Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WSPOMNIENIE LATA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WSPOMNIENIE LATA."— Zapis prezentacji:

1 WSPOMNIENIE LATA

2 dr inż. Michał Wychowański Wydział Rehabilitacji p. 13
Biofizyka 2008/2009 dr inż. Michał Wychowański Wydział Rehabilitacji p. 13

3 Plan zajęć

4 Regulamin Zajęcia z przedmiotu BIOFIZYKA prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń. Udział w ćwiczeniach przewidzianych w planie zajęć jest obowiązkowy. Student ma prawo do odrobienia zajęć z inną grupą w terminie i miejscu uzgodnionym z prowadzącym. Warunkiem koniecznym zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie pozytywnych ocen z obydwu kolokwiów przewidzianych w planie ćwiczeń. Ocena końcowa z ćwiczeń wystawiana jest na podstawie ocen z kolokwiów, odpowiedzi ustnych i innych prac wyznaczonych przez prowadzącego. Tematyka kolokwiów dotyczy materiału omawianego na wykładach i ćwiczeniach. Studenci mają prawo do uczestnictwa w konsultacjach odbywających się w terminach ogłoszonych przez prowadzącego. Wszystkie sprawy nieuwzględnione w tym regulaminie rozstrzyga kierownik Zakładu Biomechaniki zgodnie z regulaminem studiów.

5 Sposób oceny sprawdzianu pisemnego
Każdy sprawdzian składa się z 2 pytań dotyczących wykładów. 3 zadań dotyczących ćwiczeń. oraz pytania dodatkowego „rozbójnika”. Każde pytanie i zadanie oceniane jest w skali 0-10 pkt. 27-32 – dst, dst plus, db, db plus, 47< bardzo dobry.

6 Standardy Kształcenia na Kierunku Fizjoterapia I stopień
5. Kształcenie w zakresie biofizyki Treści kształcenia: Biofizyka – przedmiot i zakres zainteresowań, historia. Studium dynamiki układu, modelowanie matematyczne. Rozciąganie i ściskanie tkanek, naprężenia, odkształcenia, prawo Hooke’a. Skręcanie i zginanie, złamania kości. Pomiar naprężeń w kościach podczas prób wytrzymałościowych. Dostosowanie biernego układu ruchu do przenoszenia obciążeń mechanicznych. Elementy mechaniki płynów – biofizyka układu krążenia i oddychania. Kinematyka, kinetyka, mechanika płynów. Obliczanie oporów aero- i hydrodynamicznych oraz parametrów przepływu. Wpływ czynników mechanicznych na organizm człowieka – ultradźwięki i infradźwięki. Oddziaływanie prądu elektrycznego i pól elektromagnetycznych na organizm człowieka. Właściwości elektryczne komórki – przewodnictwo i potencjały elektryczne w układzie nerwowym. Pomiar oporności ciała człowieka. Obwody prądu stałego. Praca i moc prądu elektrycznego. Działanie laserów, charakterystyka promieniowania laserowego. Obliczanie dawek promieniowania laserowego. Podstawy cybernetyki – regulacja procesów fizjologicznych. Biofizyka procesów widzenia i słyszenia. Wybrane zagadnienia z zakresu optyki geometrycznej. Pomiary słyszenia wybranych częstotliwości. Podstawy bioenergetyki i termokinetyki. Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: opisu i interpretacji podstawowych właściwości fizycznych tkanek; opisu i interpretacji zjawisk fizycznych zachodzących w ustroju pod wpływem zewnętrznych czynników fizycznych.

