Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

STAN ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE - INFORMACJA WIOŚ RZESZÓW - Maria Suchy Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie Grudzień 2007 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "STAN ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE - INFORMACJA WIOŚ RZESZÓW - Maria Suchy Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie Grudzień 2007 r."— Zapis prezentacji:

1 STAN ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE - INFORMACJA WIOŚ RZESZÓW - Maria Suchy Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie Grudzień 2007 r.

2 Stan środowiska w województwie PowietrzeWoda Gospodarka odpadami Interwencje WIOŚ

3 Monitoring dwutlenku siarki i dwutlenku azotu 19 stanowisk pomiarowych, w tym: 4 stanowiska automatyczne 4 stanowiska automatyczne 13 stanowisk manualnych 13 stanowisk manualnych 2 stanowiska pasywne 2 stanowiska pasywne W latach nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych norm. W ocenach rocznych za lata wszystkie strefy w województwie zaliczono do klasy A (dotrzymane standardy imisyjne).

4 Wyniki monitoringu dwutlenku siarki Klasyfikacja stref w zakresie SO 2 w 2006 r.

5 Wyniki monitoringu dwutlenku siarki Stężenia średnioroczne SO 2 w wybranych miastach woj. podkarpackiego

6 Wyniki monitoringu dwutlenku azotu Klasyfikacja stref w zakresie NO 2 w 2006 r.

7 Stężenia średnioroczne NO 2 w wybranych miastach woj. podkarpackiego Wyniki monitoringu dwutlenku azotu

8 Monitoring tlenku węgla, benzenu i ozonu 1 stanowisko automatyczne benzenu 1 stanowisko automatyczne benzenu 9 stanowisk pasywnych benzenu 9 stanowisk pasywnych benzenu 3 automatyczne stanowiska tlenku węgla 3 automatyczne stanowiska tlenku węgla 1 stanowisko automatyczne ozonu 1 stanowisko automatyczne ozonu W latach nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych norm. W ocenach rocznych za lata wszystkie strefy w województwie zaliczono do klasy A (dotrzymane standardy imisyjne).

9 Wyniki monitoringu benzenu, tlenku węgla i ozonu Klasyfikacja stref w zakresie benzenu, tlenku węgla i ozonu w 2006 r.

10 Stężenia średnioroczne benzenu w wybranych miastach woj. podkarpackiego Wyniki monitoringu benzenu, tlenku węgla i ozonu

11 Monitoring zanieczyszczeń pyłowych 3 stanowiska automatyczne PM10 3 stanowiska automatyczne PM10 2 stanowiska automatyczne PM2.5 i PM1.0 2 stanowiska automatyczne PM2.5 i PM stanowisk manualnych PM10 15 stanowisk manualnych PM10 W latach przekroczenia norm dopuszczalnych pyłu stwierdzono w Przemyślu, Rzeszowie i Jaśle. W ocenach rocznych za lata strefy: miasto Przemyśl, miasto Rzeszów i powiat jasielski zaliczono do klasy C (przekroczone standardy imisyjne).

12 Wyniki monitoringu pyłu PM10 Klasyfikacja stref w pyle PM10 w 2006 r.

13 Stężenia średnioroczne pyłu PM10 w wybranych miastach woj. podkarpackiego Wyniki monitoringu pyłu PM10

14 Monitoring As, Cd, Ni, Pb i B(a)P W 2006 roku uruchomiono trzy stanowiska z pomiarami pilotażowymi (Jasło, Mielec, Przemyśl). W 2007 roku 9 stanowisk manualnych do pomiarów metali i B(a)P w pyle PM10. Wyniki badań pilotażowych wykazały zanieczyszczenie powietrza benzo(a)pirenem, powyżej ustalonej wartości docelowej. Stężenia metali ciężkich nie przekroczyły ustalonych dla nich wartości docelowych w żadnym punkcie pomiarowym.

