Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

3 marca 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 2 Wsparcie infrastruktury telekomunikacyjnej w ramach RPO Regionalna pomoc inwestycyjna na podstawie rozporządzenia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "3 marca 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 2 Wsparcie infrastruktury telekomunikacyjnej w ramach RPO Regionalna pomoc inwestycyjna na podstawie rozporządzenia."— Zapis prezentacji:

1

2 3 marca 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 2 Wsparcie infrastruktury telekomunikacyjnej w ramach RPO Regionalna pomoc inwestycyjna na podstawie rozporządzenia MRR z dnia 7 grudnia 2009 r.

3 3 marca 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 3 Dlaczego pomoc regionalna? Dwie zasadnicze przyczyny: – zdiagnozowane ogromne potrzeby inwestycyjne w obszarach objętych rozporządzeniem – m.in. sektorze telekomunikacji – znaczna część tych potrzeb inwestycyjnych kwalifikująca się do realizacji jako tzw. nowa inwestycja – racjonalizacja procesu legislacyjnego i notyfikacyjnego– stworzenie jednego programu pomocowego dla kilku sektorów przewidzianych do wsparcia w ramach RPO

4 3 marca 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 4 Pomoc regionalna + dodatkowe warunki Komisja Europejska uwarunkowała akceptację udzielania pomocy regionalnej na rozwój sieci szerokopasmowych w ramach rozporządzenia od wprowadzenia do kryteriów wyboru projektów warunków charakterystycznych dla pomocy w tym obszarze ocenianej na podstawie art. 107 ust. 3 lit. c TFUE (dawny art. 87 ust.3 lit. c TWE): - zasada neutralności technologicznej - otwartość objętej pomocą infrastruktury dla wszystkich dostawców usług internetowych na jednakowych zasadach - hurtowy, otwarty dostęp do objętej pomocą infrastruktury oferowany po krajowych cenach rynkowych

5 3 marca 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 5 Przeznaczenie pomocy Realizacja tzw. nowych inwestycji polegających na: –budowie lub przebudowie telekomunikacyjnych sieci szkieletowych, –budowie lub przebudowie telekomunikacyjnych sieci dostępowych, –budowie lub przebudowie systemów lub centrów zarządzania sieciami teleinformatycznymi wraz z ich wyposażeniem.

6 3 marca 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 6 Beneficjenci Przedsiębiorcy telekomunikacyjni w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne – czyli: przedsiębiorcy (w rozumieniu prawa krajowego) lub inne podmioty uprawnione do wykonywania działalności gospodarczej (na podstawie odrębnych przepisów), wykonujący działalność gospodarczą polegającą na: – dostarczaniu sieci telekomunikacyjnych i udogodnień towarzyszących (operatorzy), lub – świadczeniu usług telekomunikacyjnych (dostawcy usług)

7 3 marca 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 7 Beneficjenci Ważne kwestie: 1.Brak statusu beneficjenta na dzień złożenia wniosku – status ten beneficjent musi mieć na dzień podpisania umowy (przyznania pomocy) – na etapie wnioskowania wystarczy oświadczenie 2.Brak statusu beneficjenta na dzień podpisania umowy – celem realizacji projektu jest wytworzenie infrastruktury umożliwiającej uzyskanie statusu przedsiębiorcy telekomunikacyjnego/ wystąpienie z wnioskiem do Prezesa UKE o wpis do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych – brak możliwości stosowania rozporządzenia MRR z dnia 7 grudnia 2009 r.

8 3 marca 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 8 Intensywność pomocy Zgodnie z mapą pomocy regionalnej 50% - na obszarach należących do województw: lubelskiego, podkarpackiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, opolskiego, małopolskiego, lubuskiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego; 40% - na obszarach należących do województw: śląskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego, a w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. na obszarze należącym do województwa mazowieckiego, z wyłączeniem miasta stołecznego Warszawy; 30% - na obszarze należącym do miasta stołecznego Warszawy oraz w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. – na obszarze należącym do województwa mazowieckiego. Możliwość podwyższenia o 10 pkt – w przypadku średnich, a 20 pkt – małych i mikro przedsiębiorców.

9 3 marca 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 9 Wkład własny Jeżeli pomoc jest obliczana w odniesieniu do wydatków dotyczących rzeczowych aktywów trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych istnieje obowiązek wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 25 proc. wydatków kwalifikowalnych ze środków własnych lub finansowania zewnętrznego w formie pozbawionej wsparcia ze środków publicznych (§ 11 ust. 5 rozporządzenia)

10 3 marca 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 10 Wkład własny Dwa istotne aspekty: 1. charakter środków, jakimi beneficjent zamierza sfinansować część wydatków kwalifikowalnych, która nie zostanie zrefundowana z RPO 2. dopuszczalna maksymalna intensywność pomocy dla danego projektu z RPO Dopuszczalne formy finansowania wkładu własnego: Środki własne, kredyty komercyjne, w przypadku j.s.t. – co do zasady dochody z działalności gospodarczej Niedopuszczalne formy finansowania wkładu własnego: Kredyty gwarantowane przez państwo lub jakiekolwiek środki pochodzące od władz publicznych

11 3 marca 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 11 Duży projekt inwestycyjny Projekt, którego wydatki kwalifikowalne przekraczają 50 mln euro – wartość pomocy obliczana zgodnie z wzorem określonym w § 4 ust.1 rozporządzenia RM z 13 października 2006 r. ws. ustalenia mapy pomocy regionalnej. – obowiązek indywidualnej notyfikacji w sytuacji, gdy łączna pomoc ze wszystkich źródeł udzielona na projekt przekroczyłaby: 22,5 mln euro - dla intensywności pomocy 30%, 30 mln euro - dla intensywności pomocy 40%, 37,5 mln euro - dla intensywności pomocy 50%. Monitorowanie dużych projektów inwestycyjnych przez Komisję Europejską – obowiązek sprawozdawczy – pkt 65 Wytycznych regionalnych/ § 7 rozporządzenia RM z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzielaniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych. Sprawozdanie należy przekazać w ciągu 7 dni od dnia przyznania pomocy.

12 3 marca 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 12 Efekt zachęty Obowiązek powstrzymania się z rozpoczęciem prac – w przypadku: 1) projektów konkursowych - do czasu otrzymania pisemnego potwierdzenia ze strony instytucji przyznającej pomoc, że projekt potencjalnie kwalifikuje się do objęcia pomocą 2) projektów kluczowych – do czasu podpisania preumowy Rozpoczęcie prac: podjęcie prac budowlanych lub podjęcie prawnie wiążącego zobowiązania do zamówienia ruchomych środków trwałych

13 3 marca 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 13 Departament Koordynacji i Wdrażania Programów Regionalnych Magdalena Braczkowska tel. 022 536 73 61, e-mail: Magdalena.Braczkowska@mrr.gov.pl Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "3 marca 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 2 Wsparcie infrastruktury telekomunikacyjnej w ramach RPO Regionalna pomoc inwestycyjna na podstawie rozporządzenia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google