Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Katarzyna Sobierajska

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Katarzyna Sobierajska"— Zapis prezentacji:

1 Katarzyna Sobierajska
Kreowanie i rozwój konkurencyjnych produktów turystycznych w świetle „Kierunków rozwoju turystyki do 2015 roku” Katarzyna Sobierajska Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Międzynarodowa Konferencja Turystyka wiejska na drodze do komercjalizacji

2 Rozwój polskiej oferty turystycznej
stałe doskonalenie produktów turystycznych i wzmacnianie ich jakości, kreowanie nowych produktów turystycznych, integrowanie produktów turystycznych w kompleksową ofertę, badanie i monitorowanie rynku oraz dostosowywanie oferty do oczekiwań odbiorców.

3 Produkt turystyczny Kreacja oraz rozwój konkurencyjnych produktów turystycznych, scalonych w spójną i innowacyjną ofertę, stanowi jedno z najważniejszych wyzwań stojących przed sektorem turystycznym w Polsce zapisanych w „Kierunkach rozwoju turystyki do 2015 roku” w Obszarze Priorytetowym I – Produkt turystyczny o wysokiej konkurencyjności. Ministerstwo Sportu i Turystyki od wielu lat wspiera przygotowywanie koncepcji tworzenia konkurencyjnych produktów turystycznych w ramach konkursów na dofinansowanie zadań realizowanych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych. 3

4 Produkt turystyczny W 2009 roku Ministerstwo Sportu i Turystyki dofinansowało: „Opracowanie programu rozwoju produktów turystycznych w województwie łódzkim na lata wraz z narzędziami wsparcia ich rozwoju w Internecie”, „Opracowanie, wdrożenie i popularyzację modelowych rozwiązań w zakresie kształtowania konkurencyjnych produktów turystyki aktywnej w oparciu o Program Rozwoju Produktów Turystycznych Województwa Pomorskiego na lata ”, „Koncepcję rozwoju sieciowych produktów turystyki wiejskiej, agro i ekoturystyki Dolnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem ich komercjalizacji z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi promocji i sprzedaży on-line”, „Opracowanie Operacyjnego programu rozwoju produktów turystyki biznesowej, uzdrowiskowej, agroturystyki i turystyki dzieci i młodzieży w województwie świętokrzyskim”. 4

5 Kluczowe produkty turystyczne Polski
turystyka w miastach i kulturowa, turystyka biznesowa (MICE), turystyka rekreacyjna, aktywna i specjalistyczna, turystyka na terenach wiejskich, turystyka przygraniczna i tranzytowa.

6 Bariery rozwoju produktów
niewielka ilość produktów o charakterze ponadregionalnym, jakość produktów turystycznych i ich elementów składowych, zbyt mała profesjonalizacja zarządzania produktami, niedostateczna współpraca. 6

7 Kierunki działań rozwojowych
stworzenie podstaw w zakresie wiedzy i informacji, koordynacja rozwoju produktów o charakterze ponadregionalnym, wspieranie procesów powstawania lokalnych i regionalnych produktów, opracowanie i wdrożenie mechanizmów oraz narzędzi wpływających na podnoszenie jakości, stworzenie systemu monitorowania i dostosowania produktów do potrzeb rynku, rozwój infrastruktury atrakcji turystycznych, prowadzenie szkoleń i prezentacji dobrych praktyk, tworzenie systemów rekomendacji produktów turystycznych i ich promocja. 7

8 Stworzenie podstaw w zakresie wiedzy i informacji
prowadzenie badań regionalnych i horyzontalnych w obszarze produktów turystycznych w zakresie potencjalnych segmentów docelowych odbiorców, oceny dostosowania aktualnych produktów do potencjału regionów oraz możliwości dalszego rozwoju produktów w regionach, badania jakościowe w zakresie obecnych, jak i projektowanych produktów turystycznych, opracowanie niezbędnych ekspertyz i analiz w zakresie potencjału turystycznego regionów oraz uwarunkowań związanych z jego wykorzystaniem, opracowanie i udostępnianie skutecznych metodologii w zakresie kreowania i wdrażania produktów. 8

9 Koordynacja rozwoju produktów o charakterze ponadregionalnym
stworzenie możliwości współfinansowania z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej „Inwestycji w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym” w ramach Działania 6.4. PO IG, w ramach tego działania wspierane są kompleksowe, ponadregionalne produkty turystyczne o charakterze unikatowym oraz wyjątkowe atrakcje turystyczne, znajdujące się na liście Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO lub uznane przez Prezydenta RP za Pomniki Historii, całkowita wielkość środków przyznanych na Działanie 6.4 wynosi 138 mln euro, Instytucją Wdrażającą (Pośredniczącą II Stopnia) dla Działania 6.4. jest Polska Organizacja Turystyczna, na Liście Indykatywnej znajdują się 22 projekty kluczowe. 9

