Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2011 ROKU

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2011 ROKU"— Zapis prezentacji:

1 WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2011 ROKU

2 Zmiany planu budżetu województwa Pomorskiego w 2011 roku
W trakcie 2011 roku dokonano 24 zmian budżetu Województwa Pomorskiego oraz 12 zmian w budżecie (tj. bez zwiększeń i zmniejszeń budżetu ogółem). W planie przychodów na początek 2011 roku znajdowało się: zł pożyczki z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB), zł z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym. W trakcie roku plan przychodów został zwiększony o zł. Po dokonanych zmianach przychody Województwa wyniosły zł, w tym: zł z emisji obligacji, zł z tytułu pożyczki zaciągniętej w Banku Rozwoju Rady Europy (CEB), zł stanowią wolne środki.

3 DOCHODY

4 Realizacja dochodów w 2011 roku w stosunku do 2010 roku
Dochody budżetu Województwa w 2011 roku wykonane zostały w 98,3 %, co okazało się lepszym wynikiem, w porównaniu do 2010 roku, gdzie wskaźnik wyniósł 96,6%.

5 Plan i wykonanie dochodów w 2011 roku wg źródeł pochodzenia
W ramach zrealizowanych dochodów największy udział tj. 59,1% stanowią dochody własne. Natomiast dochody zewnętrzne to 40,9 %. Zaplanowane dochody własne zrealizowano powyżej planu, tj. na poziomie 104,9 % w wyniku wyższych wpływów z udziałów w podatkach dochodowych, które wyniosły 312,9 mln zł, tj. 107,5 % planu. Na poziom zrealizowanych dochodów zewnętrznych wpływ miało przede wszystkim niższe od planowanego wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowej na zadania w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, środków ze źródeł zagranicznych oraz płatności w ramach budżetu UE (wykonano 88,7 % planu).

6 Struktura wykonanych dochodów w 2011 roku
W strukturze wykonanych dochodów największy udział mają dotacje i środki (40,3%) oraz wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (29,0 %).

7 Struktura dotacji i środków otrzymanych w 2011 roku
W strukturze otrzymanych dotacji największy udział, tj. 68,9% miały dotacje celowe na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

8 Struktura dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich otrzymanych w 2011 roku W strukturze otrzymanych dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich największy udział, tj. 68,4% stanowiły środki RPO i PO KL.

9 Dochody w latach 2007 − 2011 z wyszczególnieniem dochodów własnych, subwencji i dotacji
W latach dochody Województwa Pomorskiego wzrosły łącznie o 39,2 %. Dochody własne w 2011 roku w porównaniu do 2010 roku wzrosły o 86,7 mln zł, przede wszystkim w związku z wpłatami środków niewykorzystanych na realizację wydatków, które zostały zaplanowane jako wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2010. Wzrost dotacji o 68,5 mln zł w roku 2011 spowodowany był głównie wzrostem dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, środków ze źródeł zagranicznych oraz płatności w ramach budżetu UE. * W roku 2009 nastąpiła kumulacja środków dotacji rozwojowej (618,1 mln zł). Był to jednocześnie ostatni rok, w którym środki europejskie w całości przechodziły przez budżety województw.

10 Dochody per capita w latach 2007 − 2011
Łączne dochody budżetu do 2009 roku charakteryzowały się ciągłym wzrostem w przeliczeniu na mieszkańca Województwa. Spadek który nastąpił w 2010 roku związany jest tylko i wyłącznie ze zmianami w ustawie o finansach publicznych, zgodnie z którymi, w budżecie województwa od 1 stycznia 2010 roku ujmowane są wyłącznie: dotacje z budżetu środków europejskich na zadania, dla których Samorząd jest beneficjentem, dotacje z budżetu państwa na realizację programów unijnych (pomoc techniczna, współfinansowanie). Obecnie pozostałe środki europejskie są przekazywane przez instytucję płatniczą – Bank Gospodarstwa Krajowego. Dochody per capita obliczane dla dochodów własnych w roku 2011 w porównaniu do roku 2010 wykazują wzrost o 27,7%.

11 Dochody z udziału w podatkach dochodowych w latach 2007 − 2011
W roku 2011 realizacja dochodów z tytułu udziałów w CIT jest wyższa o 11,1%, tj. o 25,5 mln zł w stosunku do roku 2010 i o 20,3%, tj. o 43,1 mln zł w stosunku do roku Obserwowana tendencja wzrostowa w ostatnich dwóch latach spowodowana jest zwiększeniem procentowego udziału województw w podatku CIT oraz świadczyć może o poprawie kondycji finansowej przedsiębiorstw.

