Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Moja szkoła -mój zawód. I. Szkolne zasady rekrutacji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Moja szkoła -mój zawód. I. Szkolne zasady rekrutacji."— Zapis prezentacji:

1 Moja szkoła -mój zawód

2 I. Szkolne zasady rekrutacji

3 1. Zasady opracowane przez Opolskiego Kuratora Oświaty -Terminarz 1. Przyjmowanie zgłoszeń do szkół, w których przeprowadzone będzie dodatkowe postępowanie kwalifikacyjne. 22 marca - 21 kwietnia 2. Dodatkowe postępowanie kwalifikacyjne. 22 -23 kwietnia 3. Składanie podań przez kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych. 24maja-8czerwca 4. Możliwość zmiany decyzji kandydata o wyborze i przeniesieniu podania do innej szkoły. 14 -16 czerwca

4 Terminarz 5. Składanie przez kandydatów do wybranej szkoły kopii świadectwa ukończenia szkoły, kopii zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego oraz innych wymaganych dokumentów. 25- 29 25- 29 czerwca czerwca 6.6.6.6. Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do szkół ponadgimnazjalnych. 1 lipca 1 lipca 7. Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole oraz dostarczenie oryginałów dokumentów. 1-5 lipca 1-5 lipca 8. Ogłoszenie list uczniów przyjętych do poszczególnych szkół i podanie informacji o wolnych miejscach. 6 lipca 6 lipca

5 Terminarz 9. Przeprowadzenie rekrutacji uzupełniającej. Uczniowie, którzy nie zostali przyjęci do żadnej szkoły mogą składać podania do szkoły dysponującej wolnymi miejscami. do 8 lipca do 8 lipca 10. Ogłoszenie list uczniów przyjętych w wyniku rekrutacji uzupełniającej. 9 lipca 9 lipca 11. Składanie podań przez kandydatów do szkół policealnych oraz wszystkich typów szkół dla dorosłych. 5 lipca do 5 lipca do 13 sierpnia 13 sierpnia 12. Rekrutacja dodatkowa. 23 -27 23 -27 sierpnia sierpnia 13. Ostateczne ogłoszenie list uczniów przyjętych do oddziałów klasy pierwszej szkół wszystkich typów. 31 sierpnia 31 sierpnia

6 Sposób przeliczania punktów Sposób przeliczania punktów W trakcie rekrutacji kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych należy przyjąć następujący sposób przeliczania punktów. W trakcie rekrutacji kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych należy przyjąć następujący sposób przeliczania punktów. Oceny z języka polskiego i 3 wybranych przez szkołę obowiązkowych zajęć edukacyjnych: Oceny z języka polskiego i 3 wybranych przez szkołę obowiązkowych zajęć edukacyjnych: Język polski: Każdy z trzech wybranych przedmiotów : Język polski: Każdy z trzech wybranych przedmiotów : Celujący 21 pkt 18 pkt Celujący 21 pkt 18 pkt Bardzo dobry 18 pkt 16 pkt Bardzo dobry 18 pkt 16 pkt Dobry 14 pkt 12 pkt Dobry 14 pkt 12 pkt Dostateczny 10 pkt 8 pkt Dostateczny 10 pkt 8 pkt Dopuszczający 4 pkt 2 pkt Dopuszczający 4 pkt 2 pkt

7 Sposób przeliczania punktów 1. Inne osiągnięcia umieszczone na świadectwie gimnazjalnym, kandydat może uzyskać maksymalnie 25 pkt podzielonych według następujących zasad: ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem 6 pkt ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem 6 pkt 2. Udział w konkursach na szczeblu wojewódzkim 3 pkt na szczeblu wojewódzkim 3 pkt na szczeblu ponadwojewódzkim 5 pkt na szczeblu ponadwojewódzkim 5 pkt 3. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów zawartych w statucie szkoły.

