Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Społeczna odpowiedzialność biznesu"— Zapis prezentacji:

1 Społeczna odpowiedzialność biznesu
Raport z badania omnibusowego

2 1 2 3 4 Spis treści Informacje o badaniu Podsumowanie
Opinie dot. społecznej odpowiedzialności biznesu 3 Najbardziej odpowiedzialne firmy w regionach 4

3 Informacje o badaniu 1

4 Informacje o badaniu W dniach stycznia 2009 r. na zlecenie Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, GfK Polonia Sp. z o.o. przeprowadziła badanie omnibusowe dotyczące społecznej odpowiedzialności biznesu. Celem badania było poznanie opinii Polaków na temat społecznej odpowiedzialności biznesu. Badanie zostało przeprowadzone w ramach sondażu typu OMNIBUS realizowanego na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie n=1000 Polaków w wieku powyżej 15 lat, metodą osobistego wywiadu kwestionariuszowego wspomaganego komputerowo (CAPI) w miejscu zamieszkania respondentów. Podając informację, że dana wielkość w podgrupie respondentów różni się od tej samej wielkości wśród ogółu uczestników badania, zawsze odwołujemy się do różnic istotnych statystycznie. Zgodnie ze standardami przyjętymi w badaniach ilościowych opisane zostały zróżnicowania, które zaobserwowane przy danej wielkości próby wystąpią w populacji z prawdopodobieństwem 99%. Oznacza to, że w przypadku powtórzenia badania 100 razy odnotowalibyśmy tę samą zależność w 99 przypadkach. W takim przypadku autor posługuje się określeniem istotnie/ statystycznie częściej.

5 Podsumowanie 2

6 Podsumowanie (1/4) KRYTERIA ODPOWIEDZIALNOŚCI FIRM
Główne warunki, jakie firma powinna spełnić aby być postrzegana jako odpowiedzialna to: dbanie o pracowników, oferowanie dobrej jakości towarów i usług oraz postępowanie zgodnie z prawem. NAJBARDZIEJ ODPOWIEDZIALNE BRANŻE Za najbardziej odpowiedzialne zostały uznane firmy farmaceutyczne oraz producenci żywności. Rzadziej są to banki i instytucje finansowe, czy producenci energii elektrycznej. Niemal 30% Polaków uważa, że nie ma związku pomiędzy branżą, w której działa firma, a jej odpowiedzialnością. MOTYWACJE FIRM Większość Polaków uważa, że firmy starają się działać w sposób odpowiedzialny w celu zwiększenia sprzedaży swoich towarów i usług lub wypracować lub poprawić swój wizerunek. Co trzeci ankietowanych uważa, że firmy działają w sposób odpowiedzialny aby przyciągnąć najlepszych pracowników. Podobny odsetek (28% ankietowanych), uważa, że firmy chcą aby media dobrze o nich pisały. Tylko co 10 uczestnik badania uważa, że tego typu działalność wynika z poczucia obowiązku obywatelskiego. Podobny odsetek widzi tu postępowanie zgodne ze standardami branżowymi lub podążanie za modą („bo inne firmy to robią”). Znakomita większość społeczeństwa (81%) uważa, że postępowanie w sposób odpowiedzialny jest dla firmy opłacalne – firma która postępuje uczciwie osiąga wyższe zyski.

7 Podsumowanie (2/4) PREFERENCJE DOT. ODBIORCÓW I FORMY ZAANGAŻOWANIA
Ponad 40% Polaków uważa, że firmy powinny angażować się społecznie na rzecz dzieci i młodzieży. Druga najczęściej wskazywana grupa potencjalnych odbiorców to osoby niepełnosprawne. Następne w kolejności są rodziny w trudnych sytuacjach życiowych oraz osoby ubogie (około 30% wskazań). Co czwarty ankietowany wskazał osoby chore oraz studentów i naukowców. Najlepszą formą zaangażowania firm jest udzielanie pomocy finansowej lub rzeczowej. Niemal 40% ankietowanych wskazało bezpłatne udostępnianie usług/lokalu/sprzętu, a niemal 30% - prowadzenie projektów społecznych we współpracy z instytucjami społecznymi oraz uwzględnianie potrzeb i opinii społeczności lokalnej, z którą sąsiaduje firma. Co czwarty ankietowany wskazał na wolontariat pracowniczy oraz kampanie społeczne. ODPOWIEDZIALNOŚĆ WOBEC PRACOWNIKÓW O odpowiedzialności firmy wobec swoich pracowników najlepiej świadczy motywacyjny system wynagrodzeń. Na drugim miejscu wymieniano rozwój zawodowy, na trzecim zaś – program ochrony zdrowia.

8 Podsumowanie (3/4) KOMUNIKACJA CSR
Firmy powinny informować o swoich społecznie odpowiedzialnych działaniach, zwłaszcza za pośrednictwem mediów, internetu lub na opakowaniach produktów. Głównym źródłem informacji na temat społecznie odpowiedzialnych działań firm jest telewizja. Na kolejnych miejscach plasują się prasa oraz kanały nieformalne - ze słyszenia, z rozmów. Najbardziej wiarygodnym źródłem informacji na temat społecznej odpowiedzialności firmy są pracownicy. W dalszej kolejności są to znajomi, przyjaciele i rodzina oraz media. Główne powody mogące skłonić polaków do rezygnacji z zakupu produktu lub usługi danej firmy jest informacja, że łamie ona prawa człowieka, jest nieuczciwa klientów, nie przestrzega norm jakości lub nieuczciwie traktuje swoich pracowników. Oprócz ceny, przy zakupie produktu/usługi Polacy najczęściej zwracają uwagę na jakość. Na kolejnych miejscach znalazły się wizerunek firmy oraz przyjazność dla środowiska.