12 Wpływy Województwa Pomorskiego z tytułu udziału w podatku CIT wg województw (w mln zł)
REGION 2007 2008 2009 2010 2011 Zmiana 2011/2010 POMORSKIE 190,1 185,2 137,3 156,8 181,1 +15% MAZOWIECKIE 61,0 48,4 51,7 55,4 56,4 +2% DOLNOŚLĄSKIE 4,8 6,0 2,9 2,2 -24% WIELKOPOLSKIE 4,6 4,4 3,6 3,8 3,4 -11% MAŁOPOLSKIE 1,0 2,7 +170% ZACHODNIOPOMORSKIE 2,1 3,7 4,1 5,1 2,0 -61% KUJAWSKO – POMORSKIE 1,6 0,7 0,9 3,5 +289% POZOSTAŁE REGIONY 2,6 4,7 +3% ŁĄCZNIE UDZIAŁY 270,9 252,0 211,7 229,3 254,8 +11% Zestawienie przedstawia dochody Województwa z tytułu udziałów w CIT w zależności od położenia siedzib firm płacących ten podatek. Największy wpływ na wzrost miało zwiększenie wartości podatku CIT odprowadzanego przez pomorskich przedsiębiorców. Wzrost wpływów nastąpił także w mazowieckim i małopolskim, kujawsko – pomorskim. Natomiast spadek odnotowano w województwach: dolnośląskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim.

13 Wpływy z tytułu udziałów w podatku CIT wg powiatów Województwa Pomorskiego (w tys. zł)
2007 2008 2009 2010 2011 Zmiana 2011/2010 POZOSTAŁE POWIATY 4 086,7 3 375,7 2 697,0 3 157,8 3 148,8 -0,3% KARTUSKI 1 417,9 1 219,0 956,8 595,2 1 009,5 +69,6% SŁUPSKI 1 921,1 1 991,9 1 088,6 1 355,8 1 752,3 +29,2% PUCKI 1 008,3 870,8 578,4 521,5 660,7 +26,7% TCZEWSKI 798,9 877,1 944,5 874,8 860,0 -1,7% GDAŃSKI 4 867,5 2 651,7 1 072,1 1 295,7 1 065,8 -17,7% WEJHEROWSKI 2 040,1 1 863,6 1 690,8 1 270,5 1 605,6 +26,4% TRÓJMIASTO 30 178,7 30 034,2 19 765,4 17 447,7 20 778,7 +19,1% POM. URZĄD SKARBOWY ,7 ,9 ,3 ,4 ,0 +15,4% RAZEM POMORSKIE ,9 ,9 ,9 ,4 ,4 +15,5% Największy wzrost wartościowo odnotowany został w Pomorskim Urzędzie Skarbowym do którego wpływają podatki od największych przedsiębiorstw w regionie, natomiast największy wzrost procentowy widoczny jest w powiatach kartuskim i słupskim.

14 Struktura wpływów z udziałów w podatku CIT w 2011 roku wg powiatów Województwa Pomorskiego
Zdecydowaną większość dochodów z tytułu udziałów w CIT, tj. 83,0 % generują podatnicy obsługiwani przez Pomorski Urząd Skarbowy oraz mali i średni przedsiębiorcy mający siedzibę na terenie Gdańska, Gdyni i Sopotu (11,5 %). W ramach Pomorskiego Urzędu Skarbowego wpływy generują przede wszystkim duże firmy o przychodach ze sprzedaży powyżej 5 mln Euro. Największą grupę tych firm stanowią przedsiębiorstwa i banki z terenu Trójmiasta. Wpływy od sześciu najbogatszych firm przedstawiają się następująco: Grupa Lotos S.A. z siedzibą w Gdańsku  25,7 mln zł Grupa Energa S.A. z siedzibą w Gdańsku  12,6 mln zł International Paper Kwidzyn Sp. z o.o. z siedzibą w Kwidzynie 8,6 mln zł Grupa Eaton Truck i Eaton Automotive Components Sp. z o.o. z siedzibą w Tczewie  6,2 mln zł LPP S.A. z siedzibą w Gdańsku  5,5 mln zł Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni  4,1 mln zł.

