Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 rok Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 rok Gmina Ostrów Mazowiecka Gmina Ostrów Mazowiecka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 rok Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 rok Gmina Ostrów Mazowiecka Gmina Ostrów Mazowiecka."— Zapis prezentacji:

1 Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 rok Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 rok Gmina Ostrów Mazowiecka Gmina Ostrów Mazowiecka

2 I. D O C H O D Y: Plan dochodów po zamianach wyniósł 33 028 212 zł, z tego wykonano kwotę 33 028 212 zł, z tego wykonano kwotę 33 054 502,11 zł, co stanowi 100,08 %. 33 054 502,11 zł, co stanowi 100,08 %. Główne źródła dochodów to: Główne źródła dochodów to: subwencje z budżetu państwa-17 374 696,00 zł, subwencje z budżetu państwa-17 374 696,00 zł, w tym: w tym: ---- subwencja oświatowa - 11 426 333,00 zł ---- subwencja wyrównawcza - 5 815 132,00 zł ---- subwencja równoważąca - 133 231,00 zł

3 dochody własne - 7 201 556,31 zł --- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych - 2 893 395,76 zł --- podatek rolny - 465 537,93 zł --- podatek od nieruchomości - 3 017 180,06 zł --- podatek leśny - 226 425,88 zł --- podatek od środków transportowych -185 224,30 zł --- pozostałe podatki i opłaty – 413 792,38 zł dochody niepodatkowe – 1 472 662,59 zł dotacje na zadania zlecone i własne - 6 372 299,16 zł 6 372 299,16 zł

4 Główne źródła dochodów

5 Pozyskane środki zewnętrzne Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych - przebudowa drogi Rogóźnia - 50 000,00 zł Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych - przebudowa drogi Rogóźnia - 50 000,00 zł Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 - ogółem - 2 971 025,00 zł: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 - ogółem - 2 971 025,00 zł: -budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 2 900 415 zł -wykonanie instalacji solarnej na budynku ZSP w Nagoszewie 70 610,00 zł Program Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Mazowieckiego - rozbudowa szkoły i hali sportowej w Ugniewie - 250 000,00 zł Program Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Mazowieckiego - rozbudowa szkoły i hali sportowej w Ugniewie - 250 000,00 zł

6 Pozyskane środki zewnętrzne c.d Ministerstwo Sportu i Turystyki - Fundusz Zajęć Sportowo – Rekreacyjnych dla Uczniów Ministerstwo Sportu i Turystyki - Fundusz Zajęć Sportowo – Rekreacyjnych dla Uczniów Pływać każdy może - 25 000,00 zł Pływać każdy może - 25 000,00 zł zajęcia na basenie w Ostrowi Mazowieckiej

7 Pozyskane środki zewnętrzne c.d Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Europejski Fundusz Społeczny : Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Europejski Fundusz Społeczny : - projekt Zagrajmy o sukces -110 450,00 zł - projekt Zagrajmy o sukces -110 450,00 zł - E – umiejętności mieszkańców Gminy Ostrów Mazowiecka - 36 940,00 zł - E – umiejętności mieszkańców Gminy Ostrów Mazowiecka - 36 940,00 zł

8 Pozyskane środki zewnętrzne c.d Program Radosna Szkoła - 17 973,09 zł Program Radosna Szkoła - 17 973,09 zł Zakup pomocy dydaktycznych dla trzech placówek oświatowych: Jelonki, Nagoszewo, Nagoszewka Zakup pomocy dydaktycznych dla trzech placówek oświatowych: Jelonki, Nagoszewo, Nagoszewka

9 Pozyskane środki zewnętrzne c.d Razem : - 3 529 616 zł Razem : - 3 529 616 zł PFRON - Program Uczeń na wsi - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące Gminy wiejskie i miejsko – wiejskie- 68 228,10 zł PFRON - Program Uczeń na wsi - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące Gminy wiejskie i miejsko – wiejskie- 68 228,10 zł w 2010 roku programem objęto 37 uczniów w 2010 roku programem objęto 37 uczniów

10 Preferencyjne pożyczki i kredyty Umarzalne pożyczki z WFOŚiGW - na realizację zadań: Umarzalne pożyczki z WFOŚiGW - na realizację zadań: -Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Komorowo - 500 000,00 zł. - Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków dla ZSP w Nagoszewie - 133 410,00 zł.

