Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program LEADER+ Spotkania szkoleniowo informacyjne Korona Północnego Krakowa – Nowe wyzwanie rozwojowe gmin wiejskich w obszarze metropolitalnym Projekt.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program LEADER+ Spotkania szkoleniowo informacyjne Korona Północnego Krakowa – Nowe wyzwanie rozwojowe gmin wiejskich w obszarze metropolitalnym Projekt."— Zapis prezentacji:

1 Program LEADER+ Spotkania szkoleniowo informacyjne Korona Północnego Krakowa – Nowe wyzwanie rozwojowe gmin wiejskich w obszarze metropolitalnym Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej – Sekcja Orientacji oraz budżetu państwa w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich (2004 – 2006)” - Działanie 2.7 „Pilotażowy Program Leader+”

2 Wprowadzenie Tytuł projektu: Korona Północnego Krakowa – Nowe wyzwanie rozwojowe gmin wiejskich w obszarze metropolitalnym Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej – Sekcja Orientacji oraz budżetu państwa w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich (2004 – 2006)” - Działanie 2.7 „Pilotażowy Program Leader+”

3 Wprowadzenie Projektodawca - Urzędy Gmin: Igołomia-Wawrzeńczyce, Kocmyrzów-Luborzyca, Liszki, Michałowice, Wielka Wieś, Zabierzów, Zielonki Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej – Sekcja Orientacji oraz budżetu państwa w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich (2004 – 2006)” - Działanie 2.7 „Pilotażowy Program Leader+”

4 Wprowadzenie Wykonawca: Fundacja „Instytut Karpacki”
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej – Sekcja Orientacji oraz budżetu państwa w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich (2004 – 2006)” - Działanie 2.7 „Pilotażowy Program Leader+”

5 Fundacja Instytut Karpacki
Fundacja działa od roku 2003. Siedzibą Fundacji jest Stary Sącz Powołana została m.in. w celach: Kreowania inicjatyw gospodarczych, edukacyjnych, kulturalnych i ekologicznych w regionie Małopolski i województwach sąsiednich, Popularyzowania Internetu i nowoczesnych narzędzi komunikacji, Rozwoju edukacji i szkolnictwa wyższego, Stymulowania rozwoju przedsiębiorczości i powstania nowych miejsc pracy, Wyrównywania szans ludzi młodych i absolwentów oraz pomoc pozostałym grupom defaworyzowanym” Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej – Sekcja Orientacji oraz budżetu państwa w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich (2004 – 2006)” - Działanie 2.7 „Pilotażowy Program Leader+”

6 Projekty realizowane przez IK
PAOW (Bank Światowy), województwa: małopolskie, świętokrzyskie, podkarpackie Środki przedakcesyjne – PHARE 2002 – programy szkoleniowe dotyczące młodzieży i bezrobotnych kobiet z obszarów wiejskich ZPORR – samorządy, pomoc w przygotowaniu dokumentów, Studium Wykonalności, Plany Rozwoju Lokalnego, Strategie, Plany Rewitalizacji Projekty ze środków EFS: Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej – Sekcja Orientacji oraz budżetu państwa w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich (2004 – 2006)” - Działanie 2.7 „Pilotażowy Program Leader+”

7 Projekty realizowane przez IK
ZPORR 2.5 „Moja Firma – Moja Praca” – szkolenia, wsparcie finansowe dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą, ZPORR 2.6 „Budżet celów i efektywności” – Przekazanie wiedzy i kompetencji w zakresie innowacyjnych strategii zarządzania gminą poprzez zastosowania nowoczesnej metodologii budżetowania w samorządach, ZPORR 2.1 „e-wiedza w Małopolsce” – wdrażanie systemów zdalnego nauczania Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej – Sekcja Orientacji oraz budżetu państwa w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich (2004 – 2006)” - Działanie 2.7 „Pilotażowy Program Leader+”

8 Projekty IK w ramach LIDER+
Partnerstwo Gmin dorzecza Górnej Raby na rzecz turystyki Inicjatywa dla Pogórza – powołanie Lokalnej Grupy Działania LIWOCZ Inicjatywa dla Pogórza – powołanie Lokalnej Grupy Działania Biała Dunajec Inicjatywa dla Pogórza – powołanie Czudeckiej Lokalnej Grupy Działania Korona Północnego Krakowa – Nowe wyzwanie rozwojowe gmin wiejskich w obszarze metropolitalnym Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej – Sekcja Orientacji oraz budżetu państwa w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich (2004 – 2006)” - Działanie 2.7 „Pilotażowy Program Leader+”

9 Historia programu LEADER
LEADER - (fr. Liason Entre Actions de Developpement l`Economie Rurale - Związki Pomiędzy Działaniami na Rzecz Rozwoju Gospodarczego Wsi) Inicjatywa wspólnotowa LEADER+ stanowi kontynuację i rozwinięcie programów LEADER I ( ) i LEADER II ( ) i już od przeszło 14 lat cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem i dobrą opinią wśród społeczności wiejskiej w Unii Europejskiej Program LEADER odniósł w krajach UE wielki sukces. LGD działają na połowie obszaru "starej Unii". Komisja Europejska przyznawała coraz to większe środki na realizację programu; na lata zmieniono status prawny z inicjatywy wspólnotowej na program generalny. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej – Sekcja Orientacji oraz budżetu państwa w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich (2004 – 2006)” - Działanie 2.7 „Pilotażowy Program Leader+”

10 Finansowanie projektu
Środki Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej – Sekcja Orientacji (80%) Budżet państwa (20%) w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich (2004 – 2006)” - Działanie 2.7 „Pilotażowy Program Leader+” Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej – Sekcja Orientacji oraz budżetu państwa w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich (2004 – 2006)” - Działanie 2.7 „Pilotażowy Program Leader+”

11 Struktura realizacyjna
Unia Europejska Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa (Foundation of Assistance Programmes for Agriculture) Urząd Gminy Zielonki Fundacja „Instytut Karpacki” Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej – Sekcja Orientacji oraz budżetu państwa w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich (2004 – 2006)” - Działanie 2.7 „Pilotażowy Program Leader+”

12 Informacje o projekcie
Korona Północnego Krakowa – Nowe wyzwanie rozwojowe gmin wiejskich w obszarze metropolitalnym, Zasięg – teren gmin: Igołomia-Wawrzeńczyce, Kocmyrzów-Luborzyca, Liszki, Michałowice, Wielka Wieś, Zabierzów, Zielonki Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej – Sekcja Orientacji oraz budżetu państwa w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich (2004 – 2006)” - Działanie 2.7 „Pilotażowy Program Leader+”

