Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Cel 3 Europejska Współpraca Terytorialna 2007-2013 Ołomuniec 16.02.2007.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Cel 3 Europejska Współpraca Terytorialna 2007-2013 Ołomuniec 16.02.2007."— Zapis prezentacji:

1 Cel 3 Europejska Współpraca Terytorialna 2007-2013 Ołomuniec 16.02.2007

2 Zwiększenie znaczenia EWT Samodzielny cel polityki spójności gospodarczej i społecznej Bardziej stałe podstawy prawne (część rozporządzenia Rady, przede wszystkim o ERDF) Zwiększenie ilości środków z 5,6 na 7,55 (2,5% HSS) Nacisk na zwiększenie współpracy (LPP) Podejście do współpracy transgranicznej na poziomie UE

3 Zasada partnera wiodącego Każdy projekt realizowany jest przez partnerów z obu stron granicy i ma określonego Partnera Wiodącego (umowa między partnerami) Wszystkie projekty realizowane będą jako wspólne (na jednym wniosku) Umożliwiona również realizacja projektów z działaniami tylko po jednej stronie granicy, o ile spełnione są warunki współpracy (zgodnie z rozporządz. o ERDF, patrz niżej)

4 Zasada partnera wiodącego Formy współpracy: –Wspólne przygotowanie projektu –Wspólna realizacja projektu –Wspólny personel –Wspólne finansowanie Jedynie projekty spełniające co najmniej 2 formy mogą uzyskać wsparcie Kluczowym pytaniem – definicja form współpracy w warunkach CZ-PL programu

5 Obowiązki partnera wiodącego LP jest stroną umowy i reprezentantem wobec struktur programu LP ponosi całkowitą odpowiedzialność za realizację projektu; odpowiedzialność partnerów nie jest wspomniana LP przejmuje całościowe płatności i przekazuje je partnerom;

6 Zasada partnera wiodącego - praktyczne konsekwencje Oczekiwać można mniejszej liczby projektów, będą one jednak bardzej rozbudowane (działania wszystkich partnerów) Wzrośnie problematyczność przygotowania projektu, ogólnie zwiększone zostaną wymagania co do komunikacji i przekazu informacji (zarówno po stronie partnerów, jak i po stronie struktur wdrożeniowych) Przygotowanie projektu wymagać będzie dłuższego czasokresu (poszukiwanie wspólnych tematów i odpowiednich partnerów)

7 Przygotowanie programu RCz- Polska Instytucja Zarządzająca RCz – MMR, Instytucja Krajowa RP – MRR Struktura dokumentacji programu podobna Rozpoczęcie prac nad dokumentem – początek 2006 r. Powstała wspólna Task Force – przede wszystkim IZ i IK, reprezentanci regionów

8 Ramy czasowe Dokument rozpatrzony i zawarty na poziomie TF Złożony do konsultacji nieformalnych do KE Złożony do rozpatrzenia i zatwierdzenia do KM – 18.10. (Třinec) Przesłany KE po złożeniu NSRF RCz – do końca lutego KE ma 4 miesiące na rozpatrzenie i uzgodnienie z RCz Realne rozpoczęcie programu – II/III kwartał 2007 Jednocześnie trwają prace nad pozostałą dokumentacją

9 Ramy finansowe Fundusz źródłowy – ERDF (EFRR) Dla CZ-PL program najwyższa alokacja po czeskiej stronie: GraniceMln (2007-13)% Polska103,6829,5 Słowacja56,5416,1 Austria69,1219,7 Bawaria55,0515,7 Saksonia67,2119,0 Łącznie351,60100,0

10 Ramy finansowe Wspólnie z udziałem polskim 219,46 mln EURO (07-13) ok. 2,5 razy więcej w przeliczeniu na rok Prawdopodobnie jeden z największych programów CBC w UE Największe uczestnictwo wkładu UE – 85% (CZ: 5% budżetu państwa)

11 Odpowiedniość wnioskodawców Bardzo podobnie jak w obecnym okresie Ukierunkowanie na sektor publiczny i pozarządowy Najczęstsi beneficjenci: –gminy i ich związki, województwa/kraje, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, placówki szkolne itd.

12 Merytoryczne ukierunkowanie programu P1Poprawa dostępności komunikacyjnej, środowisko i prewencja zagrożeń Dostępność: drogi lokalne, towarzysząca infrastruktura kolejowa, dostęp do ICT Środowisko: odpady, woda, powietrze, energia, ochrona krajobrazu, NATURA 2000, oświata i edukacja w dziedzinie środowiska Prewencja zagrożeń: współpraca służb ratowniczych, zintegrowany system ratownictwa

13 Merytoryczne ukierunkowanie P2Wspieranie środowiska przedsiębiorców i turystyki Środowisko przedsiębiorców: wsparcie pośrednie rozwoju MSP (współpraca), przekazywanie know-how, wspólna promocja, współpraca w dziedzinie badań i rozwoju, współpraca instytucji rynku pracy Turystyka: kultura, tradycje, ochrona i renowacja zabytków, szlaki turystyczne, rowerowe, konne, usługi (ośrodki informacji, wspólne produkty tur., wspólna promocja itd.) Edukacja: dokształcanie, podwyższanie kwalifikacji (powiązanie z rynkiem pracy)

14 P3Wspieranie współpracy społeczności lokalnych Współpraca instytucji publicznych: samorządu teryt., org.pozarządowych, wspólne koncepcje rozwoju, mniejsze projekty infrastrukturalne dla realizacji współpracy społeczności lokalnych Działania towarzysko-kulturalne, czas wolny: wystawy, sport, imprezy towarzysko-kulturalne Fundusz mikroprojektów

15 Tradycyjne narzędzie wspierania mniejszych imprez współpracy społeczności lokalnych Wykorzystywany przede wszystkim przez mniejsze podmioty, dla których duże projekty są nieosiągalne Dobra podstawa do rozpoczęcia współpracy również przy większych projektach Takie same ramy tematyczne (nie zawęża się typu działań) – przede wszystkim jednak P3 Brak konieczności przestrzegania LPP na poziomie samych mikroprojektów (ale partnerstwo i współpraca tak!)

16 Fundusz mikroprojektów – ramy finansowe Dla Funduszu przeznaczono 20 % alokacji programu – ponad 40 mln EURO Wysokość wkładu ERDF: 2 000 – 30 000 EURO, przy maksymalnej wielkości projektu 60 000 EURO Duże projekty zaczynają się ponad 30 000 ERDF Kwalifikowalne są też wydatki inwestycyjne

17 Fundusz mikroprojektów – struktury zarządzające Narzędzie z przekazaniem zarządzania Zarządzają Euroregiony (+ wyznaczony przez nie administrator) 6 projektów na administrowanie Funduszem – zawsze wspólny projekt administrowania uwzględniający LPP Bilateralny euroregionalny Komitet Sterujący Podmiot zarządzający funduszem kieruje się własną dokumentacją

18 Dziękuję za uwagę Ing. Jiří Škoda Kierownik referatu przygotowania programów współpracy transgranicznej, MMR jiri.skoda@mmr.czjiri.skoda@mmr.cz, +420 731 628 276 www.strukturalni-fondy.cz


Pobierz ppt "Cel 3 Europejska Współpraca Terytorialna 2007-2013 Ołomuniec 16.02.2007."

Podobne prezentacje


Reklamy Google