9 Podsumowanie (4/4) ODPOWIEDZIALNE FIRMY
Mieszkańcom każdego województwa przedstawiliśmy listę 10 firm spełniających wymogi odpowiedzialnego biznesu i poprosiliśmy o wskazanie wszystkich tych, które osobiście uważają za społecznie odpowiedzialne. Poniżej prezentujemy 3 najczęściej wskazywane firmy w każdym województwie wraz z odsetkiem uzyskanych wskazań: Województwo Podstawa 1 miejsce 2 miejsce 3 miejsce Dolnośląskie n=83 Bank Zachodni WBK – 36% KGHM Polska Miedź – 27% Kopalnia Węgla Brunatnego TURÓW – 17% Kujawsko-pomorskie n=52 POLOmarket – 47% Fabryka Porcelany Włocławek – 29% KSC Polski Cukier i Kujawianka – po 28% Lubelskie n=64 Lubelski Węgiel BOGDANKA – 49% Zakłady Azotowe PUŁAWY – 25% Lubella i Spółdzielnia Mleczarska Krasnystaw – po 17% Łódzkie n=68 Atlas – 34% Ceramika Paradyż – 33% Zakład Energetyczny Łódź Teren – 23% Małopolskie n=77 Bank BPH – 17% Grupa Żywiec – 12% Pliva Kraków – 9% Mazowieckie n=128 Telekomunikacja Polska - 20% PKO BP – 19% Avon i Orlen – po 14% Opolskie n=21 Górażdże Cement – 39% Energetyka Cieplna Opolszczyzny i Nutricia – po 19% BOT Elektrownia Opole – 7% Podkarpackie n=67 Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli – 19% Chmielnik Zdrój – 16% Zelmer – 15% Podlaskie n=28 Spółdzielnia Mleczarska "MLEKPOL„ – 42% Bank Spółdzielczy w Brańsku – 20% Sokółka Okna i Drzwi – 18% Pomorskie n=66 Grupa LOTOS – 37% Zakłady Farmaceutyczne Polpharma – 27% ENERGA Zakład Oświetlenia – 24% Śląskie n=127 ING Bank Śląski – 50% Jastrzębska Spółka Węglowa – 18% Katowicki Holding Węglowy – 16% Świętokrzyskie n=30 Targi Kielce – 49% Lafarge Cement - Cementownia Małogoszcz – 25% Vive Textile Recycling – 14% Warmińsko-mazurskie n=41 Michelin Polska – 24% Indykpol – 21% Zakłady Mięsne "Potorscy„ – 20% Wielkopolskie n=97 Międzynarodowe Targi Poznańskie – 30% ENEA – 17% Energetyka Kaliska – 12% Zachodniopomorskie n=29 Zakłady Chemiczne POLICE – 17% Unity Line – 13% Cukiernia Koch – 7% * Brak wyników dla woj. lubuskiego ponieważ wszystkie 21 osób z tego województwa udzieliły odpowiedzi „nie wiem” w pytaniu wspomaganym o przedstawicieli odpowiedzialnego biznesu

10 Opinie dot. społecznej odpowiedzialności biznesu
3

11 Opinie na temat społecznie odpowiedzialnego biznesu
PODSTAWA: wszyscy respondenci, n=1000 P1. Za chwilę przeczytam Pan(i) kilka opinii. W przypadku każdej z tych opinii proszę powiedzieć, w jakim stopniu Pan(i) osobiście się z nią zgadza. Przy ocenie proszę posługiwać się skalą od 0 do 10, gdzie 0 oznacza, że z daną opinią zupełnie się Pan(i) nie zgadza, zaś 10 - że całkowicie się Pan(i) zgadza. Znakomita większość Polaków w wieku 15 lat i więcej uważa, że społecznie odpowiedzialna firma powinna przede wszystkim postępować uczciwie wobec klientów/kontrahentów/innych uczestników rynku. Niemal równie istotne jest uwzględnianie potrzeb swoich pracowników oraz dawanie zatrudnienia, osiąganie zysków, płacenie podatków, przestrzeganie prawa. O konieczności uczciwego postępowania wobec klientów/kontrahentów istotnie częściej przekonane są osoby z wykształceniem średnim oraz mieszkańcy woj. wielkopolskiego. Osoby mające dzieci częściej zwracały uwagę na potrzeby pracowników oraz podstawowe zadania firmy (zatrudnienie, zysk, płacenie podatków, przestrzeganie prawa) jako cechy firmy społecznie odpowiedzialnej. Z opinią, że firma powinna uwzględniać potrzeby społeczności lokalnej statystycznie częściej zgadzali się robotnicy wykwalifikowani oraz mieszkańcy woj. kujawsko-pomorskiego.

