Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A. ul. Monte Cassino 32, 70-466 Szczecin, tel. +48 91/ 424 31 30, fax. +48 91/ 424 31 40 www.polfund.com.pl, e-mail:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A. ul. Monte Cassino 32, 70-466 Szczecin, tel. +48 91/ 424 31 30, fax. +48 91/ 424 31 40 www.polfund.com.pl, e-mail:"— Zapis prezentacji:

1 POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A. ul. Monte Cassino 32, 70-466 Szczecin, tel. +48 91/ 424 31 30, fax. +48 91/ 424 31 40 www.polfund.com.pl, e-mail: polfund@polfund.com.pl Poręczenia kredytowe dla Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw Prezentacja dla Pracowników Regionu Zachodniopomorskiego w Banku Zachodnim WBK S.A. Szczecin, 14 maja 2010 r. POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A. ul. Monte Cassino 32, 70-466 Szczecin, tel. +48 91/ 424 31 30, fax. +48 91/ 424 31 40 www.polfund.com.pl, e-mail: polfund@polfund.com.pl Poręczenia kredytowe dla Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw Prezentacja dla Przedsiębiorców Wrzesień 2010r.

2 Kapitał akcyjny:16 mln PLN Akcjonariusze: 50% Bank Zachodni WBK S.A. 50% Polska Fundacja Przedsiębiorczości Data rozpoczęcia działalności: 15-10-2001r., działamy już prawie 9 lat Ważniejsze umowy i wydarzenia: 26 kwietnia 2005r. – umowa z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym na regwarantowanie części portfela poręczeń POLFUND do wysokości 19,1 mln PLN 29 sierpnia 2005r. – umowa z PARP o dokapitalizowanie z funduszy unijnych w ramach działania 1.2.2. SPO WKP w kwocie 50 mln PLN 09 kwietnia 2010r. – nowa umowa o współpracy z Bankiem Zachodnim WBK SA 26 lipca 2010r. – Zarząd EFI i Komisja Europejska podjęły pozytywną o udzieleniu Funduszowi kolejnych regwarancji portfela poręczeń POLFUND do wysokości 200 mln PLN Podstawowe informacje

3 oferowanie instrumentu wspierającego MSP w postaci poręczeń dla kredytów udzielanych przez Bank stworzenie możliwości udzielania kredytów dla MSP, które wg obowiązujących kryteriów bankowych nie zapewniają odpowiedniego zabezpieczenia organizowanie szkoleń dla MSP w celu dostarczenia profesjonalnych umiejętności i wiedzy niezbędnej do prowadzenia firmy Misja Funduszu

4 POLFUND jest największym w Polsce Funduszem o charakterze makroregionalnym Pozycja rynkowa POLFUND (www.ksfp.org.pl)

5 Poręczenie POLFUND to zabezpieczenie spłaty kredytu udzielanego na podstawie przepisów prawa cywilnego Poręczenie udzielone jest Bankowi / Instytucji współpracującej z Funduszem przez POLFUND na wniosek Klienta, który składany jest w Banku Poręczenie (cywilne) jest umową poprzez którą poręczyciel (POLFUND) zobowiązuje się względem wierzyciela (Bank) wykonać zobowiązanie w chwili nie wykonania zobowiązania przez dłużnika Czym jest poręczenie POLFUND?

6 Kto może uzyskać poręczenie? Wszyscy Mikro, Mali i Średni Przedsiębiorcy (MSP), którzy 1.zatrudniają średniorocznie poniżej 250 osób, mający roczny obrót nie większym niż 50 mln. EUR (w PLN) lub sumę aktywów, nie większą niż 43 mln. EUR (w PLN) oraz odpowiadają kryterium niezależności – tzn. firmy duże nie posiadają w MSP i MSP w firmach dużych nie posiada więcej niż 25% udziałów 2. prowadzą we własnym imieniu działalność gospodarczą i są rezydentami tj. mają siedzibę na terytorium Polski Przedsiębiorcy powinni: – posiadać zdolność kredytową – spełniać kryteria Banku w zakresie możliwości zaciągnięcia kredytu – odpowiadać kryteriom Polityki poręczeniowej Funduszu

7 Poręczeniem mogą zostać objęte wszystkie kredyty wyrażone w złotych polskich oferowane przez Bank / Instytycję współpracującą z Funduszem podmiotom gospodarczym. Kredyty, które mogą być objęte poręczeniem

8 KREDYTY I PRODUKTY dewizowe, już funkcjonujące, gwarancje bankowe, oprocentowane poniżej stopy referencyjnej SEKTORY rolnictwo, przemysł zbrojeniowy, firmy szczególnie uciążliwe dla środowiska FIRMY instytucje finansowe, firmy znajdujące się w trudnej sytuacji Produkty i sektory, które nie mogą być objęte poręczeniem

