Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Honorowy Patronat Marszałek Województwa Podlaskiego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Honorowy Patronat Marszałek Województwa Podlaskiego"— Zapis prezentacji:

1 Honorowy Patronat Marszałek Województwa Podlaskiego
„Radź się przeszłością, kieruj się teraźniejszością, patrz w przyszłość ! „ Archibald Joseph Cronin

2 Szkoły Policealnej Nr 1 Ochrony Zdrowia
JUBILEUSZ LECIA Szkoły Policealnej Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku

3 z kart historii …

4

5 Państwowa Szkoła Laborantów Medycznych
Powołanie szkoły do życia Na wniosek kierownika Zakładu Chemii Ogólnej dr med. Juliusza Popowicza, decyzją Ministerstwa Zdrowia od września 1956 roku powstała Państwowa Szkoła Laborantów Medycznych przy Akademii Medycznej w Białymstoku.

6 Założyciel i dyrektor Szkoły w latach 1956-1960
Prof. dr hab. Juliusz Popowicz ( ) Asystent profesora Tadeusza Baranowskiego w Zakładzie Biochemii Akademii Medycznej we Wrocławiu. Od 1955 roku kierownik Zakładu Biochemii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Profesor Juliusz Popowicz  był współorganizatorem Szkoły Laborantów oraz studenckiego chóru AMB. prof. Juliusz Popowicz pierwszy dyrektor Szkoły

7 W czerwcu 1958 roku 50 pierwszych absolwentów ukończyło szkołę uzyskując dyplom laboranta medycznego.

8 W kolejnym roku szkolnym dyplom z rąk dyrektora Szkoły odebrała Halina Gościk - przyszły dyrektor Szkoły.

9 Dnia 20 maja 1962 roku na posiedzeniu Komitetu Rodzicielskiego, uchwalono fundację Sztandaru dla Państwowej Szkoły Medycznej Techników Analityki i Farmaceutycznych w Białymstoku. Inicjatorką uchwały była Pani Halina Gościk, ówczesny z-ca Dyrektora Szkoły. Środki na fundację Sztandaru zdeklarował Komitet Rodzicielski oraz słuchacze Szkoły – uczestnicy Ochotniczych Hufców Pracy. (…) Wręczając Sztandar młodzieży szkolnej, wyrażamy przekonanie, że będzie on nie tylko zewnętrznym symbolem Szkoły, lecz będzie także uosobieniem ambicji przodowania w nauce, a dla absolwentów stanie się łącznikiem ze Szkołą i zachętą do wspólnej pracy w zakresie rozwoju Społecznej Służby Zdrowia.” ( cytat z aktu erekcyjnego 1962r.)

10 Pierwszy poczet sztandarowy
Absolwentka wydziału farmacji rocznika 1965/1966 wpisuje się do Złotej Księgi Kierownik szkolenia kierunku analityki K. Komczyńska czyta tekst ślubowania ze Złotej Księgi.

11 Sztandar Szkoły

12 ZMIANY NAZWY SZKOŁY ORAZ ZMIANY PERSONALNE NA STANOWISKU DYREKTORA SZKOŁY W LATACH 1956 - 2002
W latach 1956 – Państwowa Szkoła Laborantów Medycznych dyrektor (1956 – 1960) Prof. dr hab. Juliusz Popowicz W latach 1962 – Państwowa Szkoła Medyczna Techników Fizjoterapii dyrektor (1961 – 1964) doc. dr Roman Kordecki W latach 1964 – Państwowa Szkoła Medyczna Techników Farmaceutycznych 1966 – Państwowa Szkoła Medyczna Techników Analityki i Farmaceutycznych 1972 – Medyczne Studium Zawodowe             dyrektor ( ) mgr Halina Gościk W latach Medyczne Studium Zawodowe Nr 1             dyrektor mgr Barbara Szałaj