15 Wyniki monitoringu benzo(a)pirenu i kadmu Średnioroczne stężenia benzo(a)pirenu w 2006 roku

16 Średnioroczne stężenia kadmu w 2006 roku Wyniki monitoringu benzo(a)pirenu i kadmu

17 Wyniki monitoringu niklu i arsenu Średnioroczne stężenia niklu w 2006 roku

18 Średnioroczne stężenia arsenu w 2006 roku Wyniki monitoringu niklu i arsenu

19 Założenia nowego systemu monitoringu wód powierzchniowych, związanego z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej: Monitoring jakości wód powierzchniowych trzy formy monitoringu wód: diagnostyczny, operacyjny trzy formy monitoringu wód: diagnostyczny, operacyjny i badawczy, i badawczy, uwzględnienie typu morfologicznego cieku przy ocenie jego stanu ( 11 typów wód w województwie ), uwzględnienie typu morfologicznego cieku przy ocenie jego stanu ( 11 typów wód w województwie ), uwzględnienie obszarów wymagających szczególnej ochrony (75/440/EWG, 78/659/EWG, 91/676/EWG), uwzględnienie obszarów wymagających szczególnej ochrony (75/440/EWG, 78/659/EWG, 91/676/EWG), oparcie ocen stanu na wskaźnikach biologicznych, oparcie ocen stanu na wskaźnikach biologicznych, nowe rozmieszczenie punktów pomiarowych, nowe rozmieszczenie punktów pomiarowych, dynamiczny charakter monitoringu, dynamiczny charakter monitoringu, spełnienie celów informacyjnych. spełnienie celów informacyjnych.

20 W 2006 roku WIOŚ w ramach PMŚ wykonał oceny: ogólną jakości wód w rzekach wg nowej 5-stopniowej klasyfikacji, 5-stopniowej klasyfikacji, przydatności wód w rzekach do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, poziomu azotanów i wskaźników eutrofizacji w badanych wodach, wodach, przydatności wód w rzekach do bytowania ryb w warunkach naturalnych, w warunkach naturalnych, jakości wód granicznych z Ukrainą. Badaniami objęto ogółem 28 rzek w 86 punktach pomiarowo-kontrolnych. Monitoring jakości wód powierzchniowych

21 W klasyfikacji ogólnej wody powierzchniowe oceniane są wg 5 klas jakości; kryterium kwalifikującym jest spełnianie wymagań dla wód powierzchniowych wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia. Klasa I - wody bardzo dobrej jakości - (brak wód I klasy) Klasa I - wody bardzo dobrej jakości - (brak wód I klasy) Klasa II - wody dobrej jakości - (3 ppk w II klasie) Klasa II - wody dobrej jakości - (3 ppk w II klasie) Klasa III - wody zadowalającej jakości - (34 ppk w III klasie) Klasa III - wody zadowalającej jakości - (34 ppk w III klasie) Klasa IV - wody niezadowalającej jakości – (33 ppk w IV klasie) Klasa IV - wody niezadowalającej jakości – (33 ppk w IV klasie) Klasa V - wody złej jakości – (8 ppk w V klasie) Klasa V - wody złej jakości – (8 ppk w V klasie) Monitoring jakości wód powierzchniowych OCENA wg KLASYFIKACJI OGÓLNEJ Sposób prezentacji wyników

22 KLASYFIKACJA OGÓLNA JAKOŚĆI WÓD W RZEKACH 2006 rok I klasa II klasaIII klasa IV klasaV klasa Lata Monitoring jakości wód powierzchniowych - Klasyfikacja jakości wód powierzchniowych rok

23 Monitoring jakości wód powierzchniowych - Zmiany średniorocznych wartości BZT5 w wodach głównych rzek WIDOCZNY ZNACZĄCY SPADEK SUBSTANCJI ORGANICZNEJ W WODACH W LATACH 2005 i 2006

24 Monitoring jakości wód powierzchniowych - Zmiany średniorocznych wartości fosforanów (wskaźnik biogenny) w wodach głównych rzek

25 Klasyfikacja ogólna jakości wód w rzekach badanych w latach Klasa I - wody bardzo dobrej jakości Klasa II - wody dobrej jakości Klasa III - wody zadowalającej jakości Klasa IV - wody niezadowalającej jakości Klasa V - wody złej jakości 2006 r r r.