12 Kryteria odpowiedzialności
PODSTAWA: wszyscy respondenci, n=1000 P2. Jakie warunki powinna spełnić firma, aby uznać ją za odpowiedzialną? Proszę wskazać maksymalnie 5 z listy poniżej. Najczęściej wskazanym warunkiem, jaki firma powinna spełnić aby uznać ją za odpowiedzialną jest dobre traktowanie/dbanie o pracowników. Warunek ten wskazało 80% Polaków w wieku 15 lat i więcej. Na drugim miejscu plasuje się oferowanie dobrej jakości towarów i usług, na trzecim zaś – postępowanie zgodnie z prawem (odpowiednio 62% i 54% wskazań wśród ogółu ankietowanych). Warto zauważyć, iż osoby z dziećmi statystycznie częściej wskazywały dbanie o pracowników oraz tworzenie nowych miejsc pracy, mężczyźni oraz specjaliści/właściciele/dyrektorzy firm – osiąganie zysków, kobiety - przestrzeganie prawa, gospodynie domowe – tworzenie nowych miejsc pracy, osoby z wykształceniem podstawowym – dawanie zatrudnienia podczas gdy osoby z wykształceniem średnim – uczciwe traktowanie dostawców i podwykonawców, studenci – zatrudnianie osób niepełnosprawnych. Dbanie o pracowników istotnie częściej wymieniali mieszkańcy woj. mazowieckiego, tworzenie nowych miejsc pracy - mieszkańcy woj. lubuskiego i kujawsko-pomorskiego. Ci ostatni statystycznie częściej wymieniali również zatrudnianie osób niepełnosprawnych.

13 Najbardziej odpowiedzialne branże
PODSTAWA: wszyscy respondenci, n=1000 P3. Czy Pana(i) zdaniem są takie branże, które są bardziej odpowiedzialne niż inne? Proszę wskazać maksymalnie 3 takie branże z listy poniżej. Niemal 40% Polaków w wieku 15 lat i więcej uważa, że firmy farmaceutyczne są bardziej odpowiedzialne niż inne firmy. Branżę tą istotnie częściej wskazywali mieszkańcy woj. łódzkiego i świętokrzyskiego. Nieco mniejszy odsetek ankietowanych (35%) za bardziej odpowiedzialne uważa producentów żywności (również częściej wskazywana w woj. łódzkim). Niemal 20% ogółu ankietowanych wskazało banki i instytucje finansowe (statystycznie częściej wskazywane przez pracowników umysłowych), a 12% - producentów energii elektrycznej (istotnie częściej wskazywane przez osoby w wieku lat oraz mieszkańców miejscowości z populacją tys.). Niemal 30% Polaków uważa, że nie ma związku pomiędzy branżą, w której działa firma, a jej odpowiedzialnością. Takiej odpowiedzi zdecydowanie częściej udzielali urzędnicy oraz mieszkańcy woj. małopolskiego i wielkopolskiego.

14 Odpowiedzialność a motywacje firm
PODSTAWA: wszyscy respondenci, n=1000 P4. Dlaczego Pana(i) zdaniem firmy starają się działać w sposób odpowiedzialny? Proszę wskazać maksymalnie 3 powody z listy poniżej. Niemal 70% Polaków w wieku 15 lat i więcej uważa, że firmy starają się działać w sposób odpowiedzialny w celu zwiększenia sprzedaży swoich towarów i usług. Takiej odpowiedzi istotnie częściej udzielali mieszkańcy woj. lubuskiego. Ponad połowa ankietowanych (56%) uważa, że firmami powoduje chęć wypracowania lub poprawy wizerunku. Istotnie częściej przekonanie takie wyrażały osoby w wieku lat oraz osoby deklarujące najwyższe dochody gosp. domowego. Co trzeci ankietowany uważa, że firmy działają w sposób odpowiedzialny aby przyciągnąć najlepszych pracowników. Przekonani o tym są zwłaszcza mieszkańcy woj. lubuskiego. Niemal 30% osób objętych badaniem jest przekonana, że firmy chcą aby media dobrze o nich pisały. Takiej odpowiedzi statystycznie częściej udzielali mieszkańcy woj. opolskiego. Tylko co dziesiąty ankietowany uważa, że tego typu działalność wynika z poczucia obowiązku obywatelskiego (istotnie częściej są to gospodynie domowe i osoby w wieku lat). Podobny odsetek widzi tu postępowanie zgodne ze standardami branżowymi („bo inne firmy to robią”) – odpowiedź częściej wskazywana przez urzędników.

15 Czy odpowiedzialność się opłaca?
PODSTAWA: wszyscy respondenci, n=1000 P5. Czy Pana(i) zdaniem firma, która postępuje uczciwie/odpowiedzialnie/etycznie osiąga wyższe zyski/ czy jej się to opłaca? Zdecydowana większość Polaków w wieku 15 lat i więcej (81% - suma odpowiedzi zdecydowanie tak i raczej tak) uważa, że postępowanie w sposób odpowiedzialny jest dla firmy opłacalne – firma która postępuje uczciwie osiąga wyższe zyski. Takie przekonanie statystycznie częściej deklarują mieszkańcy województwa lubuskiego, świętokrzyskiego, kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego (odpowiednio 81%, 53%, 49% i 45% odpowiedzi „zdecydowanie tak”), osoby w wieku lat (41%), emeryci/renciści (38%), przedstawiciele 5 osobowych lub większych gospodarstw domowych oraz osoby w związku małżeńskim/stałym (odpowiednio 41%, 38%, 36% i 34%).

