Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii."— Zapis prezentacji:

1 Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii

2 22 Kredyt technologiczny – premia dla nowych technologii Działanie 4.3 KREDYT TECHNOLOGICZNY Kredyt technologiczny – kredyt udzielany na warunkach rynkowych przez banki współpracujące z BGK na realizację inwestycji technologicznej i częściowo spłacany ze środków FKT (działanie 4.3 POIG, 2007-2013). Alokacja na lata 2007-2013 409 850 588 /(minus 300 mln PLN) = 336 149 568

3 Podstawa prawna ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz.U. nr 116, poz. 730 z 2008 r.) 18 marca 2011 r. Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej i przesłał ją do podpisu przez Prezydenta R.P. 3 Kredyt technologiczny – premia dla nowych technologii

4 4 Działanie 4.3 KREDYT TECHNOLOGICZNY (POIG 2007-2013) – c.d. Udział kredytu – do 75% kosztów kwalifikowanych Rozpoczęcie naboru: 1 lipca 2009 r. Nabór wniosków do działania 4.3 ma charakter ciągły Beneficjenci - wyłącznie przedsiębiorcy sektora MŚP. Kredyt technologiczny – premia dla nowych technologii

5 55 Banki, które podpisały z BGK umowy współpracy w ramach Kredytu technologicznego 1.Bank BPH S.A. 2.Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. 3.BRE Bank S.A. 4.Bank PKO BP S.A. 5.Bank Pekao S.A. 6.Raiffeisen Bank Polska S.A. 7.ING Bank Śląski S.A. 8.Bank Ochrony Środowiska S.A. 9.Bank Handlowy w Warszawie S.A. 10.Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. 11.Mazowiecki Bank Regionalny S.A. 12.Bank Millennium S.A. 13.Alior Bank S.A. 14.Krakowski Bank Spółdzielczy 15.DZ Bank Polska S.A. Kredyt technologiczny – premia dla nowych technologii

6 6 INWESTYCJA TECHNOLOGICZNA Inwestycja polegająca na wdrożeniu własnej lub zakupie nowej technologii, jej wdrożeniu oraz uruchomieniu na jej podstawie produkcji nowych lub znacząco ulepszonych towarów lub usług. Kredyt technologiczny – premia dla nowych technologii

7 7 NOWA TECHNOLOGIA Technologia w postaci prawa własności przemysłowej, usługi badawczo-rozwojowej (w rozumieniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług) lub nieopatentowanej wiedzy technicznej, która umożliwia wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług i nie jest stosowana na świecie dłużej niż 5 lat. Kredyt technologiczny – premia dla nowych technologii

8 8 PREMIA TECHNOLOGICZNA Kwota przyznana przedsiębiorcy ze środków działania 4.3 przez BGK na spłatę części kapitału kredytu technologicznego, w wysokości wynikającej z limitów pomocy publicznej ale nie wyższej niż 4 mln PLN. Limity pomocy publicznej określają jaka część kosztów kwalifikowanych zostanie spłacona premią technologiczną. Jej wielkość zależy od: - województwa, w którym zlokalizowana jest inwestycja - wielkości przedsiębiorstwa (mikro/małe lub średnie) Kredyt technologiczny – premia dla nowych technologii

9 9 Limity pomocy publicznej Województwa: Przedsiębiorstwa mikro- i małeśrednie Kujawsko-Pomorskie 70%60% Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Świętokrzyskie Warmińsko-Mazurskie Dolnośląskie 60%50% Pomorskie Śląskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Mazowieckie 50%40% Kredyt technologiczny – premia dla nowych technologii

10 10 Koszty kwalifikowane Premią technologiczną mogą być objęte, pomniejszone o podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, udokumentowane zapłaconymi fakturami, wydatki poniesione po dniu wpływu wniosku o przyznanie premii technologicznej do Bank Gospodarstwa Krajowego. Kredyt technologiczny – premia dla nowych technologii

11 11 KOSZTY KWALIFIKOWANE zgodne z art. 10 ust. 5 ustawy (premia wg limitów pomocy publicznej) zakup gruntu lub prawa użytkowania wieczystego gruntu do wysokości 10 % wydatków kwalifikowanych zakup budynku, budowli lub ich części, pod warunkiem, że przedsiębiorca przedstawi (m.in.): -opinię rzeczoznawcy majątkowego potwierdzające, że cena nabycia nie przekracza wartości rynkowej, -opinię rzeczoznawcy budowlanego (dot. budynków i budowli) potwierdzające, że nieruchomość może być używana w określonym celu, Kredyt technologiczny – premia dla nowych technologii