15 WYDATKI

16 Realizacja wydatków w 2011 roku w stosunku do 2010 roku
Wydatki budżetu Województwa w 2011 roku wykonane zostały na poziomie zbliżonym do roku ubiegłego.

17 Realizacja wydatków w 2011 roku
W roku 2011 wydatki zostały zrealizowane na poziomie 90,1 % planu, z czego: wydatki bieżące na poziomie 89,5%, wydatki majątkowe na poziomie 90,6%.

18 Struktura wydatków w latach 2007 – 2011
W latach średni wskaźnik udziału wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wyniósł 44,5%.

19 Struktura wydatków w 2011 roku
W ramach wydatków majątkowych w 2011 roku zrealizowano: wydatki i zakupy inwestycyjne, w tym m.in.: budowę Pomorskiego Centrum Traumatologii w Gdańsku 71,4 mln zł budowę Szpitala Woj. w Słupsku 46,9 mln zł wydatki związane z utrzymaniem i modernizacją dróg wojewódzkich 127,4 mln zł zakup i modernizacja pojazdów szynowych 26,5 mln zł wydatki związane z melioracjami wodnymi 39,6 mln zł zakup akcji i udziałów za kwotę 16,3 mln zł pozostałe wydatki majątkowe, w tym m.in.: dotacje inwestycyjne dla SP ZOZ 19,6 mln zł dotacje inwestycyjne dla Instytucji Kultury 10,5 mln zł dofinansowanie budowy boisk w ramach programu Orlik 4,6 mln zł

20 Źródła finansowania wydatków bieżących w 2011 roku
Wydatki bieżące w 66,7% sfinansowane zostały ze środków własnych Województwa. W pozycji „inne” znajdują się dotacje otrzymane od JST, NFOŚ oraz środki WFOŚ.

21 Źródła finansowania wydatków majątkowych w 2011 roku
Wydatki majątkowe zostały sfinansowane środkami własnymi Województwa w 59,3%. W pozycji „inne” znajdują się dotacje otrzymane od JST, Funduszu Kolejowego, NFOŚ oraz środki WFOŚ.

22 Plan i wykonanie wydatków w 2011 roku w układzie działowym
92,5% 97,5% Wykres przedstawia wykonanie wydatków na tle planu w głównych działach klasyfikacji budżetowej. Pozycja pozostałe działy obejmuje m.in. wydatki związane z obsługą długu publicznego, gospodarką mieszkaniową, kulturą fizyczną oraz edukacyjną opieka wychowawczą. Najwyższe wykonanie planu wydatków odnotowano w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, transportu i łączności oraz oświaty i wychowania. Natomiast najniższe wykonanie miało miejsce w działach: turystyka, pozostałe działy, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej oraz administracja publiczna. Głównymi przyczynami takiego wykonania planu wydatków są: opóźnienia związane z podpisywaniem umów z partnerami i rozliczaniem projektów przez beneficjentów oraz oszczędności wynikłe w trakcie realizacji zadań. 99,4% 91,1% 94,7% 87,1% 92,2% 68,5% 87,9% 94,6%

23 Struktura wydatków w 2011 roku wg ważniejszych działów
W 2011 roku największą część budżetu przeznaczono na wydatki zrealizowane w działach: Transport i łączność (33,9%), Ochrona zdrowia (16,7%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (9,7%), Rolnictwo i łowiectwo (9,7%). Łącznie wydatki w tych czterech działach stanowiły 70% wydatków budżetu Województwa. Wydatki na administrację publiczną w 2011 roku wyniosły 82 mln zł, tj. 8,6% ogółu wydatków, z czego 26,1 mln zł stanowiły wydatki finansowane ze źródeł zewnętrznych.

24 Struktura obsługi zadań budżetu Województwa Pomorskiego ujętych w planach finansowych jednostek w 2011 roku W 2011 roku 64,5 % wydatków Województwa zrealizowano za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego. Pozostałe 35,5 % wydatków wykonały 22 jednostki budżetowe.

25 Dynamika realizacji wydatków w latach 2007 − 2011
Łączne wydatki budżetu do 2009 roku, analogicznie jak dochody, charakteryzowały się ciągłym wzrostem. Spadek który nastąpił w 2010 roku związany był tylko i wyłącznie ze zmianami w ustawie o finansach publicznych. W 2011 roku wydatki wzrosły o 9,4 %.