13 Oto kalendarium ich tworzenia :
W ciągu ponad pięciu dekad istnienia wykształciliśmy absolwentów na 15 kierunkach . Oto kalendarium ich tworzenia : Decyzją Ministra Zdrowia w 1956 roku utworzono wydział ANALITYKI MEDYCZNEJ. Kształcenie w tym zawodzie wygasło w 2006 roku Decyzją Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w czerwcu 1962 roku utworzono WYDZIAŁ FIZJOTERAPII . W latach wstrzymany był nabór na ten kierunek. Kierunek ten wygasł w styczniu 2007 r. Od roku szkolnego 1964/65 za zgodą Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia i Opieki Społecznej uruchomiono kształcenie w zawodzie TECHNIKA FARMACEUTYCZNEGO. Od września 1975 roku za zgodą Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku rozpoczęto kształcenie w szkole  w zawodzie INSTRUKTOR HIGIENY.

14 We wrześniu roku decyzją Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej utworzono kierunek kształcenia w zawodzie TECHNIK ELEKTRORADIOLOG. Od września 1977 roku za zgodą Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej uruchomiono kształcenie w zawodzie PRACOWNIK SOCJALNY. Od roku szkolnego 1989/90 za zgodą Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku rozpoczęto kształcenie w zawodzie TECHNIK DENTYSTYCZNY. W lutym roku Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej zaakceptowało kształcenie w zawodzie DIETETYK. Od roku szkolnego 2004/2005 Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego wprowadzono nowy profil kształcenia TECHNIK MASAŻYSTA Od roku szkolnego 2005/2006 Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego wprowadzono dwa nowe profile kształcenia w zawodach ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA i ORTOPTYSTKA

15 Od roku szkolnego 2006/2007 Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego wprowadzono nowy profil kształcenia w zawodzie PROTETYK SŁUCHU Od roku szkolnego 2008/2009 Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego wprowadzono nowy profil kształcenia w zawodzie OPIEKUN MEDYCZNY Od roku szkolnego 2009/2010 Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego wprowadzono nowy profil kształcenia w zawodzie TERAPEUTA ZAJĘCIOWY Od roku szkolnego 2010/2011 Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego wprowadzono kształcenie w zawodzie HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA

16 DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA I CHARYTATYWNA UCZNIÓW W LATACH 1960-1980
W czasach intensywnych przemian politycznych, gospodarczych i społecznych młodzież szkolna nie pozostawała obojętna na wszelkie akcje pomocy potrzebującym. Dbała też o dziedzictwo kultury narodowej.

17 Społeczność Szkoły „ wymurowała” wiele „cegieł” pod budowę Pomnika- Szpitala Centrum Zdrowia Dziecka …

18 W RAMACH SZKOLNEGO PCK W LATACH 1969-1990
KRWIODAWSTWO W RAMACH SZKOLNEGO PCK W LATACH Honorowe Krwiodawstwo w Polsce zapoczątkowane w roku 1958 rozwija się dosyć intensywnie. Bazuje przede wszystkim na wielokrotnych dawcach, świadomych swej roli i rangi społecznej. Krew ludzka jest najcenniejszym ze wszystkich leków. Tak więc stwierdzenie „krew to życie” jest zgodne z prawdą a jej dar ma szczególne znaczenie i wymowę . Popularyzowanie honorowego krwiodawstwa w ramach szkolnego Koła PCK sięga początków Krwiodawstwa w Polsce.

19 W latach 1969-75 356 słuchaczy oddało 70 600 mililitrów krwi.
W latach 1977/ słuchaczy oddało po 200 mililitrów krwi, rok później tyle samo krwi oddały 162 osoby a w kolejnym roku już 196 słuchaczy przystąpiło do akcji krwiodawstwa. W kolejnych latach : 1980/81 – 102 słuchaczy oddało 21,9 litra kwi 1981/82 – oddano łącznie ml 1982/83 – 171 słuchaczy podarowało mililitrów krwi 1984/85 – 96 osób oddało ml 1987/88 – 61 uczniów oddało ml krwi 1989/90 – 19 osób oddało 3800 mililitrów W ramach Dni Honorowego Krwiodawstwa w listopadzie 1985 roku szkoła została odznaczona przez Zarząd Główny PCK jako Zasłużony Honorowy Dawca Krwi.

