Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 rok

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 rok"— Zapis prezentacji:

1 Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 rok
Gmina Ostrów Mazowiecka Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 rok

2 I. D O C H O D Y: Plan dochodów po zamianach wyniósł
zł, z tego wykonano kwotę ,11 zł, co stanowi 100,08 %. Główne źródła dochodów to: subwencje z budżetu państwa ,00 zł, w tym: ---- subwencja oświatowa ,00 zł ---- subwencja wyrównawcza ,00 zł ---- subwencja równoważąca ,00 zł Dotacje zł 2

3 --- podatek od nieruchomości - 3 017 180,06 zł
dochody własne ,31 zł --- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych ,76 zł --- podatek rolny ,93 zł --- podatek od nieruchomości ,06 zł --- podatek leśny ,88 zł --- podatek od środków transportowych ,30 zł --- pozostałe podatki i opłaty – ,38 zł dochody niepodatkowe – ,59 zł dotacje na zadania zlecone i własne - ,16 zł Dotacje zł 3

4 Główne źródła dochodów
4

5 Pozyskane środki zewnętrzne
Program Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Mazowieckiego - rozbudowa szkoły i hali sportowej w Ugniewie ,00 zł Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych - przebudowa drogi Rogóźnia ,00 zł Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata ogółem ,00 zł: budowa przydomowych oczyszczalni ścieków zł wykonanie instalacji solarnej na budynku ZSP w Nagoszewie ,00 zł

6 Pozyskane środki zewnętrzne c.d
Ministerstwo Sportu i Turystyki - Fundusz Zajęć Sportowo – Rekreacyjnych dla Uczniów „Pływać każdy może” ,00 zł zajęcia na basenie w Ostrowi Mazowieckiej

7 Pozyskane środki zewnętrzne c.d
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Europejski Fundusz Społeczny: - projekt „Zagrajmy o sukces” ,00 zł - „E – umiejętności mieszkańców Gminy Ostrów Mazowiecka” ,00 zł

8 Pozyskane środki zewnętrzne c.d
Program „Radosna Szkoła” ,09 zł Zakup pomocy dydaktycznych dla trzech placówek oświatowych: Jelonki, Nagoszewo, Nagoszewka

9 Pozyskane środki zewnętrzne c.d
PFRON - Program „Uczeń na wsi - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące Gminy wiejskie i miejsko – wiejskie” ,10 zł w 2010 roku programem objęto 37 uczniów Razem : zł

10 Preferencyjne pożyczki i kredyty
Umarzalne pożyczki z WFOŚiGW na realizację zadań: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Komorowo” ,00 zł. - „Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków dla ZSP w Nagoszewie” ,00 zł.

11 Preferencyjne pożyczki i kredyty
Preferencyjne kredyty ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej - na zadania: Rozbudowa szkoły i budowa hali sportowej w Dybkach ,00 zł. Rozbudowa szkoły i budowa hali sportowej w Ugniewie ,00 zł. Przebudowa drogi Rogóźnia - Popielarnia ,00 zł.

12 II. W Y D A T K I Wydatki po zmianach wyniosły zł, z tego wykonano kwotę ,49 zł, co stanowi 97,72 %.

13 Struktura głównych wydatków budżetu
Gminy w 2010 r. przedstawia się następująco: Oświata i sport szkolny – ,00 zł ( subwencja oświatowa ,00 zł) Pomoc społeczna – ,14 zł, w tym m.in zł na dożywianie w szkołach (404 uczniów skorzystało z gorącego posiłku) Transport i łączność – ,21 zł Administracja publiczna – ,10 zł Rolnictwo i łowiectwo – 4  ,67 zł 13

14 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 652 172,88 zł
Gospodarka mieszkaniowa ,05 zł Bezpieczeństwo i ochrona ppoż ,50 zł Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,06 zł Obsługa długu publicznego ,83 zł Ochrona zdrowia ,62 zł Inne ,65 zł 14

15 Struktura głównych wydatków

16 D Ł U G P U B L I C Z N Y Łączna kwota długu stanowiła ,56 % planowanych dochodów budżetu Gminy na rok Dopuszczalne zadłużenie wynosi 60%.

