Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Moja szkoła -mój zawód.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Moja szkoła -mój zawód."— Zapis prezentacji:

1 Moja szkoła -mój zawód

2 I. Szkolne zasady rekrutacji

3 1. Zasady opracowane przez Opolskiego Kuratora Oświaty -Terminarz
Przyjmowanie zgłoszeń do szkół, w których przeprowadzone będzie dodatkowe postępowanie kwalifikacyjne. 22 marca kwietnia 2. Dodatkowe postępowanie kwalifikacyjne. kwietnia 3. Składanie podań przez kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych. 24maja-8czerwca 4. Możliwość zmiany decyzji kandydata o wyborze i przeniesieniu podania do innej szkoły. czerwca

4 Terminarz 5. Składanie przez kandydatów do wybranej szkoły kopii świadectwa ukończenia szkoły, kopii zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego oraz innych wymaganych dokumentów. 25- 29 czerwca 6. Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do szkół ponadgimnazjalnych. 1 lipca 7. Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole oraz dostarczenie oryginałów dokumentów. 1-5 lipca 8. Ogłoszenie list uczniów przyjętych do poszczególnych szkół i podanie informacji o wolnych miejscach. 6 lipca

5 Terminarz 9. do 8 lipca 10. 11. 5 lipca do 12. 13.
Przeprowadzenie rekrutacji uzupełniającej. Uczniowie, którzy nie zostali przyjęci do żadnej szkoły mogą składać podania do szkoły dysponującej wolnymi miejscami. do 8 lipca 10. Ogłoszenie list uczniów przyjętych w wyniku rekrutacji uzupełniającej. 9 lipca 11. Składanie podań przez kandydatów do szkół policealnych oraz wszystkich typów szkół dla dorosłych. 5 lipca do 13 sierpnia 12. Rekrutacja dodatkowa. 23 -27 sierpnia 13. Ostateczne ogłoszenie list uczniów przyjętych do oddziałów klasy pierwszej szkół wszystkich typów. 31 sierpnia

6 Sposób przeliczania punktów
W trakcie rekrutacji kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych należy przyjąć następujący sposób przeliczania punktów. Oceny z języka polskiego i 3 wybranych przez szkołę obowiązkowych zajęć edukacyjnych: Język polski: Każdy z trzech wybranych przedmiotów : Celujący pkt pkt Bardzo dobry pkt pkt Dobry pkt pkt Dostateczny pkt pkt Dopuszczający 4 pkt pkt

7 Sposób przeliczania punktów
1. Inne osiągnięcia umieszczone na świadectwie gimnazjalnym, kandydat może uzyskać maksymalnie 25 pkt podzielonych według następujących zasad: ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem pkt 2. Udział w konkursach na szczeblu wojewódzkim pkt na szczeblu ponadwojewódzkim pkt 3. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów zawartych w statucie szkoły.

8 Sposób przeliczania punktów
4. Osiągnięcia sportowe lub artystyczne: na szczeblu powiatowym (miejsce od I do III) pkt na szczeblu wojewódzkim (miejsca od I do III) pkt na szczeblu ponadwojewódzkim (miejsca od I do VI) pkt 5. Dodatkowe osiągnięcia takie jak: wzorowa ocena z zachowania pkt udział w zajęciach kulturalno – artystycznych pkt uznana praca w samorządzie szkolnym pkt stała udokumentowana działalność na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu – aktywna współpraca z domem dziecka, hospicjum, schroniskiem dla zwierząt, organizacjami charytatywnymi itp pkt

9 Przy przyjmowaniu do szkół, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, pierwszeństwo mają: Sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych. Kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki. Kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno -pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

10 Przyjmowanie podań kandydatów do szkół
1. Kandydat w trakcie rekrutacji może równocześnie składać dokumenty do nie więcej niż trzech szkół ponadgimnazjalnych. 2. Kandydat składający dokumenty do wybranej szkoły posługuje się kopiami świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego, poświadczonymi przez dyrektora gimnazjum, które ukończył. 3.Każda szkoła, do której wpłynęły dokumenty kandydata, nanosi pieczęć na pierwszej stronie podania. 4.Kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej składa podanie od 24 maja do 8 czerwca.

11 Przyjmowanie podań do wybranych szkół
5. Kandydat może dokonać zmiany decyzji o wyborze i przenieść podanie do innej szkoły w terminie od 14 do 16 czerwca. 6. W terminie od 25 do 29 czerwca kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej do podania o przyjęcie dołącza: Kopię świadectwa ukończenia szkoły oraz kopię zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego poświadczone przez dyrektora gimnazjum (najpóźniej w terminie 2 dni od daty otrzymania), Kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

12 Przyjmowanie podań do wybranych szkół
Ponadto: Kandydaci – laureaci lub finaliści konkursów przedmiotowych dołączają zaświadczenia wydane przez Kuratora Oświaty, Kandydaci do klas sportowych i szkół mistrzostwa sportowego dołączają opinie trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia sportowe, opinię lekarza, zaświadczenie lekarskie potwierdzające b. dobry stan zdrowia, wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie sportowej lub innego uprawnionego lekarza oraz pisemną zgodę rodziców (opiekunów prawnych), Kandydaci do klas specjalnych i integracyjnych dołączają skierowanie wydane przez organ prowadzący.

