Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Cokolwiek potrafisz zrobić lub marzysz, że potrafisz zrobić - rozpocznij to. Śmiałość ma w sobie geniusz, moc i energię.” Goethe.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Cokolwiek potrafisz zrobić lub marzysz, że potrafisz zrobić - rozpocznij to. Śmiałość ma w sobie geniusz, moc i energię.” Goethe."— Zapis prezentacji:

1 „Cokolwiek potrafisz zrobić lub marzysz, że potrafisz zrobić - rozpocznij to. Śmiałość ma w sobie geniusz, moc i energię.” Goethe

2 Ms Haynes Wice dyrektor do spraw programu nauczania
GCSE Functional Skills BTEC Young Apprenticeship Year 9 Progression Evening Zebranie wyjaśniające wybór opcji 9 Luty 2011 ALAN Diploma OCR National NVQ Ms Haynes Wice dyrektor do spraw programu nauczania POLISH VERSION

3 Content Zawartość Short -Term/Long-Term Goals Krótko i długo terminowe cele Qualifications Kwalifikacje Pathways Ścieżki Choosing Options Wybór opcji Do's and Don'ts Nakazy i zakazy Where to get advice Gdzie uzyskać poradę Next Steps Następne kroki

4 2018

5 2015

6 2013

7 2011

8 Year 9 Progression Timeline Linia czasowa
7th February - Y9 Progression Assembly 7 lutego Apel na temat Dalszej Nauki 7th - 18th February - Y9 Taster sessions 7-18 lutego Zajęcia prezentujące opcje 9th February - Y9 Progression Evening 9 lutego Spotkanie z rodzicami prezentujące opcje March - Y9 Pathway Interviews with Ms Haynes Marzec- Rozmowy przeprowadzane przez p. Haynes z uczennicami klas 9 w związku wyboru opcji 6th April - Y9 Parents Evening 6 kwietnia Zebranie z rodzicami 7th April - Deadline for student selection 7 kwietnia termin, do którego uczennice maja wybrać opcje 9th May – Confirmation letter, finalised lists 9 maja list potwierdzający opcje, listy opcji zamknięte

9 14 - 19 Education Kształcenie dla przedziału wiekowego 14-19

10 GCSEs A* - G 1 GCSE Some Modular Niektóre podzielone na części
Opportunity to do retakes Możliwość powtórnego zdawania egz Exams Egzaminy Controlled Test Kontrolowane testy Practical Exams Egzaminy praktyczne Prescribed Assessment Z góry ustalone zadania Art and Design Sztuka I projektowanie Drama Teatr French Francuski Geography Geografia History Historia Physical Education Wychowanie fizyczne Media Studies Medioznawstwo Music Muzyka Spanish Hiszpański Triple Science

11 BTECs/OCR Nationals A* - C
Pass, Merit, Distinction Trzy oceny: Zdane, dobrze, wyróżnienie 100% Portfolio Practical Praktyczne Vocationally related Związane z zawodem Flexible assessment Elastyczna ocena 2 to 4 GCSEs equivalent Odpowiadają 2 do 4 GCSE Applied Science Nauki ściśle stosowane Business Sport (Exercise & Fitness) Dance Taniec Travel & Tourism Podróże i Turystyka

12 College Courses NVQs (Level 1) 3 x D - Gs
Occupational Qualifications Kwalifikacje zawodowe Competencies Kompetencje Practically related Praktyczne Skills for employment and progression Umiejętności do zawodu Apprenticeships on the job training (Level 1& 2) Nauka rzemiosła NVQ Level 1 Beauty Therapy Terapia Kosmetyczna NVQ level 1 in Hairdressing Fryzjerstwo Level 1 Foundation Award Childcare Opieka nad dziećmi Young Apprenticeship Business & Admin Szkolenie w biznesie i administracji