17 wodociągowa i sanitacyjna:
Wydatki inwestycyjne  I. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Komorowo 268 szt ,25 zł Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy III etap ok. 215 szt ,72 zł Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków w Nieskórzu - dokumentacja ,00 zł Razem: ,97 zł

18 całkowity koszt zadania 5 170 656 zł wykonano 268 szt. przyłączy
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Komorowo inwestycja z lat całkowity koszt zadania zł W ,25 zł wykonano 268 szt. przyłączy

19 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków
na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka III etap W ,72 zł wybudowano 215 sztuk (łącznie w latach 600 sztuk)

20 II. Transport i łączność
Budy Grudzie Kacpury Osuchowa - Dybki Kalinowo Morgi Rogóźnia - Popielarnia

21 Budy Grudzie II etap długość drogi mb ,64 zł

22 Kacpury długość drogi mb ,19 zł

23 Kalinowo Morgi długość drogi mb ,89 zł

24 Rogóźnia - Popielarnia długość drogi - 1 100 mb - 415 797,18 zł
- Dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 50 000,00 zł - Kredyt preferencyjny z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej ,00 zł

25 Nowa Osuchowa - Dybki długość drogi mb ,63 zł

26 Podborze I etap - ul. Krzywa
długość drogi mb ,49 zł

27 Przebudowa drogi powiatowej nr 2639 W
Brok – Nagoszewo – Fidury – Koziki ,00 zł

28 Grądy – Choiny – Jarząbka – Wiśniewo – Dybki
Przebudowa mostu wraz z dojazdami w miejscowości Wiśniewo w ciągu drogi powiatowej nr 2647 W Grądy – Choiny – Jarząbka – Wiśniewo – Dybki ,00 zł

29 Droga miejska ul. Broniewskiego
długość drogi - 70 mb ,00 zł

30 Komorowo - ul. Piaski droga powiatowa
wykonanie nawierzchni bitumicznej po zrealizowaniu kanalizacji długość drogi mb ,97 zł Dofinansowanie Gminy do budowy dróg powiatowych w 2010 r. wyniosło: ,97 zł 30

31 Długość wykonanych dróg: 5 364 mb
Dokumentacja na drogi do wykonania w 2011 roku wyniosła: ,14 zł Razem: ,43 zł Długość wykonanych dróg: mb

32 IV. Oświata i wychowanie
Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków dla ZSP Nagoszewo ,57 zł.

33 Rozbudowa szkół i budowa hal sportowych w latach 2009 - 2011
w Dybkach: ,82 zł hala sportowa wym. 27m x 15m 3 nowe sale lekcyjne pomieszczenia socjalne kotłownia

34

35 w Ugniewie: - 745 188,22 zł hala sportowa o wym. 27m x 15m
4 nowe sale dydaktyczne szatnie pomieszczenia socjalne kotłownia Dotacja w ramach Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Mazowieckiego ,00 zł.

36

37 Budowa ogrodzenia w PSP Lubiejewo 21 387,82 zł
Wykonanie instalacji solarnej dla ZSP Nagoszewo ,41 zł

38 Place zabaw dla dzieci

39 III. Gospodarka mieszkaniowa
Termomodernizacja ośrodka zdrowia w Jelonkach ,69 zł.

40 Remont budynku świetlicy wiejskiej w Prosienicy - 107 723,52 zł - remont dachu

41 Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w Nieskórzu - 289 767,48 zł

42 VI. Zakupy inwestycyjne
Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Komorowo ,20 zł

43 VI. Zakupy inwestycyjne
Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Szpitala Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej ,00 zł Zakup aparatu EKG ,95 zł 43

44 Razem wydatki inwestycyjne stanowiły 26,05 % ogólnych wydatków
w 2010 roku wyniosły ,35 zł Wydatki inwestycyjne stanowiły 26,05 % ogólnych wydatków

45 wydatków inwestycyjnych w latach 2008 -2010
PORÓWNANIE wydatków inwestycyjnych w latach w 2008 r zł. - 24% w 2009 r zł. - 29,4% w 2010 r zł - 26%

46 Wydatki związane z realizacją programów unijnych w 2010 roku wyniosły
co stanowi 29 % wszystkich wydatków inwestycyjnych

47 Struktura wydatków inwestycyjnych

48 K O N I E C


Pobierz ppt "Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 rok"

Podobne prezentacje


Reklamy Google