20 Bal karnawałowy zorganizowany przez słuchaczki kierunku analityka (op
Bal karnawałowy zorganizowany przez słuchaczki kierunku analityka (op. Janina Szulc) dla dzieci z Państwowego Pogotowia Opiekuńczego

21 ŻYCIE , INTEGRACJA I TWÓRCZOŚĆ UCZNIOWSKA
ROZDANIE INDEKSÓW ….. I OTRZĘSINY PIERWSZAKÓW…

22 Niezapomniany spływ Dunajcem
IMPREZY TURYSTYCZNE Wycieczka do Gdańska 1960 r. mgr Niesterowicz z wychowankami Niezapomniany spływ Dunajcem

23 WSPÓŁZAWODNICTWO SPORTOWE

24 W latach 60-tych i 70- tych szkoła miała silne zaplecze kulturalne w postaci bardzo uzdolnionej młodzieży … teatr, kabaret „Laborantki”, solistów i zespoły muzyczne, które uświetniały nie tylko szkolne uroczystości ale też miały na koncie udział w koncertach, przeglądach i festiwalach …

25 NASZA SZKOŁA WSPÓŁCZEŚNIE

26 mgr Tamara Dziermańska.
W roku 2003 stanowisko dyrektora Medycznego Studium Zawodowego Nr w Białymstoku objęła mgr Tamara Dziermańska. Pięcioletni okres kierowania przez Nią placówką wzbogacił ofertę szkoły o 7 nowych kierunków kształcenia oraz wiele nowych placówek, w których uczniowie praktycznie szkolą swe umiejętności. W roku 2005 przeprowadziła Studium przez zmianę nazwy na Szkołę Policealną Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku. Pani Tamara Dziermańska czynnie wspierała wszelkie inicjatywy wolontarystyczne , uwrażliwiając na problemy osób chorych i niepełnosprawnych a także działania profilaktyczne podejmujące zagadnienie zagrożeń chorobami cywilizacyjnymi. mgr Tamara Dziermańska dyrektor Szkoły w latach

27 Od września 2008 roku stanowisko dyrektora
Szkoły Policealnej Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku piastuje Pani Grażyna Wiktoria Citko. W okresie trzech lat Jej kierowania placówką, szkoła wzbogaciła swoją ofertę o dwa nowe kierunki oraz wprowadziła wieczorowy i zaoczny system kształcenia. Pani Grażyna Citko przyczyniła się również do wdrożenia modułowego kształcenia na kierunkach : asystentka stomatologiczna i technik masażysta. mgr Grażyna Wiktoria Citko dyrektor

28

29 DYREKCJA I KIEROWNICY SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO W ROKU SZK. 2011/2012
mgr Bożena Arcimienko zastępca dyrektora kierownik szkolenia praktycznego na kierunku technik elektroradiolog mgr Grażyna Wiktoria Citko dyrektor DYREKCJA I KIEROWNICY SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO W ROKU SZK. 2011/2012 dr Ewa Czyżewska kierownik szkolenia praktycznego na kierunkach technik farmaceutyczny, opiekun medyczny lek. stom. Jolanta Kamińska kierownik szkolenia praktycznego na kierunkach technik dentystyczny, higienistka stomatologiczna, asystentka stomatologiczna mgr Joanna Kondratowicz kierownik szkolenia praktycznego na kierunkach technik masażysta, dietetyk, terapeuta zajęciowy

