Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Społeczeństwo ery innowacji. Komercjalizacja innowacji motorem współpracy miedzy nauką i biznesem. Klastry – nowa era czy nowa moda? Dr inż. Lilla Knop.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Społeczeństwo ery innowacji. Komercjalizacja innowacji motorem współpracy miedzy nauką i biznesem. Klastry – nowa era czy nowa moda? Dr inż. Lilla Knop."— Zapis prezentacji:

1 Społeczeństwo ery innowacji. Komercjalizacja innowacji motorem współpracy miedzy nauką i biznesem. Klastry – nowa era czy nowa moda? Dr inż. Lilla Knop Katedra Podstaw Zarządzania i Marketingu Wydział Organizacji i Zarządzania Politechnika Śląska

2 Lilla Knop Politechnika Śląska Podstawowe pytania Czy klastry to?: Odświeżenie historii Nowe spojrzenie na koncepcję współpracy Działanie odgórne Działanie oddolne Narzędzie rozwoju regionalnego Koncepcja budowania czegoś nowego Nietrwałe struktury wymagające wsparcia Rozwiązania poszukujące nowych modeli zarządzania Jaką rolę pełnią klastry w rozwoju innowacji w organizacjach?

3 Lilla Knop Politechnika Śląska Źródło: Prahalad C. K., Krishnan M. S.: The New Age of Innovation. Driving Co-created Value through Global Networks. McGraw Hill 2008, s.6 Współczesne konkurowanie: Nowy Dom Innowacji

4 Lilla Knop Politechnika Śląska Możliwości innowacji w klastrze x n Nowe rozwiązania technologiczne Nowy rynek, nowy produkt Nowy model biznesu Nowe narzędzia i techniki Nowe drogi rozwoju działalności Nowe formy organizacyjne Nowe formy współpracy Nowe podejścia w generowaniu dóbr publicznych Nowe sposoby komunikacji wewnątrz i na zewnątrz klastra Nowe powiązania z innymi klastrami Za Michael J. Enright 2004

5 Lilla Knop Politechnika Śląska Czym jest klaster? Klaster jest to znajdująca się w geograficznym sąsiedztwie grupa przedsiębiorstw i powiązanych z nimi instytucji zajmujących się określoną dziedziną, połączoną podobieństwami i wzajemnie się uzupełniającą. Geograficzny zasięg klastra może obejmować jedno miasto lub stan, cały kraj a nawet grupę sąsiednich krajów. M.E.Porter, 2001 Innowacyjna sieć współpracy - zorganizowana forma kooperacji (porozumienie) pomiędzy firmami, wzmacniana zaufaniem, normami i zasadami współpracy, która stymuluje aktywność innowacyjną firm. Regional clusters in Europe, 2002 Klaster to grupa organizacji, którą łączy idea i świadomość współpracy w innowacyjnym obszarze (specjalizacji), a przewagę terytorialnych powiązań opiera na potencjale miejsca i koncepcji triple helix.

6 Lilla Knop Politechnika Śląska W efekcie Klaster to grupa organizacji, którą wyróżnia: Budowanie przewagi strategicznej opartej na innowacjach i współpracy Wspólny cel ukształtowany na bazie potrzeb wyrażanych przez różne środowiska: biznesu, nauki i władze samorządowe Ład oparty na wypracowywanych więziach międzyorganizacyjnych (strukturalnych, poznawczych, społecznych)

7 Lilla Knop Politechnika Śląska W efekcie struktura wiedza zaufanie przedmiotypodmioty biznes nauka władze

8 Lilla Knop Politechnika Śląska A.PROCES INICJACJI 1.Start – przedstawienie koncepcji klastra/klastrów, identyfikacja zasobów aktywnie wpływających na powstanie i rozwój klastrów 2.Określenie priorytetów klastrów B.ROZBUDOWANIE BAZY 3. Analiza inicjatywy 4.Stworzenie/rozwój grupy sterującej (liderów) C.KSZTAŁTOWANIE AKTYWNOŚCI KLASTRA 5.Określenie kierunku/ów rozwoju 6.Określenie etapów postępowania 7.Działania taktyczne, agenda krótkookresowych aktywności D.ROZBUDOWA BAZY 8.Zapoczątkowanie, formalizacja klastra 9.Analiza benchmarkowa E.ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ 10.Opracowanie strategii klastra 11.Powiązania klastra 12.Przegląd i ocena działań