8 Sposób przeliczania punktów 4. Osiągnięcia sportowe lub artystyczne: na szczeblu powiatowym (miejsce od I do III) 1 pkt na szczeblu powiatowym (miejsce od I do III) 1 pkt na szczeblu wojewódzkim (miejsca od I do III) 2 pkt na szczeblu wojewódzkim (miejsca od I do III) 2 pkt na szczeblu ponadwojewódzkim (miejsca od I do VI) 3 pkt na szczeblu ponadwojewódzkim (miejsca od I do VI) 3 pkt 5. Dodatkowe osiągnięcia takie jak: wzorowa ocena z zachowania 1 pkt wzorowa ocena z zachowania 1 pkt udział w zajęciach kulturalno – artystycznych 1 pkt udział w zajęciach kulturalno – artystycznych 1 pkt uznana praca w samorządzie szkolnym 1 pkt uznana praca w samorządzie szkolnym 1 pkt stała udokumentowana działalność na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu – aktywna współpraca z domem dziecka, hospicjum, schroniskiem dla zwierząt, organizacjami charytatywnymi itp. 2 pkt stała udokumentowana działalność na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu – aktywna współpraca z domem dziecka, hospicjum, schroniskiem dla zwierząt, organizacjami charytatywnymi itp. 2 pkt

9 Przy przyjmowaniu do szkół, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, pierwszeństwo mają: Sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo- wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych. Sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo- wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych. Kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki. Kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki. Kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. Kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

10 Przyjmowanie podań kandydatów do szkół 1. Kandydat w trakcie rekrutacji może równocześnie składać dokumenty do nie więcej niż trzech szkół ponadgimnazjalnych. 2. Kandydat składający dokumenty do wybranej szkoły posługuje się kopiami świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego, poświadczonymi przez dyrektora gimnazjum, które ukończył. 3.Każda szkoła, do której wpłynęły dokumenty kandydata, nanosi pieczęć na pierwszej stronie podania. 4.Kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej składa podanie od 24 maja do 8 czerwca.

11 Przyjmowanie podań do wybranych szkół 5. Kandydat może dokonać zmiany decyzji o wyborze i przenieść podanie do innej szkoły w terminie od 14 do 16 czerwca. 6. W terminie od 25 do 29 czerwca kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej do podania o przyjęcie dołącza: Kopię świadectwa ukończenia szkoły oraz kopię zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego poświadczone przez dyrektora gimnazjum (najpóźniej w terminie 2 dni od daty otrzymania), Kopię świadectwa ukończenia szkoły oraz kopię zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego poświadczone przez dyrektora gimnazjum (najpóźniej w terminie 2 dni od daty otrzymania), Kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie, wydane na podstawie odrębnych przepisów. Kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

12 Przyjmowanie podań do wybranych szkół Ponadto: Ponadto: Kandydaci – laureaci lub finaliści konkursów przedmiotowych dołączają zaświadczenia wydane przez Kuratora Oświaty, Kandydaci – laureaci lub finaliści konkursów przedmiotowych dołączają zaświadczenia wydane przez Kuratora Oświaty, Kandydaci do klas sportowych i szkół mistrzostwa sportowego dołączają opinie trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia sportowe, opinię lekarza, zaświadczenie lekarskie potwierdzające b. dobry stan zdrowia, wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie sportowej lub innego uprawnionego lekarza oraz pisemną zgodę rodziców (opiekunów prawnych), Kandydaci do klas sportowych i szkół mistrzostwa sportowego dołączają opinie trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia sportowe, opinię lekarza, zaświadczenie lekarskie potwierdzające b. dobry stan zdrowia, wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie sportowej lub innego uprawnionego lekarza oraz pisemną zgodę rodziców (opiekunów prawnych), Kandydaci do klas specjalnych i integracyjnych dołączają skierowanie wydane przez organ prowadzący. Kandydaci do klas specjalnych i integracyjnych dołączają skierowanie wydane przez organ prowadzący.

13 1.Przyjęcia do wybranych szkół I LO Brzeg (75 punktów) I LO Brzeg (75 punktów) profil matematyczno – fizyczny (punkty - matematyka, fizyka, chemia), profil matematyczno – fizyczny (punkty - matematyka, fizyka, chemia), profil społeczno – prawny (punkty - historia, WOS, geografia), profil społeczno – prawny (punkty - historia, WOS, geografia), profil biologiczno – chemiczny (punkty - biologia, chemia, fizyka), profil biologiczno – chemiczny (punkty - biologia, chemia, fizyka), profil humanistyczny (punkty - język polski, angielski, historia), profil humanistyczny (punkty - język polski, angielski, historia), profil politechniczny (punkty - matematyka, fizyka, plastyka), profil politechniczny (punkty - matematyka, fizyka, plastyka), profil matematyczno- językowy (punkty - matematyka, geografia, język angielski). profil matematyczno- językowy (punkty - matematyka, geografia, język angielski).