13 Cele Projektu Stymulowanie lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich Podejmowanie przez nie działań na rzecz rozwoju i promocji regionu, Lepsze wykorzystanie potencjału rozwojowego terenów wiejskich, Poprawia ich konkurencyjności jako miejsca aktywizacji oraz współpracy lokalnych środowisk, Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej – Sekcja Orientacji oraz budżetu państwa w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich (2004 – 2006)” - Działanie 2.7 „Pilotażowy Program Leader+”

14 Założenia Schematu I Schemat I programu LEADER+ zostanie zrealizowany w okresie od połowy roku 2005 do drugiego kwartału 2006 roku. Beneficjentami są gminy wiejskie i miejsko – wiejskie, związki międzygminne, osoby prawne: fundacje, stowarzyszenia, związki stowarzyszeń lub inne organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej – Sekcja Orientacji oraz budżetu państwa w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich (2004 – 2006)” - Działanie 2.7 „Pilotażowy Program Leader+”

15 Struktura Programu LIDER+
Schemat I – obecnie realizowany lata Schemat II – szacunkowy termin rozpoczęcia kwiecień 2006 Schemat III – w przyszłości Schemat II – forma konkursu, LGD ubiega się o dofinansowanie. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej – Sekcja Orientacji oraz budżetu państwa w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich (2004 – 2006)” - Działanie 2.7 „Pilotażowy Program Leader+”

16 Zasady Programu LIDER+
Podejście terytorialne – podmiotem działań jest obszar a nie pojedynczy beneficjent, Oddolny charakter działań, Nowe pomysły – innowacyjny dla danego terenu sposób pracy Zintegrowany a nie sektorowy sposób myślenia i działania Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej – Sekcja Orientacji oraz budżetu państwa w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich (2004 – 2006)” - Działanie 2.7 „Pilotażowy Program Leader+”

17 Zasady Programu LIDER+
Lokalne zarządzanie środkami, Utworzenie na danym terenie Lokalnej Grupy Działania – partnerstwa instytucji publicznych i prywatnych Budowanie sieci współpracy w kraju i za granicą Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej – Sekcja Orientacji oraz budżetu państwa w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich (2004 – 2006)” - Działanie 2.7 „Pilotażowy Program Leader+”

18 Informacja na temat LGD
Status prawny LGD: Fundacja Stowarzyszenie Związek stowarzyszeń Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej – Sekcja Orientacji oraz budżetu państwa w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich (2004 – 2006)” - Działanie 2.7 „Pilotażowy Program Leader+”

19 Zasady Programu LIDER+
Współpraca w ramach Lokalnej Grupy Działania na danym terenie sektora publicznego, społecznego i gospodarczego: publiczny – samorządy gmin i powiatów, szkoły, domy kultury, ośrodki doradztwa rolniczego, instytucje naukowe, muzea, biblioteki (do 50%) gospodarczy – duże i małe firmy, rolników, organizacje przedsiębiorców, społeczny – stowarzyszenia, fundacje, grupy pomocy społecznej, działalności charytatywnej, sportowej, turystycznej, Izby Rolnicze, Koła gospodyń, OSP Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej – Sekcja Orientacji oraz budżetu państwa w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich (2004 – 2006)” - Działanie 2.7 „Pilotażowy Program Leader+”

20 Cele cząstkowe Projektu
Etap I Analiza dokumentów strategicznych gmin wchodzących w zasięg projektu i opracowanie założeń do ZSROW (Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich) Rozprowadzenie broszury/ankiety wśród mieszkańców gmin – opracowanie wyników Przeprowadzenie otwartych spotkań informacyjnych dla mieszkańców Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej – Sekcja Orientacji oraz budżetu państwa w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich (2004 – 2006)” - Działanie 2.7 „Pilotażowy Program Leader+”

21 Cykl spotkań informacyjnych
Miejsce Termin Igołomia-Wawrzeńczyce Dom Ludowy w Wawrzeńczycach godz godz Kocmyrzów-Luborzyca, Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, bud administracyjny sala konferencyjna II piętro godz godz Liszki Szkoła podstawowa w Kryspinowie godz godz Michałowice Sala Centrum Kultury i Promocji w Michałowicach (obok Urzędu Gminy) godz godz Wielka Wieś Budynek Świetlicy wiejskiej Modlnica 76 godz godz Zabierzów Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów - ul. Szkolna 2 w Zabierzowie godz godz Zielonki Urząd Gminy Zielonki – Sala konferencyjna godz godz Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej – Sekcja Orientacji oraz budżetu państwa w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich (2004 – 2006)” - Działanie 2.7 „Pilotażowy Program Leader+”

22 Cele cząstkowe Projektu
Konferencje i warsztaty szkoleniowe dla wypracowania ZSROW i systemu wyłaniania reprezentacji środowisk do LGD Konkurs dla młodzieży na stworzenie najciekawszej sołeckiej strony www. Etap II Szkolenie dla liderów na temat rozwoju lokalnego oraz procesu tworzenia LGD Opracowanie modelu partycypacji mieszkańców w procesie decyzyjnym gmin Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej – Sekcja Orientacji oraz budżetu państwa w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich (2004 – 2006)” - Działanie 2.7 „Pilotażowy Program Leader+”

23 Cele cząstkowe Projektu
Eksperckie opracowanie dokumentu ZSROW i jego przyjęcie przez radę programową Prezentacja ZSROW na połączonej sesji rad 7 gmin Szkolenie sołtysów związane z upowszechnianiem ZSROW Konferencja podsumowująca – prezentacja ZSROW, - uroczyste rozpoczęcie działań LGD, Przygotowanie i zmieszczenie informacji w prasie Rozpowszechnienie ZSROW Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej – Sekcja Orientacji oraz budżetu państwa w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich (2004 – 2006)” - Działanie 2.7 „Pilotażowy Program Leader+”

24 Schemat II – cele Szczegółowe cele działania dla Schematu II: 1) wsparcie działalności LGD na rzecz realizacji strategii; 2) promocja obszarów wiejskich; 3) mobilizacja ludności do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich; 4) upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej – Sekcja Orientacji oraz budżetu państwa w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich (2004 – 2006)” - Działanie 2.7 „Pilotażowy Program Leader+”

