Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spotkanie Burmistrz Miasta Teresy Kosmali z mieszkańcami Czeladź 16 październik 2012.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spotkanie Burmistrz Miasta Teresy Kosmali z mieszkańcami Czeladź 16 październik 2012."— Zapis prezentacji:

1 Spotkanie Burmistrz Miasta Teresy Kosmali z mieszkańcami Czeladź 16 październik 2012

2 Wykonanie budżetu w 2012 r. i plan budżetu na 2013 r.

3 Przewidywane wykonanie budżetu na rok 2012 Dochody i przychody: Plan: 106 193 441 zł Wykonanie na 31.08.2012: 60 455 111 zł - 56,93%

4 Wykonanie dochodów budżetu stan na 31.08.2012 Dochody z majątku gminy – 6 543 273 zł; wykonanie 34,39 % W tym dochody ze sprzedaży – 1 060 424 zł; wykonanie 10,08 % Udziały w podatkach – 15 174 201 zł; wykonanie 56,29 % Podatki i opłaty lokalne – 13 179 989 zł : wykonanie 63,35 % Subwencje – 10 414 268 zł: wykonanie 75,81 % Dochody jednostek budżetowych - 2 531 839 zł: wykonanie 55,95 % Dotacje na zadania zlecone - 4 384 861 zł, wykonanie 67,29 % Dotacje na zadania własne - 1 507 004 zł, wykonanie 75,50 %

5 Przewidywane wykonanie budżetu na rok 2012 Wydatki i rozchody: Plan: 106 193 441 zł w tym rozchody – spłaty długów: 7 410 392 zł Wykonanie na 31.08.2012: 58 681 044 zł - 55,26 % w tym rozchody – spłaty długów: 4 942 538 – 66,70 %

6 Wykonanie wydatków budżetu stan na 31.08.2012 Gospodarka komunalna - wykonanie: 10 147 504 zł; 52,82 % w tym dotacja na KZK GOP: 3 506 905 zł; 75 % Edukacja – wykonanie: 17 643 629 zł; 68,26 % –W tym oświata: wykonanie: 12 789 843 zł; 68,13 % –W tym przedszkola: wykonanie: 4 853 786 zł; 68,60 % Pomoc społeczna – wykonanie: 12 857 402 zł; 63,64 % Administracja i bezpieczeństwo – wykonanie: 6 676 260 zł; 60,70 % Sport i kultura – wykonanie: 2 963 888 zł; 60,57 %

7 Zadłużenie na rok 2012 Zadłużenie na 31.12.2011 r.- 42 461 674 zł Spłata rat i kredytów w 2012 r.- 7 410 392 zł Obsługa długu w 2012 r. - 2 660 677 zł Razem - 10 071 049 zł Spłata rat i kredytów na 31.08.2012 r. - 4 942 538 zł Obsługa długu na 31.08.2012 r. – 1 513 700 zł Razem – 6 456 238zł Planowane zadłużenie na 31.12.2012 r. - 36 809 023 zł

8 Zadłużenie w latach 2006-2012

9 Spłata zadłużenia w latach 2006-2012

10 Załącznik nr 6 do Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Czeladź za 2011 r. Wykaz zaciągniętych pożyczek i kredytów – stan na 31.12.2011 r.

11

12

13 Wykazy kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach 2006-2011 Stan na 31.12.2011 r. – 94 zaciągnięte kredyty i pożyczki Stan na 31.12.2010 r. – 94 zaciągnięte kredyty i pożyczki Stan na 31.12.2009 r. – 93 zaciągnięte kredyty i pożyczki Stan na 31.12.2008 r. – 76 zaciągnięte kredyty i pożyczki Stan na 31.12.2007 r. – 57 zaciągnięte kredyty i pożyczki Stan na 31.12.2006 r. – 30 zaciągnięte kredyty i pożyczki