14 Przyjęcia do wybranych szkół II LO Brzeg (maksymalnie 75 pkt) II LO Brzeg (maksymalnie 75 pkt) profil matematyczno – fizyczny z elementami grafiki komputerowej (punkty - język obcy, matematyka, informatyka), profil matematyczno – fizyczny z elementami grafiki komputerowej (punkty - język obcy, matematyka, informatyka), profil humanistyczno – prawny (punkty - język obcy, historia, WOS), profil humanistyczno – prawny (punkty - język obcy, historia, WOS), profil językowy (punkty - język obcy, geografia, informatyka), profil językowy (punkty - język obcy, geografia, informatyka), profil medyczny (punkty - język obcy, biologia, chemia). profil medyczny (punkty - język obcy, biologia, chemia). profil językowo – maklerski (punkty język obcy, geografia, informatyka) profil językowo – maklerski (punkty język obcy, geografia, informatyka)

15 Przyjęcia do wybranych szkół LO Grodków LO Grodków profil matematyczno – informatyczno – sportowy, z rozszerzoną matematyką, fizyką, informatyką oraz grupa sportowa (punkty z matematyki, fizyki lub W - F, informatyki), profil matematyczno – informatyczno – sportowy, z rozszerzoną matematyką, fizyką, informatyką oraz grupa sportowa (punkty z matematyki, fizyki lub W - F, informatyki), profil biologiczno – chemiczno – sportowy, z rozszerzoną biologią, fizyką i chemią, (punkty z biologii, geografii, chemii lub W -F), profil biologiczno – chemiczno – sportowy, z rozszerzoną biologią, fizyką i chemią, (punkty z biologii, geografii, chemii lub W -F), profil językowy, rozszerzone dwa języki, (punkty z języka obcego, WOS, geografii) profil językowy, rozszerzone dwa języki, (punkty z języka obcego, WOS, geografii) profil dziennikarsko – prawny, z rozszerzoną historią, WOS, językiem polskim, (punkty z historii, WOS, geografii). profil dziennikarsko – prawny, z rozszerzoną historią, WOS, językiem polskim, (punkty z historii, WOS, geografii).

16 Przyjęcia do wybranych szkół ZSE (Zespół Szkół Ekonomicznych) Brzeg ZSE (Zespół Szkół Ekonomicznych) Brzeg Technik ekonomista, handlowiec ( punkty z matematyki, języka obcego, geografii), Technik ekonomista, handlowiec ( punkty z matematyki, języka obcego, geografii), Technik logistyk (punkty z matematyki, języka obcego, informatyki), Technik logistyk (punkty z matematyki, języka obcego, informatyki), Technik organizacji reklamy (punkty z matematyki, j. obcego, informatyki). Technik organizacji reklamy (punkty z matematyki, j. obcego, informatyki). Zasadnicza szkoła zawodowa – murarz, sprzedawca, kucharz małej gastronomii, mechanik pojazdów samochodowych, wielozawodowe. Zasadnicza szkoła zawodowa – murarz, sprzedawca, kucharz małej gastronomii, mechanik pojazdów samochodowych, wielozawodowe. ZSB (Zespół Szkół Budowlanych) Brzeg ZSB (Zespół Szkół Budowlanych) Brzeg Technik logistyk, technik budownictwa, technik pojazdów samochodowych, technik rzemiosł artystycznych (sztukatorstwa i kamieniarstwa) - ( punkty z języka obcego, matematyki, informatyki). Technik logistyk, technik budownictwa, technik pojazdów samochodowych, technik rzemiosł artystycznych (sztukatorstwa i kamieniarstwa) - ( punkty z języka obcego, matematyki, informatyki).

