Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły:"— Zapis prezentacji:

1

2 Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły:
Zespół Szkół Technicznych w Słubicach im. Tadeusza Tańskiego Opiekun: Magdalena Górecka Kompetencja : Przedsiębiorczość Grupa : 97/23_P_G1 Temat projektowy: Etyczna Firma etyczne i nieetyczne zachowania w biznesie Semestr/rok szkolny: 3 /2010/2011

3 Etyczna firma - etyczne i nieetyczne zachowania w biznesie

4 Etyczne działania firm:
Jej przedmiotem jest, najogólniej rzecz biorąc, moralność w biznesie. Jest to nauka interdyscyplinarna, czyli korzysta z dorobku wielu dziedzin nauki, przede wszystkim nauk zarządzania, etyki, filozofii. Nauka o etyce zarządzania zajmuje się zarówno problemami czysto etycznymi, jaki i problematyką odpowiedzialności społecznej organizacji.

5 Nieetyczne działania firm:
Typ: poza rolą organizacji efekty bezpośrednie: przeciwko organizacji przykłady: oszustwo w rozliczaniu wydatków, defraudacja Typ: nadużycie roli organizacyjnej efekty bezpośrednie: dla organizacji przykłady: korupcja, porozumienia cenowe

6 Stosunki pomiędzy firmą a otoczeniem :
Wśród najważniejszych uprawnień pracownika wymienić można przede wszystkim: prawo do stosownego, odpowiednio wysokiego ekwiwalentu pieniężnego przysługującego za wykonaną pracę, prawo do zatrudnienia w warunkach bezpiecznych, higienicznych i godnych, możliwość swobodnego wyboru miejsca pracy, prawo do płatnego urlopu, do ustawowo wolnych od pracy dni oraz do innych, określonych odrębnymi przepisami, możliwości wzięcia dnia wolnego. Podstawowym źródłem wytycznych i wskazówek, jakimi bezwzględnie powinien się kierować pracodawca w kontaktach z pracownikiem i w stosunku do niego, jest niewątpliwie Kodeks pracy.

7 Biznes jest ogromnie podatny na korupcję i ma bez liku furtek dla nieuczciwych zachowań, które, mimo że są nieuczciwe, nie są niezgodne z prawem i nie wywołują potępienia moralnego. Wina leży nie tylko po stronie braku moralności indywidualnej ludzi biznesu, ale również po stronie państwa. Państwo, które niedostatecznie chroni rynek, które nie dość rozwinęło struktury gospodarczej kontroli, które nie działa w kierunku stabilizacji gospodarki, nie zapewnia wystarczająco jasnych i trwałych reguł gry ekonomicznej nie sprzyja etyce biznesu .Etyce biznesu nie sprzyja korupcja, płatna protekcja czy lobbing

8 Korupcji dopuszcza się kto, w związku z pełnieniem funkcji publicznej, uzależnia wykonanie czynności służbowej od otrzymania korzyści majątkowej lub osobistej albo jej obietnicy lub takiej korzyści żąda. Płatna protekcja - kto powołując się na wpływy, podejmuje się pośrednictwa w załatwieniu sprawy w zamian za korzyści. Lobbing- działanie prowadzone metodami prawnie dozwolonymi do wywarcia wpływu na organy władzy publicznej w procesie stanowienia prawa

9 Filmy, artykuły, zdjęcia dotyczące etyki działania firm :

10 Działania nieetyczne Kodeks etyki pracowników Ranking najbardziej etycznych firm na świecie

11

12

13 Odpowiedzialność społeczna i etyka biznesu w polskim życiu gospodarczym:
Sytuacja życia gospodarczego w Polsce zarówno pod względem etycznym, jak i jego społecznej odpowiedzialności, pozostawia wiele do życzenia.  Ponadto w społeczeństwie dominuje stereotyp nieetycznego biznesu co dostarcza argumentów krytycznych wobec działalności gospodarczej prowadzonej w naszym kraju. Argumenty te, oprócz krytyki mającej na celu poprawę stanu istniejącego, wykorzystywane są - i to niestety z powodzeniem - przez licznych populistów. Dominuje fałszywe przekonanie, że „to, czego prawo nie zakazuje, jest dozwolone”, a przecież w wielu wypadkach z tego, że coś zrobić można nie wynika, że czynić to wypada i należy. Raport przedstawia poziom znajomości etyki biznesu i społecznej odpowiedzialności w badanych przedsiębiorstwach.

