Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rola Banku Gospodarstwa Krajowego we wspieraniu samorządów w finansowaniu rozwoju lokalnego i regionalnego Marzec 2009.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rola Banku Gospodarstwa Krajowego we wspieraniu samorządów w finansowaniu rozwoju lokalnego i regionalnego Marzec 2009."— Zapis prezentacji:

1 Rola Banku Gospodarstwa Krajowego we wspieraniu samorządów w finansowaniu rozwoju lokalnego i regionalnego Marzec 2009

2 Pewny Partner Bank Gospodarstwa Krajowego - Jedyny Bank Państwowy w Polsce charakteryzujący się wysokim poziomem wiarygodności, - Specjalizuje się w obsłudze sektora finansów publicznych, - Zapewnia ekonomicznie efektywne i operacyjnie skuteczne wspieranie państwowych programów społeczno-gospodarczych oraz samorządowych programów rozwoju regionalnego, - Dba o nowoczesność i wysoką jakość oferty oraz podtrzymywanie dobrych relacji z Klientami, elastycznie reagując na ich potrzeby, 2 11 czerwca 2008 r.

3 Pewny Partner Główne zadania BGK - Obsługa państwa i rządu Obsługa bankowo-finansowa budżetu centralnego, jednostek samorządu terytorialnego oraz obsługa długu zagranicznego - Działalność komercyjna dla przedsiębiorców Produkty i usługi w sieci oddziałów na terenie całego kraju (rachunki, kredyty, lokaty, emisja obligacji, produkty skarbowe) - Realizacja rządowej polityki społeczno-gospodarczej Fundusze celowe i programy rządowe 3 11 czerwca 2008 r.

4 Pewny Partner Produkty oferowane dla segmentu samorządów -Kredyty komercyjne – oferowane na przetargach na dowolny cel, w tym również na finansowanie deficytu budżetowego, -Kredyty ze środków EBI – oferowane na przetargach, na inwestycje realizowane przez samorządy, -FRIK – kredyt na sfinansowanie dokumentacji projektów samorządowych, może być oferowany bez wykorzystania procedury przetargowej, -Emisja Obligacji – BGK świadczy usługi organizacji emisji przetargów dla samorządów, może również gwarantować objęcie emisji, -Wykup wierzytelności – forma finansowania realizowana we współpracy z firmami prowadzącymi inwestycje na terenie samorządu, -Obsługa rachunków bankowych – prowadzenie rachunków bankowych, produkt oferowany w ramach procedury przetargowej, 4 11 czerwca 2008 r.

5 Pewny Partner Pozycja BGK w segmencie samorządowym –BGK posiada szczególnie silną pozycję w obszarze zapewnienia finansowania, –Udział BGK w rynku kredytów samorządowych systematycznie rośnie - na koniec 2008 roku wyniósł 15,7% w stosunku do 11,4% w 2007 roku oraz 9,9% w 2006 roku, –Bank finansuje samorządy na duża skalę (ok. 1,1 mld zł udzielonych kredytów w 2008 roku) w okresie trudności z pozyskaniem środków na rynku W dalszej części prezentacji przedstawiono wybrane produkty finansowania przez BGK (nie są omawiane kredyty komercyjne, emisja obligacji oraz obsługa rachunków) 5 11 czerwca 2008 r.

6 Kredyt EBI Kredyty ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego (Kredyt EBI) 6

7 Kredyt EBI Przedmiot kredytu - inwestycje infrastrukturalne realizowane w następujących sektorach: Środowisko. Infrastruktura. Rozwój Gospodarki Opartej na Wiedzy. Edukacja. Zdrowie. Beneficjenci - JST, podmioty z udziałem własnościowym JST oraz inne podmioty, jeśli realizują inwestycję, której beneficjentem będzie JST/społeczność lokalna Kwota kredytu Przedsięwzięcia realizowane bez wsparcia UE - do 50% kosztów inwestycji Przedsięwzięcia wspierane środkami UE - do 90% kosztów inwestycji (EBI i UE razem) Maksymalny koszt projektu: 25 mln EUR Maksymalna kwota kredytu: 12,5 mln EUR 7

8 Kredyt EBI Okres kredytowania max. 15 lat, karencja w spłacie kredytu – max. 5 lat Oprocentowanie/prowizje Oprocentowanie zmienne (3 miesięczne) obejmuje stawkę bazową oraz marżę BGK Z tytułu udzielenia kredytu pobierana jest prowizja Kredyty EBI w działalności BGK (stan na 31.12.2008 r.): udzielono ponad 260 kredytów sfinansowano ponad 300 projektów wartość udzielonych kredytów – ponad 500 mln PLN 8

9 Kredyt EBI Wykaz inwestycji, które mogą być współfinansowane ze środków EBI: 1. Środowisko poprawa dostaw i dystrybucji wody pitnej; ścieki (włącznie z kanalizacją) oraz poprawa uzdatniania ścieków; produkcja lub instalacja sprzętu dla ochrony środowiska lub obniżenia wpływu inwestycji na środowisko, włącznie z systemami pomiaru i monitorowania; rewitalizacja zdegradowanych obszarów przemysłowych; zmniejszenie hałasu i wibracji; zarządzanie odpadami; odnowa miast (poprawa jakości życia w środowisku zurbanizowanym); restauracja chronionych pomników i budynków (np. zachowanie dziedzictwa kulturowego); przedsięwzięcia środowiskowe dotyczące ruchu i transportu. 9

