Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PREZENTACJA PROJEKTU „Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Krzeszowice – dorzecze Rudawy” Krzeszowice, 25 luty 2010.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PREZENTACJA PROJEKTU „Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Krzeszowice – dorzecze Rudawy” Krzeszowice, 25 luty 2010."— Zapis prezentacji:

1 PREZENTACJA PROJEKTU „Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Krzeszowice – dorzecze Rudawy” Krzeszowice, 25 luty 2010 r.   1

2 „Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Krzeszowice – dorzecze Rudawy” Projekt nr POIS /08 Umowa podpisana dnia 7 grudnia 2009 roku w Krakowie   

3 Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 212  ,00 PLN brutto, (słownie: dwieście dwanaście milionów trzydzieści twa tysiące czterysta dziewięć PLN,).   Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi ,00 PLN netto (słownie: sto pięćdziesiąt cztery miliony siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć PLN). Instytucja Wdrażająca zobowiązuje się udzielić Beneficjentowi dofinansowania na realizację Projektu w wysokości 85 % kwoty wydatków kwalifikowalnych poniesionych w toku realizacji Projektu, nie więcej niż ,00 PLN (słownie: sto trzydzieści jeden milionów pięćset sześćdziesiąt dwa tysiące czterdzieści siedem PLN). 3

4 Plan prezentacji Dane dotyczące przedsięwzięcia Cel przedsięwzięcia Mapa lokalizacji przedsięwzięcia Zakres rzeczowy Plan finansowania przedsięwzięcia Plan wdrożenia i funkcjonowania projektu Zakończenie przedsięwzięcia 4

5 Podmiot odpowiedzialny za wdrożenie /Beneficjent/:
Nazwa: Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice sp. z o.o. Adres: Ul. Krakowska 85, Krzeszowice Tel.:   , Faks:   , 12  NIP REGON 5

6 CEL PROJEKTU: Nadrzędny : wyposażenie do końca 2015 roku aglomeracji powyżej 15 tyś. RLM w kompletny system kanalizacyjny i oczyszczalnię ścieków /w wyniku realizacji przedsięwzięcia poziom skanalizowania aglomeracji Krzeszowice wzrośnie w 2013 do 93,9 %, obecnie wynosi 54,5%/ 6

7 CEL PROJEKTU: Strategiczny: Poprawa jakości środowiska w zakresie: Ochrony wód powierzchniowych, gruntowych i gruntu przed zanieczyszczeniem ściekami z nieszczelnych szamb i niesprawnych systemów odbioru ścieków bytowo-gospodarczych na obszarze objętym przedsięwzięciem. Zachowania bioróżnorodności przyrodniczej terenu o najwyższym statusie ochrony przyrody, w tym m.in. parków krajobrazowych oraz obszarów Natura 2000 (Dolinki Jurajskie PLH120005, Czerna PLH120034). Podniesienie standardu warunków życia mieszkańców. Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej obszaru, który będzie objęty planowanym systemem kanalizacji sanitarnej. Poprawa efektwności pracy oczyszczalni ścieków i jakości ścieków oczyszczonych. 7

8 8

9 Planowana długość sieci [km]
Nr kontraktu Czrwony FIDIC Nazwa zadania Planowana długość sieci [km] Przepompownie I Budowa kanalizacji w m. Nawojowa Góra, Paczółtowice, Krzeszowice os. Żbik 41,4 15 II Budowa kanalizacji w miejscowościach: Filipowice, Wola Filipowska, Miękinia Stawiska 56,3 5 III Budowa kanalizacji w miejscowościach: krzeszowice ul. Miękińska, Miękinia, Ostrężnica, Nowa Góra Łany 52 IV Budowa kanalizacji w miejscowościach: Czerna, Czatkowice, Nowa Góra 52,3 10 Razem 202 35 V Modernizacja centralnej oczyszczalni ścieków w Krzeszowicach Podpisana umowa na projekt zadanie w trakcie realizacji 9

10 Przetarg w trakcie realizacji
Nr kontraktu USŁUGI Nazwa zadania UWAGI VI Usługi Inżyniera dla Projektu Przetarg roztrzygnięty termin podpsania umowy VII Usługi działań promująco - informacyjnych Przetarg w trakcie realizacji Termin składania ofert 10

11 Wartość zakładana ogółem Plan wydatków lata kolejne
Lp Finansowanie Wartość zakładana ogółem Wypłaty do 31 grudnia 2008 2009 2010 2011 Plan wydatków lata kolejne 1 2 3 4 5 6 7 8 I Razem wydatki w ramach projektu (wk+ wnk +VAT) ,0 ,0 ,0 ,3 ,00 ,70 II. Razem wk z tego: ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 1. dotacja rozwojowa/budżet państwa ,0 ,3 ,5 ,8 ,4 ,0 2. środki własne WiK ,0 18 170,7 66 865,5 ,2 ,6 ,0 3. środki jst ,0 0,0 ,0 ,0 5. pożyczki (kredyt komercyjny z dopłatami NFOŚiGW) ,0 ,0 ,0 ,0 III. Razem wnk z tego: ,0 ,0 10 000,0 ,6 ,8 ,6 ,0 57 887,0 ,6 ,8 ,6 4. pożyczki (kredyt komercyjny z dopłatami z NFOiGW) ,0 ,0 ,0 ,0 IV. Podatek od towarów i usług VAT ,0 15 745,0 79 920,0 ,7 ,2 ,1 11

12 Jednostka Realizująca Projekt JRP :
Struktura wdrażania projektu : działania administracyjno-prawne Proces inwestycyjny Informacja i promocja Jednostka Realizująca Projekt JRP : Struktura organizacyjna 12

13 Rozliczenie Przedsięwzięcia: 2014 rok
Efekt : mieszkańców zaopatrzonych w system zbiorczej kanalizacji sanitarnej, zmodernizowana Centralna Oczyszczalnia Ścieków w Krzeszowicach Struktuta organizacyjna WiK Krzeszowice po zakończeniu Przedsięwzięcia 13

14 Dziękuję za uwagę Magdalena Dziura 14


Pobierz ppt "PREZENTACJA PROJEKTU „Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Krzeszowice – dorzecze Rudawy” Krzeszowice, 25 luty 2010."

Podobne prezentacje


Reklamy Google