14 Wykonanie budżetu miasta Czeladź w latach 2006-2012

15 Struktura wydatków wg planu budżetu na 2012 rok

16 Gospodarka komunalna – wydatki majątkowe i bieżące w latach 2006-2012

17 Edukacja - wydatki majątkowe i bieżące w latach 2006-2012

18 Pomoc społeczna - wydatki majątkowe i bieżące w latach 2006-2012

19 Administracja i bezpieczeństwo - wydatki majątkowe i bieżące w latach 2006-2012

20 Wynagrodzenia w latach 2006-2012

21 Sport i kultura - wydatki majątkowe i bieżące w latach 2006-2012

22 Inwestycje realizowane w latach 2010-2012 dofinansowane z UE Nazwa projektu Kwota ogółem (według umowy o dofinanso wanie) Środki własne (budżet miasta) Dotacja RPO WSL Lata Adaptacja i przebudowa budynku Galerii Sztuki Współczesnej Elektrownia w Czeladzi 12 056 040,001 808 406,0010 247 634,00 2012-2013 Zagospodarowanie terenu i budowa bazy okołoturystycznej zabytkowej kopalni Saturn w Czeladzi3 388 686,00508 302,902 880 383,10 2012-2013 Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Czeladzi – budowa sieci PIAP 2 388 930,48358 339,582 030 590,90 2012-2014 Gospodarcza Brama Śląska - uzbrojenie terenów Wschodniej Strefy Ekonomicznej w Czeladzi – etap 1"25 293 193,645 874 568,3819 418 625,26 2011-2012 Budowa boiska sportowego o sztucznej nawierzchni wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Sportowej w Czeladzi2 239 397,39335 909,611 903 487,78 2010-2011 RAZEM45 366 247,518 885 526,4736 480 721,04

23 Bieżąca sytuacja finansowa miasta Spłaty kredytów i pożyczek – w 2012 r. łącznie z obsługą długu (odsetki) wyniosą 10 071 049 zł – 9,5 % budżetu miasta; Udziały w podatkach od osób fizycznych– informacja z MF, że w 2012 r. mogą być niższe nawet o ok.1 000 000 zł, niż zakładano; ponadto spadek liczby mieszkańców, wzrost bezrobocia; Niskie dochody ze sprzedaży majątku – 10,08 % (stały problem: w 2011 – 29,05 %; w 2010 – 5,51 %, w 2009 – 8,36 %); Nowe przepisy limitujące zadłużenie: wejdą w życie w 2014 roku, ale 3 letni okres dostosowawczy wiąże się z koniecznością działań ze skutkami w budżecie na rok 2012 i 2013; Realizowanie inwestycji głównie z kredytów (na inwestycje 2006-2011 przeznaczono ponad 94,6 mln zł, w latach 2006-2011dług miasta wzrósł o ok. 60 mln zł), zrealizowane inwestycje nie przynoszą zysków – przy braku sprzedaży majątku konieczność spłacania kredytów z dochodów bieżących Realizowane inwestycje często generowały w latach minionych deficyt – pokrywany przez kredyty

24 Liczba mieszkańców Czeladzi w latach 2006-2012

25 Liczba osób bezrobotnych w Czeladzi w latach 2006-2012

26 Bieżące działania 1 1.Zwiększanie dochodów bieżących - pozyskiwanie środków zewnętrznych na projekty nie wymagające zaciągania kredytów na pokrycie udziałów własnych Indywidualizacja procesu nauczania uczniów w klasach I-III szkół podstawowych - 171 331 zł; okres realizacji: lata 2011-2013 Czeladzka Liga Naukowa projekt dla uczniów klas IV-VI – 395 090 zł; okres realizacji: lata 2012-2014 Przedszkole moich marzeń – utworzenie dwóch 25-osobowych oddziałów przedszkolnych – 360 000 zł; okres realizacji: lata 2012-2014 Bez ograniczeń. Program zwiększania kompetencji zawodowych i społecznych oraz aktywizacja na rynku pracy osób korzystających z pomocy MOPS – 931 180 zł; okres realizacji: lata 2012-2013 Projekt Grundtvig – kształcenie seniorów – 16 000 ; okres realizacji: lata 2012-2014 Projekt Ecosystem and Habitatus (Socrates Comenius) – 20 000 ; okres realizacji: lata 2011-2013 Projekt Students Online Safety-SOS - 20 000 ; okres realizacji: lata 2012-2014 Projekt Otwarte ramiona – powstanie świetlicy środowiskowej oraz Punktu Konsultacyjnego – 37 198 zł; okres realizacji: rok 2011 Projekt Asystent Rodziny – 32 177 zł; okres realizacji: rok 2012 Suma pozyskanych środków: ok. 2 157 000 zł

