Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1956 - 2011 Honorowy Patronat Marszałek Województwa Podlaskiego Radź się przeszłością, kieruj się teraźniejszością, patrz w przyszłość ! Archibald Joseph.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1956 - 2011 Honorowy Patronat Marszałek Województwa Podlaskiego Radź się przeszłością, kieruj się teraźniejszością, patrz w przyszłość ! Archibald Joseph."— Zapis prezentacji:

1 1956 - 2011 Honorowy Patronat Marszałek Województwa Podlaskiego Radź się przeszłością, kieruj się teraźniejszością, patrz w przyszłość ! Archibald Joseph Cronin

2 JUBILEUSZ 55 - LECIA Szkoły Policealnej Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku

3 z kart historii …

4

5 Powołanie szkoły do życia Na wniosek kierownika Zakładu Chemii Ogólnej dr med. Juliusza Popowicza, decyzją Ministerstwa Zdrowia od września 1956 roku powstała Państwowa Szkoła Laborantów Medycznych przy Akademii Medycznej w Białymstoku.

6 Asystent profesora Tadeusza Baranowskiego w Zakładzie Biochemii Akademii Medycznej we Wrocławiu. Od 1955 roku kierownik Zakładu Biochemii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Profesor Juliusz Popowicz był współorganizatorem Szkoły Laborantów oraz studenckiego chóru AMB. prof. Juliusz Popowicz pierwszy dyrektor Szkoły Założyciel i dyrektor Szkoły w latach 1956-1960 Prof. dr hab. Juliusz Popowicz (1923- 1996)

7 W czerwcu 1958 roku 50 pierwszych absolwentów ukończyło szkołę uzyskując dyplom laboranta medycznego.

8 W kolejnym roku szkolnym dyplom z rąk dyrektora Szkoły odebrała Halina Gościk - przyszły dyrektor Szkoły.

9 Dnia 20 maja 1962 roku na posiedzeniu Komitetu Rodzicielskiego, uchwalono fundację Sztandaru dla Państwowej Szkoły Medycznej Techników Analityki i Farmaceutycznych w Białymstoku. Inicjatorką uchwały była Pani Halina Gościk, ówczesny z-ca Dyrektora Szkoły. Środki na fundację Sztandaru zdeklarował Komitet Rodzicielski oraz słuchacze Szkoły – uczestnicy Ochotniczych Hufców Pracy. (…) Wręczając Sztandar młodzieży szkolnej, wyrażamy przekonanie, że będzie on nie tylko zewnętrznym symbolem Szkoły, lecz będzie także uosobieniem ambicji przodowania w nauce, a dla absolwentów stanie się łącznikiem ze Szkołą i zachętą do wspólnej pracy w zakresie rozwoju Społecznej Służby Zdrowia. ( cytat z aktu erekcyjnego 1962r.)

10 Kierownik szkolenia kierunku analityki K. Komczyńska czyta tekst ślubowania ze Złotej Księgi. Pierwszy poczet sztandarowy Absolwentka wydziału farmacji rocznika 1965/1966 wpisuje się do Złotej Księgi

11 Sztandar Szkoły

12 ZMIANY NAZWY SZKOŁY ORAZ ZMIANY PERSONALNE NA STANOWISKU DYREKTORA SZKOŁY W LATACH 1956 - 2002 W latach 1956 – 1962 Państwowa Szkoła Laborantów Medycznych dyrektor (1956 – 1960) Prof. dr hab. Juliusz Popowicz W latach 1962 – 1964 Państwowa Szkoła Medyczna Techników Fizjoterapii dyrektor (1961 – 1964) doc. dr Roman Kordecki W latach 1964 – 1966 Państwowa Szkoła Medyczna Techników Farmaceutycznych 1966 – 1972 Państwowa Szkoła Medyczna Techników Analityki i Farmaceutycznych 1972 – 1990 Medyczne Studium Zawodowe dyrektor (1964-1990) mgr Halina Gościk W latach 1991 - 2002 Medyczne Studium Zawodowe Nr 1 dyrektor mgr Barbara Szałaj

