, a także udział w projektach i konkursach organizowanych przez takie instytucje jak: Narodowy Bank Polski, Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości, Gazeta Wyborcza, Biuro Karier UMCS, Bank BPH. Wykorzystywane są portale o tematyce ekonomicznej, NBPortal - kursy e-learningowe o tematyce ekonomicznej, zamieszczanie własnych publikacji – scenariuszy, artykułów o tematyce ekonomicznej Powrót

17 Elektronika dla wszystkich Żyjemy w dobie wysokiej techniki, elektroniki, bez której dzisiejszy świat już nie mógłby istnieć. Jest w życiu codziennym każdego obywatela, także w poszczególnych segmentach każdego kraju. Już małe dziecko od momentu urodzenia styka się z najnowsza elektronika, które pozwala pierwsze dni swojego życia w szpitalu. Dzisiejsze życie nie mogło by istnieć bez zdobyczy elektroniki i informatyki, czego na każdym kroku mamy dobitne dowody. Powrót

18 Obsługa komputerowych programów użytkowych Cele: Kształcenie umiejętności sprawnego wykorzystanie ogólnodostępnego oprogramowania użytkowego w życiu codziennym. Powrót

19 Szkolny klub przedsiębiorczości Cele: Klub ma charakter otwarty. Celem działalności SKP jest popularyzowanie wiedzy dotyczącej ekonomii, szeroko rozumianej gospodarki oraz rozwijanie postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży, a także udział w projektach i konkursach organizowanych przez takie instytucje jak: Narodowy Bank Polski, Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości, Gazeta Wyborcza, Biuro Karier UMCS, Bank BPH. SKP korzysta z NBPortal - kursy e-learning o tematyce ekonomicznej, publikuje scenariusze i artykuły o tematyce ekonomicznej. Powrót

20 Inwestycja w przyszłość Cele: Zapoznanie uczniów z potrzebą inwestowania w siebie, w swoją przyszłość. Wykorzystywanie Internetu, narzędzi komunikacyjnych i komputerowych do pozyskiwania informacji o kursach, miejscach pracy, konkursach. Powrót

21 Matematyka i komputer na drodze do sukcesu Cele: Wszechstronny rozwój osobowości ucznia, a przede wszystkim rozwijanie zdolności poznawczych i samodzielnego logicznego myślenia, oraz kształtowanie odpowiednich umiejętności i sprawności (na przykład rachunkowych). Wdrażanie ucznia do rzetelnej i sumiennej pracy własnej oraz wyrobienie pożądanych cech i postaw, takich jak umiejętność koncentracji, wytrwałość w przezwyciężaniu trudności, staranność pracy, umiejętność krytycznej oceny samego siebie. Pogłębianie znajomości zarządzania finansami. Edukacja i promocja wiedzy na temat roli giełdy na rynku kapitałowym. Powrót

22 Inicjatywy dla społeczności lokalnej 1.Szkoła nowych szans - Oddolne inicjatywy edukacyjne na terenach wiejskichSzkoła nowych szans - Oddolne inicjatywy edukacyjne na terenach wiejskich 2.Kształcenie w zawodach nowej gospodarki osób zagrożonych utratą zatrudnieniaKształcenie w zawodach nowej gospodarki osób zagrożonych utratą zatrudnienia 3.Atywność młodych szansą powiatuAtywność młodych szansą powiatu 4.Starostwo Powiatowe w CzarnkowieStarostwo Powiatowe w Czarnkowie 5.Szkolenie OCMSzkolenie OCM 6.Dzień przedsiębiorczościDzień przedsiębiorczości 7.Laboratorium ECDLLaboratorium ECDL

23 Szkoła nowych szans Pobudzenie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich na rzecz samoorganizacji i tworzenia lokalnych inicjatyw ukierunkowanych na rozwój edukacji i podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców obszarów wiejskich. Powrót

24 Kształcenie w zawodach nowej gospodarki osób zagrożonych utratą zatrudnienia Szkoła realizowała projekt dla osób bezrobotnych lub zagrożonych utratą pracy: "Kształcenie w zawodach nowej gospodarki osób zagrożonych utratą zatrudnienia". Program obejmował szkolenia z różnych dziedzin związanych z technologią informacyjną. Powrót

25 Aktywność młodych szansą powiatu Celami było rozwijanie zainteresowań i rozwój osobowości, zagospodarowanie czasu wolnego, wyrównywanie szans edukacyjnych, przygotowanie do uczestnictwa w konkursach przedmiotowych, przygotowanie do aktywnego i twórczego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym. Wszystkie działania podejmowane podczas realizacji zajęć obejmowały swym zakresem wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży, które były zgodne z oczekiwaniami uczniów i dostosowane do ich potrzeb. Zróżnicowany stopień trudności poruszanych zagadnień i treści sprzyjał rozbudzaniu zainteresowań uczniów zdolniejszych, a mniej zdolnym pozwalał na przyswojenie wielu zagadnień. Do projektu została włączona młodzież zarówno wiejska, jak i miejska. Powrót

26 Starostwo Powiatowe w Czarnkowie Szkoła współpracuje z Wydziałem Promocji i Rozwoju Gospodarczego Starostwa Powiatowego w Czarnkowie oraz Biurem Rozwoju, Promocji i Informacji Europejskiej przesyłając w wersji elektronicznej materiały informacyjne o szkole, jednocześnie współtworząc najnowsze wiadomości na stronie internetowej starostwa powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego i miasta Czarnków. Powrót

27 Szkolenie OCM Szkoła przeprowadziła szkolenia: Opiekun szkolnego centrum multimedialnego i informacyjnego dla nauczycieli bibliotekarzy. Celem szkoleń było przygotowanie nauczycieli do pełnienia funkcji opiekuna szkolnego centrum multimedialnego i informacyjnego. Powrót

28 Dzień Przedsiębiorczości Szkoła aktywnie uczestniczy w programie Dzień przedsiębiorczości, który skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, organizowany za pośrednictwem Internetu. Dzień przedsiębiorczości jest projektem sprzyjającym podejmowaniu przez młodych ludzi trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej. Poprzez udział w programie uczniowie mają możliwość: odbycia kilkugodzinnych praktyk w wybranym miejscu pracy, zweryfikowania swoich wyobrażeń o wymarzonym zawodzie, pozyskania informacji o wykształceniu, umiejętnościach czy predyspozycjach niezbędnych do wykonywania danego zawodu, uczestniczenia w konkursie na Najlepszy Fotoreportaż z Dnia Przedsiębiorczości. Powrót

29 Laboratorium ECDL Nadrzędnym celem certyfikacji ECDL w Polsce jest wspomaganie rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Jest ona realizowana poprzez stałe podnoszenie świadomości, wiedzy i umiejętności społeczeństwa polskiego w zakresie wykorzystania technologii informacyjnej w życiu codziennym, zarówno osobistym jak i zawodowym. Dwa laboratoria ECDL w ZSP w Czarnkowie służą społeczności lokalnej do przeprowadzania kursów i egzaminów ECDL. Powrót


Pobierz ppt "Szkolna pracownia informatyczna jest otwarta dla uczniów w czasie zajęć pozalekcyjnych oraz dla inicjatyw społeczności lokalnej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google