26 Wydatki per capita w latach 2007 − 2011
Wydatki per capita obliczane finansowane ze środków własnych w roku 2011 w porównaniu do roku 2010 wykazuje niewielki wzrost.

27 Wskaźniki oceniające sytuację finansowo – majątkową Województwa Pomorskiego w 2011 roku
Nadwyżka operacyjna brutto (dochody bieżące - wydatki bieżące) Wskaźnik „samofinansowania” (nadwyżka operacyjna + dochody majątkowe / wydatki majątkowe) Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem 116,3 mln zł 82,2 % 122,1 % Nadwyżka operacyjna brutto w 2011 roku ukształtowała się na poziomie 116,3 mln zł, tj. o 43,3 mln zł więcej niż w roku ubiegłym. Wskaźnik „samofinansowania” opisujący stopień w jakim JST finansuje inwestycje środkami własnymi wzrósł o 21 punktów procentowych w stosunku do roku 2010. Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi w roku 2011 wzrósł o 7,1 punktu procentowego w stosunku do roku 2010. Dochody bieżące w 2011 roku stanowiły 73,3 % dochodów ogółem. 73,3 %

28 Niedobór doch. majątk. nad wydatkami majątk.
Schemat finansowania DOCHODY OGÓŁEM _ Dochody Bieżące Dochody Majątkowe _ WYDATKI OGÓŁEM _ Wydatki Bieżące Wydatki majątkowe = W 2011 roku budżet Województwa zamknął się deficytem w wysokości 75,8 mln zł. Dochody bieżące były wyższe niż wydatki bieżące, w związku z czym, powstałą nadwyżką operacyjną w wysokości 116,3 mln zł sfinansowano część wydatków majątkowych. = = Nadwyżka operacyjna 116  Niedobór doch. majątk. nad wydatkami majątk. - 192  DEFICYT

29 ZADŁUŻENIE I OBSŁUGA DŁUGU

30 Zadłużenie Województwa w latach 2007 – 2011
W 2011 roku zadłużenie Samorządu Województwa wzrosło per saldo o 111,0 mln zł w wyniku zaciągnięcia kredytów i pożyczek. Zadłużenie województwa na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosiło 380,0 mln zł, w tym: 20 mln stanowią kredyty bankowe, 110 mln z tytułu wyemitowanych obligacji, 250 mln stanowi długoterminowa pożyczka zaciągnięta na preferencyjnych warunkach w Banku Rozwoju Rady Europy (CEB).

31 Wskaźniki w latach 2007 – 2011 Poziomy zadłużenia i kosztu obsługi długu nie przekroczyły limitów określonych w ustawie o finansach publicznych i wyniosły odpowiednio 43,3% i 10,0%.

32 Wskaźniki zadłużenia województw w 2011 roku
Województwo wskaźnik 60% (pozycja w rankingu) wskaźnik 15% (pozycja w rankingu) Zadłużenie w mln zł (pozycja w rankingu) mazowieckie 56,9% -1- 10,1% -2- 1 398,8 opolskie 55,6% 7,2% -4- 254,5 -10- kujawsko-pomorskie 50,5% -3- 6,7% -5- 372,3 -6- łódzkie 46,9% 14,2% 379,9 pomorskie 43,3% 10,0% 380,0 dolnośląskie 43,1% 1,6% -15- 532,3 lubuskie 41,4% -7- 2,6% 206,3 -12- lubelskie 37,4% -8- 4,2% 318,4 zachodniopomorskie 33,7% -9- 2,0% 250,2 -11- małopolskie 33,5% 2,3% 467,0 podkarpackie 32,1% 3,4% 298,5 warmińsko - mazurskie 30,9% 170,2 -13- śląskie 25,5% 2,9% 342,6 wielkopolskie 12,8% -14- 1,7% 160,0 podlaskie 1,9% 12,6 świętokrzyskie 0,0% -16- 0,1 Na koniec 2011 roku przeciętne zadłużenie województw wyniosło 346,5 mln zł. Województwo Pomorskie, z zadłużeniem w wysokości 380 mln zł, znajduje się na czwartej pozycji pod względem wielkości długu.

33 Zadłużenie województw per capita w 2011 roku
Pod względem wielkości zadłużenia per capita, Województwo Pomorskie znajduje się na szóstej pozycji. Przeciętne zadłużenie województw w przeliczeniu na mieszkańca w 2011 roku wyniosło 139 zł.