9 Maksymalny poziom poręczenia wynosi 70% kwoty kredytu (bez odsetek i prowizji, w szczególnych przypadkach poziom poręczenia może wynosić do 80%, dostępne po uzyskaniu regwaracji przez Fundusz) z uwzględnieniem Polityki poręczeniowej Funduszu Maksymalna kwota poręczenia wynosi 3.000 tys. PLN nie więcej niż 5% kapitału Funduszu służącego do udzielania poręczeń) z tym, że dla kwot powyżej 1.150 tys. PLN wnioski wymagają akceptacji Rady Nadzorczej POLFUND Minimalna kwota poręczenia wynosi 20 tys. PLN (w szczególnych przypadkach poniżej 20 tys. PLN) Okres ważności poręczenia – maksymalnie 5 lat (w szczególnych przypadkach do 8 lat, dostępne po uzyskaniu regwarancji przez Fundusz) Poręczenia POLFUND poziom, kwota i okres ważności

10 Relatywnie niskie koszty poręczenia: Opłaty dla poręczeń standardowych: jednorazowa: od 0,9% do 2,0% kwoty poręczenia (min. 350 PLN) kwartalna: od 0,4% do 1,5% kwoty poręczenia Specjalna oferta dla PORĘCZEŃ UNIJNYCH POLFUND, możliwość obniżenia opłat do 25% Wysokość opłat uzależniona jest od nadanej klasy ryzyka Banku i Funduszu Opłata dla poręczeń pomostowych: 0,17% poręczenia za każdy miesiąc trwania poręczenia (min. 1 5 0 PLN/ m-c) Opłaty od promesy poręczenia: 0,5% kwoty poręczenia, zaliczana na poczet opłaty jednorazowej, jeżeli poręczenie zostanie udzielone Niższa opłata jednorazowa dla stałych Klientów Funduszu (Program Lojalnościowy) Opłaty dotyczące poręczeń POLFUND

11 Zabezpieczeniem poręczenia POLFUND jest Weksel in blanco wystawiony przez Przedsiębiorcę, wyjątkowo wymagane jest poręczenie udziałowców. Do weksla może zostać przygotowywana d eklaracja wek s lowa na pisemny wniosek Wystawcy i/lub Poręczyciela. Zabezpieczenie Poręczenia POLFUND

12 Oferta poręczeń dostosowana jest do potrzeb Klienta i rodzaju kredytu PORĘCZENIE STANDARDOWE PORĘCZENIE NA ŚCIŚLE OKREŚLONY CZAS PORĘCZENIE POMOSTOWE PORĘCZENIE UNIJNE POLFUND Rodzaje poręczeń POLFUND

13 Rodzaj poręczenia Okres poręczenia% poręczeniaZastosowanieOpłatyDecyzja Funduszu StandardoweOkres kredytowania +6 m-cy - nie dłużej niż 5 lat (w szczególnych przypadkach do 8 lat po uzyskaniu przez Fundusz regwarancji) Od 30% do 70% (w szczególnych przypadkach do 80% po uzyskaniu przez Fundusz regwarancji) Wszystkie rodzaje kredytów z okresem kredytowania do 4,5 roku Wstępna*: od 0,9% do 2,0%, Kwartalna**: od 0,4% do 1,5% *- płatna z góry przy podpisywaniu umowy ** - płatna kwartalnie Zazwyczaj w ciągu 1-2 dni Na ściśle określony czas Nie dłużej niż 5 lat (w szczególnych przypadkach do 8 lat po uzyskaniu przez Fundusz regwarancji) Od 30% do 70% (w szczególnych przypadkach do 80% po uzyskaniu przez Fundusz regwarancji) Wszystkie rodzaje kredytów Wstępna*: od 0,9% do 2,0%, Kwartalna**: od 0,4% do 1,5% *- płatna z góry przy podpisywaniu umowy ** - płatna kwartalnie Zazwyczaj w ciągu 1-2 dni PomostoweDo 12 m-cyOd 30% do 70% (w szczególnych przypadkach do 80% po uzyskaniu przez Fundusz regwarancji) Wszystkie rodzaje kredytów (do momentu ustanowienia docelowego zabezpieczenia) 0,17% w skali miesiąca, płatna z góry przy podpisywaniu umowy Zazwyczaj 1 dzień Unijne 2 lata z możliwością przedłużenia do 5 lat lub indywidualne podejście (w szczególnych przypadkach do 8 lat po uzyskaniu przez Fundusz regwarancji) Od 30% do 70% (w szczególnych przypadkach do 80% po uzyskaniu przez Fundusz regwarancji) kredyty unijneUstalane indywidualnie, obniżki do 25% od standardu Zazwyczaj w ciągu 1-2 dni Więcej o poręczeniach POLFUND