27 Bieżące działania 2 2. Racjonalizowanie wydatków bieżących; m.in.: zmniejszenie kosztów służbowych podróży zagranicznych (2012 – ok.15.500 zł; 2011 - 13.024 zł; 2010 - 23.302 zł; 2009 - 40.189 zł) oraz krajowych (I półrocze 2012 – ok.8.545 zł; 2011 - 20.599 zł; 2010 - 37.820 zł) zmniejszenie kosztów eksploatacji obu aut służbowych (w 2011 – 22.059 zł, w 2010 – 29.344 zł, w 2009 – 28.751 zł) oraz kosztów paliwa zużytego przez oba auta służbowe jak i wydatków na użytkowanie samochodów prywatnych do celów służbowych (w 2011 – 22.873 zł, w 2010 – 43.495 zł, w 2009 – 35.232 zł) efektywne zarządzanie energią i pozostałymi mediami (2011 w stosunku do 2010 – koszt mediów zużytych na ogrzewanie przez UM jak i jednostki niższy o ok. 172 000 zł) 3. Unikanie zadłużenia, co pociąga za sobą konieczność wykonywania inwestycji ze środków własnych (majątkowych lub bieżących)

28 Bieżące działania 3 4.Zwiększanie dochodów majątkowych; m.in.: Przeprowadzanie kolejnych przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Czeladź Planowane kolejne etapy promocji terenów inwestycyjnych GBŚ (częściowo sfinansowana z dotacji UE) Sprzedaż mieszkań komunalnych 5. Zwiększanie dochodów bieżących z majątku; m.in.: Aktualizowanie opłat za wieczyste użytkowanie działek będących własnością gminy Cykliczne aktualizowanie opłat za dzierżawy w oparciu o wskaźnik inflacji Opłaty za bezumowne korzystanie z mienia gminy i zawieranie nowych umów dzierżaw

29 Art. 243 ustawy o finansach publicznych określa sposób obliczania dopuszczalnego limitu zadłużenia, który wejdzie w życie od 2014 roku Wskaźnik stosunku sumy spłat rat kredytów i pożyczek z odsetkami do planowanych dochodów ogółem nie będzie mógł przekroczyć średniej arytmetycznej z trzech ostatnich lat wskaźnika stosunku sumy dochodów bieżących i dochodów ze sprzedaży majątku, pomniejszonego o wydatki bieżące, do dochodów ogółem Spełnienie tego wskaźnika od 2014 będzie warunkiem uchwalenia budżetu Na lata 2011-2013 wskaźnik ma być wyliczony i przedstawiony w uchwale o WPF Cel: dostosowanie struktury zadłużenia w celu spełnienia nowych wymogów

30 Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej nr XXXIII/475/2012 z dnia 22 sierpnia 2012 roku w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata 2012 – 2021 Prognoza długu Miasta Czeladź lata 2011, 2012, 2013 – nie spełniają wskaźnika art.243 ufp rok 2014 – spełnia wskaźnik art.243 ufp

31 Plan budżetu na 2013 r. Założenia makroekonomiczne przyjęte przez rząd do projektu budżetu na 2013 rok 20112012 prognoza z VI 2012 2012 planowane wykonanie z IX 2012 2013 prognoza z VI 2012 2013 prognoza z IX 2012 Dynamika PKB4,3 %2,5 % 2,9 %2,2 % Inflacja średnioroczna4,3 %4,0 % 2,7 % Popyt krajowy3,6 %1,9 %1,7 %2,7 %1,8 % Spożycie2,1 %1,8 %1,6 %2,5 %2,0 % Stopa bezrobocia rejestrowanego 12,4 %12,6 %13 %12,4 %13 %

32 Plan budżetu na 2013 r. – założenia ogólne Unikać dalszego zadłużania miasta Unikać pokrywania wydatków majątkowych z kredytów Unikać deficytu Zwiększać dochody ze sprzedaży majątku Zwiększać dochody bieżące z majątku poprzez racjonalne gospodarowanie mieniem Racjonalizować wydatki bieżące Zwiększać pozyskiwanie środków zewnętrznych nie wymagających znacznych pieniężnych wkładów własnych pozyskiwanych z kredytów

33 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Spotkanie Burmistrz Miasta Teresy Kosmali z mieszkańcami Czeladź 16 październik 2012."

Podobne prezentacje


Reklamy Google