25 Schemat II – budżet 750 tys. zł na LGD
15% budżetu na funkcjonowanie LGD LGD realizująca projekt w ramach schematu II nie może realizować innych projektów finansowanych ze Środków Strukturalnych Projekt współfinansowany w ramach działania nie może być realizowany z udziałem innych środków publicznych przyznanych beneficjentowi w związku z realizacją tego projektu Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej – Sekcja Orientacji oraz budżetu państwa w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich (2004 – 2006)” - Działanie 2.7 „Pilotażowy Program Leader+”

26 Schemat II – kryteria udziału
Beneficjent (fundacja lub stowarzyszenie lub związek stowarzyszeń) spełnia kryteria LGD jego statutowym celem jest działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich strukturze jego zarządu co najmniej 50% stanowią partnerzy społeczni i gospodarczy projekt realizowany jest na obszarze gmin wiejskich lub miejsko-wiejskich, obszar, na którym realizowany jest projekt, liczy co najmniej 10 tys. i nie więcej niż 100 tys. mieszkańców, granice obszaru, na którym realizowany jest projekt, są zgodne z podziałem administracyjnym na poziomie gminy, Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej – Sekcja Orientacji oraz budżetu państwa w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich (2004 – 2006)” - Działanie 2.7 „Pilotażowy Program Leader+”

27 Schemat II – kryteria udziału
obszar realizacji projektu został określony z uwzględnieniem warunków naturalnych (geograficznych, przyrodniczych), ekonomicznych, kulturowych lub historycznych, ZSROW opracowana przez LGD odpowiada wymogom formalnym i jest zgodna z przyjętą przez gminę strategią rozwoju lub planem zagospodarowania przestrzennego,, dopuszcza się możliwość realizacji wyłącznie jednego projektu na tym samym obszarze, Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej – Sekcja Orientacji oraz budżetu państwa w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich (2004 – 2006)” - Działanie 2.7 „Pilotażowy Program Leader+”

28 Schemat II – zakres pomocy
Działalność operacyjna LGD (koszty biura, etat, telekomunikacja etc.) Promocja i informacja dotycząca założeń i sposobu realizacji strategii rozwoju obszarów wiejskich Przygotowanie opracowań, analiz, dokumentacji związanej ze szczegółowym planowaniem inwestycji oraz kreowaniem nowych produktów, usług, zgodnie z założeniami strategii rozwoju obszarów wiejskich Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej – Sekcja Orientacji oraz budżetu państwa w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich (2004 – 2006)” - Działanie 2.7 „Pilotażowy Program Leader+”

29 Schemat II – zakres pomocy
Pomoc szkoleniowa i doradcza w zakresie przygotowania i realizacji projektów wynikających ze ZSROW Organizacja imprez promujących region, jego produkty, usługi, kulturę, sztukę Współpraca i wymiana doświadczeń pomiędzy LGD (na poziomie krajowym i międzynarodowym) w zakresie wdrażania strategii oraz organizacji pracy LGD (zarządzanie, monitorowanie) Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej – Sekcja Orientacji oraz budżetu państwa w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich (2004 – 2006)” - Działanie 2.7 „Pilotażowy Program Leader+”

30 Schemat II – kryteria oceny
Kryteria oceny wniosków: Dochód podatkowy w przeliczeniu na 1 mieszkańca na obszarze projektu wynosi: ≤ 75% średniej krajowej – 2 pkt. 75-100% średniej krajowej – 0-2 pkt. Obszar projektu obejmuje: 10-50 tys. mieszkańców – 1 pkt tys. mieszkańców – 2 pkt Procentowy udział ludności wiejskiej: <50% - 1 pkt. 50-75% - 2 pkt. >75% - 3 pkt Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej – Sekcja Orientacji oraz budżetu państwa w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich (2004 – 2006)” - Działanie 2.7 „Pilotażowy Program Leader+”

31 Schemat II – kryteria oceny
Kryteria oceny wniosków: Zrównoważony udział mężczyzn i kobiet w organie decyzyjnym (żadna z płci nie stanowi mniej niż 40%) – 1 pkt. Kwalifikacje i doświadczenie osób odpowiedzialnych za zarządzanie projektem – 0-3 pkt. Doświadczenie LGD w realizacji projektów – 0-2 pkt. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej – Sekcja Orientacji oraz budżetu państwa w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich (2004 – 2006)” - Działanie 2.7 „Pilotażowy Program Leader+”

32 Elementy strategii (ZSROW)
Diagnoza Wizja Analiza SWOT Cele Plan zadań Monitorowanie Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej – Sekcja Orientacji oraz budżetu państwa w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich (2004 – 2006)” - Działanie 2.7 „Pilotażowy Program Leader+”

33 Chusty dla zakochanych - Portugalia
W małej miejscowości Alto Cavado kilka starszych kobiet tkało len i haftowało amatorsko. Ich specjalnością były chusty dla zakochanych. Obdarowany taką chustą chłopak nosi ją przez pewien czas, pokazując w ten sposób, że jest gotów na stały związek z dziewczyną, od której chustę dostał. By sztuka wyrabiania takich rzeczy nie wyginęła, tkaczki zawiązały spółdzielnię rzemieślników wiejskich. Za pieniądze z LEADERA spółdzielcy przeszkolili młodsze kobiety, zakupili maszyny i produkcja ruszyła na większą skalę. Dziś wyroby z Alto Cavado znane są nie tylko w Portugalii, ale w wielu innych krajach. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej – Sekcja Orientacji oraz budżetu państwa w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich (2004 – 2006)” - Działanie 2.7 „Pilotażowy Program Leader+”

34 Znak jakości dla miodu - Włochy
W miejscowości Carfagnana kilku nieznanych szerzej producentów miodu wpadło na pomysł zawiązania spółdzielni. Pieniądze na nią dostali właśnie z LEADERA+. Jako jeden podmiot wystąpili o lokalny znak jakości dla swoich produktów. Kiedy go otrzymali, zainwestowali w promocję tego znaku, wystawiając się pod nim na targach, jarmarkach, festynach itp. Po pewnym czasie uzyskali założony we wniosku cel: znak stał się tak znany, że spółdzielcy w sposób znaczący mogli zwiększyć produkcję. Dodatkowo ich ekologiczne produkty stały się magnesem dla turystów, którzy ciągną do Carfagnana skosztować lokalnych smakołyków. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej – Sekcja Orientacji oraz budżetu państwa w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich (2004 – 2006)” - Działanie 2.7 „Pilotażowy Program Leader+”