30 EGZAMINY POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJE ZAWODOWE
Do roku 2005 egzaminy zawodowe były przeprowadzane na terenie naszej szkoły i placówkach szpitalnych. Po roku 2005 uczniowie i słuchacze przystępują do zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

31 W ciągu 55 lat Szkoły dyplom ukończenia uzyskało 6987 absolwentów:
Analityka medyczna: 1962 Technik fizjoterapii: 1165 Protetyk słuchu: 14 Ortoptystka: 23 Technik farmaceutyczny: 1964 Technik elektroradiolog: 994 Technik dentystyczny: 273 Technik masażysta: 246 Asystentka stomatologiczna: 172 Dietetyk: 105 Opiekun medyczny: 69

32 „ OD ABSOLWENTKI DO DYREKTORKI”
czyli chwalebny powrót absolwentów do naszej szkoły w randze nauczyciela … Tę złotą listę otwiera jedna z pierwszych absolwentek Państwowej Szkoły Laborantów Medycznych, Pani Halina Gościk, która po uzyskaniu dyplomu została instruktorem biochemii i chemii klinicznej. Następnie pełniła funkcję kierownika szkolenia praktycznego, od roku 1962 była wicedyrektorem szkoły, a w 1964 r.- została dyrektorem.

33 Lista absolwentów obecnie zatrudnionych
w Szkole Policealnej Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku Bożena Arcimienko - wicedyrektor , kierownik szkolenia praktycznego na kierunku technik elektroradiolog Krzysztof Cis - nauczyciel na kierunku technik masażysta Anna Czykwin- Perkowska - nauczyciel na kierunku technik masażysta Ewa Rakowicz - nauczyciel na kierunku technik masażysta Edyta Szczęsna - nauczyciel na kierunku technik masażysta Katarzyna Jankowska - nauczyciel na kierunku technik dentystyczny Jerzy Szczurko - nauczyciel na kierunku technik dentystyczny Ewa Czyżewska - nauczyciel na kierunku technik farmaceutyczny

34 Marek Bohdziel - nauczyciel na kierunku technik masażysta
Elżbieta Tomaszuk - nauczyciel na kierunku technik farmaceutyczny Halina Stankiewicz - nauczyciel na kierunku asystentka stomatologiczna Iwona Adamiuk - nauczyciel na kierunku technik elektroradiolog Agnieszka Maleszkiewicz - nauczyciel na kierunku technik dentystyczny Agnieszka Guzowska - nauczyciel na kierunku technik dentystyczny Piotr Bitdorf - nauczyciel na kierunku technik masażysta Zdzisław Rudziński - nauczyciel na kierunku technik masażysta Małgorzata Busłowicz - nauczyciel na kierunku technik masażysta Katarzyna Samusik - nauczyciel na kierunku technik masażysta Anna Jolanta Kożuszko - nauczyciel na kierunku technik masażysta Marcin Przegaliński - nauczyciel na kierunku technik masażysta

35 Jolanta Markiewicz- Wilkiewicz - nauczyciel na kierunku technik masażysta
Bożena Sadkowska - nauczyciel na kierunku asystentka stomatologiczna Tomasz Domaniewski - nauczyciel na kierunku technik farmaceutyczny Sławomir Prokopiuk - nauczyciel na kierunku technik farmaceutyczny Beata Garley - nauczyciel na kierunku technik farmaceutyczny Krzysztof Matuk - nauczyciel na kierunku technik elektroradiolog Ewa Gruszka - nauczyciel na kierunku technik elektroradiolog Przemysław Ryćko - nauczyciel na kierunku technik elektroradiolog Adam Hryniewski - nauczyciel na kierunku technik elektroradiolog Eugenia Kuźma - nauczyciel na kierunku technik elektroradiolog Renata Paruk - nauczyciel na kierunku technik elektroradiolog Grażyna Bokłaho - nauczyciel na kierunku technik masażysta