11 Preferencyjne kredyty ze środków Preferencyjne kredyty ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej - na zadania: Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej - na zadania: -Rozbudowa szkoły i budowa hali sportowej w Dybkach - 700 000,00 zł. -Rozbudowa szkoły i budowa hali sportowej w Ugniewie - 700 000,00 zł. -Przebudowa drogi Rogóźnia - Popielarnia - 328 000,00 zł. Preferencyjne pożyczki i kredyty

12 II. W Y D A T K I Wydatki po zmianach wyniosły 38 279 049 zł, z tego wykonano kwotę 37 406 972,49 zł, co stanowi 97,72 %.

13 Struktura głównych wydatków budżetu Gminy w 2010 r. przedstawia się następująco: Gminy w 2010 r. przedstawia się następująco: Oświata i sport szkolny – 16 336 244,00 zł ( subwencja oświatowa 11 426 333,00 zł) ( subwencja oświatowa 11 426 333,00 zł) Pomoc społeczna – 6 483 105,14 zł, w tym m.in. 449 058 zł na dożywianie w szkołach (404 uczniów skorzystało z gorącego posiłku) Transport i łączność – 3 691 290,21 zł Administracja publiczna – 2 976 429,10 zł Rolnictwo i łowiectwo – 4 979 630,67 zł

14 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 652 172,88 zł Gospodarka mieszkaniowa - 179 698,05 zł Bezpieczeństwo i ochrona ppoż. - 434 431,50 zł Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 864 789,06 zł - 864 789,06 zł Obsługa długu publicznego - 369 957,83 zł Ochrona zdrowia - 206 725,62 zł Inne - 232 497,65 zł

15 Struktura głównych wydatków

16 Łączna kwota długu stanowiła 34,56 % planowanych dochodów budżetu Gminy na rok 2010. Dopuszczalne zadłużenie wynosi 60%. D Ł U G P U B L I C Z N Y D Ł U G P U B L I C Z N Y

17 Wydatki inwestycyjne Wydatki inwestycyjne I. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Komorowo 268 szt. - 2 068 998,25 zł Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy III etap ok. 215 szt. - 2 498 163,72 zł Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków w Nieskórzu - dokumentacja - 13 420,00 zł Razem: 4 580 581,97 zł

18 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Komorowo inwestycja z lat 2008 - 2010 inwestycja z lat 2008 - 2010 całkowity koszt zadania 5 170 656 zł W 2010 - 2 068 998,25 zł wykonano 268 szt. przyłączy

19 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka III etap W 2010 - 2 498 163,72 zł wybudowano 215 sztuk (łącznie w latach 2008-2010 600 sztuk)

20 II. Transport i łączność

21 Budy Grudzie II etap długość drogi - 322 mb - 125 318,64 zł

22 Kacpury długość drogi - 982 mb - 405 149,19 zł długość drogi - 982 mb - 405 149,19 zł

23 Kalinowo Morgi długość drogi - 544 mb - 242 932,89 zł długość drogi - 544 mb - 242 932,89 zł

24 Rogóźnia - Popielarnia długość drogi - 1 100 mb - 415 797,18 zł długość drogi - 1 100 mb - 415 797,18 zł - Dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 50 000,00 zł 50 000,00 zł - Kredyt preferencyjny z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej - 328 000,00 zł

25 Nowa Osuchowa - Dybki długość drogi - 702 mb - 248 037,63 zł długość drogi - 702 mb - 248 037,63 zł

26 Podborze I etap - ul. Krzywa długość drogi - 814 mb - 308 255,49 zł

27 Przebudowa drogi powiatowej nr 2639 W Brok – Nagoszewo – Fidury – Koziki Brok – Nagoszewo – Fidury – Koziki - 643 000,00 zł - 643 000,00 zł