12 12 Kredyt technologiczny – premia dla nowych technologii KOSZTY KWALIFIKOWANE c.d. zakup lub wytworzenie środków trwałych innych niż wyżej wymienione, -z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w sektorze transportu; zakup robót i materiałów budowlanych w celu budowy lub rozbudowy budynków budowli lub ich części; Środki trwałe muszą być powiązane ze sobą funkcjonalnie i służyć do realizacji inwestycji technologicznej. Art. 3 ust 4 Kredyt technologiczny nie może być udzielony na zakup, leasing lub wynajem środka trwałego, w którym została wdrożona nowa technologia będąca przedmiotem inwestycji technologicznej finansowanej za pomocą kredytu technologicznego

13 13 KOSZTY KWALIFIKOWANE c.d. zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej, jeżeli wartości niematerialne i prawne spełniają łącznie następujące warunki: –będą wykorzystywane wyłącznie do celów inwestycji technologicznej, –będą podlegają amortyzacji –będą nabyte od osób trzecich na warunkach rynkowych, przy czym kupujący nie sprawuje kontroli nad sprzedającym, ani odwrotnie –będą stanowić aktywa przedsiębiorcy oraz będą przez niego wykorzystywane przez co najmniej 3 lata od dnia jej zakończenia. zgodne z art. 10 ust. 6 ustawy (premia 50%) wydatki ponoszone na wykonane przez doradców zewnętrznych studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne, niezbędne do wdrożenia nowej technologii. Kredyt technologiczny – premia dla nowych technologii

14 14 Przykład: mały przedsiębiorca inwestujący w województwie lubuskim Planowane wydatki w ramach projektu wg podziału na kategorie wydatków Kategorie wydatkówWydatki całkowite (netto w PLN) W tym wydatki kwalifikowane (netto w PLN) Kredyt technologicznyUdział własny Wydatki kwalifikowane, w tym: [1] Maksymalny udział kredytu technologicznego – 75% Minimalny udział własny – 25% 4 100 000,00 3 000 000,00 100 000,00 Wydatki niekwalifikowane 4 000 000,001 000 000,00 2 760 000,00 [1] [2] Wydatki całkowite Kwota premii technologicznej, w tym: [2] Intensywność wsparcia uzależniona jest od województwa, w którym zlokalizowana jest inwestycja i wielkości przedsiębiorstwa – w tym przypadku wynosi 70% Kredyt technologiczny – premia dla nowych technologii zgodne z art. 10 ust 5 ustawy zgodne z art. 10 ust 6 ustawy 200 000,00 3 800 000,00 dot. wydatków zgodnych z art. 10 ust 5 ustawy dot. wydatków zgodnych z art. 10 ust 6 ustawy 2 660 000,00 100 000,00 [3] [3] Intensywność wsparcia wynosi 50 %

15 15 Udział własny Udział przedsiębiorcy w finansowaniu inwestycji technologicznej pochodzący ze środków innych niż środki kredytu technologicznego lub środki uzyskane przez przedsiębiorcę w związku z udzieloną pomocą publiczną, w szczególności w formie kredytów, gwarancji lub poręczeń, na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku. Kredyt technologiczny – premia dla nowych technologii

16 16 DOKUMENTY BGK potwierdza zgodność wniosku o przyznanie premii technologicznej z zapisami ustawy na podstawie m.in.: Opinii, sporządzonej na wniosek przedsiębiorcy przez uprawnioną jednostkę naukową, centrum badawczo-rozwojowe lub stowarzyszenie naukowo- techniczne o zasięgu ogólnopolskim stwierdzająca, że technologia będąca przedmiotem wniosku jest nową technologią w rozumieniu ustawy. Informacji, sporządzonej przez podmiot wystawiający opinię, dotyczącej charakterystyki technologii, sposobu jej wdrożenia, niezbędnych do zastosowania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, zawierającej opis produktów lub usług mających być wynikiem inwestycji technologicznej. Biznesplanu inwestycji technologicznej wraz z harmonogramem rzeczowo- finansowym oraz wykazem wydatków, sporządzanym na wzorze banku kredytującego z uwzględnieniem wymagań BGK określonych w instrukcji wypełniania wniosku. Kredyt technologiczny – premia dla nowych technologii

17 17 Opinia o nowej technologii: –wydana przez podmiot uprawniony wg Ustawy, –szczegółowe wytyczne do sporządzenia Opinii zawarte są w Instrukcji wypełniania wniosku, –Opinia musi zawierać wszystkie informacje i elementy wymienione w wytycznych, –BGK nie narzuca formularza Opinii o nowej technologii uwaga: wykorzystywany w innych programach formularz Opinii o innowacyjności nie ujmuje wszystkich informacji i elementów z wytycznych, –stwierdzenia w Opinii muszą potwierdzać informacje zawarte we Wniosku o dofinansowanie. Kredyt technologiczny – premia dla nowych technologii