34 REALIZACJA PRZYJĘTYCH NA 2011 ROK PRIORYTETÓW WOJEWÓDZTWA
TRANSPORT I INFRASTRUKTURA OCHRONA ZDROWIA MIESZKAŃCÓW POMORZA OŚWIATA, EDUKACJA I POMOC SPOŁECZNA KULTURA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

35 1. 1. TRANSPORT I INFRASTRUKTURA

36 Zadania drogowe 162,8 mln zł INWESTYCJE DROGOWO - MOSTOWE 127,4 mln zł
w tym m.in.: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr ,0 mln zł Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr ,6 mln zł Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr ,3 mln zł Przebudowa drogi wojewódzkiej nr ,2 mln zł Przebudowy i rozbudowy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 212 8,7 mln zł Przebudowa drogi wojewódzkiej nr ,8 mln zł Budowa obwodnicy Skórcza 6,6 mln zł Przebudowy w ciągu drogi wojewódzkiej nr ,8 mln zł Przebudowy w ciągu drogi wojewódzkiej nr ,1 mln zł BIEŻĄCE I ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG I MOSTÓW 127,4 mln zł 35,4 mln zł

37 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 240 od drogi krajowej
nr 22 w Chojnicach do granicy województwa - etap II Fot: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku.

38 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 222 w m. Straszyn
- etap III Fot: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku.

39 Organizowanie przewozów pasażerskich 110,8 mln zł
Regionalne pasażerskie przewozy kolejowe ,4 mln zł Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe ,1 mln zł Lokalny transport zbiorowy (tramwaje wodne) ,3 mln zł Pozostałe zadania ,7 mln zł Zakup i modernizacja pojazdów szynowych ,5 mln zł Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. - objęcie akcji ,8 mln zł Rewitalizacja Drogi Wodnej E ,4 mln zł

40 Pojazdy szynowe W 2011 roku Województwo zakończyło realizację projektu „Zakup sześciu spalinowych zespołów trakcyjnych w celu rozwoju i integracji efektywnych i przyjaznych środowisku systemów transportu zbiorowego w Trójmiejskim Obszarze Metropolitalnym”, który uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata Na Pomorze trafiło sześć autobusów szynowych wyprodukowanych przez firmę NEWAG SA z Nowego Sącza, dwa z nich posiadają po 140 miejsc siedzących, a cztery po 190 miejsc siedzących. Autobusy szynowe obsługują jedną z ważniejszych tras regionalnych Kościerzyna - Gdynia - Hel, gdzie zyskały uznanie zarówno pasażerów, jak i załóg, które zajmują się ich obsługa techniczną. Fot: NEWAG.

41 1. 2. OCHRONA ZDROWIA MIESZKAŃCÓW POMORZA

42 Inwestycje w podmiotach leczniczych 152,7 mln zł
BUDOWA SZPITALI Pomorskie Centrum Traumatologii ,4 mln zł Szpital Wojewódzki w budowie w Słupsku ,9 mln zł INWESTYCJE W MODERNIZACJĘ I WYPOSAŻENIE w tym m.in.: Termomodernizacja szpitali ,2 mln zł Szpital Miejski im. J. Brudzińskiego ,3 mln zł Pomorskie Centrum Traumatologii im. Kopernika ,8 mln zł Wojewódzkie Centrum Onkologii ,4 mln zł Szpital Specjalistyczny św. Wojciecha ,2 mln zł 118,3 mln zł 34,4 mln zł W 2011 roku łączne nakłady na inwestycje w pomorskich podmiotach leczniczych wyniosły 152,7 mln zł, z czego: ze środków własnych 129,3 mln zł (tj. 84,7 %), ze środków UE 22,7 mln zł (tj. 14,9 %), z pozostałych źródeł 0,7 mln zł (tj. 0,4 %).

43 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Słupsku
Fot: Paweł Ołubiec. Fot: Biuro Prasowe UMWP. Fot: Biuro Prasowe UMWP.

44 Pomorskie Centrum Traumatologii
Fot: Departament Majątku Województwa UMWP.

45 Profilaktyka zdrowotna 6,9 mln zł
w tym m. in.: Medycyna pracy ,2 mln zł Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii 0,8 mln zł Wdrażanie programów polityki zdrowotnej ,4 mln zł Organizacja i zarządzanie systemem ochrony zdrowia 0,3 mln zł

46 Nakłady inwestycyjne na ochronę zdrowia w latach 2007 − 2011
Od roku 2007 nakłady inwestycyjne na ochronę zdrowia wzrosły o 234 %, mimo niewielkiego spadku w 2009 roku w stosunku do roku 2008.