7 Literatura BIOFIZYKA pod red. Feliksa Jaroszyka, PZWL, Warszawa, 2001.
BIOFIZYKA DLA BIOLOGÓW pod red. Marii Baryszewskiej i Wandy Leyko, PWN, 1997. BIONIKA RUCHU Adam Morecki, Juliusz Ekiel, Kazimierz Fidelus, PWN 1971. PODSTAWY BIOFIZYKI pod red. Andrzeja Pilawskiego, PZWL, 1981. BIOFIZYKA Walter Beier, PWN, 1968. THE BIOPHYSICAL FUNDATION OF HUMAN MOVEMENT, Bruce Aberneth i inni, Human Kinetics Publ., 1997. WYKŁADY Z FIZYKI R. P.Feynman i inni, PWN, 2001. WYBRANE ZAGADNIENIA Z BIOFIZYKI pod red. Stanisława Miękisza, Wydawnictwo Volumed, Wrocław, 1998. WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW M. Niezgodziński i T. Niezgodziński, PWN, 1998. ŻYWE MASZYNERJE A. V. Hill, Mathesis Polska, 1934. PODRĘCZNIK METROLOGII pod red. P. H. Sydenham, WKŁ, 1988. FIZYKA DLA PRZYRODNIKÓW J. W. Kane i M. M. Sternheim, PWN, 1988. MANIPULATORY BIONICZNE Adam Morecki, PWN, 1976. BIOMECHANIKA INŻYNIERSKA R. Będziński, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 1997. FIZYKA R. Resnick i D. Halliday, PWN, 1999. WSTĘP DO BIOFIZYKI S. Przestalski, PWN, 1970. ZARYS BIOFIZYKI E. Ackerman, PWN, 1968. WSTĘP DO BIOFIZYKI R. Glaser, PZWL, 1975. MECHANIKA OGÓLNA Jan Misiak, WNT, 1993. FIZYKA SPORTU Krzysztof Ernst, PWN, 1992. ĆWICZENIA LABORATORYJNE Z BIOFIZYKI I FIZYKI red Józef Terlecki, PZWL, 1999. WYBRANE METODY OCENY DYNAMIKI UKŁADU RUCHU CZŁOWIEKA Michał Wychowański, AWF w Warszawie, 2008

8 Wykłady Biofizyka – przedmiot, zakres, historia, cechy fizyczne, pomiar, błąd pomiarowy, modelowanie matematyczne. Zasady bezpieczeństwa. ( ) Równowaga sił w układzie mięśniowo-szkieletowym człowieka w warunkach statyki. ( ) Zjawiska rozciągania i ściskania tkanek, naprężenia odkształcenia, prawo Hooke’a. ( ) Zjawiska skręcania i zginania, złamania kości. Dostosowanie biernego układu ruchu do przenoszenia obciążeń mechanicznych. ( ) Podstawy mechaniki płynów-biofizyka układu krążenia. ( ) Wpływ czynników mechanicznych na organizm człowieka (fale dźwiękowe, przyspieszenia, ciśnienie, drgania). ( ) Oddziaływanie prądu elektrycznego i pól elektromagnetycznych na organizm człowieka. ( ) Fale elektromagnetyczne. Zasada działania lasera i charakterystyka promieniowania laserowego. ( ) Elementy teorii informacji i sterowania. ( ) Podstawy cybernetyki – regulacja procesów fizjologicznych. ( ) Biofizyka procesu widzenia. ( ) Biofizyka procesu słyszenia. ( ) Podstawy biotermodynamiki. ( ) Podstawy bioenrgetyki i termokinetyki. ( ) Biofizyka w medycynie i rehabilitacji. ( )

9 Ćwiczenia Analiza błędów, rachunek przybliżony.
Równowaga układu mięśniowo – szkieletowego w warunkach statyki. Równowaga płaskiego układu sił. Obliczanie naprężeń w kościach rozciąganych, ściskanych, zginanych skręcanych. Pomiar naprężeń w kości podczas próby na maszynie wytrzymałościowej. Kinematyka, kinetyka, mechanika płynów – Obliczanie oporów aero- i hydrodynamicznych oraz parametrów przepływu. przykłady, zadania. Termodynamika, zmiany stanu skupienia. Przemiany gazowe. Termoregulacja w organizmie człowieka. SPRAWDZIAN PISEMNY Obliczanie natężenia i potencjału pola elektrostatycznego. Pomiar oporności ciała człowieka. Rozwiązywanie obwodów prądu stałego. Obliczanie pracy i mocy prądu elektrycznego. Obliczanie dawek promieniowania laserowego. Audiometria. Energetyka wysiłku fizycznego, praca, moc, sprawność. Demonstracja zjawisk optyki geometrycznej.