26 Najczęściej o wyniku klasyfikacji ogólnej decydowały: Monitoring jakości wód powierzchniowych wskaźniki mikrobiologiczne (liczba bakterii grupy coli typu kałowego i liczba bakterii grupy coli), wskaźniki hydrobiologiczne (głównie stężenie chlorofilu a), wskaźniki fizyczne (barwa, zapach, zawiesiny ogólne), wskaźniki biogenne (azot Kjeldahla, azotyny, amoniak), wskaźniki tlenowe (ChZT-Cr, ChZT-Mn, BZT 5 ).

27 kategoria A1 – woda wymagająca prostego uzdatniania fizycznego, w szczególności filtracji oraz dezynfekcji, kategoria A2 – woda wymagająca typowego uzdatniania fizycznego i chemicznego, w szczególności utleniania wstępnego, koagulacji, flokulacji, dekantacji, filtracji oraz dezynfekcji, kategoria A3 – woda wymagająca wysokoefektywnego uzdatniania fizycznego i chemicznego, w szczególności utleniania, koagulacji, flokulacji, dekantacji, filtracji, adsorpcji na węglu aktywnym oraz dezynfekcji. Ocena przydatności wód do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia 2006 r. Wody powierzchniowe wykorzystywane do celów pitnych oceniane są wg trzech kategorii jakości :

28 Jakość wód powierzchniowych przeznaczonych do spożycia w 2006 roku O ocenie decydowały przede wszystkim wskaźniki mikrobiologiczne W zlewni Wisłoki ujęcia W zlewni Wisłoki ujęcia dla miast: dla miast:Jasło,Dębica,Mielec, W zlewni Sanu ujęcia W zlewni Sanu ujęcia dla miast: dla miast:Sanok,Przemyśl,Jarosław, W zlewni Wisłoka ujęcia W zlewni Wisłoka ujęcia dla miast: dla miast:Rzeszów,Krosno.

29 Ocena przydatności wód do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, zmiany w latach r. Lp.Rzeka Punkt pomiarowo-kontrolny Kategoria jakości wód nazwakm WisłokaPowyżej Jasła108,9A2 2WisłokaPowyżej Dębicy61,7A3 poza kat. A3 3WisłokaPowyżej Mielca21,5 poza kat. A3 4JasiołkaSzczepańcowa28,5A2 5SanRajskie352,0A2 6SolinkaUjście do zbiornika Solina12,4A2 7SanZasław285,2A2A3 8SanTrepcza276,0A2A3 9SanPowyżej Przemyśla168,9A3 10SanPowyżej Jarosławia124,8A3 poza kat. A3 11WisłokPowyżej zbiornika Besko178,6A2 12WisłokIskrzynia150,0A3 13WisłokPowyżej Rzeszowa - Zwięczyca67,9 poza kat.

30 Gospodarka odpadami – Traktat akcesyjny W trakcie negocjacji akcesyjnych w obszarze środowisko Polska uzyskała okresy przejściowe dotyczące 9 aktów prawa wspólnotowego, w tym: w odniesieniu do dyrektywy 96/61/WE w sprawie zintegrowanego zapobiegania i kontroli zanieczyszczeń (IPPC) ustanowiono 3 letni okres przejściowy do 31 grudnia 2010 r. dla ograniczonej grupy instalacji istniejących, wymagających poważnych lub całkowitych zmian technologicznych. w odniesieniu do dyrektywy 99/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. dotyczącej składowisk odpadów ustanowiono3 letni okres przejściowy do 1 lipca 2012 r. na modernizację istniejących lub budowę nowych składowisk odpadów.