47 1. 3. OŚWIATA, EDUKACJA I POMOC SPOŁECZNA

48 31,1 mln zł 7,2 mln zł OŚWIATA I WYCHOWANIE
w tym m.in.: Szkoły zawodowe ,1 mln zł Biblioteki pedagogiczne ,4 mln zł Zakłady kształcenia nauczycieli ,2 mln zł Kolegium pracowników służb społecznych ,9 mln zł EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Specjalny ośrodek szkolno – wychowawczy 4,6 mln zł Młodzieżowy ośrodek wychowawczy 1,7 mln zł Internaty ,7 mln zł 31,1 mln zł 7,2 mln zł W 2011 roku Samorząd Województwa wykonywał zadania z zakresu oświaty i wychowania za pomocą następujących jednostek organizacyjnych: 7 wojewódzkich zespołów policealnych, 1 kolegium pracowników służb społecznych, 2 placówki kształcenia nauczycieli, 2 pedagogiczne biblioteki wojewódzkie z 17 filiami na terenie województwa, 2 ośrodki wychowawcze.

49 Wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą w latach 2007 − 2011

50 4,0 mln zł 6,3 mln zł 4,6 mln zł POMOC SPOŁECZNA
w tym m.in.: Dom im. J. Korczaka Regionalna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Gdańsku ,9 mln zł Świadczenia rodzinne, świadczenie z fund. alimentacyjnego oraz pozostałe składki 0,8 mln zł UPOWSZECHNIANIE SPORTU Organizacja sportu dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych ,2 mln zł Dotacje celowe dla fundacji i stowarzyszeń 1,6 mln zł Nagrody i stypendia ,4 mln zł PROGRAM MOJE BOISKO - ORLIK 2012 4,0 mln zł 6,3 mln zł W ramach programu Moje Boisko - Orlik 2012 w roku 2011 przyznano pomoc finansową 21 jednostkom samorządu terytorialnego. 4,6 mln zł

51 1. 4. KULTURA

52 Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 92,5 mln zł
Dotacje dla samorządowych instytucji kultury na działalność statutową i inwestycyjną ,0 mln zł Mecenat Samorządu Województwa w zakresie kultury ,9 mln zł Dotacje na prace remontowo – konserwacyjne obiektów zabytkowych 1,3 mln zł Pozostałe zadania ,3 mln zł

53 Dotacja na zadania inwestycyjne
w samorządowych Instytucjach Kultury 10,5 mln zł Muzea ,0 mln zł Muzeum Archeologiczne ,1 mln zł Muzeum Pomorza Środkowego ,2 mln zł Muzeum Narodowe ,7 mln zł Teatry ,3 mln zł Gdański Teatr Szekspirowski ,9 mln zł Państwowy Teatr Wybrzeże 0,7 mln zł Państwowa Opera Bałtycka 0,5 mln zł Teatr Muzyczny ,2 mln zł Pozostałe instytucje ,2 mln zł Projekty unijne realizowane przez Instytucje Kultury: Muzeum Archeologiczne w Gdańsku – Budowa pawilonu wystawienniczo-edukacyjnego przy Grodzisku w Sopocie Muzeum Pomorza Środkowego – Wzmocnienie potencjału Pomorskiej Krainy w Kratę: Etap II rozbudowa filii w Swołowie Teatr Szekspirowski – Budowa siedziby Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego Nadbałtyckie Centrum Kultury – Rewaloryzacja i adaptacja kościoła Św. Jana w Gdańsku na Centrum Św. Jana – I etap Łącznie na wymienione projekty została przeznaczona ze środków własnych Województwa kwota 4,6 mln zł.

54 Nakłady na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w latach 2007 − 2011
Rok 2011 charakteryzuje się największymi nakładami na zadania bieżące w zakresie kultury. W stosunku do roku 2007 nastąpił wzrost wydatków bieżących o 65 %.