10 BHP Przed rozpoczęciem ćwiczeń przedstawiciel grupy odbiera od prowadzącego klucz do szatni. Obowiązuje zmiana obuwia. Po opuszczeniu szatni należy zwrócić klucz do pokoju 13. W laboratorium nie wolno włączać ani korzystać z żadnych urządzeń bez zgody prowadzącego. Na ćwiczeniach należy posiadać kalkulator. Podczas sprawdzianów zabronione jest posiadanie telefonów komórkowych, wszelkiego rodzaju zestawów słuchawkowych oraz innych urządzeń elektronicznych.

11 Tłumaczenie Do 26 listopada 2008 należy przygotować pisemne streszczenie artykułu z czasopisma naukowego dotyczącego biofizyki lub nauk pokrewnych. Na początku należy wymienić wszystkich autorów, tytuł w oryginale, dokładne dane czasopisma, z którego zaczerpnięto artykuł. Następnie podać przetłumaczony tytuł. Następnie po kilka zdań na każdy z punktów: wprowadzenie, materiał i metody, wyniki badań, wnioski oraz własny komentarz. Bez szczegółów. Załączyć kserokopię oryginału artykułu.

12 Przykład odniesienia do artykułu
Wychowański M., Wit A., Slugocki G., Gajewski J., Orzechowski G. (2006) Modeling of minimal-time weight lifting using the elbow joint muscles. Journal of Biomechanics. Vol. 39, Suppl. 1, p.S48, Abstract 4954.

13 Plan Tłumaczenia Tytuł Wstęp Materiał i Metody Wyniki Dyskusja Wnioski
Własny komentarz

14 Czasopisma Теория и практика физической культуры Sportmedizin
Medicine and Science in Sports Physioterapy Physical Therapy Kinesiology Journal of Biomechanics Journal of Applied Biomechanics Journal of Sport Rehabilitation Journal of Sport Sciences Human Movement Science Clinical Biomechanics Biology of Sport Gait and Posture

15 Fizyka fizyka (gr. physiké od phýsis ‘natura’) fiz. jedna z najważniejszych nauk przyrodniczych zajmująca się badaniem ogólnych właściwości i budowy materii oraz zjawiskami, które w niej zachodzą; dzieli się na f. eksperymentalną (doświadczalną) zajmującą się wykrywaniem i badaniem zjawisk fiz. oraz f. teoretyczną, która opisuje i grupuje przy użyciu matematyki zjawiska fiz. na podstawie wyników ich badań i obserwacji; istnieją także podziały f. ze względu na opisywane zjawiska, np. mechanika, optyka oraz ze względu na przedmiot badań, np. f. atomu, ciała stałego, geofizyka Hasło opracowano na podstawie „Słownika Wyrazów Obcych” Wydawnictwa Europa, pod redakcją naukową prof. Ireny Kamińskiej-Szmaj, autorzy: Mirosław Jarosz i zespół. ISBN X. Rok wydania 2001.

16 Biofizyka biofizyka (bio- + gr. physiké) biol., fiz. nauka wyjaśniająca budowę organizmów oraz ich przemiany za pomocą praw fizyki, np. przemiana energii świetlnej w inne formy energii, wpływ promieniowania rentgenowskiego na organizm, optyka oka, dyfuzja organiczna, współzależność budowy i funkcji. Hasło opracowano na podstawie „Słownika Wyrazów Obcych” Wydawnictwa Europa, pod redakcją naukową prof. Ireny Kamińskiej-Szmaj, autorzy: Mirosław Jarosz i zespół. ISBN X. Rok wydania 2001.