14 Przedsiębiorstwo Miejsce przedsiębiorstwa w otoczeniu
Ewolucja społecznych struktur Postawa istniejących konkurentów Interwencja państwa Zagrożenie ze strony nowych konkurentów Przedsiębiorstwo Postawa i siła w pertrakcjach ze strony pracobiorców i ich organizacji Zagrożenie ze strony produktów substytucyjnych Postawa i siła w pertraktacjach z dostawcami Postawa i siła w pertraktacjach z odbiorcami Inne sektory(branże) przemysłowe

15 Kodeks etyczny firmy : Decyzje podejmowane w firmie na wszystkich stanowiskach powinny odwoływać się do tego samego zespołu wartości podstawowych podzielanego przez wszystkich pracowników od szefa firmy poczynając. Zespół wartości podstawowych i opartych na nich standardów postępowania tworzy kodeks firmy. W zależności od tego, czego kodeks dotyczy może to być kodeks etyczny, kodeks dobrej praktyki, kodeks postępowania lub tp.

16 Kodeksy niektórych firm opatrywane są tytułami mającymi charakter haseł będących przesłaniem ich wizerunku (np. It’s Good Business - jak nazwany został kodeks zachowań National Westminster Bank). Za najlepsze kodeksy etyczne uważa się kodeksy będące połączeniem kodeksu wartości, kodeksu postępowania oraz kodeksu norm jakich należy przestrzegać (np. norm dotyczących uczciwej konkurencji). Kodeksy zazwyczaj poprzedzane są pismem prezesa firmy nadającym ton treści kodeksu. List taki powinien być napisany językiem nie napuszonym, zrozumiałym i apelującym do adresatów.

17 Co powinien taki kodeks zawierać ?
Bezpieczeństwo wyrobów i usług Bezpieczeństwo w miejscu pracy Informowanie o nieprzestrzeganiu norm Inwestycje negatywne i międzynarodowy bojkot Jakość Konflikt interesów Likwidacja działalności i redukcje Molestowanie seksualne Nagradzanie i karanie Normy prawne jakich należy przestrzegać Ochrona środowiska Poufność

18 Praca a rodzina Przechowywanie dokumentów finansowych Przechowywanie i udostępnianie informacji Prywatność w miejscu pracy i poza nim Różnorodność i tolerancja Stosunki ze światem polityki Świadczenia na rzecz społeczności lokalnych Upominki i udział w przyjęciach Zdrowie pracowników - badania okresowe Zwrot poniesionych kosztów

19 Przykładowy Kodeks Firmy :
etyka i jej przestrzeganie praktyki monopolistyczne - konkurencja zatrudnianie dzieci konflikt interesów dyskryminacja i molestowanie stanowisko pracy wolne od narkotyków środowisko, zdrowie, bezpieczeństwo eksport: kontrola, prawo praca przymusowa upominki i prezenty realizacja zamówień rządowych import: kontrola i prawo

20 ujawnianie wewnętrznych tajemnic
prowadzenie dokumentacji bojkot międzynarodowy niestosowanie odwetu łamanie polityki firmy bezpieczeństwo wyrobów i usług ochrona danych odpowiedzi na zapytania prasy i innych bezpieczeństwo aktywów sprzedawcy, konsultanci i inne usługi ochrona oprogramowania prawda w ogłoszeniach mimowolne nieprawidłowości

21 Wojna cenowa : Firma stosuje najczęściej politykę niższych cen. Wprowadza liczne ulepszenia w produktach i systemach dystrybucji. Dąży do obniżenia kosztów produkcji, jednocześnie zwiększając wydatki na reklamę i promocję sprzedaży. Agresywna walka o klienta może prowadzić do takiej wojny.

