Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE"— Zapis prezentacji:

1 WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE
UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO POWIAT KONECKI Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata

2 WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE
UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO POWIAT KONECKI Projekt inwestycyjny współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata , Osi Priorytetowej 5. Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Działanie 5.2. Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych … dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

3 WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE
UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO POWIAT KONECKI INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA: Województwo Świętokrzyskie reprezentowane przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3 BENEFICJENT: Powiat Konecki z siedzibą przy ul. Stanisława Staszica 2, Końskie … dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

4 WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE
UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO POWIAT KONECKI niski standard bazy edukacyjnej wynikający z niewystarczających nakładów finansowych przeznaczanych na modernizację i wyposażenie obiektów, nieodpowiedni stan techniczny budynków oraz instalacji i urządzeń technicznych (przestarzałe technologicznie i często niespełniające przyjętych norm dotyczących bezpieczeństwa, ochrony środowiska, energooszczędności, właściwego oświetlenia), niewystarczające doposażenie pracowni, brak lub konieczność remontu obiektów edukacyjno-sportowych, wyeksploatowane i przestarzałe technologicznie urządzenia i maszyny do praktycznej nauki zawodu. Nadmierna eksploatacja i duży stopień zużycia obiektów i ich wyposażenia edukacyjnego powodował, że warunki nauczania odbiegały od oczekiwań uczniów i nauczycieli, a tym samym europejskich standardów. … dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

5 WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE
UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO POWIAT KONECKI Głównym celem projektu było podniesienie jakości usług edukacyjnych w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Koneckiego. Cele szczegółowe: poprawa bazy dydaktycznej szkół i placówek, poprawa infrastruktury sportowej, doposażenie szkół i placówek oświatowych w sprzęt dydaktyczny, sportowy i społeczno-edukacyjny, podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia w powiatowych placówkach oświatowych, wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w dostępie do nowoczesnej infrastruktury edukacyjnej, ograniczenie zjawiska patologii społecznej wśród młodzieży. … dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

6 WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE
UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO POWIAT KONECKI Lp. ZADANIE PLAN RZECZYWISTE WYKONANIE 1 rozpoczęcia realizacji projektu 1.1 rozpoczęcie realizacji rzeczowej projektu 1.1.1 roboty budowlane 1.1.2 dostawy sprzętu i wyposażenia 2 zakończenia realizacji rzeczowej projektu 3 zakończenia realizacji projektu … dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

7 WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE
UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO POWIAT KONECKI LP. WARTOŚĆI BUDŻETOWE BUDŻET POCZĄTKOWY BUDŻET KOŃCOWY 1 całkowita wartość projektu ,00 zł 3 086 822,24 zł 1.1 dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ,00 zł 1 835 125,27 zł 1.2 wkład własny ,00 zł 1 251 696,97 zł … dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

8 WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE
UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO POWIAT KONECKI 6 przebudowanych obiektów infrastruktury edukacyjnej i społeczno – edukacyjnej 1 wybudowany obiekt sportowy blisko 3000 m2 powierzchni wyremontowanych obiektów dydaktycznych blisko 1500 m2 powierzchni wybudowanych obiektów sportowych 260 m2 powierzchni wyremontowanych obiektów sportowych 1054 sztuki zakupionego sprzętu na potrzeby obiektów sportowych/dydaktycznych/społeczno-edukacyjnych 1000 m2 powierzchni zagospodarowanego otoczenia obiektów dydaktycznych … dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

9 WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE
UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO POWIAT KONECKI Lp. NAZWA ILOŚĆ TERMIN ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA 1 postępowania przetargowe 12 1.1 roboty budowlane 8 1.2 dostawy 4 … dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