13 W ciągu ponad pięciu dekad istnienia wykształciliśmy absolwentów na 15 kierunkach. Oto kalendarium ich tworzenia : Decyzją Ministra Zdrowia w 1956 roku utworzono wydział ANALITYKI MEDYCZNEJ. Kształcenie w tym zawodzie wygasło w 2006 roku Decyzją Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w czerwcu 1962 roku utworzono WYDZIAŁ FIZJOTERAPII. W latach 1964-1973 wstrzymany był nabór na ten kierunek. Kierunek ten wygasł w styczniu 2007 r. Od roku szkolnego 1964/65 za zgodą Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia i Opieki Społecznej uruchomiono kształcenie w zawodzie TECHNIKA FARMACEUTYCZNEGO. Od września 1975 roku za zgodą Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku rozpoczęto kształcenie w szkole w zawodzie INSTRUKTOR HIGIENY.

14 We wrześniu 1975 roku decyzją Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej utworzono kierunek kształcenia w zawodzie TECHNIK ELEKTRORADIOLOG. Od września 1977 roku za zgodą Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej uruchomiono kształcenie w zawodzie PRACOWNIK SOCJALNY. Od roku szkolnego 1989/90 za zgodą Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku rozpoczęto kształcenie w zawodzie TECHNIK DENTYSTYCZNY. W lutym 1999 roku Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej zaakceptowało kształcenie w zawodzie DIETETYK. Od roku szkolnego 2004/2005 Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego wprowadzono nowy profil kształcenia TECHNIK MASAŻYSTA Od roku szkolnego 2005/2006 Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego wprowadzono dwa nowe profile kształcenia w zawodach ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA i ORTOPTYSTKA

15 Od roku szkolnego 2006/2007 Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego wprowadzono nowy profil kształcenia w zawodzie PROTETYK SŁUCHU Od roku szkolnego 2008/2009 Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego wprowadzono nowy profil kształcenia w zawodzie OPIEKUN MEDYCZNY Od roku szkolnego 2009/2010 Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego wprowadzono nowy profil kształcenia w zawodzie TERAPEUTA ZAJĘCIOWY Od roku szkolnego 2010/2011 Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego wprowadzono kształcenie w zawodzie HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA

16 DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA I CHARYTATYWNA UCZNIÓW W LATACH 1960-1980 W czasach intensywnych przemian politycznych, gospodarczych i społecznych młodzież szkolna nie pozostawała obojętna na wszelkie akcje pomocy potrzebującym. Dbała też o dziedzictwo kultury narodowej.

17 Społeczność Szkoły wymurowała wiele cegieł pod budowę Pomnika- Szpitala Centrum Zdrowia Dziecka …

18 Honorowe Krwiodawstwo w Polsce zapoczątkowane w roku 1958 rozwija się dosyć intensywnie. Bazuje przede wszystkim na wielokrotnych dawcach, świadomych swej roli i rangi społecznej. Krew ludzka jest najcenniejszym ze wszystkich leków. Tak więc stwierdzenie krew to życie jest zgodne z prawdą a jej dar ma szczególne znaczenie i wymowę. Popularyzowanie honorowego krwiodawstwa w ramach szkolnego Koła PCK sięga początków Krwiodawstwa w Polsce. KRWIODAWSTWO W RAMACH SZKOLNEGO PCK W LATACH 1969-1990

19 W kolejnych latach : 1980/81 – 102 słuchaczy oddało 21,9 litra kwi 1981/82 – oddano łącznie 24 520 ml 1982/83 – 171 słuchaczy podarowało 35 520 mililitrów krwi 1984/85 – 96 osób oddało 13 720 ml 1987/88 – 61 uczniów oddało 13 000 ml krwi 1989/90 – 19 osób oddało 3800 mililitrów W ramach Dni Honorowego Krwiodawstwa w listopadzie 1985 roku szkoła została odznaczona przez Zarząd Główny PCK jako Zasłużony Honorowy Dawca Krwi. W latach 1969-75 356 słuchaczy oddało 70 600 mililitrów krwi. W latach 1977/78 155 słuchaczy oddało po 200 mililitrów krwi, rok później tyle samo krwi oddały 162 osoby a w kolejnym roku już 196 słuchaczy przystąpiło do akcji krwiodawstwa.

