Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wykorzystanie leasingu przy inwestycji współfinansowanej ze środków unijnych Innowacyjni na start Fundusze unijne dla przedsiębiorców w 2009 roku Warszawa,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wykorzystanie leasingu przy inwestycji współfinansowanej ze środków unijnych Innowacyjni na start Fundusze unijne dla przedsiębiorców w 2009 roku Warszawa,"— Zapis prezentacji:

1 Wykorzystanie leasingu przy inwestycji współfinansowanej ze środków unijnych Innowacyjni na start Fundusze unijne dla przedsiębiorców w 2009 roku Warszawa, 29 stycznia 2009 roku Andrzej Sugajski Dyrektor Generalny Związku Polskiego Leasingu

2 Podział funduszy strukturalnych na kraje członkowskie UE w latach 2007-2013 (w mln ) Do podziału - 308 mld Udział Polski - 21,9 %

3 Udział leasingu ruchomości w inwestycjach na środki trwałe latach 2000-2007 (poza budynkami i budowlami) Polska UE EU 2007 – b.d. Źródło: ZPL, Leaseurope Znaczenie leasingu w finansowaniu inwestycji w polskiej gospodarce

4 Leasing jako źródło finansowania inwestycji Budownictwo 46,1 % Przemysł 24,9 % Udział leasingu w finansowaniu inwestycji przedsiębiorstw w zależności od wielkości zatrudnienia w przedsiębiorstwach, wg. GUS, październik 2008

5 Wysokie koszty leasingu są względne Leasing, podobnie jak kredyt, jest usługą finansową Podstawy funkcjonowania Kredyt – Prawo bankowe Leasing – zdefiniowany w Kodeksie Cywilnym od 2001 r. Obie regulacje zapewniają bezpieczeństwo stronom transakcji

6 2002 2006 Struktura właścicielska firm leasingowych w procentach Bankowe Producenckie Niezależne Firmy leasingowe finansują się w tych samych źródłach co banki

7 emisja papierów dłużnych sekurytyzacja należności leasingowych środki od europejskich instytucji finansowych, np. EBI, EBOR rynek międzybankowy.... a więc koszty finansowania są zbliżone

8 Ale leasing to nie tylko usługa finansowa.... Leasing to także elementy usługi dzierżawy Przez cały okres leasingu właścicielem przedmiotu leasingu jest firma leasingowa, a dzięki temu: mniejsze są oczekiwania, co do zabezpieczeń procedury są prostsze i szybsze, dzięki czemu zmniejszają się koszty przygotowania transakcji W leasingu operacyjnym przedmiot leasingu amortyzuje finansujący, a korzystający do kosztów uzyskania przychodu zalicza zarówno kapitał, jak i odsetki W efekcie....

9 ... przyspieszone umorzenie przedmiotu leasingu indywidualne dopasowanie struktury kosztów do spodziewanego poziomu przychodów, optymalizuje rozliczenia podatkowe w leasingu operacyjnym możliwość rozłożenia VAT na raty, szczególnie istotne dla podmiotów, którym nie przysługuje prawo do rozliczenia VAT w leasingu pozabilansowym możliwość poprawienia wskaźników zadłużenia Wieloletnie doświadczenie firm leasingowych jako nabywców dóbr inwestycyjnych to dla ich klienta efekt w postaci korzystnych warunków : zakupów, ubezpieczenia serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego

10 Leasing jako koszt kwalifikowalny W krajowych Programach Operacyjnych: –Infrastruktura i Środowisko –Innowacyjna Gospodarka –Kapitał Ludzki –Rozwój Polski Wschodniej –Program Rozwoju Obszarów Wiejskich –Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich W 16 Regionalnych Programach Operacyjnych

11 Leasing jako koszt kwalifikowalny Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013, stanowiące ramy kosztów, które będą mogły być kosztami kwalifikowalnymi w ramach poszczególnych programów operacyjnych (krajowych i regionalnych), dopuszczają możliwość kwalifikowania leasingu. Szczegółowe zapisy i procedury w: Wytycznych dot. kwalifikowalności wydatków w ramach programów operacyjnych Uszczegółowieniach programów operacyjnych

12 Leasing jako koszt kwalifikowalny W następujących formach leasingu: –Leasing finansowy –Leasing operacyjny –Leasing zwrotny Refundacji podlega tylko kapitał Kwota kwalifikowana do współfinansowania nie wyższa od wartości rynkowej Wypłata środków jednorazowo lub w transzach

13 90 proc. umów leasingu na rynku polskim to umowy leasingu finansowego, zdefiniowane w krajowych wytycznych kwalifikowania wydatków: Umowa, która zawiera opcję nabycia, bądź do nabycia dochodzi automatycznie z chwilą zapłaty ostatniej raty lub tez przewiduje minimalny okres leasingowy odpowiadający okresowi użytkowania aktywów niezbędnych do realizacji celu projektu Beneficjent może wskazać podmiot upoważniony, którym może być leasingodawca Do wniosku beneficjent dołącza umowę z podmiotem upoważnionym, upoważniającą go do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych Umowa z podmiotem upoważnionym powinna zapewniać trwałość projektu Dowodem faktycznego poniesienia wydatku jest dokument potwierdzający wysokość zakupu przedmiotu leasingu, wystawiony na podmiot upoważniony – leasingodawcę wraz z dokumentem potwierdzającym jego opłacenie Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013,17 grudnia 2008, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Refundacja ceny zakupu