35 Kto ma owce ten ma co chce - Irlandia
To góralskie powiedzenie pasuje jak ulał do pewnego irlandzkiego małżeństwa z miejscowości Clave. Ci posiadacze kilku owiec produkowali owczy ser. Zwiększali systematycznie swą produkcję, ale nagle napotkali na barierę ze strony handlu. Handlowcy nie chcieli kupować nie znanego im i ich klientom wyrobu. Małżeństwo "zwróciło się" o pomoc do LEADERA+. Otrzymane w ramach tego programu fundusze zainwestowało w promocję swojego sera. Kiedy stał się on rozpoznawalny dla klientów, sklepy same zaczęły prosić o zwiększanie dostaw. Producenci zakupili więc maszyny, dzięki którym mogli sprostać rosnącym zamówieniom. Powiększyli też swoje stado z kilku do stu owiec Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej – Sekcja Orientacji oraz budżetu państwa w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich (2004 – 2006)” - Działanie 2.7 „Pilotażowy Program Leader+”

36 Cele LGD w Unii Europejskiej
Zastosowanie nowego know-how i nowych technologii dla uczynienia produktów i usług z terenów wiejskich bardziej konkurencyjnymi (11%) Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich (26%) Dodanie wartości do produktów lokalnych, szczególnie poprzez ułatwienie dostępu do rynku małym jednostkom produkcyjnym w wyniku wspólnych działań (19%) Jak najlepsze wykorzystanie zasobów naturalnych i kulturowych, włączając w to podkreślenie wartości miejsc szczególnych dla całej Unii Europejskiej (34%) Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej – Sekcja Orientacji oraz budżetu państwa w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich (2004 – 2006)” - Działanie 2.7 „Pilotażowy Program Leader+”

37 Film – ok. 20 min Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej – Sekcja Orientacji oraz budżetu państwa w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich (2004 – 2006)” - Działanie 2.7 „Pilotażowy Program Leader+”

38 Wykorzystanie w rozwoju lokalnych walorów przyrodniczo-krajobrazowych obszaru, a ograniczenia wynikające z jego ochrony Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej – Sekcja Orientacji oraz budżetu państwa w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich (2004 – 2006)” - Działanie 2.7 „Pilotażowy Program Leader+”

39 Kierunki wykorzystania walorów przyrodniczo-krajobrazowych w rozwoju regionu
Ekoturystyka - koncepcja turystyki zrównoważonej, godzącej z jednej strony interesy turystów, z drugiej interesy regionów odwiedzanych przez turystów oraz lokalnej przyrody Jej ideą jest rozwój lokalnych społeczności w oparciu o turystykę, która ma na celu obcowanie z przyrodą i lokalną kulturą. Agroturystyka - forma wypoczynku w warunkach zbliżonych do wiejskich. Może być połączona z pracą u osoby zapewniającej nocleg. Traktowana jako alternatywne do rolnictwa źródło dochodu mieszkańców wsi. turystyka aktywna: wyjazdy, których celem jest aktywny wypoczynek np.: wspinaczka, wędrówki piesze, itp. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej – Sekcja Orientacji oraz budżetu państwa w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich (2004 – 2006)” - Działanie 2.7 „Pilotażowy Program Leader+”

40 Turystyczne wykorzystanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych a ochrona przyrody
Jak wykazują badania przeprowadzone wśród turystów w Europie Zachodniej, najczęściej wymienianym motywem wyboru wsi na miejsce urlopu jest chęć wypoczywania w kontakcie z czystą, nie skażoną przyrodą. Jakie z tego wnioski dla biznesu turystycznego? Otóż diametralnie musi zmienić się stosunek do ochrony środowiska. Jeszcze dzisiaj ekologia traktowana jest czasami drugoplanowo. Wprawdzie w deklaracjach uznaje się ochronę środowiska za ważny problem, ale gdy dochodzi do konkretnych działań, bywa tak, że ochrona środowiska przegrywa i odkładana jest na "lepsze czasy". Tymczasem w turystyce czyste środowisko to niezbędny warunek osiągania dochodów Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej – Sekcja Orientacji oraz budżetu państwa w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich (2004 – 2006)” - Działanie 2.7 „Pilotażowy Program Leader+”

41 Czym jest ochrona przyrody
Ochrona przyrody-nauka, idea, ruch społeczny i działalność praktyczna, zmierzające do zachowania twórczych, naukowych i estetycznych wartości przyrody oraz kształtowania racjonalnego i przyjaznego stosunku ludzi do przyrody.

42 Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej – Sekcja Orientacji oraz budżetu państwa w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich (2004 – 2006)” - Działanie 2.7 „Pilotażowy Program Leader+”

43 Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej – Sekcja Orientacji oraz budżetu państwa w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich (2004 – 2006)” - Działanie 2.7 „Pilotażowy Program Leader+”

44 Park Narodowy obszar powołany celem ochrony występującej tam przyrody ożywionej (rzadziej np. cech krajobrazu, także kulturowego), na którym prawnie ograniczona jest możliwość prowadzenia działalności gospodarczej, osiedlania się itd. Według polskiej Ustawy o ochronie przyrody z 2004 roku jest to: "Obszar wyróżniający się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, społecznymi, kulturowymi i edukacyjnymi, o powierzchni nie mniejszej niż 1000 ha, na którym ochronie podlega cała przyroda oraz walory krajobrazowe" W ramach parku narodowego wyróżnia się zwykle 3 strefy: strefę ochrony ścisłej, strefę ochrony częściowej i otulinę parku narodowego. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej – Sekcja Orientacji oraz budżetu państwa w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich (2004 – 2006)” - Działanie 2.7 „Pilotażowy Program Leader+”

45 Strefa ochrony ścisłej
Ochrona ścisła sposób ochrony całości lub części terenu rezerwatu przyrody lub parku narodowego polegający na nie ingerowaniu w naturalne procesy i zabezpieczeniu przed wpływami zewnętrznymi. w ochronie gatunkowej roślin, grzybów lub zwierząt status ochronny, przy którym zezwolenia na ewentualne odstępstwa od zakazów może udzielić wyłącznie Minister Środowiska. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej – Sekcja Orientacji oraz budżetu państwa w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich (2004 – 2006)” - Działanie 2.7 „Pilotażowy Program Leader+”