20 Bal karnawałowy zorganizowany przez słuchaczki kierunku analityka (op. Janina Szulc) dla dzieci z Państwowego Pogotowia Opiekuńczego

21 ROZDANIE INDEKSÓW …..I OTRZĘSINY PIERWSZAKÓW… ŻYCIE, INTEGRACJA I TWÓRCZOŚĆ UCZNIOWSKA

22 Wycieczka do Gdańska 1960 r. Niezapomniany spływ Dunajcemmgr Niesterowicz z wychowankami IMPREZY TURYSTYCZNE

23 WSPÓŁZAWODNICTWO SPORTOWE

24 W latach 60-tych i 70- tych szkoła miała silne zaplecze kulturalne w postaci bardzo uzdolnionej młodzieży … teatr, kabaret Laborantki, solistów i zespoły muzyczne, które uświetniały nie tylko szkolne uroczystości ale też miały na koncie udział w koncertach, przeglądach i festiwalach …

25 NASZA SZKOŁA WSPÓŁCZEŚNIE

26 W roku 2003 stanowisko dyrektora Medycznego Studium Zawodowego Nr 1 w Białymstoku objęła mgr Tamara Dziermańska. Pięcioletni okres kierowania przez Nią placówką wzbogacił ofertę szkoły o 7 nowych kierunków kształcenia oraz wiele nowych placówek, w których uczniowie praktycznie szkolą swe umiejętności. W roku 2005 przeprowadziła Studium przez zmianę nazwy na Szkołę Policealną Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku. Pani Tamara Dziermańska czynnie wspierała wszelkie inicjatywy wolontarystyczne, uwrażliwiając na problemy osób chorych i niepełnosprawnych a także działania profilaktyczne podejmujące zagadnienie zagrożeń chorobami cywilizacyjnymi. mgr Tamara Dziermańska dyrektor Szkoły w latach 2003-2008

27 Od września 2008 roku stanowisko dyrektora Szkoły Policealnej Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku piastuje Pani Grażyna Wiktoria Citko. W okresie trzech lat Jej kierowania placówką, szkoła wzbogaciła swoją ofertę o dwa nowe kierunki oraz wprowadziła wieczorowy i zaoczny system kształcenia. Pani Grażyna Citko przyczyniła się również do wdrożenia modułowego kształcenia na kierunkach : asystentka stomatologiczna i technik masażysta. mgr Grażyna Wiktoria Citko dyrektor

28

29 dr Ewa Czyżewska kierownik szkolenia praktycznego na kierunkach technik farmaceutyczny, opiekun medyczny lek. stom. Jolanta Kamińska kierownik szkolenia praktycznego na kierunkach technik dentystyczny, higienistka stomatologiczna, asystentka stomatologiczna mgr Joanna Kondratowicz kierownik szkolenia praktycznego na kierunkach technik masażysta, dietetyk, terapeuta zajęciowy mgr Bożena Arcimienko zastępca dyrektora kierownik szkolenia praktycznego na kierunku technik elektroradiolog mgr Grażyna Wiktoria Citko dyrektor DYREKCJA I KIEROWNICY SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO W ROKU SZK. 2011/2012

30 Do roku 2005 egzaminy zawodowe były przeprowadzane na terenie naszej szkoły i placówkach szpitalnych. Po roku 2005 uczniowie i słuchacze przystępują do zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. EGZAMINY POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJE ZAWODOWE

