Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Doświadczenia i plany Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie wsparcia obszaru Ekonomii Społecznej w Regionalnym.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Doświadczenia i plany Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie wsparcia obszaru Ekonomii Społecznej w Regionalnym."— Zapis prezentacji:

1 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Doświadczenia i plany Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie wsparcia obszaru Ekonomii Społecznej w Regionalnym Programie Operacyjnym 2014-2020 Mielno, dnia 25 listopada 2013 r.

2 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013

3 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Projekty konkursowe realizowane w ramach Priorytetu VII PO KL w województwie zachodniopomorskim w obszarze ekonomii społecznej

4 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

5 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Dopuszczalne typy projektów: 1.Wsparcie dla tworzenia i działalności podmiotów integracji społecznej, w tym: centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej (których podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza) z wyjątkiem warsztatów terapii zajęciowej. 2.Działania prowadzące do poszukiwania i testowania długookresowych źródeł finansowania utworzonych aktywnych form integracji społecznej, wymienionych w typie operacji nr 1. 3.Kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych. 4.Staże, subsydiowane zatrudnienie i zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy. 5.Poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne lub zawodowe, prowadzące do integracji społecznej i zawodowej. 6.Rozwój nowych form i metod wsparcia indywidualnego i środowiskowego na rzecz integracji zawodowej i społecznej (w tym np. środowiskowej pracy socjalnej, centrów aktywizacji lokalnej, animacji lokalnej, streetworkingu, coachingu, treningu pracy). 7.Rozwój usług społecznych przezwyciężających indywidualne bariery w integracji społecznej w tym w powrocie na rynek pracy. 8.Rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy. 9.Wsparcie tworzenia i działalności środowiskowych instytucji aktywizujących osoby niepełnosprawne w tym zaburzone psychicznie. 10.Promocja i wsparcie wolontariatu, w zakresie integracji osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. 11.Wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania pozaszkolnych form integracji społecznej młodzieży (świetlice środowiskowe w tym z programem socjoterapeutycznym, kluby środowiskowe) połączonych z realizacją działań w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej.

6 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Liczba podmiotów ekonomii społecznej, którym udzielono wsparcia w projektach z Poddziałania 7.2.1 PodmiotUzyskały wparcieW tym nowo utworzone KIS52 CIS90 ZAZ42 Źródło: "Ewaluacja projektów dotyczących wsparcia ekonomii społecznej, 2012 r.

7 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie REJESTR CENTRÓW INTEGRACJI SPOŁECZNEJ LPNAZWA I ADRES INSTUTUCJI TWORZĄCEJ CIS NAZWA I ADRES SIEDZIBY CISRODZAJ PLANOWANEJ DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ, WYTWÓRCZEJ LUB USŁUGOWEJ 1Caritas Archidiecezji Szczecińsko- Kamieńskiej Szczecin Centrum Integracji Społecznej w Stargardzie Szczecińskim - grupy opiekunów - grupy budowlano-porządkowe - grupa rękodzieła 2Stowarzyszenie Pomocy Przytulisko Białogard Centrum Integracji Społecznej w Białogardzie - grupy pomocy kuchennej - grupy drogowo-porządkowe - pomoc biurowa, goniec - grupa montersko-gospodarcza - grupa opiekunek osób starszych - pomoc opiekunki dziecięcej - grupa ogólnobudowlana 3Stowarzyszenie Współistnienie Łobez Centrum Integracji Społecznej Od Nowa - grupa remontowo-budowlana - grupa krawiecka - grupa pielęgnacji i konserwacji terenów zielonych - grupa remontowo-porządkowo-budowlana - grupa rękodzielniczo-artystyczna - grupa opiekunek - grupa sprzątająca (porządkowa) - grupa gastronomiczna 4Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego-Szczecińskie Centrum Przedsiębiorczości Szczecin Centrum Integracji Społecznej w Szczecinie - prowadzenie tanich stołówek - prowadzenie pralni i prac porządkowych - prowadzenie prostych prac remontowych