16 Preferowane grupy odbiorców społecznego zaangażowania firm
PODSTAWA: wszyscy respondenci, n=1000 P6. Kto powinien być odbiorcą społecznego zaangażowania firm w Pana(i) regionie? Proszę wskazać maksymalnie 3 grupy odbiorców. 43% Polaków w wieku 15 lat i więcej wskazało dzieci i młodzież jako preferowanego odbiorcę społecznego zaangażowania firm w swoim regionie. Statystycznie częściej grupę tą wskazywali mieszkańcy woj. świętokrzyskiego i kujawsko-pomorskiego. Na drugim miejscu z 37% wskazań znajdują się osoby niepełnosprawne wskazywane częściej przez mieszkańców największych miast, w tym Warszawy oraz osoby w wieku lat. 30% ankietowanych chciałoby, aby firmy angażowały się na rzecz rodzin w trudnych sytuacjach życiowych, a niemal identyczny odsetek ankietowanych uważa, że na taką pomoc zasługują osoby ubogie. Tych ostatnich istotnie częściej wymieniali mieszkańcy woj. kujawsko-pomorskiego. Co czwarty ankietowany wskazał osoby chore oraz studentów i naukowców. Tych pierwszych statystycznie częściej wskazywały osoby w wieku powyżej 66 lat, emeryci oraz mieszkańcy woj. warmińsko-mazurskiego, zaś tych drugich – osoby w wieku poniżej 30 lat, studenci i pracownicy umysłowi. Tylko 5% Polaków uważa, że firmy powinny wspierać sportowców. Tą grupę beneficjentów istotnie częściej wskazywali studenci i mężczyźni. Najrzadziej wskazywane grupy potencjalnych odbiorców to zwierzęta, artyści i mniejszości narodowe. Zwierzęta i artystów nieco częściej wymieniały osoby o najwyższych dochodach.

17 Preferencje dot. rodzaju społecznego zaangażowania firm
PODSTAWA: wszyscy respondenci, n=1000 P7. W jaki sposób firmy powinny angażować się w rozwiązywanie problemów społecznych? Zdaniem większości ankietowanych najlepszym sposobem społecznego zaangażowania firm jest udzielanie pomocy finansowej lub rzeczowej. Pomoc finansową statystycznie częściej wskazywali mieszkańcy woj. mazowieckiego. Pomoc rzeczowa jest szczególnie ważna zdaniem mieszkańców woj. lubuskiego, osób z wieloosobowych rodzin i mieszkańców wsi. Bezpłatne udostępnianie usług/lokalu/sprzętu wskazało niemal 40% ankietowanych. Istotnie częściej tę formę zaangażowania wymieniali studenci oraz mieszkańcy woj. lubuskiego i opolskiego. Niemal 30% Polaków wskazało prowadzenie projektów społecznych we współpracy z instytucjami społecznymi oraz uwzględnianie potrzeb i opinii społeczności lokalnej, z którą sąsiaduje firma. Tę ostatnią statystycznie częściej wymieniali mieszkańcy małych miejscowości (do 50 tyś. mieszkańców), osoby z wykształceniem średnim, emeryci oraz mieszkańcy woj. lubuskiego, opolskiego i lubelskiego, podczas gdy współpracę z instytucjami społecznymi istotnie częściej wskazywali mieszkańcy największych miast (powyżej 500 tyś.), osoby z wykształceniem wyższym i pracownicy umysłowi oraz mieszkańcy woj. lubuskiego, opolskiego i pomorskiego. Co czwarty ankietowany wskazał wolontariat pracowniczy oraz kampanie społeczne.

18 Najważniejsze elementy odpowiedzialności wobec pracowników
PODSTAWA: wszyscy respondenci, n=1000 P8. Jakie są najistotniejsze elementy świadczące o odpowiedzialności firmy wobec swoich pracowników? Z poniższej listy proszę wskazać maksymalnie 3 odpowiedzi. O odpowiedzialności firmy wobec swoich pracowników najlepiej, zdaniem ankietowanych, świadczy motywacyjny system wynagrodzeń. Takiej odpowiedzi udzieliło 70% ankietowanych. Jest to szczególnie ważne dla osób w wieku lat. Na drugim miejscu pod względem odsetka wskazań plasuje się rozwój zawodowy (istotnie częściej wymieniany przez studentów oraz mieszkańców woj. wielkopolskiego), na trzecim zaś – program ochrony zdrowia (statystycznie częściej wskazywany przez mieszkańców woj. łódzkiego oraz członków dwuosobowych gospodarstw domowych). Studenci, mężczyźni oraz osoby stanu wolnego istotnie częściej wskazywali na przejrzyste kryteria awansu, natomiast osoby w wieku lat, osoby deklarujące najwyższe dochody gosp. domowego oraz mieszkańcy miast z populacją tys. mieszkańców - ponadobowiązkowe świadczenia socjalne. Umożliwienie zachowania równowagi między życiem zawodowym a osobistym jest ważniejsze dla mieszkańców woj. małopolskiego, osób z wykształceniem wyższym oraz osób w wieku lat, a dofinansowanie zajęć sportowych - dla osób w wieku lat oraz osób stanu wolnego.