31 Analityka medyczna: 1962 Technik fizjoterapii: 1165 Protetyk słuchu: 14 Ortoptystka: 23 Technik farmaceutyczny: 1964 Technik elektroradiolog: 994 Technik dentystyczny: 273 Technik masażysta: 246 Asystentka stomatologiczna: 172 Dietetyk: 105 Opiekun medyczny: 69 W ciągu 55 lat Szkoły dyplom ukończenia uzyskało 6987 absolwentów:

32 OD ABSOLWENTKI DO DYREKTORKI czyli chwalebny powrót absolwentów do naszej szkoły w randze nauczyciela … Tę złotą listę otwiera jedna z pierwszych absolwentek Państwowej Szkoły Laborantów Medycznych, Pani Halina Gościk, która po uzyskaniu dyplomu została instruktorem biochemii i chemii klinicznej. Następnie pełniła funkcję kierownika szkolenia praktycznego, od roku 1962 była wicedyrektorem szkoły, a w 1964 r.- została dyrektorem.

33 Bożena Arcimienko- wicedyrektor, kierownik szkolenia praktycznego na kierunku technik elektroradiolog Krzysztof Cis- nauczyciel na kierunku technik masażysta Anna Czykwin- Perkowska- nauczyciel na kierunku technik masażysta Ewa Rakowicz- nauczyciel na kierunku technik masażysta Edyta Szczęsna- nauczyciel na kierunku technik masażysta Katarzyna Jankowska- nauczyciel na kierunku technik dentystyczny Jerzy Szczurko- nauczyciel na kierunku technik dentystyczny Ewa Czyżewska- nauczyciel na kierunku technik farmaceutyczny Lista absolwentów obecnie zatrudnionych w Szkole Policealnej Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku

34 Marek Bohdziel- nauczyciel na kierunku technik masażysta Elżbieta Tomaszuk- nauczyciel na kierunku technik farmaceutyczny Halina Stankiewicz- nauczyciel na kierunku asystentka stomatologiczna Iwona Adamiuk- nauczyciel na kierunku technik elektroradiolog Agnieszka Maleszkiewicz- nauczyciel na kierunku technik dentystyczny Agnieszka Guzowska- nauczyciel na kierunku technik dentystyczny Piotr Bitdorf- nauczyciel na kierunku technik masażysta Zdzisław Rudziński- nauczyciel na kierunku technik masażysta Małgorzata Busłowicz- nauczyciel na kierunku technik masażysta Katarzyna Samusik- nauczyciel na kierunku technik masażysta Anna Jolanta Kożuszko- nauczyciel na kierunku technik masażysta Marcin Przegaliński- nauczyciel na kierunku technik masażysta

35 Jolanta Markiewicz- Wilkiewicz - nauczyciel na kierunku technik masażysta Bożena Sadkowska- nauczyciel na kierunku asystentka stomatologiczna Tomasz Domaniewski- nauczyciel na kierunku technik farmaceutyczny Sławomir Prokopiuk- nauczyciel na kierunku technik farmaceutyczny Beata Garley- nauczyciel na kierunku technik farmaceutyczny Krzysztof Matuk- nauczyciel na kierunku technik elektroradiolog Ewa Gruszka- nauczyciel na kierunku technik elektroradiolog Przemysław Ryćko- nauczyciel na kierunku technik elektroradiolog Adam Hryniewski- nauczyciel na kierunku technik elektroradiolog Eugenia Kuźma- nauczyciel na kierunku technik elektroradiolog Renata Paruk- nauczyciel na kierunku technik elektroradiolog Grażyna Bokłaho- nauczyciel na kierunku technik masażysta

36 Małgorzata Kołcio- nauczyciel na kierunku higienistka stomatologiczna Małgorzata Dąbrowska- nauczyciel bibliotekarz Weronika Ciulkin- pracownik administracji (laborant) Romana Wróblewska - p.o. głównej księgowej

