Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYKONANIE BUDŻETU WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2011 ROKU.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYKONANIE BUDŻETU WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2011 ROKU."— Zapis prezentacji:

1 WYKONANIE BUDŻETU WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2011 ROKU

2 Zmiany planu budżetu województwa Pomorskiego w 2011 roku

3 DOCHODY

4 Realizacja dochodów w 2011 roku w stosunku do 2010 roku

5 Plan i wykonanie dochodów w 2011 roku wg źródeł pochodzenia

6 Struktura wykonanych dochodów w 2011 roku

7 Struktura dotacji i środków otrzymanych w 2011 roku

8 Struktura dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich otrzymanych w 2011 roku

9 Dochody w latach 2007 2011 z wyszczególnieniem dochodów własnych, subwencji i dotacji * W roku 2009 nastąpiła kumulacja środków dotacji rozwojowej (618,1 mln zł). Był to jednocześnie ostatni rok, w którym środki europejskie w całości przechodziły przez budżety województw.

10 Dochody per capita w latach 2007 2011

11 Dochody z udziału w podatkach dochodowych w latach 2007 2011

12 Wpływy Województwa Pomorskiego z tytułu udziału w podatku CIT wg województw (w mln zł) REGION20072008200920102011 Zmiana 2011/2010 POMORSKIE190,1185,2137,3156,8181,1+15% MAZOWIECKIE61,048,451,755,456,4+2% DOLNOŚLĄSKIE4,8 6,02,92,2-24% WIELKOPOLSKIE4,64,43,63,83,4-11% MAŁOPOLSKIE4,62,2 1,02,7+170% ZACHODNIOPOMORSKIE2,13,74,15,12,0-61% KUJAWSKO – POMORSKIE1,60,72,10,93,5+289% POZOSTAŁE REGIONY2,12,64,73,43,5+3% ŁĄCZNIE UDZIAŁY270,9252,0211,7229,3254,8+11%

13 Wpływy z tytułu udziałów w podatku CIT wg powiatów Województwa Pomorskiego (w tys. zł) POWIAT20072008200920102011 Zmiana 2011/2010 POZOSTAŁE POWIATY4 086,73 375,72 697,03 157,83 148,8-0,3% KARTUSKI1 417,91 219,0956,8595,21 009,5+69,6% SŁUPSKI1 921,11 991,91 088,61 355,81 752,3+29,2% PUCKI1 008,3870,8578,4521,5660,7+26,7% TCZEWSKI798,9877,1944,5874,8860,0-1,7% GDAŃSKI4 867,52 651,71 072,11 295,71 065,8-17,7% WEJHEROWSKI2 040,11 863,61 690,81 270,51 605,6+26,4% TRÓJMIASTO30 178,730 034,219 765,417 447,720 778,7+19,1% POM. URZĄD SKARBOWY143 799,7142 282,9108 518,3130 243,4150 253,0+15,4% RAZEM POMORSKIE190 118,9185 166,9137 311,9156 762,4181 134,4+15,5%

14 Struktura wpływów z udziałów w podatku CIT w 2011 roku wg powiatów Województwa Pomorskiego

15 WYDATKI

16 Realizacja wydatków w 2011 roku w stosunku do 2010 roku

17 Realizacja wydatków w 2011 roku

18 Struktura wydatków w latach 2007 – 2011

19 Struktura wydatków w 2011 roku

20 Źródła finansowania wydatków bieżących w 2011 roku

21 Źródła finansowania wydatków majątkowych w 2011 roku

22 92,5% 97,5% 99,4% 91,1% 87,9% 94,7% 87,1% 94,6% 92,2% 68,5% Plan i wykonanie wydatków w 2011 roku w układzie działowym

23 Struktura wydatków w 2011 roku wg ważniejszych działów

24 Struktura obsługi zadań budżetu Województwa Pomorskiego ujętych w planach finansowych jednostek w 2011 roku

25 Dynamika realizacji wydatków w latach 2007 2011

26 Wydatki per capita w latach 2007 2011

27 Wskaźniki oceniające sytuację finansowo – majątkową Województwa Pomorskiego w 2011 roku Nadwyżka operacyjna brutto (dochody bieżące - wydatki bieżące) Wskaźnik samofinansowania (nadwyżka operacyjna + dochody majątkowe / wydatki majątkowe) Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem

28 Schemat finansowania Dochody Bieżące 643 903 558 Dochody Majątkowe 234 424 800 DOCHODY OGÓŁEM 878 328 358 Wydatki Bieżące 527 565 176 WYDATKI OGÓŁEM 954 082 775 Wydatki majątkowe 426 517 599 Nadwyżka operacyjna 116 338 382 Niedobór doch. majątk. nad wydatkami majątk. - 192 092 799 DEFICYT 75 754 417 _ _ _ = = =