22 Jak nie przegrać wojny cenowej :
Obniż swoje koszty. Im większa jest przewaga firmy wynikająca z niskich kosztów (a zatem większego marginesu możliwych ustępstw na marży), tym dłużej firma może taką wojnę wytrzymać bez uszczerbku dla swojej pozycji. Poznaj dokładnie cały swój rynek. Trzeba znać wrażliwość cenową klienta, jego strukturę kosztów, koszty konkurencji. Selektywnie stosuj rabaty. Robić to należy tylko tam, gdzie ostateczny odbiorca bądź kanał dystrybucyjny jest wrażliwy cenowo. Zamiast obniżać cenę, daj coś w zamian. Może to być dołożenie darmowego przeszkolenia, względnie serwis, a nawet może to być po prostu próbka...

23 Dbaj szczególnie o klientów o niższej wrażliwości cenowej a większych potrzebach jakościowych. Najczęściej są to klienci mający długofalową perspektywę rozwoju biznesu, ceniący sobie lojalność, troskę o innych, mający wysokie wynagrodzenia jakościowe. Warto znać dokładnie strukturę ich procesu decyzyjnego, aby móc się do niej dopasować 6. Sprzedawaj taniej tylko powyżej określonego wolumenu lub określonym klientom. Jeżeli musimy obniżyć jakąś cenę, to zróbmy to selektywnie. Zastosujmy wymóg, którego spełnienie daje prawo do rabatu. Klient ma wówczas poczucie, że musi się postarać. 7. Łącz obniżkę cen z utratą pewnych przywilejów, ale zostawiaj wybór klientom. Doskonałym przykładem są tu systemy rezerwacji biletów lotniczych - jeżeli kupuję tani bilet, muszę się liczyć z tym, że nie da się zmienić daty czy godziny wylotu

24 Sprzedawaj taniej tam, gdzie nie obniży to prestiżu twojej marki
Sprzedawaj taniej tam, gdzie nie obniży to prestiżu twojej marki. Można to robić przez kooperantów lub sprzedając coś jako markę własną. Wprowadź nowy produkt nie mający konkurencji cenowej i zostaw sobie na nim zapas marży. Informuj klienta o tych aspektach oferty, w których konkurencja ukryła dodatkowe koszty, a ty ich tam nie masz. Jest to delikatne zagadnienie, ponieważ nieetycznie jest mówić źle o konkurencji. Jeżeli jednak możemy tak skonstruować naszą ofertę, aby pokazać ukrywane przez rynkowych rywali pozycje kosztowe, łatwiej nam się oprzeć takiemu atakowi. Przykładem może tu być wojna cenowa prowadzona przez operatorów sieci komórkowych w sektorze firm.

25 Reklamę porównawczą można podzielić na:
Reklama porównawcza: Jest to jedna z form reklamy, w której porównuje się przedmiot reklamy z przedmiotem analogicznym konkurencji. Reklamę porównawczą można podzielić na: reklamę porównawczą bezpośrednią, gdy przedmiot reklamy porównuje się z konkretnym przedmiotem konkurencji: np. cena rozmów telefonicznych u nas jest niższa niż u operatora X. reklamę porównawczą pośrednią, w której nie wymienia się konkretnego przedmiotu konkurencji lecz daje się do zrozumienia w sposób bardziej lub mniej jednoznaczny, o jaki przedmiot i jaką konkurencję chodzi, np. cena rozmów telefonicznych u nas jest niższa niż u wiodącego operatora. Prawodawstwo niektórych państw reguluje kwestię reklamy porównawczej w ramach przepisów o uczciwej konkurencji.