37 technik farmaceutyczny OBECNIE KSZTAŁCIMY NA KIERUNKACH technik elektroradiolog technik dentystyczny technik masażysta

38 higienistka stomatologiczna ortoptystka dietetyk asystentka stomatologiczna protetyk słuchuopiekun medyczny

39 W bieżącym roku szkolnym po raz pierwszy rozpoczęto naukę na kierunku terapeuta zajęciowy

40 KSZTAŁCENIE MODUŁOWE Nasza placówka została zakwalifikowana do udziału w projekcie System wsparcia szkół i placówek oświatowych wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego. W systemie modułowym rozpoczęto kształcenie na kierunku asystentka stomatologiczna w roku szkolnym 2009/2010, a na kierunku technik masażysta w 2011/2012 INNOWACYJNE FORMY KSZTAŁCENIA

41 BAZA DYDAKTYCZNA ul. Czackiego 8 ul. Mickiewicza 2B ul. Warszawska 27 A Szkoła Policealna Nr 1 w Białymstoku mieści się w trzech budynkach …

42 siłownia i sala gimnastyczna pracownia komputerowa biblioteka Nowocześnie wyposażone pracownie i gabinety

43 WYKAZ PLACÓWEK, W KTÓRYCH PROWADZONA JEST PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku ul. M. Skłodowskiej – Curie 24A 15-276 Białystok Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku ul. J. Waszyngtona 17 15-274 Białystok Samodzielny Publiczny ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego ul. M. Skłodowskiej – Curie 26 15-950 Białystok Białostockie Centrum Onkologii w Białymstoku im. Marii Skłodowskiej – Curie ul. Ogrodowa 12 15-027 Białystok Białostockie Centrum Onkologii w Białymstoku Klub Amazonek im. Marii Skłodowskiej – Curie ul. Ogrodowa 12 15-027 Białystok Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy Plac Z. Brodowicza 1 16-070 Choroszcz;

44 Dom Pomocy Społecznej ul. Świerkowa 9, 15-328 Białystok Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku ul. Baranowicka 203 15-530 Białystok Samodzielny Szpital Miejski im. PCK ul. H. Sienkiewicza 79, 15-003 Białystok Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Dwójka im. dr Ireny Białówny ul. 11 Listopada 6 15-320 Białystok Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Specjalistyczna Lecznica Stomatologiczna Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku ul. Waszyngtona 15a 15-274 Białystok NZOZ Przychodnia Profilaktyki i Diagnostyki Obrazowej T.N.N. ul. Siewna 2 15-183 Białystok NZOZ Specjalistyczna Praktyka Stomatologii Estetycznej i Periodontologii ul. Żelazna 9 lok. 7 15-297 Białystok

45 Centrum Medyczne Diagnostyka Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. M. Skłodowskiej – Curie 24A 15-276 Białystok NZOZ Podlaskie Centrum Medycyny Sportowej i Ortopedii ul. Bema 2; 15-369 Białystok 100 MATOLOG ul. Choroszczańska 24 15-732 Białystok AKTON ul. Kopernika 3A 15-367 Białystok NZOZ HAGA ul. Przejazd 2A lok. 401 15-430 Białystok NZOZ DENTOS ul. Antoniukowska 11A lok. 109 15-740 Białystok DENTAMED NZOZ Poradnia Stomatologiczna ul. Komisji Edukacji Narodowej 46 lok. 2 15-687 Białystok ISS Facility Services Sp. z o.o. ul. Flisa 2 02-247 Warszawa ZOZ Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku ul. Fabryczna 27 15- 482 Białystok

46 MIĘDZYSZKOLNY TURNIEJ MASAŻYSTY Od trzech lat uczniowie i słuchacze naszej szkoły uczestniczą w Międzyszkolnym Turnieju Masażysty. W turnieju biorą udział drużyny ze szkół kształcących na kierunku technik masażysta z województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Zawody były oceniane przez zaproszonych ekspertów. Turniej poza konkurencją międzyszkolną ma na celu integrację młodzieży i środowiska zawodowego masażystów.