13 Plus One Pathway oraz jedna z poniższych ścieżek
Pathways Ścieżki Plus One Pathway oraz jedna z poniższych ścieżek Additional Science, Triple Science, 2 Languages, Humanities,3 Option Choices GCSE Courses only Dodatkowe Nauki Ściśle, Potrójne Nauki Ściśle, 2 języki, Przedmioty humanistyczne, Wybór 3 Opcji tylko Kursy GCSE CORE -Compulsory Podstawa obowiązkowa English, Maths, Science, Religious Education, PSHCE, PE, Technology or ICT angielski, matematyka, nauki ścisłe, religia, WOS, WF, technologia lub informatyka 2 or 3 Option Choices GCSE and Vocational Courses –Business, Health & Social Care, Sport, Dance, Media Studies, Travel & Tourism Wybór 2 lub 3 GCSE i kursów zawodowych: biznesu, zdrowia i Opieki Społecznej, Sport, Taniec, Medioznawstwo, Podróże i Turystyka Or College Courses one option only Kurs z koledzu, jedna opcja Or Personalised Course students selected by teachers only kursu indywidualny: tylko uczniowie wybrani przez nauczycieli Or

14 Core – Compulsory Podstawa obowiązkowa
English Language & Literature Jezyk angielski I literatura Maths Matematyka Science Nauki Scisle Technology – Product Design, Graphics, Textiles Technologia: Projektowanie produktow, Grafika, Tekstylia ICT informatyka RE Religia PSHCE WOS Functional Skills Umiejetnosci funkcjonalne PE WF Work Experience Praktyki You have to do these subjects. There is no choice (Statutory Curriculum) Musisz uczyc sie tych przedmiotow. Nie ma wyboru (Ustawowy Program Nauczania)

15 Pathways Ścieżki A E B

16 Option A Around 50% of Year Group. Około 50% uczniów z tej grupy wiekowej Pupils who wish to go one to complete the IB in the 6th Form leading to University entrance. Uczniowie, którzy chcą w przyszłości podjąć naukę na kursach IB (International Baccalaureate- miedzynarodowa matura), która prowadzi do studiów uniwersyteckich. Mainly consisting of GCSE courses. Składa sie głównie z kursów GCSE Opportunity to do Triple Award Science. Możliwość wybrania Potrójnych Nauk Ścisłych. Choose from 3 Option Groups. Wybierz z 3 opcje z tej grupy.

17 A – Additional A dodatkowa
Art and Design Sztuka i projektowanie Drama Teatr French Francuski Geography Geografia Health and Social Care Zdrowie I Opieka History Historia ICT INFORMATYKA Physical Education WF Media Studies Medioznawstwo Music Muzyka Sociology Socjologia Spanish Hiszpański Triple Science Potrójne nauki ściśle

18 New Government Measure Nowa miara rzadu
EBACC – English Baccalaureate Angielska Matura a new measure of achievement called the ‘English Baccalaureate’. It is to be awarded to any pupil who secures good GCSE or iGCSE passes in all of the following: nowy sposób mierzenia osiągnięć, który nazywa się „angielską matura". Ma być przyznana każdemu uczniowi, który uzyska dobre oceny w GCSE lub IGCSE we wszystkich poniższych przedmiotach: English Angielski Maths Matematyka 2 Sciences Dwie nauki ściśle A modern or ancient foreign language Nowożytny lub starożytny język obcych A humanity: history or geography przedmioty humanistyczne: historia i geografia at grades A*-C will entitle the student to a certificate oceny A *- C uprawnia ucznia do świadectwa

19 New Government Measure Nowa miara rzadu
5 GCSEs A* to C including English and Maths 5 GCSE A * do C, włączając angielski i matematykę 5 GCSEs A* to C 2 Sciences – Additional Science or Triple Science 2 Nauki Ścisłe - Dodatkowe lub Potrójne Modern Foreign Language (MFL) Nowożytny język obcy EBacc – English Baccalaureate EBacc - angielska matura

20 Option B Around 50% of Year Group około 50% uczennic.
Pupils who may wish to go onto a 6th Form/college programme and University. Uczniowie, którzy chcą iść do 6th Form/ College Uniwersytetu. Combination of GCSE and BTEC courses. Połączenie kursów GCSE i BTEC. Choose from 2 Option Groups. Wybierz 2 Opcje z poniższej Grupy.