46 Strefa ochrony częściowej
Ochrona czynna Ochrona czynna, sposób ochrony przyrody dopuszczający wykonywanie, w razie potrzeby zabiegów ochronnych, czyli ingerowanie w naturalne procesy. Status obszaru podanego ochronie czynnej może mieć całość lub część terenu rezerwatu przyrody lub parku narodowego. Nawet na terenie poddanym ochronie czynnej nie należy jednak wykonywać żadnych działań bez wyraźnej potrzeby Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej – Sekcja Orientacji oraz budżetu państwa w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich (2004 – 2006)” - Działanie 2.7 „Pilotażowy Program Leader+”

47 Otulina Otulina to wydzielony obszar ochronny wokół chronionego przyrodniczo terenu (zazwyczaj parków narodowych i krajobrazowych), zabezpieczający go przed szkodliwym oddziaływaniem czynników zewnętrznych. Otulina może pełnić różne funkcje, związane są głównie z turystyką, bowiem na obszarze otuliny umieszczane są hotele i restauracje a także schroniska. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej – Sekcja Orientacji oraz budżetu państwa w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich (2004 – 2006)” - Działanie 2.7 „Pilotażowy Program Leader+”

48 Park Krajobrazowy W brzmieniu Ustawy o ochronie przyrody z 2004 roku: "Park krajobrazowy obejmuje obszar chroniony ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe, w celu zachowania, popularyzacji tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju." W parku krajobrazowym można kontynuować działalność gospodarczą, z pewnymi ograniczeniami, np. nie przewiduje się wznoszenia nowych obiektów budowlanych (z wyjątkiem potrzebnych miejscowej ludności). Park taki ma służyć rekreacji krajoznawczej, to znaczy turystyce niepobytowej, wypoczynkowi, a także edukacji. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej – Sekcja Orientacji oraz budżetu państwa w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich (2004 – 2006)” - Działanie 2.7 „Pilotażowy Program Leader+”

49 Obszar Chronionego Krajobrazu
Obszar chronionego krajobrazu jest formą ochrony przyrody. Obszary takie zajmują rozleglejsze tereny niż parki krajobrazowe i obejmują pełne jednostki środowiska naturalnego takie jak doliny rzeczne, kompleksy leśne, ciągi wzgórz, pola wydmowe, torfowiska. Podstawą prawną ochrony przyrody w Polsce jest Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku. Obszary chronionego krajobrazu są przeznaczone głównie na rekreację, a działalność gospodarcza podlega tylko niewielkim ograniczeniom (zakaz wznoszenia obiektów szkodliwych dla środowiska i niszczenia środowiska naturalnego). Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej – Sekcja Orientacji oraz budżetu państwa w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich (2004 – 2006)” - Działanie 2.7 „Pilotażowy Program Leader+”

50 Użytek ekologiczny Użytkami ekologicznymi są zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów, mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej - naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt, i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania." Istotnym powodem tworzenia użytków ekologicznych jest potrzeba objęcia ochroną niewielkich powierzchniowo obiektów, ale cennych pod względem przyrodniczym. Nie mogły one być objęte ochroną rezerwatową ze względu na niewielką powierzchnię i zazwyczaj mniejszą rangę ich walorów przyrodniczych. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej – Sekcja Orientacji oraz budżetu państwa w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich (2004 – 2006)” - Działanie 2.7 „Pilotażowy Program Leader+”

51 Zalety Użytków Ekologicznych
· prosta procedura ich powoływania · możliwość objęcia ochroną cennych fragmentów przyrodniczych, które nie zasługują na ochronę rezerwatową; · mogą to myć małe fragmenty terenu cenne dla lokalnej przyrody, np. oczko wodne lub zadrzewienie śródpolne; · użytki muszą być wpisane w plan zagospodarowania przestrzennego gminy; · są doskonałą formą edukacji przyrodniczej; · mogą stać się dobrą płaszczyzną do współpracy samorządów i organizacji pozarządowych jak również różnych organizacji działających na tym samym obszarze. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej – Sekcja Orientacji oraz budżetu państwa w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich (2004 – 2006)” - Działanie 2.7 „Pilotażowy Program Leader+”

52 Dokumentacja Użytku Ekologicznego
Co powinna zwierać dokumentacja użytku (czyli na co patrzyć w terenie)? · nazwa · lokalizacja · opis geologii i powierzchni · flora · fauna · zakazy (wybrane spośród ww.) oraz ewentualnie: · zalecenia · plan ochronny · perspektywy chronionych populacji roślin i zwierząt Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej – Sekcja Orientacji oraz budżetu państwa w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich (2004 – 2006)” - Działanie 2.7 „Pilotażowy Program Leader+”

53 Przykład wniosku o utworzenie Użytku Ekologicznego
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej – Sekcja Orientacji oraz budżetu państwa w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich (2004 – 2006)” - Działanie 2.7 „Pilotażowy Program Leader+”

54 Jednostki administracyjne ustanawiające poszczególne formy ochrony przyrody
Forma ochrony przyrody Jednostka ustanawiająca Jednostka sprawująca nadzór Park narodowy Rada ministrów w drodze rozporządzenia Minister ochrony środowiska i zasobów leśnych Park Krajobrazowy Wojewoda w drodze rozporządzenia Wojewoda Obszar Chronionego Krajobrazu lub Rada Gminy w drodze uchwały Wyznaczana przez ustanawiającego Obszar Chronionego Krajobrazu Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej – Sekcja Orientacji oraz budżetu państwa w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich (2004 – 2006)” - Działanie 2.7 „Pilotażowy Program Leader+”

55 Ograniczenia wynikające z ochrony przyrody i krajobrazu
W zależności od rodzaju obszaru podlegającego ochronie istnieją prawne ograniczenia określające dopuszczalne formy działalności. Ogólne warunki gospodarowania na obszarach chronionych określa ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U z dnia 30 kwietnia 2004 r.) Szczegółowe warunki działalności na obszarach chronionych określają „plany ochrony” tworzone indywidualnie dla parków narodowych, parków krajobrazowych itp. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej – Sekcja Orientacji oraz budżetu państwa w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich (2004 – 2006)” - Działanie 2.7 „Pilotażowy Program Leader+”