47 WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM

48 MOTOSERCE REJONOWE MISTRZOSTWA PIERWSZEJ POMOCY WSPIERANIE INICJATYW PCK NA RZECZ EDUKACJI MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH W ZAKRESIE PIERWSZEJ POMOCY I OCHRONY ZDROWIA ODDECH ŻYCIA

49 FESTYN BIAŁYSTOK - BEZPIECZNE MIASTO AKCJA POD HASŁEM RATUJ ŻYCIE REJONOWE MISTRZOSTWA UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY

50 ZNAJDŹ CZAS DLA SWOJEGO DZIECKA DZIEŃ SERCA HONOROWE KRWIODAWSTWO

51 Jedną z akcji, która rozwinęła się spontanicznie była akcja wsparcia głuchoniemej ciężarnej z Opola. Karolina Brzóska potrzebowała niemal z dnia na dzień dużej ilości krwi do przeprowadzenia operacji dziecka w łonie matki. Dzięki młodzieży naszej szkoły i ich kolegów i znajomych z białostockich szkół i uczelni udało się zebrać w ciągu 2 dni ponad 34 litry krwi. Miedzy innymi dzięki tej akcji syn Karoliny jest zdrowym chłopcem. AKCJA HONOROWEGO KRWIODAWSTWA

52 W dniach 5 i 12 grudnia 2009 r. oraz 16 stycznia 2010 r. uczniowie Szkoły uczestniczyli w kwestach zorganizowanych na rzecz Hospicjum Dom Opatrzności Bożej. Kwesty odbywały się w na terenie sklepów PSS Społem. Zebrane pieniądze przekazano Stowarzyszeniu Szczęściary – organizatorom kwesty. KWESTA CHARYTATYWNA NA RZECZ HOSPICJUM DOM OPATRZNOŚCI BOŻEJ

53 20 maja 2010 r. uczniowie i nauczyciele naszej szkoły wzięli udział w inauguracji ogólnopolskiej akcji WSPOMAGAJ POTRZEBUJĄCYCH zorganizowanej przez Podlaskie Stowarzyszenie Na Rzecz Transplantologii. Podczas uroczystości odbyło się wręczenie dyplomów i medali osobom i instytucjom które włączyły się w akcje Stowarzyszenie na Rzecz Transplantologii Wśród wyróżnionych znalazła się Nasza Szkoła ! WSPOMAGAJ POTRZEBUJĄCYCH

54 MEDAL WRAŻLIWEGO SERCA wyróżnienie specjalne Kapituły Podlaskiego Stowarzyszenia na Rzecz Transplantologii za działanie i pracę na rzecz ratowania ludzkiego życia oraz kształtowanie świadomości ludzkiej o konieczności niesienia pomocy ludziom potrzebującym.

55 Rokrocznie młodzież i pracownicy naszej szkoły uczestniczą w MARSZU NADZIEI pod hasłem "Rak to nie wyrok" organizowanym przez Stowarzyszenie Do Walki z Rakiem działającym przy Białostockim Centrum Onkologii. Celem marszu jest podnoszenie wiedzy społeczeństwa Podlasia na temat chorób nowotworowych oraz wspieranie osób zmagających się z nowotworem. Marsz Nadziei odbył się już po raz piąty. MARSZ NADZIEI POD HASŁEM RAK TO NIE WYROK

56 WSPÓŁPRACA ZE SPECJALNYM OŚRODKIEM SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM DZIEŃ DLA ZDROWIA Raz w roku współorganizujemy dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie- podopiecznych Ośrodka Opiekuńczo – Wychowawczego w Białymstoku Dzień dla Zdrowia. Kierunek Dietetyk przygotowuje prelekcję dotycząca prawidłowego i zdrowego odżywiania, pod postacią gier, zabaw i konkursów.