36 Małgorzata Kołcio - nauczyciel na kierunku higienistka stomatologiczna
Małgorzata Dąbrowska - nauczyciel bibliotekarz Weronika Ciulkin - pracownik administracji (laborant) Romana Wróblewska - p.o. głównej księgowej

37 OBECNIE KSZTAŁCIMY NA KIERUNKACH
technik farmaceutyczny technik elektroradiolog technik dentystyczny technik masażysta

38 ortoptystka dietetyk asystentka higienistka stomatologiczna
protetyk słuchu opiekun medyczny

39 W bieżącym roku szkolnym po raz pierwszy rozpoczęto naukę na kierunku
terapeuta zajęciowy

40 INNOWACYJNE FORMY KSZTAŁCENIA
KSZTAŁCENIE MODUŁOWE Nasza placówka została zakwalifikowana do udziału w projekcie „System wsparcia szkół i placówek oświatowych wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego”. W systemie modułowym rozpoczęto kształcenie na kierunku asystentka stomatologiczna w roku szkolnym 2009/2010, a na kierunku technik masażysta w 2011/2012

41 Szkoła Policealna Nr 1 w Białymstoku mieści się w trzech budynkach …
BAZA DYDAKTYCZNA Szkoła Policealna Nr w Białymstoku mieści się w trzech budynkach … ul. Czackiego 8 ul. Mickiewicza 2B ul. Warszawska 27 A

42 Nowocześnie wyposażone pracownie
siłownia i sala gimnastyczna pracownia komputerowa Nowocześnie wyposażone pracownie i gabinety biblioteka

43 WYKAZ PLACÓWEK , W KTÓRYCH PROWADZONA JEST PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku ul. M. Skłodowskiej – Curie 24A Białystok Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku ul. J. Waszyngtona Białystok Samodzielny Publiczny ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego ul. M. Skłodowskiej – Curie Białystok Białostockie Centrum Onkologii w Białymstoku im. Marii Skłodowskiej – Curie ul. Ogrodowa Białystok Białostockie Centrum Onkologii w Białymstoku „Klub Amazonek” im. Marii Skłodowskiej – Curie ul. Ogrodowa Białystok Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy Plac Z. Brodowicza Choroszcz;

44 Dom Pomocy Społecznej ul. Świerkowa 9 , 15-328 Białystok
Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku ul. Baranowicka Białystok Samodzielny Szpital Miejski im. PCK ul. H. Sienkiewicza 79, Białystok Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Dwójka” im. dr Ireny Białówny ul. 11 Listopada Białystok Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Specjalistyczna Lecznica Stomatologiczna Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku ul. Waszyngtona 15a Białystok NZOZ Przychodnia Profilaktyki i Diagnostyki Obrazowej T.N.N ul. Siewna Białystok NZOZ Specjalistyczna Praktyka Stomatologii Estetycznej i Periodontologii ul. Żelazna 9 lok Białystok

45 Centrum Medyczne „Diagnostyka” Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. M. Skłodowskiej – Curie 24A Białystok NZOZ Podlaskie Centrum Medycyny Sportowej i Ortopedii ul. Bema 2; Białystok 100MATOLOG ul. Choroszczańska Białystok AKTON ul. Kopernika 3A Białystok NZOZ „HAGA” ul. Przejazd 2A lok Białystok NZOZ „DENTOS” ul. Antoniukowska 11A lok Białystok DENTAMED NZOZ Poradnia Stomatologiczna ul. Komisji Edukacji Narodowej 46 lok Białystok ISS Facility Services Sp. z o.o. ul. Flisa Warszawa ZOZ Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku ul. Fabryczna Białystok

46 MIĘDZYSZKOLNY TURNIEJ MASAŻYSTY
Od trzech lat uczniowie i słuchacze naszej szkoły uczestniczą w Międzyszkolnym Turnieju Masażysty. W turnieju biorą udział drużyny ze szkół kształcących na kierunku technik masażysta z województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Zawody były oceniane przez zaproszonych ekspertów. Turniej poza konkurencją międzyszkolną ma na celu integrację młodzieży i środowiska zawodowego masażystów.