55 1. 5. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

56 Zadania stymulujące rozwój
przedsiębiorczości w województwie 29,2 mln zł Realizacja projektów w ramach PO KL i RPO WP ,9 mln zł Regionalne kadry gospodarki ,7 mln zł Projekt konkursowy w Priorytecie VIII PO KL mający na celu dostosowanie działalności przedsiębiorstw oraz umiejętności kadry zarządzającej i pracowników do zmian gospodarczych zachodzących w regionie. Projekty systemowe ,3 mln zł w tym m.in. projekt pn. Wsparcie dla pracodawców i pracowników pomorskich firm przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne, InnoDoktorant, INNOpomorze, Moduł Informacyjno - Decyzyjny Regionalny Barometr Społeczny. Rynek pracy otwarty dla wszystkich ,4 mln zł Projekt konkursowy w Priorytecie VI PO KL mający na celu udzielenie wsparcia osobom zamierzającym rozpocząć działalność gospodarczą. Rozwój i innowacje w MŚP ,5 mln zł Zadania w ramach RPO WP. Realizacja pozostałych zadań ,3 mln zł Realizowane projekty systemowe (10,3 mln zł): Wsparcie dla pracodawców i pracowników pomorskich firm, przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne 7,0 mln zł. InnoDoktorant – stypendia dla doktorantów III i IV edycja 1,3 mln zł. INNOpomorze – partnerstwo dla innowacji (II edycja) 1 mln zł. Moduł Informacyjno - Decyzyjny Regionalny Barometr Społeczny 0,7 mln zł. Stan obecny i prognoza zmian oraz kierunków rozwoju gospodarki i rynku pracy w województwie pomorskim 0,3 mln zł.

57 Dokapitalizowanie spółek oraz objęcie akcji 16,3 mln zł
Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o ,5 mln zł Dokapitalizowanie z przeznaczeniem na inwestycje związane z rozbudową Portu Lotniczego Gdańsk. Pomorska Kolej Metropolitalna S.A ,8 mln zł Objęcie akcji w ramach projektu pn. Kolej Metropolitalna w Trójmieście. Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A ,0 mln zł Dokapitalizowanie z przeznaczeniem na sfinansowanie wkładu własnego projektu pn. Budowa i wyposażenie Słupskiego Inkubatora Technologicznego. PKP Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o ,0 mln zł Dokapitalizowanie z przeznaczeniem na zabezpieczenie realizacji projektu pn. Rozwój szybkiej kolei miejskiej w Trójmieście.

58 INFORMACJA O STANIE MIENIA

59 Informacja o stanie mienia
Informacja o stanie mienia Województwa Pomorskiego przedstawia przejęte dotychczas przez Województwo mienie, które obejmuje: mienie pozostające we władaniu wojewódzkich samorządowych osób prawnych mienie pozostające we władaniu wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej tj. jednostek budżetowych

60 Wartość mienia pozostającego we władaniu Samorządu Województwa Pomorskiego na 31 grudnia 2011 roku
Wyszczególnienie Wartość Grunty 179,2 mln zł Budynki i lokale 1 072,6 mln zł Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 714,2 mln zł Ruchomości i inne śr. trwałe 759,7 mln zł Wartości niematerialne i prawne 17,7 mln zł Inwestycje – stan zaawansowania 258,9 mln zł Udziały w spółkach 216,9 mln zł Akcje 58,2 mln zł Razem: 3 277,6 mln zł

61 ANALIZA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA 2011 ROK

62 Sprawozdanie finansowe obejmuje:
Zgodnie z art. 268 i 270 ustawy o finansach publicznych sprawozdanie finansowe wraz z opinią z badania przez biegłego rewidenta jest rozpatrywane i zatwierdzane przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. Sprawozdanie finansowe obejmuje: Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych. Łączny rachunek zysków i strat, obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych. Łączne zestawienie zmian w funduszu obejmujące dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych.

63 Opinia z badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta
Przekazane opinie we wszystkich istotnych aspektach są bez zastrzeżeń, co oznacza że sprawozdanie finansowe Województwa Pomorskiego za 2011 rok: zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, zostało sporządzone zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości i finansach publicznych, z uwzględnieniem zasad szczególnych określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie istotne dla oceny budżetu informacje.

64 Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego
Bilans z wykonania budżetu zamknął się sumą bilansową 154,4 mln zł, w stosunku do roku ubiegłego nastąpił wzrost o 19,8 mln zł. Aktywa budżetu obejmują głównie: środki pieniężne w kwocie 131,2 mln zł, które świadczą o płynności finansowej budżetu, należności i roszczenia w wysokości 21,6 mln zł, na które składają się głównie należności z tytułu niewykorzystanych dotacji UE za 2011r. do wydatkowania w 2012r. pozostające na rachunkach bankowych podległych jednostek budżetowych, udzielone pożyczki dla SP ZOZów oraz należności z tytułu udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych i od osób prawnych. Pasywa budżetu obejmują głównie: zobowiązania w kwocie 396,5 mln zł, w tym kredyty i pożyczki oraz zobowiązania z tytułu zwrotu dotacji za 2011 r, deficyt wykonania budżetu w wysokości 75,8 mln zł, skumulowany deficyt wykonania budżetu w kwocie 206,2 mln zł.