57 Od pracowników ośrodka otrzymaliśmy podziękowania za pomoc w zorganizowaniu imprezy i dostaliśmy zaproszenie do dalszej współpracy. BAL KARNAWAŁOWY DLA PODOPIECZNYCH I PRZYJACIÓŁ OŚRODKA WCZESNEJ POMOCY DZIECIOM UPOŚLEDZONYM DAĆ SZANSĘ UDSK W BIAŁYMSTOKU

58 PROMOCJA ZDROWIA W ŚRODOWISKU LOKALNYM

59 PRELEKCJA DOTYCZĄCA HIGIENY JAMY USTNEJ W PRZEDSZKOLU SAMORZADOWYM Nr 7 W BIAŁYMSTOKU Uczennice z kierunku higienistka stomatologiczna wraz z nauczycielem prowadzącym mgr Ewą Kozłowską ze Szkoły Policealnej Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku odwiedziły dzieci w przedszkolu.

60 Co roku współorganizujemy Dzień Zdrowia w Zespole Szkół Nr 13 w Białymstoku. Kierunek kształcenia Dietetyk przygotowuje jak również prowadzi pogadankę na temat zdrowego i racjonalnego odżywiania skierowaną przede wszystkim do dzieci, ale również do rodziców i nauczycieli. Dzieciom przygotowywane są konkursy, zabawy i wiele innych atrakcji. DZIEŃ ZDROWIA W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 13 W BIAŁYMSTOKU

61 "Układ krążenia a codzienna rzeczywistość czyli wpływ czynników środowiskowych na układ krążenia człowieka" WYKŁAD OTWARTY UCZNIÓW KIERUNKU TECHNIK ELEKTRORADIOLOG Przyszli technicy elektroradiolodzy są również współorganizatorami przedsięwzięć w ramach akcji OGÓLNOPOLSKA AKCJA MIESIĄC BEZ PAPIEROSA

62 UCZNIOWIE KIERUNKU TECHNIK DIETETYK WSPÓŁORGANIZATOREM DEBATY PODLASIE WOLNE OD GMO Białystok - kwiecień 2008 r.

63 GIEŁDA SZANS Impreza z naszym udziałem, organizowana przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku skierowana jest do osób niepełnosprawnych oraz bezrobotnych, poszukujących pracy oraz pracodawców.

64 WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI DZIAŁAJĄCYMI NA RZECZ SPORTU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

65 MISTRZOSTWA EUROPY W GOALBALLU Białystok 13-18 września 2011

66 Współpraca ze stowarzyszeniem OLIMPIADY SPECJALNE POLSKA – PODLASKIE została nawiązana przy organizacji tej imprezy, która miała miejsce w Białymstoku we wrześniu 1997 roku. Od tej pory niemal wszystkie imprezy o zasięgu regionalnym oraz ogólnopolskim organizowane w ramach Olimpiad Specjalnych na terenie naszego województwa łączyły się z udziałem uczniów naszej szkoły, jako wolontariuszy. Wielu z nich nadal działa na rzecz Olimpiad Specjalnych, jako instruktorzy, trenerzy i działacze. I OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ TRENINGOWY PROGRAMU AKTYWNOŚCI MOTORYCZNEJ

67 VII OGÓLNOPOLSKIE ZIMOWE IGRZYSKA OLIMPIAD SPECJALNYCH – 27-30.03.2008 W 2008 r. Białystok gościł sportowców z niepełnosprawnością intelektualną w ramach VII OZIOS. Zawody rozgrywane w dwóch dyscyplinach – hokeju halowym i w łyżwiarstwie szybkim wyłoniły mistrzów, którzy reprezentowali Polskę w Światowych Zimowych Igrzyskach Olimpiad Specjalnych w Boise w USA. Byli wśród nich Podlasianie.