47 ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM
WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM

48 WSPIERANIE INICJATYW PCK NA RZECZ EDUKACJI MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH
W ZAKRESIE PIERWSZEJ POMOCY I OCHRONY ZDROWIA REJONOWE MISTRZOSTWA PIERWSZEJ POMOCY „ODDECH ŻYCIA” „MOTOSERCE”

49 FESTYN „BIAŁYSTOK - BEZPIECZNE MIASTO”
AKCJA POD HASŁEM „RATUJ ŻYCIE” REJONOWE MISTRZOSTWA UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY

50 „ZNAJDŹ CZAS DLA SWOJEGO DZIECKA”
„DZIEŃ SERCA” HONOROWE KRWIODAWSTWO

51 AKCJA HONOROWEGO KRWIODAWSTWA
Jedną z akcji, która rozwinęła się spontanicznie była akcja wsparcia głuchoniemej ciężarnej z Opola. Karolina Brzóska potrzebowała niemal z dnia na dzień dużej ilości krwi do przeprowadzenia operacji dziecka w łonie matki. Dzięki młodzieży naszej szkoły i ich kolegów i znajomych z białostockich szkół i uczelni udało się zebrać w ciągu 2 dni ponad 34 litry krwi. Miedzy innymi dzięki tej akcji syn Karoliny jest zdrowym chłopcem.

52 KWESTA CHARYTATYWNA NA RZECZ HOSPICJUM „DOM OPATRZNOŚCI BOŻEJ”
W dniach 5 i 12 grudnia 2009 r. oraz 16 stycznia 2010 r. uczniowie Szkoły uczestniczyli w kwestach zorganizowanych na rzecz Hospicjum  „Dom Opatrzności Bożej”. Kwesty odbywały się w na terenie sklepów PSS Społem. Zebrane pieniądze przekazano Stowarzyszeniu „Szczęściary” – organizatorom kwesty.

53 „ WSPOMAGAJ POTRZEBUJĄCYCH”
20 maja 2010 r. uczniowie i nauczyciele naszej szkoły wzięli udział w inauguracji ogólnopolskiej akcji „ WSPOMAGAJ POTRZEBUJĄCYCH” zorganizowanej przez Podlaskie Stowarzyszenie Na Rzecz Transplantologii. Podczas uroczystości odbyło się wręczenie dyplomów i medali osobom  i instytucjom które włączyły się w akcje Stowarzyszenie na Rzecz Transplantologii Wśród wyróżnionych znalazła się Nasza Szkoła !

54 „MEDAL WRAŻLIWEGO SERCA”
wyróżnienie specjalne Kapituły Podlaskiego Stowarzyszenia na Rzecz Transplantologii za działanie i pracę na rzecz ratowania ludzkiego życia oraz kształtowanie świadomości ludzkiej o konieczności niesienia pomocy ludziom potrzebującym.

55 MARSZ NADZIEI POD HASŁEM „RAK TO NIE WYROK”
Rokrocznie młodzież i pracownicy naszej szkoły uczestniczą w MARSZU NADZIEI pod hasłem "Rak to nie wyrok" organizowanym przez Stowarzyszenie Do Walki z Rakiem działającym przy Białostockim Centrum Onkologii. Celem marszu jest podnoszenie wiedzy społeczeństwa Podlasia na temat chorób nowotworowych oraz wspieranie osób zmagających się z nowotworem. Marsz Nadziei odbył się już po raz piąty .

56 WSPÓŁPRACA ZE SPECJALNYM OŚRODKIEM SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM
„DZIEŃ DLA ZDROWIA” Raz w roku współorganizujemy dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie- podopiecznych Ośrodka Opiekuńczo – Wychowawczego w Białymstoku „Dzień dla Zdrowia”. Kierunek Dietetyk przygotowuje prelekcję dotycząca prawidłowego i zdrowego odżywiania, pod postacią gier, zabaw i konkursów.