29 ZADŁUŻENIE I OBSŁUGA DŁUGU

30 Zadłużenie Województwa w latach 2007 – 2011

31 Wskaźniki w latach 2007 – 2011

32 Wskaźniki zadłużenia województw w 2011 roku

33 Zadłużenie województw per capita w 2011 roku

34 REALIZACJA PRZYJĘTYCH NA 2011 ROK PRIORYTETÓW WOJEWÓDZTWA 1.TRANSPORT I INFRASTRUKTURA 2.OCHRONA ZDROWIA MIESZKAŃCÓW POMORZA 3.OŚWIATA, EDUKACJA I POMOC SPOŁECZNA 4.KULTURA 5.ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

35 1.1.1.1. TRANSPORT I INFRASTRUKTURA 1.1.1.1.

36 INWESTYCJE DROGOWO - MOSTOWE INWESTYCJE DROGOWO - MOSTOWE w tym m.in.: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 224 30,0 mln zł Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 214 22,6 mln zł Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 231 21,3 mln zł Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 240 13,2 mln zł Przebudowy i rozbudowy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 2128,7 mln zł Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 2227,8 mln zł Budowa obwodnicy Skórcza6,6 mln zł Przebudowy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 2113,8 mln zł Przebudowy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 5223,1 mln zł BIEŻĄCE I ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG I MOSTÓW BIEŻĄCE I ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG I MOSTÓW

37 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 240 od drogi krajowej nr 22 w Chojnicach do granicy województwa - etap II Fot: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku.

38 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 222 w m. Straszyn - etap III Fot: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku.

39 Regionalne pasażerskie przewozy kolejowe 71,4 mln zł Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 39,1 mln zł Lokalny transport zbiorowy (tramwaje wodne) 0,3 mln zł Zakup i modernizacja pojazdów szynowych 26,5 mln zł Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. - objęcie akcji 4,8 mln zł Rewitalizacja Drogi Wodnej E70 0,4 mln zł

40 Fot: NEWAG.

41 1.1.1.1. OCHRONA ZDROWIA MIESZKAŃCÓW POMORZA 2.2.2.2.

42 BUDOWA SZPITALI BUDOWA SZPITALI Pomorskie Centrum Traumatologii 71,4 mln zł Szpital Wojewódzki w budowie w Słupsku 46,9 mln zł INWESTYCJE W MODERNIZACJĘ I WYPOSAŻENIE INWESTYCJE W MODERNIZACJĘ I WYPOSAŻENIE w tym m.in.: Termomodernizacja szpitali 19,2 mln zł Szpital Miejski im. J. Brudzińskiego 3,3 mln zł Pomorskie Centrum Traumatologii im. Kopernika 2,8 mln zł Wojewódzkie Centrum Onkologii 1,4 mln zł Szpital Specjalistyczny św. Wojciecha 1,2 mln zł

43 Fot: Paweł Ołubiec. Fot: Biuro Prasowe UMWP.

44 Fot: Departament Majątku Województwa UMWP.

45 w tym m. in.: Medycyna pracy 5,2 mln zł Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii 0,8 mln zł Wdrażanie programów polityki zdrowotnej 0,4 mln zł Organizacja i zarządzanie systemem ochrony zdrowia 0,3 mln zł

46 Nakłady inwestycyjne na ochronę zdrowia w latach 2007 2011

47 1.1.1.1. OŚWIATA, EDUKACJA I POMOC SPOŁECZNA 3.3.3.3.

48 OŚWIATA I WYCHOWANIE OŚWIATA I WYCHOWANIE w tym m.in.: Szkoły zawodowe 12,1 mln zł Biblioteki pedagogiczne 8,4 mln zł Zakłady kształcenia nauczycieli 5,2 mln zł Kolegium pracowników służb społecznych 1,9 mln zł EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA w tym m.in.: Specjalny ośrodek szkolno – wychowawczy 4,6 mln zł Młodzieżowy ośrodek wychowawczy 1,7 mln zł Internaty 0,7 mln zł

49 Wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą w latach 2007 2011

50 POMOC SPOŁECZNA POMOC SPOŁECZNA w tym m.in.: Dom im. J. Korczaka Regionalna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Gdańsku 2,9 mln zł Świadczenia rodzinne, świadczenie z fund. alimentacyjnego oraz pozostałe składki 0,8 mln zł UPOWSZECHNIANIE SPORTU UPOWSZECHNIANIE SPORTU w tym m.in.: Organizacja sportu dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych 4,2 mln zł Dotacje celowe dla fundacji i stowarzyszeń 1,6 mln zł Nagrody i stypendia 0,4 mln zł PROGRAM MOJE BOISKO - ORLIK 2012 PROGRAM MOJE BOISKO - ORLIK 2012

51 1.1.1.1. KULTURA 4.4.4.4.