19 Czy i gdzie zamieszczać informacje o zaangażowaniu społecznym?
PODSTAWA: wszyscy respondenci, n=1000 P9. Czy Pana(i) zdaniem firmy powinny informować o swoich społecznie odpowiedzialnych działaniach? Jeżeli tak, to w jaki sposób? Znakomita większość Polaków (88%) uważa, że firmy powinny informować o swoich społecznie odpowiedzialnych działaniach. Zdaniem większości (51%) takie informacje najlepiej przekazywać za pośrednictwem mediów. Co trzeci ankietowany wskazał stronę internetową firmy. Internet statystycznie częściej wskazywały osoby w wieku lat, osoby stanu wolnego, osoby z wykształceniem średnim lub wyższym, studenci oraz specjaliści/właściciele/dyrektorzy firm, osoby deklarujące najwyższe dochody gosp. domowego oraz mieszkańcy największych miast Polski, w tym Warszawy). 31% Polaków uważa, że taka informacja powinna znaleźć się na opakowaniach produktów. Zdaniem mniejszości ankietowanych (12% ogółu badanych) firmy nie powinny chwalić się swoimi dobrymi uczynkami. Takiej odpowiedzi istotnie częściej udzielały osoby w wieku lat, członkowie czteroosobowych gospodarstw domowych, mężczyźni oraz mieszkańcy woj. warmińsko-mazurskiego.

20 Źródła informacji na temat CSR
PODSTAWA: wszyscy respondenci, n=1000 P13. Skąd czerpie Pan(i) informacje na temat społecznie odpowiedzialnych działań firm? Najczęściej wymienianym źródłem informacji na temat społecznie odpowiedzialnych działań firm jest telewizja. Taką odpowiedź wskazało niemal 60% ogółu badanych – istotnie częściej osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym oraz mieszkańcy największych miast. Niemal 40% Polaków czerpie informacje na temat działań CSR-owych z prasy (zwłaszcza osoby z wykształceniem średnim, pracownicy umysłowi oraz mieszkańcy dużych i największych miast Polski), a niecałe 30% - ze słyszenia, z rozmów (zwłaszcza osoby w wieku lat, urzędnicy i pracownicy umysłowi oraz mieszkańcy woj. warmińsko-mazurskiego i małopolskiego). Niemal co piaty ankietowany wskazał Internet oraz radio, a niecałe 15% - własne doświadczenia lub pracowników poszczególnych firm. To ostatnie źródło informacji istotnie częściej wymieniali mieszkańcy woj. dolnośląskiego i warmińsko-mazurskiego.

21 Źródła informacji na temat CSR
PODSTAWA: wszyscy respondenci, n=1000 P14. Które z następujących źródeł informacji na temat odpowiedzialności społecznej firm uważa Pan(i) za najbardziej wiarygodne? Zdaniem niemal 40% Polaków w wieku 15 lat i więcej, najbardziej wiarygodnym źródłem informacji na temat społecznej odpowiedzialności firmy są jej pracownicy. Takiej odpowiedzi istotnie częściej udzielały osoby stanu wolnego, osoby z wykształceniem podstawowym oraz robotnicy wykwalifikowani. Niemal 30% ankietowanych wskazało znajomych, przyjaciół i rodzinę. Takiej odpowiedzi statystycznie częściej udzielali mieszkańcy woj. warmińsko-mazurskiego i śląskiego oraz pracownicy umysłowi. Na trzecim miejscu plasują się media, które wskazał co piąty ankietowany. Media częściej wskazywali mieszkańcy woj. zachodnio-pomorskiego i wielkopolskiego oraz osoby w wieku lat.

22 Bariery zakupu – jakie informacje odstraszają klientów?
PODSTAWA: wszyscy respondenci, n=1000 P15. Jaka informacja na temat firmy/producenta produktu/usługi spowodowałaby, że zrezygnował(a)by Pan(i) z nabycia produktu/usługi tej firmy? Niemal połowa Polaków w wieku 15 lat i więcej nie kupiłoby produktu lub usługi firmy, która łamie prawa człowieka. Takiej odpowiedzi istotnie częściej udzielali mieszkańcy woj. opolskiego i mazowieckiego oraz mieszkańcy dużych miast, w tym Warszawy. Około 40% ankietowanych zrezygnowałoby z produktu/usługi firmy, która jest nieuczciwa wobec klientów, nie przestrzega norm jakości czy nieuczciwie traktuje pracowników. Pierwszą z nich statystycznie częściej wskazywały osoby z wykształceniem wyższym, pracownicy umysłowi oraz mieszkańcy miast z populacją tyś. mieszkańców, drugą zaś – mieszkańcy woj. lubuskiego i lubelskiego, osoby w wieku lat, osoby z wykształceniem średnim oraz osoby z dziećmi. Nieuczciwe traktowanie pracowników istotnie częściej wskazywali mieszkańcy woj. śląskiego, robotnicy wykwalifikowani oraz osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym. Co czwarty Polak zrezygnowałby z zakupu produktu/usługi firmy, o której wiadomo, że zanieczyszcza środowisko naturalne. Są to częściej mieszkańcy woj. śląskiego, dolnośląskiego i świętokrzyskiego, mieszkańcy miast z populacją tys. mieszkańców, osoby o stosunkowo niskich dochodach gosp. domowego oraz osoby w wieku lat. Nieco mniejszy odsetek zrezygnowałby z usług/produktów z uwagi na informacje o przekrętach finansowych tej firmy. 12% dorosłych Polaków nie akceptuje testowania produktów na zwierzętach. Są to częściej osoby w wieku lat, studenci.