18 18 Opinia o nowej technologii powinna zawierać następujące informacje i oświadczenia wystawcy opinii: nazwę, charakterystykę technologii planowanej do wdrożenia, opis technologii, wykazanie, że jest to technologia w postaci prawa własności przemysłowej usługi badawczo rozwojowej lub nieopatentowanej wiedzy technicznej (wartości niematerialnych i prawnych), wykazanie, że technologia ta umożliwia wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług, stwierdzenie, że technologia ta nie jest stosowana na świecie dłużej niż 5 lat (ewentualnie podanie okresu, od jakiego technologia ta jest stosowane, wskazanie podstawy/źródła danych, na podstawie których stwierdzono okres stosowania technologii na świecie), Kredyt technologiczny – premia dla nowych technologii

19 19 Opinia o nowej technologii c.d. wskazanie źródła nowej technologii (własna, nabywana), opis sposobu wdrożenia technologii do wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług mających być wynikiem realizacji inwestycji technologicznej finansowanej kredytem technologicznym, wykaz i uzasadnienie zastosowania środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do wdrożenia technologii do wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług mających być wynikiem realizacji inwestycji technologicznej finansowanej kredytem technologicznym, opis towarów, procesów lub usług mających być wynikiem inwestycji technologicznej finansowanej kredytem technologicznym, dane i podpisy osób reprezentujących wystawcę opinii. Kredyt technologiczny – premia dla nowych technologii

20 20 DOKUMENTY DOŁĄCZANE DO WNIOSKU O PŁATNOŚĆ (m.in.) a) kopie faktur i dowody ich zapłaty dokumentujących wydatki, o których mowa w art. 10 ust. 5 ustawy poświadczonymi za zgodność z oryginałem na każdej stronie przez upoważnioną osobę, b)kopie umów najmu, dzierżawy lub leasingu, c)opinie rzeczoznawcy majątkowego i/lub budowlanego, w przypadku dokumentowania zakupu gruntu i/lub budynku, budowli. d)opinia sporządzona na wniosek przedsiębiorcy przez podmiot wymieniony w art. 5 ust. 3 pkt 1 ustawy stwierdzająca wdrożenie nowej technologii w ramach inwestycji technologicznej finansowanej kredytem technologicznym i rozpoczęcie produkcji towarów lub świadczenia usług, d)oświadczenie, że nieruchomość będzie użytkowana wyłącznie do celów inwestycji technologicznej w przypadku dokumentowania zakupu gruntu i/lub budynku, budowli, e)informacja o pomocy uzyskanej na realizację inwestycji technologicznej przez każdego przedsiębiorcę realizującego tę inwestycję, z wyszczególnieniem pomocy uzyskanej na finansowanie wydatków, o których mowa w art. 10 ust. 5 i 6 ustawy. Kredyt technologiczny – premia dla nowych technologii

21 21 Najczęściej popełniane błędy Wniosek wypełniony niezgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku". Kopie dokumentów załączonych do wniosku o dofinansowanie poświadczone za zgodność z oryginałem" przez bank kredytujący, a nie przez osobę upoważnioną do reprezentowania wnioskodawcy. Brak lub niekompletna dokumentacja potwierdzająca dane na temat powiązań z innymi podmiotami, danych finansowych i wielkości zatrudnienia wnioskodawcy i/lub przedsiębiorstw powiązanych, potrzebnych do określenia statusu firmy (MSP). Wersja elektroniczna wniosku nie jest tożsama z wersją papierową. W wersji elektronicznej zamieszczono jedynie formularz wniosku i biznesplanu bez zeskanowanych dokumentów i oświadczeń, stanowiących załączniki do wniosku o dofinansowanie. Kredyt technologiczny – premia dla nowych technologii

22 22 Najczęściej popełniane błędy – c.d. Opinia o nowej technologii nie zawiera wszystkich informacji wymienionych w Instrukcji wypełniania wniosku", np. zamieszczane są informacje o innowacyjności środków trwałych służących wdrożeniu nowej technologii, a nie informacje o nowej technologii. Opinia o nowej technologii sporządzona przez nieuprawnioną instytucję i/lub podpisana przez osobę nieupoważnioną do jej reprezentowania. Technologia nie jest w postaci prawa własności przemysłowej lub usługi badawczo-rozwojowej. Technologia zawarta jest w urządzeniu, które ma zostać zakupione w ramach inwestycji technologicznej. Kredyt technologiczny – premia dla nowych technologii

23 23 PRZYDATNE STRONY INTERNETOWE www.bgk.pl www.mrr.gov.pl www.mg.gov.pl www.funduszeeuropejskie.gov.pl www.poig.gov.pl SKRZYNKA KONTAKTOWA w BGK: fkt@bgk.com.pl Kredyt technologiczny – premia dla nowych technologii

24 24 Dziękujemy za uwagę. www.bgk.pl Kredyt technologiczny – premia dla nowych technologii


Pobierz ppt "Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii."

Podobne prezentacje


Reklamy Google