8 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie REJESTR CENTRÓW INTEGRACJI SPOŁECZNEJ LPNAZWA I ADRES INSTUTUCJI TWORZĄCEJ CIS NAZWA I ADRES SIEDZIBY CIS RODZAJ PLANOWANEJ DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ, WYTWÓRCZEJ LUB USŁUGOWEJ 5Stowarzyszenie SOS dla Rodziny Szczecin Centrum Integracji Społecznej SOS w Szczecinie -usługi ogólnobudowlano- porządkowe - usługi ogrodniczo-porządkowe - usługi gastronomiczno-hotelarskie - grupa opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych - usługi w zakresie obsługi pojazdów samochodowych 6Fundacja Rozwój-Integracja Gryfice Centrum Integracji Społecznej w Rogozinie - usługi remontowo-porządkowe - usługi krawieckie - obsługa spotkań i szkoleń - opieka nad osobą zależną - prace wykończeniowe przy produkcji opakowań kartonowych 7Stowarzyszenie na Rzecz Inicjatyw Społecznych Kariatyda Sławoborze Centrum Integracji Społecznej Sławoborze - pracownia krawiecka - grupa remontowo-budowlano-porządkowa - grupa opiekunów osób starszych - grupa gastronomiczna 8Bank Żywności Szczecin Centrum Integracji Społecznej Nowe Czarnowo Gryfino - usługi w sektorze przetwórstwa rolno-spożywczego - grupa budowlana - grupa gastronomiczna 9Stowarzyszenie Semafor Złocieniec Międzygminne Centrum Integracji Społecznej Kalisz Pomorski - grupa remontowo - budowlana - grupa ogrodniczo - porządkowa - grupa rękodzielniczo - poligraficzna - grupa krawiecko - gastronomiczna Źródło: Rejestr prowadzony przez Wojewodę Zachodniopomorskiego

9 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie REJESTR KLUBÓW INTEGRACJI SPOŁECZNEJ LPNAZWA I ADRES INSTUTUCJI TWORZĄCEJ KISADRES SIEDZIBY KISNAZWA KIS 1Gmina Miasto Koszalin Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Koszalinie ul. Morska 43 75-215 Koszalin Klub Integracji Społecznej 2Stowarzyszenie Współistnienie w Reskuul. Bema 27 73-150 Łobez Klub Integracji Społecznej 3Fundacja Pod Aniołem w Dobrzanachul. Staszica 56 73-130 Dobrzany Klub Integracji Społecznej Pod Aniołem 4Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinkuul. Wiejska 4 78-400 Szczecinek Klub Integracji Społecznej 5Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielnie - Unieściuul. 6-go Marca 35 76-032 Mielno - Unieście Klub Integracji Społecznej 6Urząd Miejski w Bobolicachul. Jedności Narodowej 13 76-020 Bobolice Klub Integracji Społecznej "Skrzydła" 7Ośrodek Pomocy Społecznej w Brojcachul. Długa 48 72-304 Brojce Klub Integracji Społecznej w Brojcach 8Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałczuul. Nowomiejska 4 78-600 Wałcz Klub Integracji Społecznej w Wałczu 9Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinieal. Papieża Jana Pawła II 42 Szczecin Klub Integracji Społecznej 10Miejsko - gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pełczycach ul. Ogrodowa 11 b 73-260 Pełczyce Klub Integracji Społecznej w Pełczycach 11Gmina Recz Miejsko - gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Reczu ul. Ratuszowa 7 73-210 Recz Klub Integracji Społecznej w Reczu

10 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Dobre praktyki w zakresie wykorzystania funduszy EFS i EFRR Międzygminny Zakład Aktywności Zawodowej w Dobrej