31 Dyrektywa 96/61/WE w sprawie zintegrowanego zapobiegania i kontroli zanieczyszczeń (IPPC) wprowadza jednolite w skali Unii Europejskiej formy zapobiegania i utrzymywania pod pełną kontrolą procesów oddziaływania na środowisko przez emisje przemysłowe. Dyrektywa weszła w życie w dniu 30 października 1996 r., a ostateczny termin jej wdrożenia w Polsce ustalono na 30 października 2007 r. Po tym terminie wszystkie instalacje podlegające pod tę dyrektywę powinny posiadać tzw. zintegrowane pozwolenie. Po dniu 30 października 2007r. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wstrzymuje eksploatację instalacji nie posiadających pozwoleń zintegrowanych. Gospodarka odpadami – Dyrektywa 96/61/WE

32 Wymogi Dyrektywy IPPC odnoszą się do sześciu generalnych kategorii działalności przemysłowej: przemysł energetyczny. przemysł produkcji i obróbki metali. przemysł mineralny. przemysł chemiczny. obiekty unieszkodliwiania i przeróbki odpadów. inne rodzaje działalności. Gospodarka odpadami – Dyrektywa 96/61/WE

33 Instalacje IPPC Nr branż wynikający z aneksu do dyrektywy IPPC i z rozporządzenia MŚ z Liczba instalacji w poszczególnych WIOŚ, w podziale na branże Dolnośląskie Kujawsko-pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Wielkopolskie Warmińsko-Mazurskie Zachodnio-pomorskie Ogółem Przemysł energetyczny - spalanie paliw Hutnictwo i przemysł metalurgiczny Przemysł mineralny Przemysł chemiczny Gospodarka odpadami: Inne: RAZEM

34 Liczba instalacji w podkarpackim w podziale na branże: przemysł energetyczny – spalanie paliw – 15 (5%), hutnictwo i przemysł metalurgiczny – 25 (8,7%), przemysł mineralny – 53 (15,3%), przemysł chemiczny – 31 (9,1%), gospodarka odpadami – 24 (4,1%), inne rodzaje działalności – 19 (1,7%). RAZEM instalacji (5,65%). Instalacje IPPC

35 IPPC – Województwo podkarpackie Według stanu na dzień r. 140 zakładów - w tym 167 instalacji podlegało obowiązkowi uzyskania pozwolenia zintegrowanego, pozwolenia wydano dla 136 instalacji. 31 instalacji nie uzyskało pozwoleń w terminie. Według stanu na dzień r. 140 zakładów - w tym 167 instalacji podlegało obowiązkowi uzyskania pozwolenia zintegrowanego, pozwolenia wydano dla 145 instalacji, 22 instalacje nie uzyskały pozwoleń zintegrowanych. W związku z uzyskaniem pozwoleń, wobec 9 zarządzających PWIOŚ umorzył postępowanie w sprawie wstrzymania użytkowania instalacji.

36 Dla 22 instalacji, które nie uzyskały pozwoleń zintegrowanych: 1 pozwolenie jest w trakcie uzgadniania projektu pozwolenia w WIOŚ, PWIOŚ wydał 4 decyzje wstrzymujące użytkowanie, dla pozostałych 17 instalacji zostaną wydane decyzje wstrzymujące użytkowanie, do końca grudnia 2007r., w przypadku nie uzyskania pozwolenia w tym terminie, W decyzjach wstrzymujących użytkowanie instalacji zawsze jest wyznaczany termin bezpiecznego wstrzymania. IPPC – Województwo podkarpackie

37 IPPC - Składowiska r. – upływał krajowy termin uzyskania pozwoleń zintegrowanych dla składowisk pow.10 ton/d lub pow. 25 tys. ton pojemności całkowitej oraz instalacji w hutnictwie i przemyśle metalurgicznym r. – upłynął ostateczny termin wynikający z dyrektywy 96/61/WE do uzyskania pozwolenia zintegrowanego przez wszystkie istniejące instalacje r. – wszystkie działające składowiska powinny spełniać wymagania prawa. WAŻNE TERMINY :

38 IPPC - Ocena składowisk komunalnych Składowiska odpadów, dla których wydano pozwolenia zintegrowane: 1.Kozodrza 2.Przemyśl 3.Sigiełki (gmina Krzeszów) 4.Krosno 5.Stalowa Wola 6.Strzyżów 7.Paszczyna (miasto Dębica) 8.Dynów 9.Młyny (gmina Radymno) 10.Dukla 11.Mielec 12.Średnie Wielkie Pozwolenia zintegrowane uzyskały także składowiska Jasło Sobniów (wstrzymane z dn r.) oraz Brzegi Dolne (wstrzymane z dn r.)

