Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PREZENTACJA PROJEKTU Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Krzeszowice – dorzecze Rudawy Krzeszowice, 25 luty 2010 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PREZENTACJA PROJEKTU Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Krzeszowice – dorzecze Rudawy Krzeszowice, 25 luty 2010 r."— Zapis prezentacji:

1 PREZENTACJA PROJEKTU Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Krzeszowice – dorzecze Rudawy Krzeszowice, 25 luty 2010 r.

2 Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Krzeszowice – dorzecze Rudawy Projekt nr POIS.01.01.00-00-073/08 Umowa podpisana dnia 7 grudnia 2009 roku w Krakowie

3 Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 212 032 409,00 PLN brutto, (słownie: dwieście dwanaście milion ó w trzydzieści twa tysiące czterysta dziewięć PLN,). Maksymalna kwota wydatk ó w kwalifikowalnych wynosi 154 778 879,00 PLN netto (słownie: sto pięćdziesiąt cztery miliony siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć PLN). Instytucja Wdrażająca zobowiązuje się udzielić Beneficjentowi dofinansowania na realizację Projektu w wysokości 85 % kwoty wydatk ó w kwalifikowalnych poniesionych w toku realizacji Projektu, nie więcej niż 131 562 047,00 PLN (słownie: sto trzydzieści jeden milion ó w pięćset sześćdziesiąt dwa tysiące czterdzieści siedem PLN).

4 Plan prezentacji Dane dotyczące przedsięwzięcia Cel przedsięwzięcia Mapa lokalizacji przedsięwzięcia Zakres rzeczowy Plan finansowania przedsięwzięcia Plan wdrożenia i funkcjonowania projektu Zakończenie przedsięwzięcia

5 Podmiot odpowiedzialny za wdrożenie /Beneficjent/: Nazwa: Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice sp. z o.o. Adres: Ul. Krakowska 85, 32-065 Krzeszowice Tel.: +48 12 282 15 12, 282 13-20 Faks: +48 12 282 15 12, 12 282 13 20 E-mail: sekretariat@wikkrzeszowice.pl sekretariat@wikkrzeszowice.pl NIP 676 10 15 716 REGON 350789290

6 CEL PROJEKTU: Nadrzędny : wyposażenie do końca 2015 roku aglomeracji powyżej 15 tyś. RLM w kompletny system kanalizacyjny i oczyszczalnię ściek ó w /w wyniku realizacji przedsięwzięcia poziom skanalizowania aglomeracji Krzeszowice wzrośnie w 2013 do 93,9 %, obecnie wynosi 54,5%/

7 CEL PROJEKTU: Strategiczny: Poprawa jakości środowiska w zakresie: Ochrony w ó d powierzchniowych, gruntowych i gruntu przed zanieczyszczeniem ściekami z nieszczelnych szamb i niesprawnych system ó w odbioru ściek ó w bytowo-gospodarczych na obszarze objętym przedsięwzięciem. Zachowania bior ó żnorodności przyrodniczej terenu o najwyższym statusie ochrony przyrody, w tym m.in. park ó w krajobrazowych oraz obszar ó w Natura 2000 (Dolinki Jurajskie PLH120005, Czerna PLH120034). Podniesienie standardu warunk ó w życia mieszkańc ó w. Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej obszaru, kt ó ry będzie objęty planowanym systemem kanalizacji sanitarnej. Poprawa efektwności pracy oczyszczalni ściek ó w i jakości ściek ó w oczyszczonych.

8

9 Nr kontraktu Czrwony FIDIC Nazwa zadania Planowana długość sieci [km] Przepom pownie I Budowa kanalizacji w m. Nawojowa G ó ra, Pacz ó łtowice, Krzeszowice os. Żbik 41,415 IIBudowa kanalizacji w miejscowościach: Filipowice, Wola Filipowska, Miękinia Stawiska 56,35 IIIBudowa kanalizacji w miejscowościach: krzeszowice ul. Miękińska, Miękinia, Ostrężnica, Nowa G ó ra Łany 525 IVBudowa kanalizacji w miejscowościach: Czerna, Czatkowice, Nowa G ó ra 52,310 Razem20235 VModernizacja centralnej oczyszczalni ścieków w Krzeszowicach Podpisana umowa na projekt zadanie w trakcie realizacji

10 Nr kontraktu USŁUGI Nazwa zadania UWAGI VIUsługi Inżyniera dla ProjektuPrzetarg roztrzygnięty termin podpsania umowy 21.03.2010 VIIUsługi działań promująco - informacyjnychPrzetarg w trakcie realizacji Termin składania ofert 03.03.2010

11 LpFinansowanie Wartość zakładana ogółem Wypłaty do 31 grudnia 2008 200920102011 Plan wydatków lata kolejne 12345678 I Razem wydatki w ramach projektu (wk+ wnk +VAT) 212 032 409,0984 483,0535 690,060 380 483,368 693 167,0081 438 585,70 II.Razem wk z tego:154 778 879,0121 138,0445 770,044 228 654,050 303 674,059 679 643,0 1.dotacja rozwojowa/budżet państwa131 562 047,0102 967,3378 904,537 594 356,842 758 122,450 727 696,0 2.środki własne WiK1 290 296,018 170,766 865,5239 061,2275 551,6690 647,0 3.środki jst3 731 300,00,0 1 470 000,02 261 300,0 5. pożyczki (kredyt komercyjny z dopłatami NFOŚiGW) 18 195 236,00,0 6 395 236,05 800 000,06 000 000,0 III.Razem wnk z tego:19 673 868,0847 600,010 000,05 377 053,66 115 708,87 323 505,6 1.środki własne WiK2 316 304,00,057 887,0277 053,6215 708,81 765 654,6 2.środki jst847 600,0 0,0 4. pożyczki (kredyt komercyjny z dopłatami z NFOiGW) 16 509 964,00,0 5 100 000,05 900 000,05 509 964,0 IV.Podatek od towarów i usług VAT37 579 662,015 745,079 920,010 774 775,712 273 784,214 435 437,1

12 Struktura wdrażania projektu : działania administracyjno-prawne działania administracyjno-prawne Proces inwestycyjny Proces inwestycyjny Informacja i promocja Informacja i promocja Jednostka Realizująca Projekt JRP : Struktura organizacyjna Struktura organizacyjna

13 Rozliczenie Przedsięwzięcia: 2014 rok Rozliczenie Przedsięwzięcia: 2014 rok Efekt : 11 800 mieszkańców zaopatrzonych w system zbiorczej kanalizacji sanitarnej, zmodernizowana Centralna Oczyszczalnia Ścieków w Krzeszowicach Efekt : 11 800 mieszkańców zaopatrzonych w system zbiorczej kanalizacji sanitarnej, zmodernizowana Centralna Oczyszczalnia Ścieków w Krzeszowicach Struktuta organizacyjna WiK Krzeszowice po zakończeniu Przedsięwzięcia Struktuta organizacyjna WiK Krzeszowice po zakończeniu Przedsięwzięcia

14 Dziękuję za uwagę Dziękuję za uwagę Magdalena Dziura Magdalena Dziura


Pobierz ppt "PREZENTACJA PROJEKTU Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Krzeszowice – dorzecze Rudawy Krzeszowice, 25 luty 2010 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google