26 Reklama porównawcza nie jest sprzeczna z dobrymi obyczajami jeżeli:
nie jest reklamą wprowadzająca w błąd, porównuje w sposób rzetelny i dający się zweryfikować, porównuje obiektywnie jedną lub kilka istotnych, charakterystycznych, porównywalnych cech towarów i usług, nie powoduje pomyłek w rozróżnieniu kto kogo porównuje, nie dyskredytuje towarów, usług, działalności, znaków towarowych, oznaczeń przedsiębiorstwa nie wykorzystuje w nieuczciwy sposób renomy znaku towarowego, oznaczenia przedsiębiorstwa lub innego oznaczenia odróżniającego konkurenta

27 Fuzje i przejęcia : Fuzje i przejęcia są transakcjami stosowanymi przez przedsiębiorstwa celem osiągnięcia określonych zamierzeń strategicznych i finansowych. Ich konsekwencją może być połączenie dwóch podmiotów gospodarczych w jedną organizację w taki sposób, aby osiągnąć nowe cele, wspólnie uczestnicząc w rynku (fuzja) lub nabycie takiej liczby akcji (udziałów) jednego przedsiębiorstwa przez drugie, która daje możliwość kontroli nad całością, wynikiem czego wykupiona firma zostaje w pewien sposób włączona w struktury jednostki przejmującej (przejęcie). Uczestnikami fuzji i przejęć mogą być przedsiębiorstwa zupełnie odmienne pod względem stylu zarządzania, kultury organizacyjnej, czy systemów wartości, stąd sukces takiej operacji uzależniony jest od tego jak skutecznie potrafią się one ze sobą zintegrować.

28 Podkupywanie pracowników
O dobrych menedżerów i specjalistów firmy rywalizują i w kryzysie. I czasem podkupują ich .d konkurencji wraz z całym zespołem Doświadczeni specjaliści z siecią cennych kontaktów biznesowych to gorący towar na rynku ubezpieczeń, w międzynarodowych kancelariach prawnych, a także w spółkach finansowych. Część firm wychodzi z założenia, że najszybciej wzmocnią swą pozycję na rynku, przejmując kluczowych pracowników od konkurenta. Takie przypadki, które dorobiły się już fachowego terminu „pracownicze kłusownictwo”, mają też miejsce, gdy w branży pojawia się nowy gracz, który budując swoje zasoby kadr, potrafi przejąć do kilkudziesięciu osób od działających już firm.

29 Jak ustrzec się podkupieniu pracowników ?
Do najlepszych metod należy umowa o zakazie konkurencji: firmy określają, przez jaki czas po wygaśnięciu umowy lub odejściu z firmy pracownika nie może on być zatrudniony w firmie działającej w tej samej branży. W takim wypadku, kiedy dany pracownik z jakichś przyczyn opuści miejsce pracy, za lojalność otrzymuje pieniądze. Jeśli zerwie umowę - płaci karę. Ale, jak twierdzą "łowcy głów", jeśli firmie naprawdę bardzo zależy na danym pracowniku, jest w stanie zapłacić należną karę za niego, a nawet pokryć koszty spraw sądowych

30 Kodeks etyki firmy : A. PREAMBUŁA
Budowanie gospodarki rynkowej w Polsce jest związane z koniecznością przestrzegania zasad etyki i kultury przedsiębiorczości. Krajowa Izba Gospodarcza dostrzega dążenie do uczciwości i rzetelności w działalności gospodarczej wśród rosnącej grupy przedsiębiorców, dla których przestrzeganie norm etycznych i powszechnie przyjętych wzorców zachowań staje się faktem. Działania zmierzające do zapewnienia wysokiej jakości produktów i usług, rzetelności wobec kontrahentów, pracowników skarbu państwa i środowiska świadczy o odpowiedzialnym podejściu do kierowania firmą i jest jednym ze źródeł sukcesu. W warunkach dużej konkurencji firma nie może funkcjonować w dłuższym okresie bez korzystnej oceny otoczenia i bez przestrzegania norm etycznych. Krajowa Izba Gospodarcza zachęca przedsiębiorców do przyjmowania Kodeksów etyki i informowania o tym klientów i kontrahentów. Wzorem dla tych zasad, przyjmowanych przez indywidualne podmioty, może być prezentowany Kodeks etyki w działalności gospodarczej.