52 Dotacje dla samorządowych instytucji kultury na działalność statutową i inwestycyjną 89,0 mln zł Mecenat Samorządu Województwa w zakresie kultury 1,9 mln zł Dotacje na prace remontowo – konserwacyjne obiektów zabytkowych1,3 mln zł Pozostałe zadania 0,3 mln zł

53 Muzea 5,0 mln zł Muzeum Archeologiczne 3,1 mln zł Muzeum Pomorza Środkowego 1,2 mln zł Muzeum Narodowe 0,7 mln zł Teatry 3,3 mln zł Gdański Teatr Szekspirowski 1,9 mln zł Państwowy Teatr Wybrzeże0,7 mln zł Państwowa Opera Bałtycka0,5 mln zł Teatr Muzyczny0,2 mln zł Pozostałe instytucje 2,2 mln zł

54 Nakłady na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w latach 2007 2011

55 1.1.1.1. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 5.5.5.5.

56 Realizacja projektów w ramach PO KL i RPO WP 28,9 mln zł Realizacja projektów w ramach PO KL i RPO WP 28,9 mln zł Regionalne kadry gospodarki 13,7 mln zł Projekt konkursowy w Priorytecie VIII PO KL mający na celu dostosowanie działalności przedsiębiorstw oraz umiejętności kadry zarządzającej i pracowników do zmian gospodarczych zachodzących w regionie. Projekty systemowe 10,3 mln zł w tym m.in. projekt pn. Wsparcie dla pracodawców i pracowników pomorskich firm przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne, InnoDoktorant, INNOpomorze, Moduł Informacyjno - Decyzyjny Regionalny Barometr Społeczny. Rynek pracy otwarty dla wszystkich 4,4 mln zł Projekt konkursowy w Priorytecie VI PO KL mający na celu udzielenie wsparcia osobom zamierzającym rozpocząć działalność gospodarczą. Rozwój i innowacje w MŚP 0,5 mln zł Zadania w ramach RPO WP. Realizacja pozostałych zadań 0,3 mln zł Realizacja pozostałych zadań 0,3 mln zł

57 Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. 9,5 mln zł Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. 9,5 mln zł Dokapitalizowanie z przeznaczeniem na inwestycje związane z rozbudową Portu Lotniczego Gdańsk. Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. 4,8 mln zł Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. 4,8 mln zł Objęcie akcji w ramach projektu pn. Kolej Metropolitalna w Trójmieście. Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 1,0 mln zł Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 1,0 mln zł Dokapitalizowanie z przeznaczeniem na sfinansowanie wkładu własnego projektu pn. Budowa i wyposażenie Słupskiego Inkubatora Technologicznego. PKP Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o. 1,0 mln zł PKP Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o. 1,0 mln zł Dokapitalizowanie z przeznaczeniem na zabezpieczenie realizacji projektu pn. Rozwój szybkiej kolei miejskiej w Trójmieście.

58 INFORMACJA O STANIE MIENIA

59 Informacja o stanie mienia Informacja o stanie mienia Województwa Pomorskiego przedstawia przejęte dotychczas przez Województwo mienie, które obejmuje: mienie pozostające we władaniu wojewódzkich samorządowych osób prawnych mienie pozostające we władaniu wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej tj. jednostek budżetowych

60 Wartość mienia pozostającego we władaniu Samorządu Województwa Pomorskiego na 31 grudnia 2011 roku WyszczególnienieWartość Grunty179,2 mln zł Budynki i lokale1 072,6 mln zł Obiekty inżynierii lądowej i wodnej714,2 mln zł Ruchomości i inne śr. trwałe759,7 mln zł Wartości niematerialne i prawne17,7 mln zł Inwestycje – stan zaawansowania258,9 mln zł Udziały w spółkach216,9 mln zł Akcje58,2 mln zł Razem:3 277,6 mln zł

61 ANALIZA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA 2011 ROK

62 Sprawozdanie finansowe obejmuje: 1.Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego. 2.Łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych. 3.Łączny rachunek zysków i strat, obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych. 4.Łączne zestawienie zmian w funduszu obejmujące dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych. Zgodnie z art. 268 i 270 ustawy o finansach publicznych sprawozdanie finansowe wraz z opinią z badania przez biegłego rewidenta jest rozpatrywane i zatwierdzane przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

63 Opinia z badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta Przekazane opinie we wszystkich istotnych aspektach są bez zastrzeżeń, co oznacza że sprawozdanie finansowe Województwa Pomorskiego za 2011 rok: zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, zostało sporządzone zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości i finansach publicznych, z uwzględnieniem zasad szczególnych określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie istotne dla oceny budżetu informacje.