65 Łączne sprawozdanie finansowe
Łączny bilans, łączny rachunek zysków i strat, łączne zestawienie zmian w funduszu obejmujące dane wynikające ze sprawozdań finansowych wojewódzkich jednostek budżetowych. Ważniejsze pozycje sprawozdań to: suma bilansowa aktywów i pasywów w kwocie 1 644,5 mln zł, zysk netto w wysokości 529,9 mln zł, aktywa trwałe netto (majątek) jednostek budżetowych w kwocie 1 603,3 mln zł oraz kwota umorzenia 431,8 mln zł, aktywa obrotowe w wysokości 41,2 mln zł, w tym: należności – 22,4 mln zł oraz środki pieniężne – 15,7 mln zł, fundusz w kwocie 1 613,5 mln zł, który obejmuje fundusz w środkach trwałych oraz obrotowych, zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne w wysokości 30,9 mln zł.

66 STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

67 Struktura nakładów na programy WPF 2011 – 2026 wg stanu na 31. 12
Struktura nakładów na programy WPF 2011 – 2026 wg stanu na r.

68 Stopień zaawansowania realizacji zadań własnych
Do końca 2011 roku zakończono realizację 19 zadań ujętych w WPF , w tym m.in.: Dokapitalizowanie spółki Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.  19,0 mln zł Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 240 od drogi krajowej nr 22 w Chojnicach do granicy województwa – III etap  14,8 mln zł Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 222 w m. Straszyn – etap III  8,1 mln zł Przebudowa ulicy Sikorskiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 212 w Bytowie  4,8 mln zł Termomodernizacja szpitali Województwa Pomorskiego etap II  4,8 mln zł Dokapitalizowanie Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.  3,0 mln zł Trzy zadania własne, które zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową miały się zakończyć w 2011 roku, ujęte zostały w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2011, a termin ich finalizacji ustalono na 30 czerwca 2012 roku. Są to następujące zadania: budowa Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku, która od 1986 roku pochłonęła 328,9 mln zł, w tym kwota 2,8 mln zł została ujęta w wykazie wydatków niewygasających z powodu usuwania usterek i wad wykazanych w protokołach końcowych, wyposażenie powyższego szpitala za kwotę 22,3 mln zł, w tym kwota tys. zł została ujęta w wykazie wydatków niewygasających z uwagi na wymogi proceduralne uniemożliwiające zakończenie postępowania o zamówienie publiczne w 2011 roku, budowa Pomorskiego Centrum Traumatologii, na którą, począwszy od 2007 roku wydatkowano 112,9 mln zł, w tym kwota 20,6 mln zł została ujęta w wykazie wydatków niewygasających w związku z wypowiedzeniem umowy dotychczasowemu Wykonawcy robót i podpisaniem pod koniec roku 2011 umowy z nowym Generalnym Wykonawcą.

69 Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp

70 od początku realizacji zadania
Wybrane zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, zakończone w 2011 roku Nazwa zadania Wydatki od początku realizacji zadania W ramach RPO WP Zakup sześciu spalinowych zespołów trakcyjnych w celu rozwoju i integracji efektywnych i przyjaznych środowisku systemów transportu zbiorowego w Trójmiejskim Obszarze Metropolitalnym. 47,1 mln zł W ramach POKL Pomorskie - dobry kurs na edukację. Wyrównywanie szans edukacyjnych w regionie poprzez programy rozwojowe. 5,6 mln zł Pomorskie - dobry kurs na edukację. Program pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych z obszaru Województwa Pomorskiego. 2,0 mln zł Pomorskie - dobry kurs na edukację. Doskonalenie kadr systemu oświaty. 2,4 mln zł INNOPomorze – II edycja. 1,4 mln zł INNODoktorant – III edycja. 1,3 mln zł

71 Źródła finansowania zrealizowanych zadań w ramach programów wieloletnich

72 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2011 ROKU"

Podobne prezentacje


Reklamy Google