13 1.Przyjęcia do wybranych szkół
I LO Brzeg (75 punktów) profil matematyczno – fizyczny (punkty - matematyka, fizyka, chemia), profil społeczno – prawny (punkty - historia, WOS, geografia), profil biologiczno – chemiczny (punkty - biologia, chemia, fizyka), profil humanistyczny (punkty - język polski, angielski, historia), profil politechniczny (punkty - matematyka, fizyka, plastyka), profil matematyczno- językowy (punkty - matematyka, geografia, język angielski).

14 Przyjęcia do wybranych szkół
II LO Brzeg (maksymalnie 75 pkt) profil matematyczno – fizyczny z elementami grafiki komputerowej (punkty - język obcy, matematyka, informatyka), profil humanistyczno – prawny (punkty - język obcy, historia, WOS), profil językowy (punkty - język obcy, geografia, informatyka), profil medyczny (punkty - język obcy, biologia, chemia). profil językowo – maklerski (punkty język obcy, geografia, informatyka)

15 Przyjęcia do wybranych szkół
LO Grodków profil matematyczno – informatyczno – sportowy , z rozszerzoną matematyką, fizyką, informatyką oraz grupa sportowa (punkty z matematyki, fizyki lub W - F, informatyki), profil biologiczno – chemiczno – sportowy, z rozszerzoną biologią, fizyką i chemią, (punkty z biologii, geografii, chemii lub W -F), profil językowy, rozszerzone dwa języki, (punkty z języka obcego, WOS, geografii) profil dziennikarsko – prawny, z rozszerzoną historią, WOS, językiem polskim, (punkty z historii, WOS, geografii).

16 Przyjęcia do wybranych szkół
ZSE (Zespół Szkół Ekonomicznych) Brzeg Technik ekonomista, handlowiec ( punkty z matematyki, języka obcego, geografii), Technik logistyk (punkty z matematyki, języka obcego, informatyki), Technik organizacji reklamy (punkty z matematyki, j. obcego, informatyki). Zasadnicza szkoła zawodowa – murarz, sprzedawca, kucharz małej gastronomii, mechanik pojazdów samochodowych, wielozawodowe. ZSB (Zespół Szkół Budowlanych) Brzeg Technik logistyk, technik budownictwa, technik pojazdów samochodowych, technik rzemiosł artystycznych (sztukatorstwa i kamieniarstwa) - ( punkty z języka obcego, matematyki, informatyki).

17 Przyjęcia do wybranych szkół
ZSZ (Zespół Szkół Zawodowych) Brzeg Technik elektryk ( punkty- matematyka, fizyka, chemia, informatyka), Technik mechanik (punkty- matematyka, fizyka, chemia, informatyka), Technik handlowiec (punkty- matematyka, geografia, biologia, chemia), Technik informatyk (punkty- matematyka, fizyka, chemia, informatyka), Technik technologii żywności (punkty- matematyka, geografia, biologia, chemia), Technik hotelarstwa (matematyka, geografia, biologia, chemia) Technik spedytor (punkty- matematyka, geografia, biologia, chemia), Technik obsługi turystycznej (matematyka, geografia, biologia, chemia).

18 Przyjęcia do wybranych szkół
ZSR (Zespół Szkół Rolniczych) Grodków Technik – Mechanik Pojazdów Samochodowych Technik Ekonomista- Finanse i Rachunkowość Technik Agrobiznesu- Gospodarka Żywnościowa Technik informatyk Technik Mechanizacji Rolnictwa Zasadnicza Szkoła Zawodowa- mechanik poj. samochodowych, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych (Punkty: 1. matematyka, informatyka, geografia 2. język obcy, biologia, historia)

19 3. Profile i nachylenia w celu dalszego studiowania

20 Profile i nachylenia w celu dalszego studiowania

21 Profile i nachylenia w celu dalszego studiowania

22 Profile i nachylenia w celu dalszego studiowania

23 Profile i nachylenia w celu dalszego studiowania

24 II. Zawody, które dają możliwości zatrudnienia
1.Umysły ścisłe na topie. Analitycy przewidują, że jeżeli polska będzie rozwijała się tak szybko jak kraje Unii w latach 80., to w najbliższej przyszłości profesjonaliści z branży komputerowej mogą spać spokojnie. Największe szanse na znalezienie pracy będą mieli informatycy specjaliści, np. Grafik komputerowy Programista Projektant stron internetowych Analityk systemów komputerowych

25 Umysły ścisłe na topie Najlepiej, jeżeli oprócz informatyki skończą jeszcze jakiś dodatkowy kierunek. Łowcy talentu narzekają, że kiedy szukają do pracy informatyków, najtrudniej jest znaleźć takich, którzy są komunikatywni i potrafią pracować w zespole. Dlatego ukończenie kierunku humanistycznego jest rozwiązaniem słusznym.