10 Kredyt EBI 2. Infrastruktura inwestycje kapitałowe związane z ruchem i transportem (np. drogi krajowe, regionalne i lokalne), kolejami, portami i lotniskami; telekomunikacja (np. sieci lokalne lub sieci prywatne), jeśli przedsięwzięcie jest samodzielnym, niezależnym projektem, a nie częścią inwestycji kapitałowej na dużą skalę; rozwój stref przemysłowych i parków; infrastruktura turystyczna; sport, obiekty rekreacyjne i kulturalne o charakterze ogólnym (np. baseny, muzea, itp). 3. Rozwój Gospodarki Opartej na Wiedzy kształtowanie kapitału ludzkiego i poprawa kwalifikacji społeczeństwa zgodnie z koncepcją kształcenia ustawicznego, jak również poszerzanie i pogłębianie ogólnego dostępu do infrastruktury wysoko-wydajnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych; tworzenie, badanie i rozpowszechnianie procesów edukacyjnych, komercyjnych i administracyjnych związanych z gospodarką opartą na wiedzy, w tym: - edukacja wyższa i badania uniwersyteckie, - media, projektowanie i rozwój zawartości oprogramowania lub procesów, - adaptacja procesów logistycznych/usług pocztowych, zamykanie luki pomiędzy zamawianiem cyfrowym a fizyczną dostawą dóbr, - e-business i e-government; innowacje - rozwijanie/uruchamianie innowacyjnych produktów, procesów i usług wspierających długookresową konkurencyjność gospodarki europejskiej. 10

11 Kredyt EBI 4. Edukacja rekonstrukcja, rozwój, modernizacja, odnowienia budynków edukacyjnych (od przedszkolnych do poziomu uniwersyteckiego) oraz obiektów towarzyszących (mieszkania studentów, kantyny, hale sportowe, itd.); zakup sprzętu edukacyjnego (wyposażenia klas, bibliotek, laboratoriów) oraz narzędzi pedagogicznych (podręczników itp.); programy szkolenia nauczycieli/ kadry; reforma programów nauczania, kontroli jakości i systemów akredytacji; szkolenie zawodowe i programy kształcenia ustawicznego w instytucjach edukacyjnych; komponent badawczy w przedsięwzięciach dotyczących szkolnictwa wyższego (np. inkubatory, parki naukowe itp.); narzędzia i koncepcje e-learning, uniwersytety otwarte obejmujące rozwiązania z zakresu infrastruktury, zawartości, szkolenia i zarządzania obiektami centrum informatycznym; programy wdrażane przez administrację publiczną i firmy prywatne w celu rozwoju i upowszechniania wiedzy za pośrednictwem tradycyjnych mediów. 11

12 Kredyt EBI 5. Zdrowie wydatki kapitałowe na modernizację, rozwój i wyposażenie na wszystkich poziomach usług zdrowotnych, włącznie z opieką podstawową, ambulatoriami, szpitalami, hospicjami, opieką psychiatryczną; inwestycje w badania i rozwój opieki zdrowotnej, ośrodki edukacyjne i urządzenia do szkolenia personelu medycznego, laboratoria i ośrodki diagnostyczne, sprzęt zdrowotny ICT i oprogramowanie; ośrodki i programy publicznej opieki zdrowotnej i medycyny profilaktycznej; programy socjalne (opieka społeczna, ośrodki przedszkolne, opieka nad niepełnosprawnymi dziećmi i dorosłymi, opieka nad osobami starszymi, pomoc domowa umożliwiająca samodzielne życie niepełnosprawnym, itp.); przedsięwzięcia w obszarze medycyny weterynaryjnej, pod warunkiem że obejmują opiekę weterynaryjną i nadzór lub weterynaryjne usługi ambulatoryjne. 12

13 Kredyt FRIK Kredyty ze środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych (Kredyt FRIK) 13

14 Kredyt FRIK Środki służą gminom do przygotowywania projektów inwestycji finansowanych, które będą współfinansowane z funduszy Unii Europejskiej - ustawa o Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych Warunki kredytu Kwota kredytu: - do 500 tysięcy zł na jeden projekt - do 80% zaplanowanych kosztów netto Okres kredytowania: - do 36 miesięcy - możliwa karencja w spłacie kredytu - do 18 miesięcy Zabezpieczenie: - weksel własny in blanco Oprocentowanie kredytu: - 0,5 stopy redyskonta weksli NBP tj. 2,125 % (stopa redyskonta weksli marzec 2009 – 4,25%) 14

15 Przedmiot kredytowania: Infrastruktura drogowa - gdy odpowiada za nią gmina budowa lub modernizacja dróg o znaczeniu lokalnym budowa lub modernizacja infrastruktury drogowej Infrastruktura ochrony środowiska zaopatrzenie w wodę, pobór wody, oczyszczanie ścieków i gospodarka wodna gospodarka odpadami poprawa jakości powietrza wykorzystanie odnawialnych źródeł energii Rozwój turystyki i kultury projekty infrastrukturalne z zakresu kultury projekty infrastrukturalne z zakresu turystyki Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego

16 Przedmiot kredytowania: Obszary podlegające restrukturyzacji kompleksowe uzbrojenie terenu pod inwestycje budowa lub modernizacja lokalnej bazy turystycznej i kulturalnej inkubatory przedsiębiorczości Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe rewitalizacja obszarów miejskich rewitalizacja obszarów poprzemysłowych i powojskowych Obszary wiejskie Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa

17 Serdecznie zapraszam do współpracy Oddział w Krakowie, ul. Batorego 14, tel. 012 631 95 60 Oddział w Tarnowie, ul. Mickiewicza 2, tel. 014 631 33 31 www.bgk.com.pl 17


Pobierz ppt "Rola Banku Gospodarstwa Krajowego we wspieraniu samorządów w finansowaniu rozwoju lokalnego i regionalnego Marzec 2009."

Podobne prezentacje


Reklamy Google