31 Krajowa Izba Gospodarcza stoi na stanowisku, że we wszystkich działaniach przedsiębiorstwa niezbędne jest zachowanie podstawowych wartości etycznych i uznanie zobowiązań wobec wszystkich zainteresowanych działalnością firmy. Uczciwość jest warunkiem koniecznym dla osiągnięcia stabilności przedsiębiorstwa i sukcesu. Reputacja firmy i zaufanie do niej jest jedną z największych wartości firmy. Przyjęcie Kodeksu powinno oznaczać uznanie wspomnianych wartości i zobowiązanie do regularnego monitorowania przestrzegania przyjętych norm.

32 Stosunki z klientami Przedsiębiorstwo będzie dostarczać produkty i usługi wartościowe, dobrej jakości, solidnie wykonane i bezpieczne w użytkowaniu. - Będzie oferowało produkty zgodnie z narodowymi i międzynarodowymi standardami, lub, w przypadku ich braku, przeprowadzi stosowne testy bezpieczeństwa. - Nie będzie świadomie podawać niepełnych informacji oraz wprowadzających w błąd opisów dotyczących oferowanych usług i produktów. - Nie będzie świadomie ukrywać szkodliwego działania produktów. W przedsięwzięciach reklamowych i innych formach przekazu firma będzie unikać podawania nieprawdziwych, przesadzonych lub niepełnych informacji.

33 Stosunki z akcjonariuszami,udziałowcami i innymi inwestorami
Firma będzie dbać o interesy akcjonariuszy, udziałowców i pozostałych inwestorów, a także nie uczyni niczego, aby uprzywilejować jedną grupę inwestorów kosztem drugiej. Firma powinna dążyć do osiągnięcia atrakcyjnej stopy zwrotu kapitału w długim okresie. Firma będzie uczciwie informować o swojej polityce, osiągnięciach i perspektywach rozwoju.

34 Stosunki z pracownikami
Stosunki przedsiębiorcy z pracownikami będą oparte na szacunku dla ich godności osobistej. Firma będzie przyjmować i awansować pracowników, biorąc pod uwagę kwalifikacje wymagane na danym stanowisku. Pracownicy nie będą dyskryminowani ze względu na rasę, religię, narodowość, kolor skóry, wiek, płeć, stan cywilny czy inwalidztwo niemające wpływu na rezultaty wykonywanej przez nich pracy. Firma będzie dążyć do zapewnienia stabilnych miejsc pracy oraz rzetelnie informować pracowników o perspektywach zatrudnienia. Firma jest zobowiązana zapewnić czyste, zdrowe i bezpieczne środowisko pracy zgodnie ze standardami i przepisami prawa. Pracownicy ze swej strony mają obowiązek dołożyć starań, aby uniknąć wypadków, zranienia siebie, swoich kolegów, a także osób postronnych.

35 Przedsiębiorstwo zapewni poufność danych medycznych przekazywanych przez pracowników. Wyniki badań okresowych nie będą udostępniane innym pracownikom i osobom postronnym. Z myślą o docenieniu wysiłków poszczególnych osób mających wkład w sukces firmy przedsiębiorstwo będzie stosować reguły przejrzystej i czytelnej polityki wynagradzania. Reguły systemu wynagradzania będą tak skonstruowane, aby uwzględnić wkład indywidualny każdego pracownika. Firma będzie pomagać pracownikom w podnoszeniu kwalifikacji i wspierać ich karierę w firmie. Firma będzie informować pracowników o celach swojej działalności i zadaniach na poszczególnych stanowiskach pracy. Informacje uzyskane od pracowników podczas pracy nie będą używane dla jakiegokolwiek innego, konkurencyjnego celu niż ten, dla którego były udostępnione.