17 Przyjęcia do wybranych szkół ZSZ (Zespół Szkół Zawodowych) Brzeg ZSZ (Zespół Szkół Zawodowych) Brzeg Technik elektryk ( punkty- matematyka, fizyka, chemia, informatyka), Technik elektryk ( punkty- matematyka, fizyka, chemia, informatyka), Technik mechanik (punkty- matematyka, fizyka, chemia, informatyka), Technik mechanik (punkty- matematyka, fizyka, chemia, informatyka), Technik handlowiec (punkty- matematyka, geografia, biologia, chemia), Technik handlowiec (punkty- matematyka, geografia, biologia, chemia), Technik informatyk (punkty- matematyka, fizyka, chemia, informatyka), Technik informatyk (punkty- matematyka, fizyka, chemia, informatyka), Technik technologii żywności (punkty- matematyka, geografia, biologia, chemia), Technik technologii żywności (punkty- matematyka, geografia, biologia, chemia), Technik hotelarstwa (matematyka, geografia, biologia, chemia) Technik hotelarstwa (matematyka, geografia, biologia, chemia) Technik spedytor (punkty- matematyka, geografia, biologia, chemia), Technik spedytor (punkty- matematyka, geografia, biologia, chemia), Technik obsługi turystycznej (matematyka, geografia, biologia, chemia). Technik obsługi turystycznej (matematyka, geografia, biologia, chemia).

18 Przyjęcia do wybranych szkół ZSR (Zespół Szkół Rolniczych) Grodków ZSR (Zespół Szkół Rolniczych) Grodków Technik – Mechanik Pojazdów Samochodowych Technik – Mechanik Pojazdów Samochodowych Technik Ekonomista- Finanse i Rachunkowość Technik Ekonomista- Finanse i Rachunkowość Technik Agrobiznesu- Gospodarka Żywnościowa Technik Agrobiznesu- Gospodarka Żywnościowa Technik informatyk Technik informatyk Technik Mechanizacji Rolnictwa Technik Mechanizacji Rolnictwa Zasadnicza Szkoła Zawodowa- mechanik poj. samochodowych, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych Zasadnicza Szkoła Zawodowa- mechanik poj. samochodowych, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych (Punkty: 1. matematyka, informatyka, geografia 2. język obcy, biologia, historia) 2. język obcy, biologia, historia)

19 3. Profile i nachylenia w celu dalszego studiowania Nachylenie politechniczne architektura wnętrz gospodarka przestrzenna bankowość marketing I zarządzanie matematykabudownictwoarchitekturainformatyka

20 Profile i nachylenia w celu dalszego studiowania Nachylenie matematyczno – fizyczne mechanikafizykalogistykaekonomiaelektronika finanse i rachunkowość

21 Profile i nachylenia w celu dalszego studiowania Nachylenie społeczno- prawne stosunki międzynarodowe historia sztukipolitologiasocjologiaprawopedagogikaarcheologiahistoria

22 Profile i nachylenia w celu dalszego studiowania Nachylenie biologiczno- chemiczne medycynaweterynariafarmacjadietetykafizjoterapiabiotechnologia ochrona środowiska stomatologia

23 Profile i nachylenia w celu dalszego studiowania Nachylenie humanistyczne filologia nauki społeczne etnografia historia sztuki dziennikarstwopedagogikalingwistykakulturoznawstwo

24 II. Zawody, które dają możliwości zatrudnienia 1.Umysły ścisłe na topie. Analitycy przewidują, że jeżeli polska będzie rozwijała się tak szybko jak kraje Unii w latach 80., to w najbliższej przyszłości profesjonaliści z branży komputerowej mogą spać spokojnie. Największe szanse na znalezienie pracy będą mieli informatycy specjaliści, np. Analitycy przewidują, że jeżeli polska będzie rozwijała się tak szybko jak kraje Unii w latach 80., to w najbliższej przyszłości profesjonaliści z branży komputerowej mogą spać spokojnie. Największe szanse na znalezienie pracy będą mieli informatycy specjaliści, np. Grafik komputerowy Grafik komputerowy Programista Programista Projektant stron internetowych Projektant stron internetowych Analityk systemów komputerowych Analityk systemów komputerowych