56 Zakazy mogące obowiązywać na terenie Parku Narodowego, które mają wpływ na jego wykorzystanie
budowy lub rozbudowy obiektów budowlanych i urządzeń technicznych, z wyjątkiem obiektów i urządzeń służących celom parku narodowego albo rezerwatu przyrody; użytkowania, niszczenia, umyślnego uszkadzania, zanieczyszczania i dokonywania zmian obiektów przyrodniczych, obszarów oraz zasobów, tworów i składników przyrody; zmiany stosunków wodnych, regulacji rzek i potoków, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody; niszczenia gleby lub zmiany przeznaczenia i użytkowania gruntów; prowadzenia działalności wytwórczej, handlowej i rolniczej, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych w planie ochrony; amatorskiego połowu ryb, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych w planie ochrony lub zadaniach ochronnych; ruchu pieszego, rowerowego, narciarskiego i jazdy konnej wierzchem, z wyjątkiem szlaków i tras narciarskich wyznaczonych przez dyrektora parku narodowego, a w rezerwacie przyrody - przez organ uznający obszar za rezerwat przyrody; Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej – Sekcja Orientacji oraz budżetu państwa w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich (2004 – 2006)” - Działanie 2.7 „Pilotażowy Program Leader+”

57 Zakazy mogące obowiązywać na terenie Parku Narodowego, które mają wpływ na jego wykorzystanie
wspinaczki, eksploracji jaskiń lub zbiorników wodnych, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych przez dyrektora parku narodowego, a w rezerwacie przyrody - przez organ uznający obszar za rezerwat przyrody; umieszczania tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych i innych znaków niezwiązanych z ochroną przyrody, udostępnianiem parku albo rezerwatu przyrody, edukacją ekologiczną, z wyjątkiem znaków drogowych i innych znaków związanych z ochroną bezpieczeństwa i porządku powszechnego; używania łodzi motorowych i innego sprzętu motorowego, uprawiania sportów wodnych i motorowych, pływania i żeglowania, z wyjątkiem akwenów lub szlaków wyznaczonych przez dyrektora parku narodowego, a w rezerwacie przyrody - przez organ uznający obszar za rezerwat przyrody; wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu; biwakowania, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej – Sekcja Orientacji oraz budżetu państwa w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich (2004 – 2006)” - Działanie 2.7 „Pilotażowy Program Leader+”

58 Zakazy mogące obowiązywać na terenie Parku Krajobrazowego, które mają wpływ na jego wykorzystanie
realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności w ramach racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej, rybackiej i łowieckiej; likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej lub zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych; wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym, przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub budową, odbudową, utrzymaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych;   Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej – Sekcja Orientacji oraz budżetu państwa w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich (2004 – 2006)” - Działanie 2.7 „Pilotażowy Program Leader+”

59 Zakazy mogące obowiązywać na terenie Parku Krajobrazowego, które mają wpływ na jego wykorzystanie
dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody lub racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej; budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem obiektów służących turystyce wodnej, gospodarce wodnej lub rybackiej; lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 200 m od krawędzi brzegów klifowych oraz w pasie technicznym brzegu morskiego; likwidowania, zasypywania i przekształcania zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów wodno-błotnych; organizowania rajdów motorowych i samochodowych; używania łodzi motorowych i innego sprzętu motorowego na otwartych zbiornikach wodnych Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej – Sekcja Orientacji oraz budżetu państwa w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich (2004 – 2006)” - Działanie 2.7 „Pilotażowy Program Leader+”

60 Intensyfikacja produkcji rolniczej a utrzymanie walorów zdrowej żywności w małych gospodarstwach
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej – Sekcja Orientacji oraz budżetu państwa w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich (2004 – 2006)” - Działanie 2.7 „Pilotażowy Program Leader+”

61 Podział rolnictwa Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej – Sekcja Orientacji oraz budżetu państwa w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich (2004 – 2006)” - Działanie 2.7 „Pilotażowy Program Leader+”

62 Rolnictwo konwencjonalne Rolnictwo ekologiczne
Porównanie rolnictwa Konwencjonalnego i Ekologicznego Rolnictwo konwencjonalne Rolnictwo ekologiczne Energia kopalin Sterowanie określonymi uprawami Eksploatacja aż do degradacji Produkcja średniej jakości biologicznej Zła jakość przechowalnicza Maksymalizacja plonów Intensywność gospodarowania i obszar nieskoordynowany z warunkami produkcji i środowiska Zalecenia specjalizacji oparte głównie na kalkulacji ekonomicznej Znaczna chemizacja – nawozy mineralne , biocydy , syntetyczne regulatory wzrostu Mechanizacja głównie w aspekcie ułatwienia sobie pracy Skażenie środowiska Jakość przypadkowa Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii Sterowanie całym gospodarstwem Programowa ochrona krajobrazu Produkcja wysokiej jakości biologicznej Dobra jakość przechowalnicza Plon optymalny Obszar gospodarstwa I agrotechnika optymalna w stosunku do środowiska Specjalizacja dopuszczalna w ramach zasady prawidłowego funkcjonowania gospodarstwa Ograniczenie lub zaniechanie chemizacji Mechanizacja dostosowana do warunków glebowych , potrzeb roślin i zwierząt Ochrona gleby i wody Produkty najwyższej jakości Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej – Sekcja Orientacji oraz budżetu państwa w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich (2004 – 2006)” - Działanie 2.7 „Pilotażowy Program Leader+”

63 Rolnictwo intensywne-uprzemysłowione
Rolnictwo konwencjonalne dąży do uzyskania z określonego areału maksymalnych zysków przy pomocy wszelkich środków i możliwie najniższym nakładem pracy. Cele te realizuje rolnictwo konwencjonalne przez intensywne nawożenie, poza obornikiem - nawozami chemicznymi, a do zwalczania chorób, szkodników i chwastów stosuje pestycydy o szerokiej skali związków. Odbywa się to kosztem zasobów biologicznych gleby (mikroorganizmów), co pociąga za sobą "konieczność" stosowania pestycydów. Pestycydy wywołują w roślinach zmiany genetyczne, które można zaobserwować nieraz do szóstej generacji. Do hodowli i pielęgnacji zwierząt stosuje się, oprócz pasz treściwych, również środki syntetyczne w postaci hormonów wzrostowych, antybiotyków i leków profilaktycznych.