23 Czynniki brane pod uwagę przy zakupie
PODSTAWA: wszyscy respondenci, n=1000 P16. Jakie czynniki, oprócz ceny, bierze Pan(i) pod uwagę przy zakupie produktu/usługi? Oprócz ceny, przy zakupie produktu/usługi Polacy najczęściej zwracają uwagę na jakość. Takiej odpowiedzi częściej udzielali pracownicy umysłowi, osoby z dziećmi oraz mieszkańcy dużych miast. Co czwarty ankietowany wskazał na wizerunek firmy oraz przyjazność produktu dla środowiska. Wiedza o firmie i jej wizerunek ma zdecydowanie większe znaczenie dla studentów, mieszkańców małych miejscowości (do 50 tyś. mieszkańców), osób z wykształceniem wyższym i pracowników umysłowych, osób w wieku lat oraz mieszkańców woj. opolskiego. 22% ankietowanych zwraca uwagę na informacje zamieszczane na produktach o przekazywaniu części zysku na rzecz osób potrzebujących. Są to statystycznie częściej osoby z wykształceniem średnim oraz emeryci i renciści. Informacje o nietestowaniu na zwierzętach wskazał co 10 uczestnik badania. Na tego typu informacje statystycznie częściej zwracają uwagę mieszkańcy woj. śląskiego i wielkopolskiego.

24 Najbardziej odpowiedzialne firmy w regionach
4

25 Społecznie odpowiedzialne firmy – woj. dolnośląskie
PODSTAWA: mieszkańcy woj. dolnośląskiego, n=83 P12. Proszę wskazać wszystkie firmy, które uważa Pan(i) za przedstawicieli odpowiedzialnego biznesu? P12.b) Którą z tych firm uważa Pan(i) za najbardziej odpowiedzialną? Niemal 40% mieszkańców woj. dolnośląskiego uznało Bank Zachodni WBK za społecznie odpowiedzialną firmę. Na drugim miejscu w rankingu plasuje się KGHM Polska Miedź, która otrzymała niemal 30% wskazań, na trzecim zaś – Kopalnia Węgla Brunatnego TURÓW z niemal 20% wskazań. Za najbardziej odpowiedzialne mieszkańcy woj. dolnośląskiego uznali Bank Zachodni WBK i KGHM Polska Miedź. Każda z nich uzyskała po 21% wskazań w pytaniu dodatkowym o najbardziej odpowiedzialną spośród wskazanych firm.

26 Społecznie odpowiedzialne firmy – woj. kujawsko-pomorskie
PODSTAWA: mieszkańcy woj. kujawsko-pomorskiego, n=52 P12. Proszę wskazać wszystkie firmy, które uważa Pan(i) za przedstawicieli odpowiedzialnego biznesu? P12.b) Którą z tych firm uważa Pan(i) za najbardziej odpowiedzialną? Niemal połowa mieszkańców woj. kujawsko-pomorskiego uznała POLOmarket za społecznie odpowiedzialną firmę. Około 30% wskazało Fabrykę Porcelany Włocławek, KSC Polski Cukier i Kujawiankę. Za najbardziej odpowiedzialną ankietowani w tym regionie uznali POLOmarket (15% wskazań). Na drugim miejscu z wynikiem 14% wskazań plasuje się KSC Polski Cukier.

27 Społecznie odpowiedzialne firmy – woj. lubelskie
PODSTAWA: mieszkańcy woj. lubelskiego, n=64 P12. Proszę wskazać wszystkie firmy, które uważa Pan(i) za przedstawicieli odpowiedzialnego biznesu? P12.b) Którą z tych firm uważa Pan(i) za najbardziej odpowiedzialną? Niemal połowa mieszkańców woj. lubelskiego uznało Lubelski Węgiel BOGDANKA za społecznie odpowiedzialną firmę. Bogdanka jest uważana również za najbardziej społecznie odpowiedzialną firmę w regionie (46% wskazań). Na drugim miejscu w rankingu plasują się Zakłady Azotowe PUŁAWY, które otrzymały 25% wskazań, na trzecim zaś ex aequo – Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Krasnystaw i Lubella, które otrzymały niemal 20% wskazań. Za najbardziej odpowiedzialną mieszkańcy woj. lubelskiego uznali Lubelski Węgiel BOGDANKA. Firma ta uzyskała 46% głosów w pytaniu dodatkowym o najbardziej odpowiedzialną spośród wskazanych firm.

28 Społecznie odpowiedzialne firmy – woj. łódzkie
PODSTAWA: mieszkańcy woj. łódzkiego, n=68 P12. Proszę wskazać wszystkie firmy, które uważa Pan(i) za przedstawicieli odpowiedzialnego biznesu? P12.b) Którą z tych firm uważa Pan(i) za najbardziej odpowiedzialną? 34% mieszkańców woj. łódzkiego uznało firmę ATLAS za społecznie odpowiedzialną, a 26% - jako najbardziej odpowiedzialną spośród firm z listy. Na drugim miejscu plasuje się Ceramikę Paradyż (33% ankietowanych uznało ją za odpowiedzialną, a 22% - za najbardziej odpowiedzialną). Zakład Energetyczny Łódź Teren otrzymał 23% wskazań. 10% ankietowanych uznało ją za najbardziej odpowiedzialną firmę z listy.

29 Społecznie odpowiedzialne firmy – woj. małopolskie
PODSTAWA: mieszkańcy woj. małopolskiego, n=77 P12. Proszę wskazać wszystkie firmy, które uważa Pan(i) za przedstawicieli odpowiedzialnego biznesu? P12.b) Którą z tych firm uważa Pan(i) za najbardziej odpowiedzialną? 31% mieszkańców woj. małopolskiego uważa, że żadna z firm na liście nie jest przedstawicielem odpowiedzialnego biznesu. Kolejne 32% nie potrafiło ocenić tych firm pod względem społecznej odpowiedzialności. Największy odsetek wskazań uzyskał Bank BPH. 17% mieszkańców woj. małopolskiego uważa, że jest to firma odpowiedzialna. Kolejne miejsca w rankingu zajmują: Grupa Żywiec, Pliva Kraków, MPK w Krakowie i BP Polska (odpowiednio 12%, 9%, 8% i 7% wskazań). Za najbardziej odpowiedzialną mieszkańcy woj. małopolskiego uznali Bank BPH (15% wskazań). Na drugim miejscu plasuje się Grupa Żywiec z wynikiem 8%.