25 Umysły ścisłe na topie Najlepiej, jeżeli oprócz informatyki skończą jeszcze jakiś dodatkowy kierunek. Łowcy talentu narzekają, że kiedy szukają do pracy informatyków, najtrudniej jest znaleźć takich, którzy są komunikatywni i potrafią pracować w zespole. Dlatego ukończenie kierunku humanistycznego jest rozwiązaniem słusznym. Najlepiej, jeżeli oprócz informatyki skończą jeszcze jakiś dodatkowy kierunek. Łowcy talentu narzekają, że kiedy szukają do pracy informatyków, najtrudniej jest znaleźć takich, którzy są komunikatywni i potrafią pracować w zespole. Dlatego ukończenie kierunku humanistycznego jest rozwiązaniem słusznym.

26 2.Finansiści i doradcy finansowi W bardzo dobrej sytuacji będą finansiści i doradcy finansowi. W bardzo dobrej sytuacji będą finansiści i doradcy finansowi. Dobrze wykształceni Dobrze wykształceni - analitycy, - analitycy, - kosztorysanci, - kosztorysanci, - doradcy finansowi - doradcy finansowi potrafią zredukować koszty działalności gospodarczej, więc na pewno nie grozi im redukcja etatów. potrafią zredukować koszty działalności gospodarczej, więc na pewno nie grozi im redukcja etatów. - Coraz więcej banków otwiera swoje oddziały, bo mamy duży popyt na usługi bankowe, np. kredyty. Banki są otwarte na osoby wykształcone i znające języki.

27 3. Dla ciała i dla ducha Obecnie ludzie przywiązują szczególną wagę do swojego wyglądu i zdrowia, wiec mało popularny dotychczas Obecnie ludzie przywiązują szczególną wagę do swojego wyglądu i zdrowia, wiec mało popularny dotychczas - masażysta, - masażysta, - dietetyk, - dietetyk, - fizykoterapeuta, - fizykoterapeuta, - specjalista odnowy biologicznej, nie będzie narzekał na brak ofert pracy. - specjalista odnowy biologicznej, nie będzie narzekał na brak ofert pracy.

28 Dla ciała i dla ducha Społeczeństwo się starzeje i wiele osób będzie wymagało stałej opieki. Na pewno pracy nie zabraknie dla: Społeczeństwo się starzeje i wiele osób będzie wymagało stałej opieki. Na pewno pracy nie zabraknie dla: - pielęgniarek - pielęgniarek - pracowników socjalnych - pracowników socjalnych - okulistów. - okulistów. Dbamy nie tylko o ciało, zależy nam także na rozwoju ducha i odpowiedniej porcji rozrywek. Dlatego na rynku pracy pojawia się coraz więcej ofert pracy dla Dbamy nie tylko o ciało, zależy nam także na rozwoju ducha i odpowiedniej porcji rozrywek. Dlatego na rynku pracy pojawia się coraz więcej ofert pracy dla - animatorów czasu wolnego - animatorów czasu wolnego

29 4. Nieruchomości W Polsce nadal brakuje mieszkań, ale powoli zaczyna się to zmieniać. Kredyty hipoteczne tanieją, coraz więcej osób może sobie pozwolić sobie na własne lokum. Dlatego na brak pracy w najbliższym czasie nie będą narzekać wszyscy, którzy będą chcieli zajmować się nieruchomościami: W Polsce nadal brakuje mieszkań, ale powoli zaczyna się to zmieniać. Kredyty hipoteczne tanieją, coraz więcej osób może sobie pozwolić sobie na własne lokum. Dlatego na brak pracy w najbliższym czasie nie będą narzekać wszyscy, którzy będą chcieli zajmować się nieruchomościami: - doradcy kredytowi, - doradcy kredytowi, - budowlańcy, - budowlańcy, - administratorzy, - administratorzy, - sprzedawcy. - sprzedawcy. Ostatnio ciągle poszukuje się osób, które zajmować się będą pozyskiwaniem gruntów pod nieruchomości. To obecnie najbardziej popularny zawód. Ostatnio ciągle poszukuje się osób, które zajmować się będą pozyskiwaniem gruntów pod nieruchomości. To obecnie najbardziej popularny zawód.