14 Poręczenie jako główne lub dodatkowe zabezpieczenie spłaty kredytu, Poręczenie jako dywersyfikacja zabezpieczeń Banku, Poręczenie jako wsparcie dla firm we wczesnej fazie rozwoju i nowych Klientów Banku Poręczenie jako wsparcie inwestycji unijnych realizacji Programu UE (poręczenie unijne POLFUND) Przykłady typowego zastosowani a poręczenia

15 Poręczenie kredytu pod kontrakt, Poręczenie kredytu związanego z nabywaniem nieruchomości (licytacja, przetarg, postępowanie egzekucyjne) Poręczenie kredytu (rewolwingowego) stanowiącego zabezpieczenie akredytyw dokumentowych, Poręczenie kredytów udzielanych w ramach kampanii sprzedażowych (presanctioning) Przykłady d odatkowe go zastosowani a poręczenia

16 Jakie korzyści mają Przedsiębiorcy, którzy skorzystają z poręczenia POLFUND Większa szansa na otrzymanie kredytu. Poręczenie POLFUND zdecydowanie zwiększa Państwa szansę na uzyskanie kredytu w Banku. Ma to szczególne znaczenie w okresie spowolnienia gospodarczego i zawirowań na rynku. Poręczenie POLFUND stanowi dla Banku bardzo dobre zabezpieczenie kredytu. Poręczenie POLFUND może stanowić główne lub uzupełniające zabezpieczenie kredytu. Szybsza procedura uzyskania kredytu i oszczędność czasu. Nie tracą Państwo czasu na zbędne formalności, gdyż wszystko załatwią w najbliższym Oddziale Banku/Instytucji współpracującej z POLDUND. Elastyczność poręczeń POLFUND, dzięki której można dopasować ofertę do swoich potrzeb i możliwości.. Niskie koszty poręczenia. Poręczenie POLFUND oznacza dla Państwa Firmy stosunkowo niskie koszty a co ważniejsze płatne dopiero po uzyskaniu poręczenia. Zapłacą Państwo tylko opłatę wstępną oraz opłatę kwartalną, która naliczana będzie od wysokości aktualnego poręczenia, co oznacza, że w miarę spłaty kredytu obniżają się koszty związane z obsługą poręczenia. Fachowa obsługa. Będą Państwo w pełni zadowoleni z partnerskich relacji oraz wysokiej jakości usług, jakie zapewniają Doradcy w Banku. Szkolenia. Masz możliwość skorzystania z szerokiej oferty szkoleń organizowanych dla Przedsiębiorców (www.pfp.com.pl ).www.pfp.com.pl Nowe możliwości tworzenia dodatkowych i zachowanie istniejących miejsc pracy.

17 Klient składa wniosek o poręczenie w oddziale Banku / Instytucji współpracującej z Funduszem (zgodnie z sugestią pracownika lub na własne życzenie) Bank dokonuje analizy na podstawie dokumentów przedstawionych przez Klienta a następnie POLFUND podejmuje decyzję Klient podpisuje z Bankiem umowę o kredyt oraz umowę o udzielenie poręczenia, która zawierana jest z Funduszem Bank potrąca z rachunku Klienta lub kredytu prowizje za poręczenie W szystkie formalności załatwiane są w Banku / instytycji swpółpracujacej z Funduszem KLIENT BANK POLFUND Jak ubiegać się o poreczenie POLFUND

18 Ocena Funduszu jest niezależna od oceny Banku Każdy Klient oceniany jest pod względem ekonomiczno – finansowym oraz jakościowym, zgodnie z przyjętą Polityką poręczeniową W zależności od nadanej klasy ryzyka Fundusz może zaproponować trzy poziomy poręczenia: do 70% kwoty kredytu (w szczególnych przypadkach do 80%) do 50% kwoty kredytu do 30% kwoty kredytu W wyjątkowych przypadkach, Fundusz może uzależnić udzielenie poręczenia od wprowadzenia dodatkowych warunków kredytu Jak przebiega ocena Klienta zgodnie z Polityką poręczeniowa Funduszu

19 Gdzie można uzyskać poręczenie Obecnie Poręczenia oferowane są we wszystkich placówkach Banku Zachodniego WBK S.A. na terenie kraju. Trwają przygotowania do zawarcia umowy z innymi Bankami / Instytucjami. Informacje o szczegółowej ofercie poreczeń kredytowych POLFUND FPK S.A. znajdują się na stronach internetowych Banku: www.bzwbk.pl Funduszu: www.polfund.com.pl Informacje o warunkach udzielania poręczeń dostępne są również w siedzibie POLFUND FPK S.A – pod nr tel. 91/ 424 31 30

20 Dziękujemy Państwu za uwagę Zapraszamy do współpracy


Pobierz ppt "POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A. ul. Monte Cassino 32, 70-466 Szczecin, tel. +48 91/ 424 31 30, fax. +48 91/ 424 31 40 www.polfund.com.pl, e-mail:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google