64 „Zdrowa żywność” Bardziej prawidłową nazwą jest „Żywność Ekologiczna” czyli żywność produkowana metodami rolnictwa ekologicznego z dbałością o wyeliminowanie używania nawozów sztucznych i pestycydów. Producenci żywności ekologicznej mają obowiązek oznaczenia swoich produktów certyfikatami. W Polsce stosowane są certyfikaty Agrobiotest, Bioeksperta, Ekoland, Ekogwarancja PTRE, Cobico i PCBC. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej – Sekcja Orientacji oraz budżetu państwa w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich (2004 – 2006)” - Działanie 2.7 „Pilotażowy Program Leader+”

65 Rolnictwo Ekologiczne
Rolnictwo ekologiczne. Opiera się ono na ekologii, czyli nauce o funkcjonowaniu ekosystemów. Szczególne znaczenie przypisuje się tu poznaniu obiegu różnych form materii. Zużycie składników pokarmowych nie może przewyższać zdolności do ich odtwarzania. Jeżeli rolnicy nie zadbają o regenerację próchnicy, należy oczekiwać spadku żyzności gleb. Straty materii w agroekosystemach nie są związane tylko z jej zbieraniem w postaci plonu. Na przykład około 50% azotu ulatnia się z gleby, obornika czy kompostu. Dlatego też aby zbilansować składniki odżywcze roślin zależy wnosić znacznie więcej materii organicznej niż zebrano jej z pola. Ważna jest troska o to, aby uruchomiona ilość składników pokarmowych mogła być w jak największym stopniu wykorzystywana przez rośliny uprawne, mikroorganizmy lub związana przez kompleks sorpcyjny gleby. Zdolności regenerujących należy szukać w odpowiedniej strukturze pól uprawnych, łąk, zadrzewień, zbiorników wodnych itp Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej – Sekcja Orientacji oraz budżetu państwa w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich (2004 – 2006)” - Działanie 2.7 „Pilotażowy Program Leader+”

66 Rolnictwo biodynamiczne
Człowiek zajmujący się taką odmianą rolnictwa traktuje przyrodę holistycznie - całościowo i stara się jak najlepiej wykorzystać zarówno energie człowieka jak i przyrody. W gospodarstwie powinny być zarówno rośliny, jak i zwierzęta. Człowiek, gleba, rośliny i zwierzęta współdziałają ze sobą jako zintegrowane części tej samej całości. Człowiek sterujący tym gospodarstwem dąży do możliwie jak największego zamknięcia w jego ramach obrotu materii i zminimalizowania jej dopływu z zewnątrz (własne nawozy i pasze). Zaleca się jak najpełniejsze wykorzystanie energii atmosfery i kosmosu, a wiec światła, ciepła i wody oraz takich sił kosmosu jak rytmy dobowe i roczne. Trzeba więc dostosowywać terminy zabiegów agrotechnicznych, jak uprawa gleby, siew, pielęgnacja czy zbiór plonów, do położenia Ziemi względem planet i w odniesieniu do faz Księżyca. Od dawna wiemy, że wpływa to na plon poszczególnych części roślin, jak korzenie, liście, kwiaty, owoce i nasiona. Dostosowywanie zabiegów agrotechnicznych do wymienionych układów ułatwiają specjalne kalendarze zabiegów. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej – Sekcja Orientacji oraz budżetu państwa w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich (2004 – 2006)” - Działanie 2.7 „Pilotażowy Program Leader+”

67 Założenia i cele rolnictwa ekologicznego
Ekologiczne metody produkcji żywności mają zapewniać ochronę zdrowia społeczeństwa i środowiska i stanowić system zrównoważony pod względem: ekologicznym - nie obciąża środowiska w stopniu większym niż naturalne ekosystemy; ekonomicznym - jest w dużym stopniu niezależny od nakładów zewnętrznych; społecznym - umożliwia zachowanie oraz rozwój wsi i rolnictwa Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej – Sekcja Orientacji oraz budżetu państwa w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich (2004 – 2006)” - Działanie 2.7 „Pilotażowy Program Leader+”

68 Przebieg procesu certyfikacji wg. AGRO BIO TEST
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej – Sekcja Orientacji oraz budżetu państwa w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich (2004 – 2006)” - Działanie 2.7 „Pilotażowy Program Leader+”

69 Przebieg procesu certyfikacji wg. AGRO BIO TEST
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej – Sekcja Orientacji oraz budżetu państwa w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich (2004 – 2006)” - Działanie 2.7 „Pilotażowy Program Leader+”

70 Przebieg procesu certyfikacji wg. AGRO BIO TEST
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej – Sekcja Orientacji oraz budżetu państwa w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich (2004 – 2006)” - Działanie 2.7 „Pilotażowy Program Leader+”

71 Przebieg procesu certyfikacji wg. AGRO BIO TEST
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej – Sekcja Orientacji oraz budżetu państwa w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich (2004 – 2006)” - Działanie 2.7 „Pilotażowy Program Leader+”

72 Adresy firm certyfikujących
AGRO BIO TEST - certyfikacja w rolnictwie ekologicznym  ul. Nowoursynowska 166, WARSZAWA tel/fax: (22) Pl. Kardynała Wyszyńskiego 37, JELENIA GÓRA tel/fax: (75) strona www: BIOEKSPERT s.c.  ul. Grójecka 109, WARSZAWA tel/fax: (0-24) , , , ,    COBICO  ul. Lekarska 1, KRAKÓW tel/fax: (0-12) , , strona www: Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej – Sekcja Orientacji oraz budżetu państwa w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich (2004 – 2006)” - Działanie 2.7 „Pilotażowy Program Leader+”

73 Adresy firm certyfikujących
Jednostka Certyfikacji Produkcji Ekologicznej PNG Sp. z o.o. w Zajączkowie   Piekoszów EKOGWARANCJA - PTRE EKOGWARANCJA PTRE Sp. z o.o Lublin, ul. Irysowa 12/2 tel. (081) fax (081) Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej – Sekcja Orientacji oraz budżetu państwa w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich (2004 – 2006)” - Działanie 2.7 „Pilotażowy Program Leader+”