68 VII REGIONALNE LETNIE IGRZYSKA OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA – PODLASKIE 27-28.09.2011 Igrzyska Olimpiad Specjalnych są rozgrywane na poziomie regionalnym, narodowym, kontynentalnym oraz światowym. W zawodach najniższych rangą często widać zaangażowanie zawodników i wolontariuszy równe tym najwyższej rangi.

69 PODLASKI MITYNG W TRÓJBOJU SIŁOWYM DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W BIAŁYMSTOKU

70 sport szkolny wczoraj …

71 SPORT SZKOLNY DZISIAJ…

72 TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ O PUCHAR DYREKTORA SZKOŁY POLICEALNEJ Nr 1 OCHRONY ZDROWIA W BIAŁYMSTOKU Ponad 30-letnią tradycję rozgrywania międzywydziałowego turnieju piłki siatkowej Szkoła zawdzięcza zaangażowaniu i pasji mgr Józefa Czaczkowskiego – nauczyciela wychowania fizycznego. Przechodni Puchar Dyrektora Szkoły jest trofeum o które walczą drużyny wszystkich kierunków kształcenia.

73 TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO O PUCHAR DYREKTORA SZKOŁY POLICEALNEJ Nr 1 OCHRONY ZDROWIA W BIAŁYMSTOKU Rozgrywki w tenisie stołowym w ramach szkolnego Dnia Sportu odbyły się już pięciokrotnie. Udział w rywalizacji oprócz uczniów obu płci i wszystkich kierunków kształcenia, zgłaszają rokrocznie nauczyciele.

74 MARATON PŁYWACKI organizowany przez Klub Miłośników Pływania DELFIN Młodzież Naszej szkoły uczestniczyła w nocnych maratonach pływackich dziesięciokrotnie. TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ O PUCHAR DYREKTORA SP Nr 2 PMiS Dnia 24 marca 2010 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział po raz drugi w rozgrywkach piłki siatkowej o Puchar Dyrektora Szkoły Policealnej Nr 2 Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku. Po wielkiej rywalizacji nasza drużyna zajęła I miejsce. INTEGRACJA W RAMACH WSPÓŁZAWODNICTWA MIĘDZYSZKOLNEGO MISTRZOSTWA BOWLINGOWE KURIERA PORANNEGO SZKÓŁ WYŻSZYCH I POLICEALNYCH (17.11.2009)

75 KOŁO ZAINTERESOWAŃ JĘZYKA MIGOWEGO Język migowy jest środkiem porozumiewania się osób z uszkodzeniem słuchu. Uczniowie naszej szkoły, jako przyszli pracownicy służby zdrowia widzą i rozumieją potrzebę środowiska osób głuchoniemych w tym zakresie. Stąd ich czynne zaangażowanie w zdobywaniu umiejętności w posługiwaniu się językiem migowym.

76 Z ŻYCIA SZKOŁY … WRĘCZENIE INDEKSÓW DYSKOTEKI SPOTKANIA OPŁATKOWE ROZDANIE DYPLOMÓW OTRZĘSINY

77 Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku 15-268 Białystok, ul. Czackiego 8 tel./fax 085 742 – 18 - 81 e-mail : medstuzaw@wp.pl Zapraszamy do odwiedzenia naszej szkoły ! www.sp 1 0z.wrotapodlasia.pl

78 1956 - 2011 Honorowy Patronat Marszałek Województwa Podlaskiego Radź się przeszłością, kieruj się teraźniejszością, patrz w przyszłość ! Archibald Joseph Cronin


Pobierz ppt "1956 - 2011 Honorowy Patronat Marszałek Województwa Podlaskiego Radź się przeszłością, kieruj się teraźniejszością, patrz w przyszłość ! Archibald Joseph."

Podobne prezentacje


Reklamy Google