9 Lilla Knop Politechnika Śląska Rola klastrów Motor rozwoju ekonomicznego Kreator i skarbnica umiejętności Równoczesna kooperacja i konkurencja (koopetycja) Promotor regionalnych i krajowych działań Kreator regionalnych/krajowych zdolności i umiejętności Centralny punkt dla kształtowania polityki rozwoju regionalnego Centralne miejsce dla współpracy na linii biznes-biznes, biznes-nauka

10 Lilla Knop Politechnika Śląska Jak budować konkurencyjność klastra? Tworzyć nową wartość dla klientów Być innym niż konkurencja, lepszym niż konkurencja Wnosić coś unikalnego, trudnego do imitacji i odtworzenia Rozwijać aktywności, zasoby i wiedzę do podniesienia efektywności kosztowej Wspólne działać na rzecz utrzymania efektów

11 Lilla Knop Politechnika Śląska Rola (szanse) klastrów przemysłów kreatywnych – na słodko Motor rozwoju społecznego, kulturalnego, gospodarczego ale w koncepcji creme de la creme - zogniskowanie Kreator i skarbnica nowych idei i form współpracy Animator regionalnych i krajowych działań Centralne miejsce dla wyłaniania talentów i zdolności Wisienka na torcie dla inwestorów w regionie Kluczowy punkt dla kształtowania wizji rozwoju regionu

12 Lilla Knop Politechnika Śląska Przyszłość klastrów Perspektywy postrzegania i znaczenia klastrów Perspektywa Europy i kraju Perspektywa regionu Perspektywa sieci i organizacji

13 Lilla Knop Politechnika Śląska Inicjatywy wspierające klastry na poziomie UE EUROPEAN CLUSTER EXCELLENC E INITIATIVE EUROPEAN CLUSTER OBSERVATO RY CLUSTER PARNERSHI PS (CLUSTER- IP) EUROPEAN CLUSTER ALLIANCE EUROPEAN CLUSTER POLICY GROUP INTERR EG Fundusze strukturalne FP 7 Polityka wsp ó łpracy Nowe i lepsze narzędzia Ekspertyzy Wsparcie jakości Analizy W Polsce PARP, IBnGR, UM Klastry światowej klasy World Class Clusters sezon na zarządzanie klastrami i menedżerów klastra

14 Lilla Knop Politechnika Śląska W jakim kierunku zmierzają polskie klastry? Klastry światowej klasy World Class Clusters sezon na zarządzanie klastrami strategie klastrów menedżerów klastra koordynatorów klastra struktury klastra projekty klastra finansowanie klastrów W kierunku zamkniętego modelu klastra Programy krajowe i regionalne

15 Lilla Knop Politechnika Śląska Klastry – perspektywa sieci i organizacji Klastry na świecie i w Europie W Europie nie brakuje klastrów, ale nie zawsze dysponują one niezbędną masą krytyczną i zdolnością do innowacji, by w trwały sposób stawić czoła globalnej konkurencji i osiągnąć klasę światową. Klastry w Polsce W Polsce popularność klastrów znacznie wzrasta. Niestety czasami prezentowane przez organizacje podejście wskazuje raczej na wykorzystanie środków unijnych, a nie na budowanie strategii współpracy. W miarę zwiększania się międzynarodowej konkurencji zwiększa się presja osiągnięcia doskonałości. W Polsce jest niewiele przykładów rozwijających się klastrowych. Klucz: Poszukiwanie silnych powiązań opartych na innowacyjnych pomysłach, wspartych przez centra wiedzy.