36 Firma zobowiązuje się do ujawnienia związanych z działalnością przedsiębiorstwa bezpośrednich interesów osobistych pracowników na kierowniczych stanowiskach, a także członków ich rodzin. Ujawnienie potencjalnego konfliktu interesów może dotyczyć prezesów, dyrektorów, ważnych udziałowców i zatrudniania członków rodziny. Firma nie będzie tolerować molestowania seksualnego i innych form maltretowania psychicznego lub fizycznego pracowników.Firma jest zobowiązana uznać swoje szczególne obowiązki wobec pracowników, którzy w niedługim czasie przejdą na emeryturę. Firma będzie wspierać więzi koleżeńskie i więzi z emerytami, pracującymi poprzednio w przedsiębiorstwie. Przy wykupywaniu dodatkowego ubezpieczenia emerytalnego firma będzie się kierować wyłącznie korzyścią pracowników. Przedsiębiorstwo dołoży wszelkich starań, aby wybrać najbardziej bezpieczną ofertę towarzystwa ubezpieczeniowego lub funduszu inwestycyjnego.

37 Firma będzie dążyć do zapewnienia jak najpełniejszej komunikacji z każdym pracownikiem. Przedsiębiorstwo będzie uznawać potrzebę informowania i konsultowania pracowników w zespołach, w których pracują. Tam, gdzie jest to możliwe, pracownicy będą także należycie reprezentowani w negocjacjach. Jeśli istnieje odpowiednie porozumienie ze związkami zawodowymi, firma zapewni stosowne rozwiązania, które ułatwią konstruktywny dialog. Firma będzie rzetelnie informować pracowników o opłacanych składkach na ubezpieczenie społeczne oraz o charakterze zawieranych umów. Pracownicy zostaną powiadomieni o zawarciu umowy cywilno-prawnej. Firma nie będzie korzystała z zawierania umów cywilno-prawnych w przypadkach niedozwolonych przez prawo. W przypadku konieczności zwolnienia pracowników firma podejmie starania, aby w miarę możliwości pomóc w znalezieniu nowej pracy

38 Stosunki z kontrahentami
Stosunki pomiędzy firmą i kontrahentami powinny być oparte na wzajemnym zaufaniu. Zapłata za wykonaną usługę lub dostarczony towar będzie uiszczona w terminie i zgodnie z zawartą umową. Firma uznaje, że przyjmowanie prezentów lub innych świadczeń przez pracowników współpracującej firmy może powodować sytuacje postrzegane jako próba skłaniania do ofiarowania w zamian pewnych korzyści dla darczyńcy. Następujące reguły powinny być przestrzegane: - nie należy nakłaniać nikogo do przyjęcia prezentu, - nie należy dawać prezentów pieniężnych, - rozsądne, małe upominki i przejawy gościnności mogą być zaakceptowane, jeżeli nie powodują żadnego zobowiązania u obdarowanego i mogą być odwzajemnione w takim samym stopniu, - należy informować przełożonych o każdym otrzymanym kosztownym prezencie oraz o wyświadczonej przysłudze, związanych z firmą, z którą prowadzona jest współpraca.

39 Relacje z konkurencją Firma będzie uczciwie współzawodniczyć z konkurentami i nie będzie podważać ich reputacji. W kontaktach z konkurencją pracownicy będą unikać sytuacji umożliwiających przekazanie poufnych informacji dotyczących firmy. Firma nie będzie próbowała pozyskać informacji dotyczących konkurencji środkami nielegalnymi. Zaliczyć do nich można szpiegostwo przemysłowe, zatrudnianie pracowników konkurencji w celu otrzymania od nich tajnych informacji, nakłanianie personelu konkurencji lub jej klientów do ujawniania posiadanych przez nich informacji oraz inne środki wyżej nie wymienione. Firma nie będzie stosować restrykcyjnych praktyk handlowych, niezgodnych z prawem.