64 Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego 154,4 mln zł19,8 mln zł Bilans z wykonania budżetu zamknął się sumą bilansową 154,4 mln zł, w stosunku do roku ubiegłego nastąpił wzrost o 19,8 mln zł. Aktywa budżetu obejmują głównie: środki pieniężne w kwocie 131,2 mln zł, które świadczą o płynności finansowej budżetu, należności i roszczenia w wysokości 21,6 mln zł, na które składają się głównie należności z tytułu niewykorzystanych dotacji UE za 2011r. do wydatkowania w 2012r. pozostające na rachunkach bankowych podległych jednostek budżetowych, udzielone pożyczki dla SP ZOZów oraz należności z tytułu udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych i od osób prawnych. Pasywa budżetu obejmują głównie: zobowiązania w kwocie 396,5 mln zł, w tym kredyty i pożyczki oraz zobowiązania z tytułu zwrotu dotacji za 2011 r, deficyt wykonania budżetu w wysokości 75,8 mln zł, skumulowany deficyt wykonania budżetu w kwocie 206,2 mln zł.

65 Łączne sprawozdanie finansowe Łączny bilans, łączny rachunek zysków i strat, łączne zestawienie zmian w funduszu obejmujące dane wynikające ze sprawozdań finansowych wojewódzkich jednostek budżetowych. Ważniejsze pozycje sprawozdań to: suma bilansowa aktywów i pasywów w kwocie 1 644,5 mln zł, zysk netto w wysokości 529,9 mln zł, aktywa trwałe netto (majątek) jednostek budżetowych w kwocie 1 603,3 mln zł oraz kwota umorzenia 431,8 mln zł, aktywa obrotowe w wysokości 41,2 mln zł, w tym: należności – 22,4 mln zł oraz środki pieniężne – 15,7 mln zł, fundusz w kwocie 1 613,5 mln zł, który obejmuje fundusz w środkach trwałych oraz obrotowych, zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne w wysokości 30,9 mln zł.

66 STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

67 Struktura nakładów na programy WPF 2011 – 2026 wg stanu na 31.12.2011 r.

68 Stopień zaawansowania realizacji zadań własnych Do końca 2011 roku zakończono realizację 19 zadań ujętych w WPF 2011-2026, w tym m.in.: 19,0 mln złDokapitalizowanie spółki Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. 19,0 mln zł 14,8 mln złPrzebudowa drogi wojewódzkiej nr 240 od drogi krajowej nr 22 w Chojnicach do granicy województwa – III etap 14,8 mln zł 8,1 mln złPrzebudowa drogi wojewódzkiej nr 222 w m. Straszyn – etap III 8,1 mln zł 4,8 mln złPrzebudowa ulicy Sikorskiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 212 w Bytowie 4,8 mln zł 4,8 mln złTermomodernizacja szpitali Województwa Pomorskiego etap II 4,8 mln zł 3,0 mln złDokapitalizowanie Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. 3,0 mln zł

69 Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp

70 Wybrane zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, zakończone w 2011 roku Nazwa zadania Wydatki od początku realizacji zadania W ramach RPO WP Zakup sześciu spalinowych zespołów trakcyjnych w celu rozwoju i integracji efektywnych i przyjaznych środowisku systemów transportu zbiorowego w Trójmiejskim Obszarze Metropolitalnym. 47,1 mln zł W ramach POKL Pomorskie - dobry kurs na edukację. Wyrównywanie szans edukacyjnych w regionie poprzez programy rozwojowe. 5,6 mln zł Pomorskie - dobry kurs na edukację. Program pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych z obszaru Województwa Pomorskiego. 2,0 mln zł Pomorskie - dobry kurs na edukację. Doskonalenie kadr systemu oświaty. 2,4 mln zł INNOPomorze – II edycja. 1,4 mln zł INNODoktorant – III edycja. 1,3 mln zł

71 Źródła finansowania zrealizowanych zadań w ramach programów wieloletnich

72 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "WYKONANIE BUDŻETU WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2011 ROKU."

Podobne prezentacje


Reklamy Google