10 WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE
UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO POWIAT KONECKI Roboty budowlane związane z budową boiska trawiastego do piłki nożnej, bieżni o nawierzchni utwardzonej, skoczni, terenu rekreacyjnego z zadaszeniem dla potrzeb imprez okolicznościowych oraz odwodnieniem terenu, na działce nr ew.2091/4 przy ul. Gimnazjalnej w Końskich dla potrzeb I Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Końskich. Roboty budowlane związane z remontem budynku szkoły – II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Końskich. Roboty budowlane związane z remontem węzłów sanitarnych w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich. Roboty budowlane związane ze zmianą sposobu użytkowania i przebudowy istniejących sal lekcyjnych w dwóch budynkach szkolnych na sanitariaty wraz z urządzeniami towarzyszącymi w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Końskich. … dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

11 WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE
UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO POWIAT KONECKI Przedmiot projektu – przetargi c.d. Roboty budowlane związane z remontem budynków szkolnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Końskich. Roboty budowlane związane z remontem części budynku szkoły tj. sali gimnastycznej, sal lekcyjnych oraz otoczenia obiektów dydaktycznych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Stąporkowie. Roboty budowlane związane z remontem części pomieszczeń budynku Bursy Szkolnej w Końskich. Roboty budowlane związane z wymianą podłóg w dwóch salach gimnastycznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Końskich. … dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

12 WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE
UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO POWIAT KONECKI Przedmiot projektu – przetargi c.d. Dostawy sprzętu komputerowego i oprogramowania Dostawy obrabiarki CNC i dwóch tokarek uniwersalnych do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich. Dostawy wyposażenia 12-tu stanowisk odrębnie w pracowniach przedmiotowych na kierunkach: elektryk, mechanik, technik mechanik, 6-ciu stanowisk odrębnie w pracowniach przedmiotowych na kierunkach: technik informatyk i technik ogrodnik oraz dostawy pomocy dydaktycznych do pracowni mechaniki pojazdów samochodowych dla ZSP Nr 1 w Końskich. Dostawy wyposażenia … dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

13 WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE
UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO POWIAT KONECKI Realizacja celów wpłynęła na poprawę techniczno- użytkowego stanu budynków, a także zaplecza dydaktycznego oraz infrastruktury sportowo-edukacyjnej, co w konsekwencji umożliwiło dostosowanie bazy do europejskich standardów edukacyjnych. Projekt umożliwił ponadgimnazjalnym szkołom zawodowym poszerzenie oferty edukacyjnej o nowe kierunki kształcenia oraz zapewnił podniesienie jakości nauczania, czego wymiernym efektem jest dobrze wykształcona młodzież. … dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

14 WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE
UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO POWIAT KONECKI Komitet Sterujący – Starosta Konecki 14 osobowy Zespół projektowy powołany Uchwałą Zarządu Nr 98/2008 z dnia 17 listopada 2008r. ze zmianami Kierownik Projektu Członkowie Zespołu Skarbnik Powiatu, pracownicy Starostwa właściwi do spraw inwestycji i organizacji Dyrektorzy Szkół

15 WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE
UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO POWIAT KONECKI

16 Galeria zdjęć z realizacji projektu

17

18 Pracownia multimedialna do nauki języków obcych

19 Zajęcia lekcyjne z wykorzystaniem multimediów

20

21 Skrzynki z tablicami rozdzielczymi

22 Korytarz szkolny

23

24 Sala gimnastyczna

25 Sala gimnastyczna

26

27 Sala lekcyjna

28

29 Obrabiarka CNC

30 Tokarka uniwersalna

31 Tokarka uniwersalna

32

33

34

35

36 Sala gimnastyczna

37 Sanitariat

38 Sanitariat

39

40 Oświetlenie i sprzęt multimedialny

41

42

43 Sala lekcyjna

44

45

46 Roleta dzieląca sale lekcyjne

47

48 Sala gimnastyczna

49 Zagospodarowany teren wokół szkoły

50 Wyremontowana sala gimnastyczna

51 Wyremontowana sala lekcyjna

52

53

54

55 Wymieniona stolarka okienna

56 Sanitariat

57 Sanitariat

58 Pomieszczenia magazynowe

59

60 Wyposażenie magazynów gospodarczych

61

62

63

64

65


Pobierz ppt "WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google