16 Lilla Knop Politechnika Śląska Klastry na świecie i w Europie Inicjatywy dotyczące klastrów w coraz większym stopniu zarządzane są przez wyspecjalizowane instytucje, znane jako organizacje klastrów, które przybierają różne formy, począwszy od stowarzyszeń o charakterze niezarobkowym, poprzez publiczne agencje, aż po przedsiębiorstwa. Jednak jak dotąd umiejętności i profesjonalizm menedżerów klastrów nie zdobyły właściwego uznania. Klastry w Polsce Problemy związane z zarządzaniem klastrami, wypracowywaniem wspólnej strategii i projektów, tworzeniem struktur, podziałem ról w strukturze klastra itd. to codzienność klastrów. Niestety większość działań opiera się na formalnej stronie funkcjonowania klastrów. Mało uwagi poświęca się pozostałym relacjom: poznawczym, społecznym, opartych na zaufaniu, funkcjonalnym, strukturalnym, itp. Ponadto brakuje modeli zarządzania klastrami.

17 Lilla Knop Politechnika Śląska Klastry na świcie i w Europie Zarządzanie klastrami powinno być uznane za nowy rodzaj kwalifikacji zawodowych, wymagających wysokich standardów i profesjonalizmu Klastry w Polsce Zarządzanie klastrami, zarządzanie sieciami współpracy, animatorzy klastrów, brokerzy sieciowi to zawody, na które zwracają uwagę koordynatorzy klastrów.

18 Lilla Knop Politechnika Śląska Klastry województwa śląskiego 1. E-południe 2. Klaster 3x20 3. Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych 4. Euro-centrum klaster technologii energooszczędnych 5. Klaster Budownictwa Pasywnego i Energooszczędnego 6. Śląski Klaster Wodny 7. MedSilesia – Śląska Sieć Wyrobów Medycznych 8. Sieć Transportu Szynowego 9. Śląski Klaster Lotniczy 10. NT Hills – Wzgórza Nowych Technologii 11. Beskidzka Organizacja Turystyczna (BOT)

19 Lilla Knop Politechnika Śląska Jeden z przykładów wsparcia dla klastrów w woj. ślaskim Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego – projekt systemowy POKL – Lider Urząd Marszałkowski, Partnerzy: Politechnika Śląska, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Główny Instytut Górnictwa, Akademia Sztuk Pięknych Studia podyplomowe Szkolenia Spotkania informacyjne Menedżer innowacji Broker sieci Kadry dla rozwoju innowacji Animatorzy sieci, innowacji Regionalna Strategia Innowacji, Program Rozwoju Technologii, Ekspertyza – klastry w woj. śląskim

20 Lilla Knop Politechnika Śląska Animatorzy sieci innowacji Cele działalności: rozwój innowacji budowa sieci współpracy transfer technologii pobudzanie kreatywności rozwój przedsiębiorczości Środowisko pracy: przedsiębiorstwa, jednostki naukowe, uczelnie wyższe, instytucje otoczenia biznesu, samorządy klastry i sieci współpracy Zakres działań/pomocy animatora sieci innowacji: identyfikacja potrzeb w zakresie nowoczesnych, innowacyjnych technologii dla przedsiębiorstw poprzez przeprowadzona diagnozę potrzeb technologicznych, pozyskiwanie partnerów do współpracy z sektorów nauki i biznesu w zakresie innowacyjnych rozwiązań technologicznych i wymiany wiedzy wspieranie i animowanie klastrów i inicjatyw klastrowych, prezentacja informacji o możliwościach badawczych, opracowaniach know- how jednostek badawczych użytecznych w sferze biznesowej, promocja oferty jednostek badawczo-rozwojowych wśród przedsiębiorców, inicjowanie współpracy pomiędzy przedsiębiorcami.