30 Społecznie odpowiedzialne firmy – woj. mazowieckie
PODSTAWA: mieszkańcy woj. mazowieckiego, n=128 P12. Proszę wskazać wszystkie firmy, które uważa Pan(i) za przedstawicieli odpowiedzialnego biznesu? P12.b) Którą z tych firm uważa Pan(i) za najbardziej odpowiedzialną? Około 20% mieszkańców woj. mazowieckiego uznało Telekomunikację Polską i PKO BP za społecznie odpowiedzialne firmy. Niemal 15% postrzega Avon Cosmetics Polska i Orlen za odpowiedzialne. Jednocześnie 20% ankietowanych uważa, że żadna z wymienionych firm nie jest społecznie odpowiedzialna. Za najbardziej odpowiedzialną mieszkańcy woj. mazowieckiego uznali PKO BP (15% wskazań). Na drugim miejscu plasuje się Telekomunikacja Polska z wynikiem 13%.

31 Społecznie odpowiedzialne firmy – woj. opolskie
PODSTAWA: mieszkańcy woj. opolskiego, n=21 P12. Proszę wskazać wszystkie firmy, które uważa Pan(i) za przedstawicieli odpowiedzialnego biznesu? P12.b) Którą z tych firm uważa Pan(i) za najbardziej odpowiedzialną? Niemal 40% mieszkańców woj. opolskiego uznało Górażdże Cement za społecznie odpowiedzialną firmę. Na drugim miejscu w rankingu plasuje się producent żywności Nutricia, na trzecim zaś – Energetyka Cieplna Opolszczyzny. 36% ankietowanych nie potrafiło ocenić tych firm pod względem społecznej odpowiedzialności, a 4% uważa, że żadna z nich nie jest przedstawicielem odpowiedzialnego biznesu. Ranking najbardziej odpowiedzialnych firm w regionie pozostaje bez zmian w stosunku do powyższego.

32 Społecznie odpowiedzialne firmy – woj. podkarpackie
PODSTAWA: mieszkańcy woj. podkarpackiego, n=67 P12. Proszę wskazać wszystkie firmy, które uważa Pan(i) za przedstawicieli odpowiedzialnego biznesu? P12.b) Którą z tych firm uważa Pan(i) za najbardziej odpowiedzialną? Niemal 20% mieszkańców woj. podkarpackiego uznało Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli za społecznie odpowiedzialną firmę. Firma ta uzyskała największy odsetek wskazań również w dodatkowym pytaniu o najbardziej odpowiedzialną firmę. Chmielnik Zdrój i Zelmer uzyskały około 15% wskazań, Śnieżka i Dębica – odpowiednio 13% i 12%. Pierwsza z nich zajmuje drugie miejsce w rankingu najbardziej odpowiedzialnych firm regionu podkarpackiego. 13% ankietowanych uważa, że żadna z firm na liście powyżej nie jest przedstawicielem odpowiedzialnego biznesu, a kolejne 19% udzieliło odpowiedzi „nie wiem”.

33 Społecznie odpowiedzialne firmy – woj. podlaskie
PODSTAWA: mieszkańcy woj. podlaskiego, n=28 P12. Proszę wskazać wszystkie firmy, które uważa Pan(i) za przedstawicieli odpowiedzialnego biznesu? P12.b) Którą z tych firm uważa Pan(i) za najbardziej odpowiedzialną? Ponad 40% mieszkańców woj. podlaskiego uznało Spółdzielnię Mleczarską MLEKPOL za społecznie odpowiedzialną firmę, a 20% - Bank Spółdzielczy w Brańsku. W dodatkowym pytaniu o najbardziej odpowiedzialną spośród wskazanych firm, kolejność w rankingu ulega zmianie – na pierwszą pozycję z wynikiem 19% wskazań wysuwa się Bank Spółdzielczy w Brańsku, zaś MLEKPOL zajmuje drugie miejsce z 14% wskazań. Firma Sokółka Okna i Drzwi otrzymała 18% wskazań, a Zakład Energetyczny Białystok – 14%. 20% ankietowanych uważa, że żadna z firm na liście nie jest przedstawicielem odpowiedzialnego biznesu.

34 Społecznie odpowiedzialne firmy – woj. pomorskie
PODSTAWA: mieszkańcy woj. pomorskiego, n=66 P12. Proszę wskazać wszystkie firmy, które uważa Pan(i) za przedstawicieli odpowiedzialnego biznesu? P12.b) Którą z tych firm uważa Pan(i) za najbardziej odpowiedzialną? Niemal 40% mieszkańców woj. pomorskiego uznało Grupę LOTOS za społecznie odpowiedzialną firmę. Na drugim miejscu w rankingu plasuje się Polpharma, która otrzymała niemal 30% wskazań, na trzecim zaś – ENERGA, którą co czwarty ankietowany uznał za przedstawiciela odpowiedzialnego biznesu. Dodatkowe pytanie o najbardziej odpowiedzialną spośród wskazanych firm nie zmienia kolejności pierwszych trzech pozycji w rankingu. 16% ankietowanych uważa, że żadna z firm na liście nie jest przedstawicielem odpowiedzialnego biznesu.