11 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Realizacja inwestycji Źródła finansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego: 13 746 495 zł; Program Operacyjny Kapitał Ludzki: 2 153 273,50 zł; Wsparcie samorządów: Miasto Szczecin (1 mln), Nowe Warpno (1 mln), Police (263 852 zł); Środki własne Stowarzyszenia: 241 839 zł. Inwestycja: 3 ha przekazane przez Gminę Dobra Szczecińska; największy w Polsce zakład aktywności zawodowej; zatrudnienie znajdzie 127 osób niepełnosprawnych o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego dofinansuje w 2013 roku zakup środków transportu ze środków PFRON i przejmie finansowanie jego działalności, które koncentrować się będzie wokół siedmiu działów: montażu i demontażu (2 działy) m.in. sprzętu komputerowego, pralni, kuchni, stolarni, obróbce drewna, gospodarstwa domowego i ogrodnictwa z pielęgnacją terenów zielonych.

12 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej

13 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Dopuszczalne typy projektów: 1.Wsparcie dla utworzenia i/lub funkcjonowania (w tym wzmocnienia potencjału) instytucji otoczenia sektora ekonomii społecznej, zapewniających w ramach projektu w sposób komplementarny i łączny (1): dostęp do usług prawnych, księgowych, marketingowych doradztwa (indywidualnego i grupowego, m.in. w postaci punktów lub centrów doradztwa, inkubatorów społecznej przedsiębiorczości tworzących wspólną infrastrukturę rozwoju) szkoleń umożliwiających uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i/lub prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej usług wspierających rozwój partnerstwa lokalnego na rzecz ekonomii społecznej (m.in. poprzez budowę sieci współpracy lokalnych podmiotów w celu wspierania rozwoju podmiotów ekonomii społecznej) promocji ekonomii społecznej i zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej 2.Wsparcie dla osób fizycznych zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółdzielni socjalnej poprzez zastosowanie w ramach projektu co najmniej dwóch z następujących instrumentów: doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i/lub prowadzenia spółdzielni socjalnej; przyznanie środków finansowych na założenie i/lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej – o ile wszyscy członkowie są osobami, które rozpoczęły prowadzenie działalności lub przystąpiły do spółdzielni socjalnej w wyniku uczestnictwa w projekcie, do wysokości 20 tys. na osobę (członka);

14 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie wsparcie pomostowe udzielane w okresie do 6 / do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie do wysokości minimalnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień wypłacenia środków finansowych na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej połączone z doradztwem oraz pomocą w efektywnym wykorzystaniu przyznanych środków – wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność lub przystąpiły do spółdzielni w ramach danego projektu (Podstawowe wsparcie pomostowe przyznawane jest na wniosek uczestnika projektu składany do beneficjenta oraz wypłacane przez okres do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego. W uzasadnionych przypadkach oraz na wniosek uczestnika projektu składany do beneficjenta dopuszczalne jest przedłużenie wypłaty wsparcia pomostowego do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego. Beneficjent może w uzasadnionych przypadkach wyrazić zgodę na pokrycie wydatków ponoszonych przez uczestnika projektu w okresie od dnia rejestracji działalności do dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego). 3.Wsparcie dla osób prawnych wymienionych w art. 4 ust. 2 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 94, poz. 651 z późn. zm.) poprzez zastosowanie w ramach projektu co najmniej dwóch z poniższych instrumentów: –doradztwo (indywidualne i grupowe) dla kadr oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy; i umiejętności potrzebnych do założenia i/lub prowadzenia spółdzielni socjalnej; –przyznanie środków finansowych na założenie i/lub przystąpienie osoby fizycznej do spółdzielni socjalnej do wysokości 20 tys. zł na każdą osobę fizyczną przystępującą i/lub nowozatrudnioną w spółdzielni socjalnej zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych – wyłącznie dla osób, które uczestniczyły w projekcie.