57 BAL KARNAWAŁOWY DLA PODOPIECZNYCH I PRZYJACIÓŁ OŚRODKA WCZESNEJ POMOCY DZIECIOM UPOŚLEDZONYM „DAĆ SZANSĘ” UDSK W BIAŁYMSTOKU Od pracowników ośrodka otrzymaliśmy podziękowania za pomoc w zorganizowaniu imprezy i dostaliśmy zaproszenie do dalszej współpracy.

58 PROMOCJA ZDROWIA W ŚRODOWISKU LOKALNYM

59 PRELEKCJA DOTYCZĄCA HIGIENY JAMY USTNEJ W PRZEDSZKOLU SAMORZADOWYM Nr 7 W BIAŁYMSTOKU Uczennice z kierunku higienistka stomatologiczna wraz z nauczycielem prowadzącym mgr Ewą Kozłowską ze Szkoły Policealnej Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku odwiedziły dzieci w przedszkolu.

60 W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 13 W BIAŁYMSTOKU
„DZIEŃ ZDROWIA” W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 13 W BIAŁYMSTOKU Co roku współorganizujemy Dzień Zdrowia w Zespole Szkół Nr 13 w Białymstoku. Kierunek kształcenia Dietetyk przygotowuje jak również prowadzi pogadankę na temat zdrowego i racjonalnego odżywiania skierowaną przede wszystkim do dzieci, ale również do rodziców i nauczycieli. Dzieciom przygotowywane są konkursy, zabawy i wiele innych atrakcji.

61 UCZNIÓW KIERUNKU TECHNIK ELEKTRORADIOLOG „MIESIĄC BEZ PAPIEROSA”
WYKŁAD OTWARTY UCZNIÓW KIERUNKU TECHNIK ELEKTRORADIOLOG "Układ krążenia a codzienna rzeczywistość czyli wpływ czynników środowiskowych na układ krążenia człowieka" Przyszli technicy elektroradiolodzy są również współorganizatorami przedsięwzięć w ramach akcji OGÓLNOPOLSKA AKCJA „MIESIĄC BEZ PAPIEROSA”

62 „PODLASIE WOLNE OD GMO”
UCZNIOWIE KIERUNKU TECHNIK DIETETYK WSPÓŁORGANIZATOREM DEBATY „PODLASIE WOLNE OD GMO” Białystok - kwiecień 2008 r.

63 Impreza z naszym udziałem, organizowana przez
„GIEŁDA SZANS” Impreza z naszym udziałem, organizowana przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku skierowana jest do osób niepełnosprawnych oraz bezrobotnych, poszukujących pracy oraz pracodawców.

64 WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI DZIAŁAJĄCYMI NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
SPORTU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

65 MISTRZOSTWA EUROPY W GOALBALLU Białystok września 2011

66 I OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ TRENINGOWY PROGRAMU AKTYWNOŚCI MOTORYCZNEJ
Współpraca ze stowarzyszeniem OLIMPIADY SPECJALNE POLSKA – PODLASKIE została nawiązana przy organizacji tej imprezy, która miała miejsce w Białymstoku we wrześniu 1997 roku. Od tej pory niemal wszystkie imprezy o zasięgu regionalnym oraz ogólnopolskim organizowane w ramach Olimpiad Specjalnych na terenie naszego województwa łączyły się z udziałem uczniów naszej szkoły, jako wolontariuszy. Wielu z nich nadal działa na rzecz Olimpiad Specjalnych, jako instruktorzy, trenerzy i działacze.