14 Bezpośrednim odbiorcą współfinansowania wspólnotowego jest Leasingobiorca, czyli podmiot realizujący projekt. Dowodem faktycznego poniesienia wydatku jest dokument potwierdzający wysokość raty leasingowej wraz z dokumentem potwierdzającym jej opłacenie Refundacja w ramach pomocy wspólnotowej na realizację umów leasingu może być wypłacana Leasingobiorcy jednorazowo lub w transzach, zgodnie z faktycznie spłacanymi ratami leasingu. Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013,17 grudnia 2008, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Refundacja rat leasingowych

15 Założenia dla wariantu refundacji ceny zakupu Ocena beneficjenta i projektu przez Leasingodawcę oraz wystawienie promesy leasingowej Podpisanie umowy o współpracy pomiędzy beneficjentem i podmiotem upoważnionym Przekazanie decyzji beneficjentowi o przyjęciu wniosku aplikacyjnego Podpisanie umowy leasingowej Podpisanie umowy o współfinansowanie Wnioskowanie o płatność pośrednią wraz z fakturą zakupu Leasingodawcy i dowodem opłacenia jej oraz protokołem odbioru podpisanym przez beneficjenta Rozliczenie projektu Fundusze strukturalne Fundusz Spójności BENEFICJENTLEASINGODAWCA Przygotowanie i złożenie wniosku aplikacyjnego z załączoną promesą leasingową oraz umową o współpracy pomiędzy beneficjentem i podmiotem upoważnionym

16 Założenia dla wariantu refundacji rat leasingowych Ocena beneficjenta i projektu przez Leasingodawce oraz wystawienie promesy leasingowej Przygotowanie i złożenie wniosku aplikacyjnego z załączoną promesą leasingową Przekazanie decyzji beneficjentowi o przyjęciu wniosku aplikacyjnego Podpisanie umowy leasingowej Podpisanie umowy o współfinansowanie Wnioskowanie o płatność pośrednią wraz z fakturą rat leasingowej i dowodem jej opłacenia – czynność powtarzana okresowo Rozliczenie projektu BENEFICJENTLEASINGODAWCAFundusze strukturalne Fundusz Spójności

17 Co może być przedmiotem leasingu Źródło:ZPL Praktycznie wszystko, w tym budynki i infrastruktura techniczna wraz z maszynami i urządzeniami LEASING Przedsięwzięcia innowacyjne Ochrona środowiska, ekologia Kultura, dziedzictwo narodowe Transport, drogi Infrastruktura energetyczna Rolnictwo, rybołówstwo Rozwój przedsiębiorczości IT Ochrona zdrowia

18 LEASING Kto może korzystać z leasingu JST Szkoły, instytucje kultury Opieka zdrowotna Spółki komunalne Zakłady i jednostki budżetowe JST Podmioty z udziałem Skarby Państwa Przedsiębiorcy Ośrodki badawczo-rozwojowe

19 Doświadczenia i wiedza firm leasingowych w finansowaniu funduszy UE W poprzednim okresie programowania firmy leasingowe otrzymały najwyższe oceny w odniesieniu do: wiedzy o danym działaniu w ramach Programu Operacyjnego szybkości usług przejrzystości procedur atrakcyjności finansowej oferty

20 Ocena działalności instytucji finansowych Firmy leasingowe Banki spółdzielcze Banki komercyjne Źródło: Udział i rola instytucji finansowych w realizacji Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006, Opinia, Agencja Badań Rynku, 2006

21 W poprzednim okresie programowania wnioski współfinansowane leasingiem miały największe szanse na rekomendację Doświadczenia i wiedza firm leasingowych w finansowaniu funduszy UE

22 Szanse wniosku na rekomendację w zależności od zewnętrznego finansowania Źródło: Udział i rola instytucji finansowych w realizacji Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006, Opinia, Agencja Badań Rynku, 2006 Tylko środki własne Z udziałem leasingu Z udziałem kredytu Niezależnie od finansowania (% wniosków rekomendowanych wśród wniosków złożonych)

23 Związek Polskiego Leasingu ul. Rejtana 17 02-516 Warszawa tel.: (+48 22) 542 41 36 fax: (+48 22) 542 41 37 e-mail: zpl@leasing.org.pl www.leasing.org.pl 29 stycznia 2009


Pobierz ppt "Wykorzystanie leasingu przy inwestycji współfinansowanej ze środków unijnych Innowacyjni na start Fundusze unijne dla przedsiębiorców w 2009 roku Warszawa,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google