Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PREZENTACJA PROJEKTU Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Krzeszowice – dorzecze Rudawy Krzeszowice, 25 luty 2010 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PREZENTACJA PROJEKTU Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Krzeszowice – dorzecze Rudawy Krzeszowice, 25 luty 2010 r."— Zapis prezentacji:

1 PREZENTACJA PROJEKTU Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Krzeszowice – dorzecze Rudawy Krzeszowice, 25 luty 2010 r.

2 Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Krzeszowice – dorzecze Rudawy Projekt nr POIS /08 Umowa podpisana dnia 7 grudnia 2009 roku w Krakowie

3 Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi ,00 PLN brutto, (słownie: dwieście dwanaście milion ó w trzydzieści twa tysiące czterysta dziewięć PLN,). Maksymalna kwota wydatk ó w kwalifikowalnych wynosi ,00 PLN netto (słownie: sto pięćdziesiąt cztery miliony siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć PLN). Instytucja Wdrażająca zobowiązuje się udzielić Beneficjentowi dofinansowania na realizację Projektu w wysokości 85 % kwoty wydatk ó w kwalifikowalnych poniesionych w toku realizacji Projektu, nie więcej niż ,00 PLN (słownie: sto trzydzieści jeden milion ó w pięćset sześćdziesiąt dwa tysiące czterdzieści siedem PLN).

4 Plan prezentacji Dane dotyczące przedsięwzięcia Cel przedsięwzięcia Mapa lokalizacji przedsięwzięcia Zakres rzeczowy Plan finansowania przedsięwzięcia Plan wdrożenia i funkcjonowania projektu Zakończenie przedsięwzięcia

5 Podmiot odpowiedzialny za wdrożenie /Beneficjent/: Nazwa: Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice sp. z o.o. Adres: Ul. Krakowska 85, Krzeszowice Tel.: , Faks: , NIP REGON

6 CEL PROJEKTU: Nadrzędny : wyposażenie do końca 2015 roku aglomeracji powyżej 15 tyś. RLM w kompletny system kanalizacyjny i oczyszczalnię ściek ó w /w wyniku realizacji przedsięwzięcia poziom skanalizowania aglomeracji Krzeszowice wzrośnie w 2013 do 93,9 %, obecnie wynosi 54,5%/

7 CEL PROJEKTU: Strategiczny: Poprawa jakości środowiska w zakresie: Ochrony w ó d powierzchniowych, gruntowych i gruntu przed zanieczyszczeniem ściekami z nieszczelnych szamb i niesprawnych system ó w odbioru ściek ó w bytowo-gospodarczych na obszarze objętym przedsięwzięciem. Zachowania bior ó żnorodności przyrodniczej terenu o najwyższym statusie ochrony przyrody, w tym m.in. park ó w krajobrazowych oraz obszar ó w Natura 2000 (Dolinki Jurajskie PLH120005, Czerna PLH120034). Podniesienie standardu warunk ó w życia mieszkańc ó w. Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej obszaru, kt ó ry będzie objęty planowanym systemem kanalizacji sanitarnej. Poprawa efektwności pracy oczyszczalni ściek ó w i jakości ściek ó w oczyszczonych.

8

9 Nr kontraktu Czrwony FIDIC Nazwa zadania Planowana długość sieci [km] Przepom pownie I Budowa kanalizacji w m. Nawojowa G ó ra, Pacz ó łtowice, Krzeszowice os. Żbik 41,415 IIBudowa kanalizacji w miejscowościach: Filipowice, Wola Filipowska, Miękinia Stawiska 56,35 IIIBudowa kanalizacji w miejscowościach: krzeszowice ul. Miękińska, Miękinia, Ostrężnica, Nowa G ó ra Łany 525 IVBudowa kanalizacji w miejscowościach: Czerna, Czatkowice, Nowa G ó ra 52,310 Razem20235 VModernizacja centralnej oczyszczalni ścieków w Krzeszowicach Podpisana umowa na projekt zadanie w trakcie realizacji

10 Nr kontraktu USŁUGI Nazwa zadania UWAGI VIUsługi Inżyniera dla ProjektuPrzetarg roztrzygnięty termin podpsania umowy VIIUsługi działań promująco - informacyjnychPrzetarg w trakcie realizacji Termin składania ofert

11 LpFinansowanie Wartość zakładana ogółem Wypłaty do 31 grudnia Plan wydatków lata kolejne I Razem wydatki w ramach projektu (wk+ wnk +VAT) , , , , , ,70 II.Razem wk z tego: , , , , , ,0 1.dotacja rozwojowa/budżet państwa , , , , , ,0 2.środki własne WiK , , , , , ,0 3.środki jst ,00, , ,0 5. pożyczki (kredyt komercyjny z dopłatami NFOŚiGW) ,00, , , ,0 III.Razem wnk z tego: , , , , , ,6 1.środki własne WiK ,00, , , , ,6 2.środki jst ,0 0,0 4. pożyczki (kredyt komercyjny z dopłatami z NFOiGW) ,00, , , ,0 IV.Podatek od towarów i usług VAT , , , , , ,1

12 Struktura wdrażania projektu : działania administracyjno-prawne działania administracyjno-prawne Proces inwestycyjny Proces inwestycyjny Informacja i promocja Informacja i promocja Jednostka Realizująca Projekt JRP : Struktura organizacyjna Struktura organizacyjna

13 Rozliczenie Przedsięwzięcia: 2014 rok Rozliczenie Przedsięwzięcia: 2014 rok Efekt : mieszkańców zaopatrzonych w system zbiorczej kanalizacji sanitarnej, zmodernizowana Centralna Oczyszczalnia Ścieków w Krzeszowicach Efekt : mieszkańców zaopatrzonych w system zbiorczej kanalizacji sanitarnej, zmodernizowana Centralna Oczyszczalnia Ścieków w Krzeszowicach Struktuta organizacyjna WiK Krzeszowice po zakończeniu Przedsięwzięcia Struktuta organizacyjna WiK Krzeszowice po zakończeniu Przedsięwzięcia

14 Dziękuję za uwagę Dziękuję za uwagę Magdalena Dziura Magdalena Dziura


Pobierz ppt "PREZENTACJA PROJEKTU Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Krzeszowice – dorzecze Rudawy Krzeszowice, 25 luty 2010 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google