74 Rolnictwo zintegrowane
Rolnictwo zintegrowane. Ten kierunek gospodarowania należałoby przewidywać jako dominujący w Polsce w niezbyt odległej przyszłości. Jest to rolnictwo maksymalizujące produkcję, stosujące precyzyjną agrotechnikę, przy ograniczaniu skażeń produktów i środowiska. Metodami integrowanymi osiągać można plony zbóż nawet powyżej 10 t/ha, dużą wydajność mleka rzędu 7-8 tys. l od jednej krowy rocznie. Stosowane są tu nawozy mineralne, w tym syntetyczne, także pestycydy, ale w sposób kontrolowany, przy subtelnym programowaniu agrotechniki Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej – Sekcja Orientacji oraz budżetu państwa w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich (2004 – 2006)” - Działanie 2.7 „Pilotażowy Program Leader+”

75 Zasady planowania przestrzennego w obszarze metropolitalnym- próba unifikacji kryteriów planistycznych Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej – Sekcja Orientacji oraz budżetu państwa w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich (2004 – 2006)” - Działanie 2.7 „Pilotażowy Program Leader+”

76 Podstawy prawne planowania przestrzennego
USTAWA O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. z dnia 10 maja 2003 r.) Ustawa określa: 1) zasady kształtowania polityki przestrzennej przez jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej, 2) zakres i sposoby postępowania w sprawach przeznaczania terenów na określone cele oraz ustalania zasad ich zagospodarowania i zabudowy - przyjmując ład przestrzenny i zrównoważony rozwój za podstawę tych działań. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej – Sekcja Orientacji oraz budżetu państwa w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich (2004 – 2006)” - Działanie 2.7 „Pilotażowy Program Leader+”

77 Główne aspekty uwzględniane w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury; walory architektoniczne i krajobrazowe; wymagania ochrony środowiska, w tym gospodarowania wodami i ochrony gruntów rolnych i leśnych; wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także potrzeby osób niepełnosprawnych; walory ekonomiczne przestrzeni; prawo własności; potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa; potrzeby interesu publicznego. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej – Sekcja Orientacji oraz budżetu państwa w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich (2004 – 2006)” - Działanie 2.7 „Pilotażowy Program Leader+”

78 Obszar metropolitalny
"obszar metropolitalny" - obszar wielkiego miasta oraz powiązanego z nim funkcjonalnie bezpośredniego otoczenia, ustalony w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej – Sekcja Orientacji oraz budżetu państwa w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich (2004 – 2006)” - Działanie 2.7 „Pilotażowy Program Leader+”

79 Kryteria planistyczne przy planowaniu obszarów metropolitalnych
Ponieważ Plan Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru Metropolitalnego stanowi część planu zagospodarowania przestrzennego województwa winien ze względów formalnych obejmować wszystkie elementy zawarte w art. 39 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Ze względu jednak na większy poziom jego uszczegółowienia oraz oczekiwane praktyczne efekty dla koordynacji realizacji polityki przestrzennej gmin wskazuje się na szczególne uwzględnienie takich elementów jak: Rozmieszczenie inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, a w szczególności obiektów infrastruktury społecznej, technicznej, transportu, turystyki, oraz gospodarki wodnej. Obszary problemowe wraz z zasadami ich zagospodarowania. Obszary wsparcia. Obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi. System obszarów chronionych w tym obszary ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, ochrony uzdrowisk oraz dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. A ponadto: Podstawowe elementy sieci osadniczej w obszarze metropolitalnym i ich powiązania komunikacyjne, infrastrukturalne. Granice terenów zamkniętych i stref ochronnych. Obszary występowania udokumentowanych złóż kopalin Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej – Sekcja Orientacji oraz budżetu państwa w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich (2004 – 2006)” - Działanie 2.7 „Pilotażowy Program Leader+”

80 Krakowski obszar metropolitalny (KOM)
Krakowski Obszar Metropolitalny stanowi swoisty region funkcjonalny, obejmujący wielkie miasto, czyli metropolię Kraków wraz z sąsiadującym zespołem jednostek osadniczych, powiązanych z metropolią różnymi związkami interakcyjnymi. Spełnieniem ogólnej zasady ustalonej dla polskich metropolii jest obszar obejmujący miasto Kraków z krakowskim powiatem ziemskim oraz sąsiadującymi z nim powiatami, Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej – Sekcja Orientacji oraz budżetu państwa w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich (2004 – 2006)” - Działanie 2.7 „Pilotażowy Program Leader+”

81 Zasięg terytorialny KOM
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej – Sekcja Orientacji oraz budżetu państwa w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich (2004 – 2006)” - Działanie 2.7 „Pilotażowy Program Leader+”

82 Struktura KOM Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej – Sekcja Orientacji oraz budżetu państwa w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich (2004 – 2006)” - Działanie 2.7 „Pilotażowy Program Leader+”

83 Zadania Krakowskiego obszaru Metropolitalnego
planowanie strategii rozwoju i zagospodarowania przestrzennego obszaru; opracowywanie programów rozwojowych i inwestycyjnych służących pozyskiwaniu środków unijnych dla ich realizacji, na rzecz zrównoważonego rozwoju obszaru; wspomaganie przedsięwzięć publicznych, zwłaszcza o charakterze infrastrukturalnym mających znaczenie dla całego obszaru lub jego części, w tym w szczególności inicjowanie i rozwijanie współpracy międzygminnej na rzecz realizacji tych przedsięwzięć; wspomaganie gmin dla wyrównywania dysproporcji w zakresie zaspokajania potrzeb lokalnych wspólnot samorządowych; Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej – Sekcja Orientacji oraz budżetu państwa w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich (2004 – 2006)” - Działanie 2.7 „Pilotażowy Program Leader+”

84 Zadania Krakowskiego obszaru Metropolitalnego
identyfikacja ograniczanie i minimalizacja ujawniających się konfliktów przestrzennych, społecznych i ekonomicznych na terenie obszaru poprzez aktywne uczestnictwo w mediacjach pomiędzy stronami konfliktów; konsultowanie i optymalizacja decyzji lokalizacyjnych uwzględniających kryteria ilościowe i jakościowe projektowanych przedsięwzięć inwestycyjnych; monitorowanie zmian i procesów przestrzennych, społeczno-ekonomicznych i gospodarczych służące usprawnianiu zarządzania na jego obszarze. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej – Sekcja Orientacji oraz budżetu państwa w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich (2004 – 2006)” - Działanie 2.7 „Pilotażowy Program Leader+”


Pobierz ppt "Program LEADER+ Spotkania szkoleniowo informacyjne Korona Północnego Krakowa – Nowe wyzwanie rozwojowe gmin wiejskich w obszarze metropolitalnym Projekt."

Podobne prezentacje


Reklamy Google