30 5. Zawody poszukiwane Specjaliści z zakresu prawa gospodarczego i finansowego. Specjaliści z zakresu prawa gospodarczego i finansowego. Badacz rynku. Badacz rynku. Moderator (praca w dużych firmach, agencjach reklamowych). Moderator (praca w dużych firmach, agencjach reklamowych). Menedżer. Menedżer. Salezman inaczej sprzedawca (Wyższa Szkoła Handlowa + np. informatyka). Salezman inaczej sprzedawca (Wyższa Szkoła Handlowa + np. informatyka). Logista - (organizacja transportem). Logista - (organizacja transportem). Syndyk (od 1989 r. zarządza przedsiębiorstwem, kiedy sąd postawi firmę w stan upadłości). Syndyk (od 1989 r. zarządza przedsiębiorstwem, kiedy sąd postawi firmę w stan upadłości). Angliści, germaniści, rusycyści. Angliści, germaniści, rusycyści. Opieka do osób starszych (za granicą). Opieka do osób starszych (za granicą). Pomoc domowa z j. obcym do opieki. Pomoc domowa z j. obcym do opieki.

31 6.Powodzenie na ryku pracy Kierownicy małych i średnich zakładów pracy. Kierownicy małych i średnich zakładów pracy. Sprzedawcy i demonstratorzy. Sprzedawcy i demonstratorzy. Pracownicy ds. finansowych i statystycznych. Pracownicy ds. finansowych i statystycznych. Specjaliści do spraw biznesu. Specjaliści do spraw biznesu. Pracownicy usług ochrony. Pracownicy usług ochrony. Architekci, inżynierowie. Architekci, inżynierowie. Nauczyciele nauczania ponadelementarnego. Nauczyciele nauczania ponadelementarnego. Pracownicy obsługi biurowej. Pracownicy obsługi biurowej. Robotnicy budowlani robót wykończeniowych. Robotnicy budowlani robót wykończeniowych. Robotnicy budowlani robót stanu surowego. Robotnicy budowlani robót stanu surowego.

32 Powodzenie na ryku pracy Sekretarki. Sekretarki. Pracownicy obrotu pieniężnego. Pracownicy obrotu pieniężnego. Kierowcy pojazdów silnikowych. Kierowcy pojazdów silnikowych. Pracownicy do spraw finansowych i handlowych. Pracownicy do spraw finansowych i handlowych. Pielęgniarki i położne. Pielęgniarki i położne. Agenci biur pomagających w prowadzeniu działalności gospodarczej i pośrednicy handlowi. Agenci biur pomagających w prowadzeniu działalności gospodarczej i pośrednicy handlowi. Gońcy, bagażowi, portierzy. Gońcy, bagażowi, portierzy. Specjaliści nauk społecznych. Specjaliści nauk społecznych. Pracownicy usług domowych i gastronomicznych. Pracownicy usług domowych i gastronomicznych.

33 Powodzenie na ryku pracy Technicy, personel obsługi komputerów. Technicy, personel obsługi komputerów. Mechanicy maszyn i urządzeń. Mechanicy maszyn i urządzeń. Opiekunki. Opiekunki. Malarze, pracownicy czyszczący konstrukcje budowlane. Malarze, pracownicy czyszczący konstrukcje budowlane. Specjaliści ochrony zdrowia. Specjaliści ochrony zdrowia. Specjaliści i eksperci techniczni internetu. Specjaliści i eksperci techniczni internetu. Analitycy i inżynierowie tworzący oprogramowania. Analitycy i inżynierowie tworzący oprogramowania. Specjaliści i eksperci techniczni sieci komputerowych, administratorzy sieci komputerowych. Specjaliści i eksperci techniczni sieci komputerowych, administratorzy sieci komputerowych.

34 7.Wymagania najczęściej występujące w ogłoszeniach prasowych Doświadczenie zawodowe – 60% Doświadczenie zawodowe – 60% Język Angielski – 30,3 % Język Angielski – 30,3 % Wyższe wykształcenie – 28,9 % Wyższe wykształcenie – 28,9 % Obsługa komputera – 20,4 % Obsługa komputera – 20,4 % Prawo jazdy – 18, 2 % Prawo jazdy – 18, 2 %


Pobierz ppt "Moja szkoła -mój zawód. I. Szkolne zasady rekrutacji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google