35 Społecznie odpowiedzialne firmy – woj. śląskie
PODSTAWA: mieszkańcy woj. śląskiego, n=127 P12. Proszę wskazać wszystkie firmy, które uważa Pan(i) za przedstawicieli odpowiedzialnego biznesu? P12.b) Którą z tych firm uważa Pan(i) za najbardziej odpowiedzialną? Połowa mieszkańców woj. śląskiego uznało ING Bank Śląski za społecznie odpowiedzialną firmę. Firma ta otrzymała również największy odsetek wskazań w pytaniu o najbardziej odpowiedzialną spośród wskazanych firm. Na drugim miejscu w rankingu plasuje się Jastrzębska Spółka Węglowa, która otrzymała niemal 20% wskazań, na trzecim zaś – Katowicki Holding Węglowy z 16% wskazań. W pytaniu o najbardziej odpowiedzialną spośród wskazanych firm kolejność tych dwóch firm w rankingu jest odwrotna. 8% ankietowanych uważa, że żadna z wymienionych firm nie jest odpowiedzialna, a 26% udzieliło odpowiedzi „nie wiem”.

36 Społecznie odpowiedzialne firmy – woj. świętokrzyskie
PODSTAWA: mieszkańcy woj. świętokrzyskiego, n=30 P12. Proszę wskazać wszystkie firmy, które uważa Pan(i) za przedstawicieli odpowiedzialnego biznesu? P12.b) Którą z tych firm uważa Pan(i) za najbardziej odpowiedzialną? Niemal 50% mieszkańców woj. świętokrzyskiego uznało Targi Kielce za społecznie odpowiedzialną firmę. Na drugim miejscu w rankingu plasuje się Lafarge Cement, która otrzymała 25% wskazań, na trzecim zaś – Vive Textile Recycling z niemal 15% wskazań. Dodatkowe pytanie o najbardziej odpowiedzialną spośród wskazanych firm nie zmienia kolejności rankingu. Niemal 20% ankietowanych uważa, że żadna firma z listy nie jest przedstawicielem odpowiedzialnego biznesu, a około 30% udzieliło odpowiedzi „nie wiem”.

37 Społecznie odpowiedzialne firmy – woj. warmińsko-mazurskie
PODSTAWA: mieszkańcy woj. warmińsko-mazurskiego, n=41 P12. Proszę wskazać wszystkie firmy, które uważa Pan(i) za przedstawicieli odpowiedzialnego biznesu? P12.b) Którą z tych firm uważa Pan(i) za najbardziej odpowiedzialną? Co czwarty mieszkaniec woj. warmińsko-mazurskiego uznał Michelin Polska za społecznie odpowiedzialną firmę. Na drugim miejscu w rankingu plasują się firmy Indykpol i Zakłady Mięsne „Potorscy”, które otrzymały około 20% wskazań. Za najbardziej odpowiedzialne mieszkańcy woj. warmińsko-mazurskiego uznali Michelin Polska i Indykpol . Każda z nich uzyskała po 15% wskazań w pytaniu dodatkowym o najbardziej odpowiedzialną spośród wskazanych firm.

38 Społecznie odpowiedzialne firmy – woj. wielkopolskie
PODSTAWA: mieszkańcy woj. wielkopolskiego, n=97 P12. Proszę wskazać wszystkie firmy, które uważa Pan(i) za przedstawicieli odpowiedzialnego biznesu? P12.b) Którą z tych firm uważa Pan(i) za najbardziej odpowiedzialną? 30% mieszkańców woj. wielkopolskiego uznało Międzynarodowe Targi Poznańskie za społecznie odpowiedzialną firmę. Na drugim miejscu w rankingu plasuje się ENEA, która otrzymała niemal 20% wskazań, na trzecim zaś – Energetyka Kaliska z wynikiem nieco ponad 10% wskazań. Dodatkowe pytanie o najbardziej odpowiedzialną spośród wskazanych firm nie zmienia kolejności tych firm w rankingu. Nieco ponad 20% ankietowanych uważa, że żadna firma z listy powyżej nie jest przedstawicielem odpowiedzialnego biznesu. Kolejne 17% udzieliło odpowiedzi „nie wiem”.

39 Społecznie odpowiedzialne firmy – woj. zachodnio-pomorskie
PODSTAWA: mieszkańcy woj. zachodnio-pomorskiego, n=29 P12. Proszę wskazać wszystkie firmy, które uważa Pan(i) za przedstawicieli odpowiedzialnego biznesu? P12.b) Którą z tych firm uważa Pan(i) za najbardziej odpowiedzialną? Niemal 17% ankietowanych z woj. zachodnio-pomorskiego uznało Zakłady Chemiczne POLICE za społecznie odpowiedzialną firmę. Na drugim miejscu plasuje się firma Unity Line z 13% wskazań, na trzecim zaś – Cukiernia Koch, która uzyskała 7% wskazań. Ranking nie ulega zmianie w wyniku dodatkowego pytania o najbardziej odpowiedzialną spośród wskazanych firm. 20% ankietowanych uważa, że żadna firma z listy powyżej nie jest przedstawicielem odpowiedzialnego biznesu. Kolejne 43% udzieliło odpowiedzi „nie wiem”.


Pobierz ppt "Społeczna odpowiedzialność biznesu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google