15 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie –wsparcie pomostowe w okresie do 6 / do 12 miesięcy od momentu przystąpienia i/lub zatrudnienia w spółdzielni socjalnej każdej z osób zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego, (na każdą z osób zatrudnionych w spółdzielni zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych), połączone z doradztwem - wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność lub przystąpiły do spółdzielni w ramach danego projektu (Podstawowe wsparcie pomostowe przyznawane jest na wniosek uczestnika projektu składany do beneficjenta oraz wypłacane przez okres do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego. W uzasadnionych przypadkach oraz na wniosek uczestnika projektu składany do beneficjenta dopuszczalne jest przedłużenie wypłaty wsparcia pomostowego do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego. Beneficjent może w uzasadnionych przypadkach wyrazić zgodę na pokrycie wydatków ponoszonych przez uczestnika projektu w okresie od dnia rejestracji działalności do dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego). 4.Działania prowadzące do poszukiwania i testowania długookresowych źródeł finansowania instytucji otocznia sektora ekonomii społecznej oraz spółdzielni socjalnych, o których mowa w typie operacji nr 1 i 2.

16 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wsparcie ekonomii społecznej – konkurs zamknięty 2012 r. W ramach Poddziałania 7.2.2 wyodrębniono 4 regiony planowane do objęcia wsparciem; Region szczeciński; Region koszaliński; Region stargardzki; Region szczecinecki.

17 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Dostępną alokację podzielono na podstawie algorytmu, którego podstawą podziału były następujące zmienne: – Liczba mieszkańców gminy wg GUS ludność; – Liczba osób (w danej gminie) w rodzinach korzystających z pomocy społecznej z tytułu bezrobocia. Alokacja na konkurs została podzielona i wyodrębniona dla każdego regionu w następujący sposób: Kwota alokacji na realizację projektu w regionie szczecińskim (obejmującym następujące powiaty: gryficki, kamieński, goleniowski, policki, Miasto Świnoujście, Miasto Szczecin) wynosi 3.100.000 zł. Kwota alokacji na realizację projektu w regionie koszalińskim (obejmującym następujące powiaty: sławieński, koszaliński, białogardzki, kołobrzeski, Miasto Koszalin) wynosi 2.100.000 zł. Kwota alokacji na realizację projektu w regionie stargardzkim (obejmującym następujące powiaty: stargardzki, choszczeński, pyrzycki, myśliborski, gryfiński) wynosi 2.600.000 zł. Kwota alokacji na realizację projektu w regionie szczecineckim (obejmującym następujące powiaty: szczecinecki, wałecki, drawski, świdwiński, łobeski) wynosi 2.800.000 zł.

18 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie 4 Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej - PODZIAŁ NA REGIONY

19 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Rola i funkcja Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej: kluczowa instytucja otoczenia podmiotów ekonomii społecznej – trwały element wsparcia; świadczenie usług prawnych, księgowych, marketingowych; prowadzenie doradztwa; prowadzenie szkoleń z zakresu m.in. zakładania i prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej; wspieranie osób fizycznych i prawnych zamierzających założyć spółdzielnię socjalną – doradztwo i szkolenia, przyznanie środków finansowych, wsparcie pomostowe; pomoc w poszukiwaniu i testowaniu długookresowych źródeł finansowania instytucji otoczenia sektora ekonomii społecznej oraz spółdzielni socjalnych; realizowanie usług wspierających rozwój partnerstwa lokalnego; promocja ekonomii społecznej i zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej; główne ogniwo w tworzonym systemie wsparcia ekonomii społecznej; łącznik między CES w tym krajowym a PES działającymi na danym obszarze.