40 Powiązania z władzami i lokalnymi społecznościami
Firma dołoży wszelkich starań, aby być wrażliwym społecznie podmiotem gospodarczym, będzie służyć społeczności poprzez działalność korzystną dla firmy i społeczności oraz zapewnianie korzystnych możliwości zatrudnienia i dobrych warunków pracy. Przedsiębiorstwo będzie brało pod uwagę interesy całego otoczenia, starając się uwzględnić zarówno interes krajowy, jak i lokalny. Firma powinna wspierać w miarę możliwości społeczność lokalną. Ewentualne dotacje na cele charytatywne będą przyznawane w ramach zasad ustalonych przez właściciela.

41 Środowisko naturalene
Przedsiębiorstwo w swojej działalności będzie kierowało się wysokim stopniem odpowiedzialności za środowisko naturalne. Firma jest zobowiązana dbać o ochronę środowiska, a zasoby naturalne użytkować w sposób odpowiedzialny. W związku z powyższym: - starać się, aby cykl produkcyjny, gospodarka ściekowa, usuwanie odpadów, emisja spalin i hałasu mieściły się w wyznaczonych standardach, - analizować efekty każdego nowego przedsięwzięcia dla środowiska, - przeprowadzać regularne przeglądy oddziaływania firmy na środowisko, - mieć szczególny wzgląd na ochronę żyjących w naturze zwierząt i roślin - informować społeczność, wśród której firma działa, o przeprowadzanym przez nią programie ochrony środowiska. Stosowanie przez firmę testów na zwierzętach jest dopuszczalne tylko w przypadkach koniecznych i w zgodnie z polskimi i międzynarodowymi standardami opieki nad zwierzętami.

42 Związki biznesu z polityką
Działania firmy będą charakteryzować się pełnym poszanowaniem dla prawa, realizowanego przez demokratycznie powołane władze lokalne, regionalne i ogólnokrajowe. Firma nie będzie wspierać działalności politycznej opartej na krzewieniu nienawiści, uprzedzeń oraz dyskryminacji wobec określonych grup lub osób. Polityka firmy w zakresie wspierania działalności społecznej i politycznej powinna być jawna. Firma nie będzie traktować w sposób szczególnie uprzywilejowany polityków i przedstawicieli władzy.

43 Zamówienia publiczne Firma będzie przestrzegać Ustawy o zamówieniach publicznych, a w szczególności: Nie będzie się starała wpływać na osoby podejmujące decyzję poprzez wręczanie im prezentów, obiecywanie korzyści oraz dawanie gratyfikacji finansowych. Poda w swojej ofercie takie warunki merytoryczne, które rzeczywiście będzie w stanie spełnić. Rzetelnie przedstawi w swojej ofercie osiągnięcia i doświadczenia. Nie będzie podejmować działań dyskredytujących konkurentów.

44 Zagadnienia związane z międzynarodowym biznesem
Firma zobowiąże się do przestrzegania panującego w innych krajach prawa i mieszkającej w nim społeczności. Firma będzie respektować tradycje i kulturę każdego kraju, w którym działa. Firma będzie działać odpowiedzialnie w zakresie międzynarodowego handlu, zgodnie z uznanymi przez Polskę porozumieniami.

45 Wdrażanie kodeksu Wdrażanie Kodeksu powinno być połączone z monitorowaniem przestrzegania wdrażania programu etycznego. Ścisłe stosowanie Kodeksu powinno być efektem edukacji pracowników w zakresie przyjętych zasad. Firma powinna monitorować zgodność podejmowanych decyzji i metod działania z przyjętymi w Kodeksie zasadami. Celem firmy powinno być stworzenie korzystnego klimatu pracy i szans dla pracowników oraz szczere wyjaśnianie wszelkich kwestii dotyczących zachowań i decyzji uważanych za naganne etycznie.


Pobierz ppt "Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google