17 Prekursorzy biofizyki
Galvani, Helmholtz, Mayer, Young – zajmowali się układami i procesami biologicznymi Herman Helmholtz ( ) ojciec biofizyki badał zmysły słuchu i wzroku w kategoriach fizyki, zajmował się badaniem struktur antropofizycznych w zakresie ich przejawów natury psychofizycznej, twórca optyki geometrycznej, zajmował się termodynamiką Luigi Galvani ( ) zaobserwował zjawisko kurczenia wypreparowanego mięśnia żaby przy dotknięciu metalowym narzędziem co dopiero 10 lat później wytłumaczył Volta Alessandro Volta ( ) pionier badań nad elektrycznością Sir Archibald Vivian Hill ( ) fizjolog brytyjski

18 Biofizyka Biofizyka zajmuje się układami biologicznymi i stawia sobie za cel poznanie fizycznej struktury tych układów, jak i fizycznej interpretacji ich funkcji. Ze względu na hierarchię struktur biologicznych dzieli się zazwyczaj biofizykę na: molekularną, komórkową, biofizykę układów biologicznych, do całych organizmów włącznie. Biofizyka zajmuje się także wpływem czynników fizycznych na struktury biologiczne oraz na ich funkcje. Biofizyka dzieli się na czystą i stosowaną. Uprawianie biofizyki wymaga znajomości matematyki, fizyki, biologii, chemii, biochemi.

19 Nauki pokrewne Biologia (od gr. bios – życie) ogół nauk wszechstronnie badających przyrodę żywą (organiczną), jej powstanie i rozwój, procesy życiowe człowieka, zwierząt, roślin. Fizjologia nauka o czynnościach żywych organizmów. Cybernetyka powstała po II wojnie światowej Wiener określił ją jako naukę o sterowaniu i przesyłaniu informacji w maszynach i żywych organizmach a nawet społeczeństwach. Biocybernetyka czyli biologia cybernetyczna – zastosowanie aparatu cybernetyki w badaniach biologicznych. Inżynieria biomedyczna – technologia w medycynie. Biochemia – biofizyka wyodrębniła się z biochemii w wyniku zastosowanioa w badaniach struktur i funkcji cząsteczek biologicznych wysoce skomplikowanych metod eksperymentalnych wymagających wiedzy fizycznej Bionika ruchu zagadnienia dotyczące własności układów biologicznych i ich wykorzystaniem w budowie układów technicznych. Biomechanika – nauka o ruchu żywych organizmów

20 Biofizyka Według Beiera’ Biofizyka jest typową nauką graniczną; trudno jest tu przeprowadzić ostry podział między fizyką, chemia a fizjologią. Celem wykładów i ćwiczeń z biofizyki jest nauczenie studentów podstaw badania człowieka metodami fizyki.

21 Główne metody fizyki Pomiar – porównanie danej wielkości fizycznej z przyjętą jednostką. Modelowanie matematyczne – uogólnienie zdobytych informacji w postaci wzorów matematycznych opisujących badane zjawisko.

22 Pomiar Pomiar to doświadczenie, którego celem jest wyznaczenie wartości liczbowej wielkości albo miary wielkości. Wielkość jest abstrakcyjną cechą obiektów określonej kategorii. Wartość liczbowa wielkości jest liczbą równą stosunkowi tej wielkości do wielkości przyjętej jako jednostka miary. Wielkość musi być zdefiniowana, a mierzyć ją można dopiero po przyjęciu jednostki miary. Janusz M. Jaworski

23 Jednostki podstawowe SI
metr [m] – długość równa ,73 długości fali w próżni promieniowania monochromatycznego o barwie pomarańczowej, emitowanego przez izotop kryptonu 86 kilogram [kg] sekunda [s] amper [A] kelwin [K] kandela [cd] radian [rad] steradian [sr]

24 Średnia z pomiarów Każdy pomiar obarczony jest błędem ! Średnia
n - liczba pomiarów

25 Dokładność pomiaru Niepewność przeciętna Niepewność standardowa
Niepewność względna

26 Model Wyidealizowany, uproszczony obraz rzeczywistego układu lub zjawiska zachowujący niektóre jego istotne cechy a pozbawiony innych, drugorzędnych.

27 Model Słowo model powstało z łacińskiego słowa „modus” co znaczy miara, obraz, sposób. Przez model rozumie się taki dający się pomyśleć lub materialnie zrealizować układ, który odzwierciedlając przedmiot badania, zdolny jest zastępować go tak, że jego badanie (modelu) dostarcza nam nowej informacji o tym przedmiocie W. Sztoff

28 Model matematyczny F ___ a = m

29 WSPOMNIENIE LATA


Pobierz ppt "WSPOMNIENIE LATA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google