10 Wspieranie procesów powstawania lokalnych i regionalnych produktów
przedsięwzięcia stymulujące kreatywność i przedsiębiorczość w wykorzystywaniu dostępnych szans i potencjałów (np. Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL w Kielcach), szkolenia lokalnych i regionalnych animatorów turystyki, tworzenie zintegrowanych strategii (w tym strategii promocji, dystrybucji, zarządzania), wydawanie specjalistycznych poradników w zakresie kreacji produktów lokalnych na obszarach atrakcyjnych turystycznie. 10

11 Opracowanie i wdrożenie mechanizmów oraz narzędzi wpływających na podnoszenie jakości
kategoryzacja hoteli i innych obiektów noclegowych, projektowanie i wdrażanie systemów zarządzania jakością w usługach turystycznych, organizacja szkoleń dotyczących jakości w turystyce, stworzenie systemu zachęt dla podmiotów wdrażających systemy jakości oraz wprowadzających innowacje do swoich ofert turystycznych. 11

12 Stworzenie systemu monitorowania i dostosowania produktów turystycznych do potrzeb rynku
stworzenie jednolitego systemu badań oczekiwań konsumentów w odniesieniu do produktów turystycznych, włączenie lokalnych i regionalnych organizacji turystycznych (LOT i ROT) w proces zbierania danych, opracowanie regionalnych, kierunkowych planów rozwoju produktów turystycznych. 12

13 Rozwój infrastruktury atrakcji turystycznych
unowocześnienie i dynamizowanie form i metod prezentacji atrakcji turystycznych (sposób ekspozycji, prezentacje interaktywne), udogodnienia techniczne dla specyficznych grup turystów np. dzieci, niepełnosprawnych, grup edukacyjnych, wspieranie procesów zarządzania atrakcjami oraz wdrażanie innowacji technologicznych. 13

14 i prezentacji dobrych praktyk
Prowadzenie szkoleń i prezentacji dobrych praktyk realizacja przez Polską Organizację Turystyczną szkoleń w oparciu o najlepsze wzory zagraniczne i krajowe, położenie nacisku na kształtowanie jakości elementów składowych produktów, tworzenie spójnego wizerunku produktu dla potrzeb promocyjnych. 14

15 Tworzenie systemów rekomendacji produktów turystycznych i ich promocja
na „Najlepsze produkty turystyczne” - projekt Polskiej Organizacji Turystycznej (w tym przyznanie Złotego Certyfikatu) oraz na pamiątkę z regionu i innych. Produkty wyróżnione certyfikatem w ramach konkursu „Na najlepsze produkty turystyczne” są włączane na zasadzie współpracy w działania promocyjne zarówno na rynku krajowym, jak i rynkach zagranicznych. Szczególnym przypadkiem jest przyznanie tzw. Złotego Certyfikatu, dla którego przygotowywana jest odrębna kampania promocyjna. na „Najlepszą Europejską Destynację – EDEN” (projekt Komisji Europejskiej). Zadaniem tego konkursu jest wskazywanie najlepszych europejskich destynacji turystycznych dla różnorodnych segmentów turystyki. 15

16 Konkurencyjność polskiego produktu
Produkt turystyczny będzie tworzony i rozwijany przede wszystkim na poziomie lokalnym we współpracy samorządu terytorialnego i branży turystycznej, a także na poziomie regionalnym w odniesieniu do produktów wykraczających poza granice jednego regionu. Koncepcja „od idei do produktu” stanowi podstawowy kierunek Obszaru Priorytetowego I – Produkt turystyczny o wysokiej konkurencyjności zawartego w „Kierunkach rozwoju turystyki do 2015 roku”. Tworzenie i rozwijanie produktów turystycznych przyczyni się do potęgowania efektów synergii, koncentracji zasobów, a w efekcie wpłynie na poprawę konkurencyjności polskiej turystyki i spełnienie rosnących wymagań klientów. 16

17 Katarzyna Sobierajska Ministerstwo Sportu i Turystyki
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Katarzyna Sobierajska Podsekretarz Stanu Ministerstwo Sportu i Turystyki Tel. (022) Fax. (022) 17 17


Pobierz ppt "Katarzyna Sobierajska"

Podobne prezentacje


Reklamy Google