67 VII OGÓLNOPOLSKIE ZIMOWE IGRZYSKA OLIMPIAD SPECJALNYCH – 27-30.03.2008
W 2008 r. Białystok gościł sportowców z niepełnosprawnością intelektualną w ramach VII OZIOS. Zawody rozgrywane w dwóch dyscyplinach – hokeju halowym i w łyżwiarstwie szybkim wyłoniły mistrzów, którzy reprezentowali Polskę w Światowych Zimowych Igrzyskach Olimpiad Specjalnych w Boise w USA. Byli wśród nich Podlasianie.

68 VII REGIONALNE LETNIE IGRZYSKA OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA – PODLASKIE
Igrzyska Olimpiad Specjalnych są rozgrywane na poziomie regionalnym, narodowym, kontynentalnym oraz światowym. W zawodach najniższych rangą często widać zaangażowanie zawodników i wolontariuszy równe tym najwyższej rangi.

69 PODLASKI MITYNG W TRÓJBOJU SIŁOWYM DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W BIAŁYMSTOKU

70 sport szkolny wczoraj …

71 SPORT SZKOLNY DZISIAJ…

72 TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ O PUCHAR DYREKTORA SZKOŁY POLICEALNEJ Nr 1 OCHRONY ZDROWIA W BIAŁYMSTOKU
Ponad 30-letnią tradycję rozgrywania międzywydziałowego turnieju piłki siatkowej Szkoła zawdzięcza zaangażowaniu i pasji mgr Józefa Czaczkowskiego – nauczyciela wychowania fizycznego. Przechodni Puchar Dyrektora Szkoły jest trofeum o które walczą drużyny wszystkich kierunków kształcenia.

73 TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO
O PUCHAR DYREKTORA SZKOŁY POLICEALNEJ Nr 1 OCHRONY ZDROWIA W BIAŁYMSTOKU Rozgrywki w tenisie stołowym w ramach szkolnego Dnia Sportu odbyły się już pięciokrotnie. Udział w rywalizacji oprócz uczniów obu płci i wszystkich kierunków kształcenia, zgłaszają rokrocznie nauczyciele.

74 INTEGRACJA W RAMACH WSPÓŁZAWODNICTWA MIĘDZYSZKOLNEGO
TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ O PUCHAR DYREKTORA SP Nr 2 PMiS Dnia 24 marca 2010 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział  po raz drugi w rozgrywkach piłki siatkowej o Puchar Dyrektora Szkoły Policealnej Nr 2  Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku. Po wielkiej rywalizacji nasza drużyna zajęła  I miejsce. MARATON PŁYWACKI organizowany przez Klub Miłośników Pływania „DELFIN” Młodzież Naszej szkoły uczestniczyła w nocnych maratonach pływackich dziesięciokrotnie. MISTRZOSTWA BOWLINGOWE KURIERA PORANNEGO SZKÓŁ WYŻSZYCH I POLICEALNYCH ( )

75 KOŁO ZAINTERESOWAŃ JĘZYKA MIGOWEGO
Język migowy jest środkiem porozumiewania się osób z uszkodzeniem słuchu. Uczniowie naszej szkoły, jako przyszli pracownicy służby zdrowia widzą i rozumieją potrzebę środowiska osób głuchoniemych w tym zakresie. Stąd ich czynne zaangażowanie w zdobywaniu umiejętności w posługiwaniu się językiem migowym.

76 Z ŻYCIA SZKOŁY … WRĘCZENIE INDEKSÓW ROZDANIE DYPLOMÓW
SPOTKANIA OPŁATKOWE DYSKOTEKI OTRZĘSINY

77 Zapraszamy do odwiedzenia naszej szkoły !
Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku Białystok, ul. Czackiego 8 tel./fax –

78 Honorowy Patronat Marszałek Województwa Podlaskiego
„Radź się przeszłością, kieruj się teraźniejszością, patrz w przyszłość ! „ Archibald Joseph Cronin


Pobierz ppt "Honorowy Patronat Marszałek Województwa Podlaskiego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google