28 Przebudowa mostu wraz z dojazdami w miejscowości Wiśniewo w ciągu drogi powiatowej nr 2647 W Grądy – Choiny – Jarząbka – Wiśniewo – Dybki Grądy – Choiny – Jarząbka – Wiśniewo – Dybki - 200 000,00 zł - 200 000,00 zł

29 Droga miejska ul. Broniewskiego Droga miejska ul. Broniewskiego długość drogi - 70 mb - 50 000,00 zł długość drogi - 70 mb - 50 000,00 zł

30 Komorowo - ul. Piaski droga powiatowa wykonanie nawierzchni bitumicznej po zrealizowaniu kanalizacji wykonanie nawierzchni bitumicznej po zrealizowaniu kanalizacji długość drogi 900 mb - 743 906,97 zł długość drogi 900 mb - 743 906,97 zł Dofinansowanie Gminy do budowy dróg powiatowych w 2010 r. wyniosło: - 1 636 906,97 zł Dofinansowanie Gminy do budowy dróg powiatowych w 2010 r. wyniosło: - 1 636 906,97 zł

31 Dokumentacja na drogi do wykonania w 2011 roku wyniosła: - 118 204,14 zł Razem: 3 467 252,43 zł Razem: 3 467 252,43 zł Długość wykonanych dróg: 5 364 mb

32 IV. Oświata i wychowanie Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków dla ZSP Nagoszew Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków dla ZSP Nagoszewo - 169 640,57 zł. - 169 640,57 zł.

33 Rozbudowa szkół i budowa hal sportowych w latach 2009 - 2011 w Dybkach: - 733 155,82 zł - hala sportowa wym. 27m x 15m - 3 nowe sale lekcyjne - pomieszczenia socjalne - kotłownia

34

35 w Ugniewie: - 745 188,22 zł - hala sportowa o wym. 27m x 15m - 4 nowe sale dydaktyczne - szatnie - pomieszczenia socjalne - kotłownia -Dotacja w ramach Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Mazowieckiego - 250 000,00 zł.

36

37 Wykonanie instalacji solarnej dla ZSP Nagoszewo 106 911,41 zł Budowa ogrodzenia w PSP Lubiejewo21 387,82 zł Budowa ogrodzenia w PSP Lubiejewo 21 387,82 zł

38 Place zabaw dla dzieci Place zabaw dla dzieci

39 III. Gospodarka mieszkaniowa Termomodernizacja ośrodka zdrowia w Jelonkach 53 542,69 zł. - 53 542,69 zł.

40 Remont budynku świetlicy wiejskiej w Prosienicy - 107 723,52 zł - remont dachu Remont budynku świetlicy wiejskiej w Prosienicy - 107 723,52 zł - remont dachu

41 Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w Nieskórzu - 289 767,48 zł

42 VI. Zakupy inwestycyjne VI. Zakupy inwestycyjne Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Komorowo -113 755,20 zł Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Komorowo - 113 755,20 zł

43 VI. Zakupy inwestycyjne VI. Zakupy inwestycyjne Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Szpitala Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej - 50 000,00 zł Zakup aparatu EKG - 5 999,95 zł

44 Razem wydatki inwestycyjne w 2010 roku wyniosły 9 744 973,35 zł Wydatki inwestycyjne Wydatki inwestycyjne stanowiły 26,05 % ogólnych wydatków

45 PORÓWNANIE wydatków inwestycyjnych w latach 2008 -2010 w 2008 r. - 7 195 251 zł. - 24% w 2009 r. - 9 697 892 zł. - 29,4% w 2010 r. - 9 744 973 zł - 26%

46 Wydatki związane z realizacją programów unijnych w 2010 roku wyniosły -2 860 966 zł. -co stanowi 29 % wszystkich wydatków inwestycyjnych

47 Struktura wydatków inwestycyjnych

48 K O N I E C K O N I E C


Pobierz ppt "Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 rok Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 rok Gmina Ostrów Mazowiecka Gmina Ostrów Mazowiecka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google