21 Lilla Knop Politechnika Śląska Ireneusz KRUSZELNICKI Subregion: południowy województwa Śląskiego tel Obszar merytoryczny: współpraca merytoryczna i techniczno-handlowa na linii biznes-nauka Obszary technologiczne: technologie medyczne (ochrony zdrowia), nanotechnologie i nanomateriały Piotr KORDEL Subregion centralny/południowy woj. śląskiego tel Obszar merytoryczny: organizacja i zarządzanie sieciami międzyorganizacyjnymi Obszary technologiczne: technologie medyczne, technologie dla ochrony środowiska, przemysł maszynowy, samochodowy, lotniczy i górniczy Animatorzy sieci innowacji

22 Lilla Knop Politechnika Śląska Animatorzy sieci innowacji Sławomir OLKO subregion północny województwa śląskiego tel Obszar merytoryczny: Organizacja klastrów technologicznych Obszary technologiczne: technologie dla energetyki i górnictwa, technologie informacyjne i telekomunikacyjne, produkcja i przetwarzanie materiałów Mirosław MATUSEK Subregion centralny województwa śląskiego tel Obszar merytoryczny: Rozwój nowych produktów, uruchomienie nowej produkcji. Obszary technologiczne: technologie informacyjne i telekomunikacyjne, produkcja i przetwarzanie materiałów, ochrona środowiska Jan WRÓBELSKI subregion centralny województwa śląskiego tel Obszar merytoryczny: finansowanie innowacji Obszary technologiczne: technologie dla energetyki i górnictwa, technologie informacyjne i telekomunikacyjne, produkcja i przetwarzanie materiałów, przemysł maszynowy, samochodowy, lotniczy i górniczy.

23 Lilla Knop Politechnika Śląska I. Śląskie Forum Klastrów – marca 2011 Założeniem organizatorów było przedstawienie aktualnych możliwości rozwoju klastrów oraz próba identyfikacji ograniczeń funkcjonowania klastrów w woj. śląskim. Spotkanie w ramach Forum pozwoliło na wymianę poglądów, szczególnie w zakresie potrzeb tworzenia regionalnej polityki klastrowej, jak również na zapoznanie się z założeniami nowych konkursów krajowych i regionalnych, których celem jest wspieranie inicjatyw i klastrów w Polsce i regionie. Spotkanie informacyjne, warsztaty i szkolenie Prezentacje wszystkich zainteresowanych klastrów Warsztaty w układzie dyskusji wokół stołów: strategia, innowacja; działalność operacyjna klastra, wsparcie dla klastrów, współpraca między klastrami i współpraca międzynarodowa Badanie świadomości współpracy wśród uczestników Forum Łącznie ponad 80 osób

24 Lilla Knop Politechnika Śląska Ekspertyza – klastry województwa śląskiego – rekomendacje dla dalszego rozwoju Celem badania jest zidentyfikowanie i ocena istniejących w województwie śląskim inicjatyw klastrowych i klastrów, biorąc pod uwagę rolę, jaką mogą one pełnić w gospodarce regionalnej oraz warunki, które determinują ich rozwój. Prace prowadzone są pod kierownictwem prof. Jana Stachowicza

25 Lilla Knop Politechnika Śląska Nowe perspektywy dla klastrów Zmiana historycznego podejścia do klastrów jako geograficznej aglomeracji Uczelnie się współpracy, rozwój potencjału do innowacji Koncentracja na niszach i specjalizacjach technologicznych Nowa forma relacji miedzyorganizacyjnych – sieci są zdominowane przez wiedzę opartą na intensywnych relacjach Dyfuzja wiedzy ma charakter wysoce selektywny uzależniony od zdolności i zaufania Klastry jako instytucje wiedzy generują możliwości wyższej konkurencyjności uczestników i regionu

26 Lilla Knop Politechnika Śląska Czy wraz z zakończeniem programów wsparcia skończy się popularność klastrów w Polsce? Jesteśmy skoncentrowani na projektach nie na myśleniu strategicznym?

27 Lilla Knop Politechnika Śląska

28 Lilla Knop Politechnika Śląska

29 Lilla Knop Politechnika Śląska Sukces klastra i współpracy To nie sprint – to pełny maraton Getting together is a strat, Staying together is progress, Working together is success. (Henry Ford )

30 Lilla Knop Politechnika Śląska Dr inż. Lilla Knop Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania ul. Roosevelta ZABRZE tel Dziękuję za uwagę 30


Pobierz ppt "Społeczeństwo ery innowacji. Komercjalizacja innowacji motorem współpracy miedzy nauką i biznesem. Klastry – nowa era czy nowa moda? Dr inż. Lilla Knop."

Podobne prezentacje


Reklamy Google