20 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Postęp rzeczowy realizowanych w latach 2008-2013 projektów

21 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Stopień realizacji wskaźników w ramach Priorytetu VII

22 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

23 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie www.wzp.p l Typy projektów: 1.Tworzenie regionalnych i lokalnych partnerstw na rzecz rozwoju ekonomii społecznej, zwiększające dostępność do usług doradczych na rzecz podmiotów ekonomii społecznej. Grupy docelowe: - osoby fizyczne w zakresie doradztwa i szkoleń umożliwiających uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i/lub prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej; - podmioty o których mowa w art. 4 ust 2 pkt. 2 i 3 ustawy o spółdzielniach socjalnych w zakresie doradztwa i szkoleń umożliwiających uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i/lub prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej, w tym w formie spółdzielni socjalnej; PI 9.8: wspieranie gospodarki społecznej i przedsiębiorstw społecznych OP 8 ROZWÓJ SPOŁECZNY

24 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie www.wzp.p l PI 9.8: wspieranie gospodarki społecznej i przedsiębiorstw społecznych OP 8 ROZWÓJ SPOŁECZNY Grupy docelowe c.d.: - podmioty ekonomii społecznej; - instytucje rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej w obszarze promocji ekonomii społecznej i zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej oraz rozwoju partnerstwa; - jednostki samorządu terytorialnego, przedstawiciele lokalnych przedsiębiorstw i mediów w zakresie promocji ekonomii społecznej i zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej oraz rozwoju partnerstwa. Typy beneficjentów: wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych. Tryb wyboru projektów: tryb pozakonkursowy – projekty systemowe.

25 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie www.wzp.p l Typy projektów: 2.Wsparcie dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym za pośrednictwem podmiotów ekonomii społecznej o charakterze integracyjnych (np. CIS). Grupy docelowe: - osoby niezatrudnione lub zatrudnione, w wieku aktywności zawodowej (15 - 64 lata), zagrożone wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego powodu spośród wskazanych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593 z późn. zm.); - otoczenie osób wykluczonych społecznie (w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wsparcia osób wykluczonych społecznie objętych wsparciem w ramach projektu, w tym również w zakresie równoległej aktywizacji zawodowej i społecznej osób pełniących obowiązki opiekuńcze); PI 9.8: wspieranie gospodarki społecznej i przedsiębiorstw społecznych OP 8 ROZWÓJ SPOŁECZNY

26 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie www.wzp.p l PI 9.8: wspieranie gospodarki społecznej i przedsiębiorstw społecznych OP 8 ROZWÓJ SPOŁECZNY Typy beneficjentów: wszystkie podmioty, w tym PFRON i Centralny Zarząd Służby Więziennej – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). Tryb wyboru projektów: tryb konkursowy.

27 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie www.wzp.p l Typy projektów: 3. Tworzenie miejsc pracy w sektorze przedsiębiorczości społecznej poprzez m.in. wsparcie tworzenia przedsiębiorstw społecznych. Grupy docelowe: - osoby fizyczne w zakresie doradztwa i szkoleń umożliwiających uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i/lub prowadzenia spółdzielni socjalnej; - osoby, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz inne osoby fizyczne, o ile są osobami niezatrudnionymi wykluczonymi społecznie lub narażonymi na wykluczenie społeczne z co najmniej jednego z powodów, o których mowa w art. 7 ustawy o pomocy społecznej; - podmioty o których mowa w art. 4 ust 2 pkt 2 i 3 ustawy o spółdzielniach socjalnych; - spółdzielnie socjalne. PI 9.8: wspieranie gospodarki społecznej i przedsiębiorstw społecznych OP 8 ROZWÓJ SPOŁECZNY

28 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie www.wzp.p l PI 9.8: wspieranie gospodarki społecznej i przedsiębiorstw społecznych OP 8 ROZWÓJ SPOŁECZNY Typy beneficjentów: wszystkie podmioty, w tym PFRON i Centralny Zarząd Służby Więziennej – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). Tryb wyboru projektów: tryb konkursowy. Alokacja na Priorytet inwestycyjny: PI 9.8: wspieranie gospodarki społecznej i przedsiębiorstw społecznych EFS17 500 000 euro

29 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie www.wzp.p l programowanie@wup.pl

30 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Doświadczenia i plany Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie wsparcia obszaru Ekonomii Społecznej w Regionalnym."

Podobne prezentacje


Reklamy Google