21 B – BTEC & GCSEs Art and Design Sztuka i projektowanie
BTEC Business Biznes BTEC BTEC Dance Taniec BTEC Drama Teatr French Francuski Geography Geaografia Health & Social Care Zdrowie I Opieka ICT Informatyka Music Muzyka Spanish Hiszpański BTEC Sport (Exercise & Fitness) Sport BTEC BTEC Travel and Tourism Podróże i Turystyka BTEC

22 College Courses Kursy w Koledzu
NVQ Level 1 Beauty Therapy Terapia Kosmetyczna NVQ level 1 in Hairdressing Fryzjerstwo Level 1 Foundation Award Childcare Opieka nad dziećmi Young Apprenticeship Business & Admin Szkolenie w biznesie i administracji Thursday at City & Islington College or ITEC 12 students only, selected by Ms Haynes. Zajęcia odbywają sie w czwartki w City & Islington College lub ITEC. Jedynie 12 uczennic wybranych przez p. Haynes

23 Personalised Options Opcje zindywidualizowane
Applied Science. Nauki ściśle stosowane. Art and Design Sztuka i Projektowanie BTEC Business Studies Nauki Przedsiębiorczości BTEC BTEC Dance Taniec BTEC Drama Sztuka BTEC Creative Media Studies Medioznastwo BTEC Music Muzyka Preparation for Work in Life Przygotowanie do życia zawodowego BTEC Sport (Exercise & Fitness) Sport (Siłownia i fitness) BTEC BTEC Travel and Tourism Podróże i turystyka BTEC Preparation for Work in Life Przygotowanie do życia zawodowego Additional Maths & English Dodatkowa matematyka i angielskiego BTEC work Skills Umiejętności użyteczne w pracy BTEC Extended Work Experience Przedłużone praktyki zawodowe

24 Choosing Your Options What are your current levels of attainment? Jaki jest Twój obecny poziom osiągnięć? - E.g. You need level 6 or above to do Triple Science. Np. Musisz być na poziomie 6 lub wyższym aby wybrać potrójne nauki ścisłe What are you good at? W czym jesteś dobra? Do you complete your homework on time? Czy oddajesz pracę domową na czas? What subject do you enjoy? Jaki przedmiot lubisz? What career interests you? Jakie kariery Cie interesują? What qualifications will you need for college or university? Jakie kwalifikacje są potrzebne do college'u lub na uniwersytecie? Are you good at tests or projects? Czy jesteś dobra w testach czy też w projektach?

25 Do’s Zrob: Read Pathways Booklets carefully and discuss options available Przeczytaj uważnie Broszurę o ścieżkach i omów dostępne opcje Speak to other students in Year 10 and Year11 Porozmawiaj z innymi uczniami w klasie 10 i 11 Ask questions and ask for further advice Zadawaj pytania i poproś o dalsze porady Make decisions based on interest, strengths and enjoyment Podejmij decyzje w oparciu o zainteresowania, twoje mocne strony i zainteresowania Research subjects, careers Poszukaj o informacji o przedmiotach I karierach Continue to work hard in Year 9 Kontynuuj prace w klasie 9 Take your daughter’s views into consideration Weź pod uwagę poglądy córki.

26 Don’ts Nie rob Don’t choose a subject because you like the teacher. Nie wybieraj przedmiotu ponieważ lubisz nauczyciela. Don’t choose a subject because your friends are. Nie wybieraj przedmiotu ponieważ wybrały go Twoje koleżanki. Don’t choose a subject because it sounds good. Nie wybieraj przedmiotu poniewaz brzmi on dobrze. Don’t choose a subject because you think it will be easy. Nie wybieraj przedmiotu ponieważ myślisz, iż będzie on łatwy.

27 Information Advice & Guidance Informacja, porada i zalecenia
Senior Staff Starsi Nauczyciele Heads of Department Przewodniczący kolek zawodowych Head of Years Opiekunowie Klas Form Tutor Wychowawcy Subject Teacher Nauczyciele Przedmiotowi Support Staff Nauczyciele Pomocniczy LRC Biblioteka Career Adviser Doradca zawodowy Internet

28 Summary Podsumowanie Further/Higher Education Dalsze kształcenie
Training/Employment/Career Praktyki/Zatrudnienie/Kariera Qualifications – What do I need? Kwalifikacje, co potrzebuje Strengths & Weakness V Likes & Dislikes Mocne i slabe strony versus upodobania i niechęci Information and Advice Informacja I porady Making decisions Podjecie decyzji Interviews Rozmowy Y9 Parents Evening 6th April 2011 Zebranie z rodzicami, 6 kwietnia 7th April kwietnia 2011

29 GOOD LUCK!! Powodzenia!!


Pobierz ppt "„Cokolwiek potrafisz zrobić lub marzysz, że potrafisz zrobić - rozpocznij to. Śmiałość ma w sobie geniusz, moc i energię.” Goethe."

Podobne prezentacje


Reklamy Google