26 2.Finansiści i doradcy finansowi
W bardzo dobrej sytuacji będą finansiści i doradcy finansowi. Dobrze wykształceni - analitycy, - kosztorysanci, - doradcy finansowi potrafią zredukować koszty działalności gospodarczej, więc na pewno nie grozi im redukcja etatów. Coraz więcej banków otwiera swoje oddziały, bo mamy duży popyt na usługi bankowe, np. kredyty. Banki są otwarte na osoby wykształcone i znające języki.

27 3. Dla ciała i dla ducha Obecnie ludzie przywiązują szczególną wagę do swojego wyglądu i zdrowia, wiec mało popularny dotychczas - masażysta, - dietetyk, - fizykoterapeuta, - specjalista odnowy biologicznej, nie będzie narzekał na brak ofert pracy.

28 Dla ciała i dla ducha Społeczeństwo się starzeje i wiele osób będzie wymagało stałej opieki. Na pewno pracy nie zabraknie dla: - pielęgniarek - pracowników socjalnych - okulistów. Dbamy nie tylko o ciało, zależy nam także na rozwoju ducha i odpowiedniej porcji rozrywek. Dlatego na rynku pracy pojawia się coraz więcej ofert pracy dla - animatorów czasu wolnego

29 4. Nieruchomości W Polsce nadal brakuje mieszkań, ale powoli zaczyna się to zmieniać. Kredyty hipoteczne tanieją, coraz więcej osób może sobie pozwolić sobie na własne lokum. Dlatego na brak pracy w najbliższym czasie nie będą narzekać wszyscy, którzy będą chcieli zajmować się nieruchomościami: - doradcy kredytowi, - budowlańcy, - administratorzy, - sprzedawcy. Ostatnio ciągle poszukuje się osób, które zajmować się będą pozyskiwaniem gruntów pod nieruchomości. To obecnie najbardziej popularny zawód.

30 5. Zawody poszukiwane Specjaliści z zakresu prawa gospodarczego i finansowego. Badacz rynku. Moderator (praca w dużych firmach, agencjach reklamowych). Menedżer. Salezman inaczej sprzedawca (Wyższa Szkoła Handlowa + np. informatyka). Logista - (organizacja transportem). Syndyk (od 1989 r. zarządza przedsiębiorstwem, kiedy sąd postawi firmę w stan upadłości). Angliści, germaniści, rusycyści. Opieka do osób starszych (za granicą). Pomoc domowa z j. obcym do opieki.

31 6.Powodzenie na ryku pracy
Kierownicy małych i średnich zakładów pracy. Sprzedawcy i demonstratorzy. Pracownicy ds. finansowych i statystycznych. Specjaliści do spraw biznesu. Pracownicy usług ochrony. Architekci, inżynierowie. Nauczyciele nauczania ponadelementarnego. Pracownicy obsługi biurowej. Robotnicy budowlani robót wykończeniowych. Robotnicy budowlani robót stanu surowego.

32 Powodzenie na ryku pracy
Sekretarki. Pracownicy obrotu pieniężnego. Kierowcy pojazdów silnikowych. Pracownicy do spraw finansowych i handlowych. Pielęgniarki i położne. Agenci biur pomagających w prowadzeniu działalności gospodarczej i pośrednicy handlowi. Gońcy, bagażowi, portierzy. Specjaliści nauk społecznych. Pracownicy usług domowych i gastronomicznych.

33 Powodzenie na ryku pracy
Technicy, personel obsługi komputerów. Mechanicy maszyn i urządzeń. Opiekunki. Malarze, pracownicy czyszczący konstrukcje budowlane. Specjaliści ochrony zdrowia. Specjaliści i eksperci techniczni internetu. Analitycy i inżynierowie tworzący oprogramowania. Specjaliści i eksperci techniczni sieci komputerowych, administratorzy sieci komputerowych.

34 7.Wymagania najczęściej występujące w ogłoszeniach prasowych
Doświadczenie zawodowe – 60% Język Angielski – 30,3 % Wyższe wykształcenie – 28,9 % Obsługa komputera – 20,4 % Prawo jazdy – 18, 2 %


Pobierz ppt "Moja szkoła -mój zawód."

Podobne prezentacje


Reklamy Google