39 Składowisko w Giedlarowej – zawieszone postępowanie przez Wojewodę Podkarpackiego – prowadzone przez PWIOŚ postępowanie w sprawie wstrzymania użytkowania. Składowisko w Woli Zarczyckiej - wniosek złożony do Wojewody Podkarpackiego – prowadzone przez PWIOŚ postępowanie w sprawie wstrzymania użytkowania. Składowisko w Lubaczowie – decyzja wstrzymująca użytkowanie składowiska w odwołaniu GIOŚ. Pozostałe czynne składowiska, funkcjonujące na terenie województwa podkarpackiego, w tym: 24 komunalne i 9 przemysłowych nie podlegają obowiązkowi uzyskania pozwolenia zintegrowanego. IPPC - Ocena składowisk komunalnych

40 Według stanu na dzień 30 kwietnia 2007r. 2 składowiska odpadów przemysłowych podlegały obowiązkowi uzyskania pozwolenia zintegrowanego. Żadne z nich w wymaganym terminie nie uzyskało pozwolenia zintegrowanego. Według stanu na dzień 30 listopada 2007r. Składowisko odpadów poneutralizacyjnych w Rakszawie – Fabryka Śrub w Łańcucie ŚRUBEX - posiada pozwolenie zintegrowane. Składowisko odpadów TC Dębica SA w Kędzierzu – nie uzyskało pozwolenia zintegrowanego. W związku z tym PWIOŚ wydał decyzję wstrzymującą użytkowanie. W związku z tym PWIOŚ wydał decyzję wstrzymującą użytkowanie. IPPC - Ocena składowisk przemysłowych

41 IPPC - Spalarnie Spalarnie podlegające obowiązkowi uzyskania pozwolenia zintegrowanego: RAF-EKOLOGIA Sp. z o.o. w Jedliczu. ZTS ERG w Pustkowie S.A. Obie instalacje posiadają pozwolenie zintegrowane.

42 Interwencje przyjęte przez WIOŚ Rzeszów w latach Statystyka dotycząca ilości wniosków o interwencję, wskazuje na znaczny ich wzrost w 2006 roku. W porównaniu z rokiem 2005 liczba wniesionych w 2006 roku wniosków o podjęcie interwencji zwiększyła się o 39 %. zwiększyła się o 39 %. Gospodarka wodna i odprowadzanie ścieków – 194, Ochrona powietrza – 176, Gospodarka odpadami – 173, Ochrona przed hałasem – 88, Ochrona przyrody i inne zagadnienia – 138, RAZEM – 769

43 43 Interwencje przyjęte przez WIOŚ Rzeszów w latach Z analizy ilości interwencji w stosunku do powiatów, z których pochodzą, wynika że najwięcej wniosków dotyczy: jasielskiego – 109, w tym 30 ścieki, 32 ochrona powietrza, mieleckiego – 91, w tym 25 odpady, 19 ochrona powietrza. Najmniej interwencji (po 2 w ciągu trzech lat) pochodziło z powiatu strzyżowskiego i ropczycko – sędziszowskiego.

44 Roczny plan kontroli WIOŚ na 2008 rok Do jednostek administracji samorządowej zostało skierowane wystąpienie WIOŚ z prośbą o przesłanie wykazu podmiotów gospodarczych, które w ocenie administracji samorządowej w znacznym stopniu naruszają przepisy dotyczące ochrony środowiska lub są przedmiotem uzasadnionych skarg mieszkańców i należałoby je umieścić w rocznym planie kontroli WIOŚ na rok Prośby zostały przesłane do wszystkich powiatów oraz do wszystkich gmin.

45 Interwencje przyjęte przez WIOŚ i odpowiedzi uzyskane od samorządów PowiatWnioski o interwencje w latach Liczba gmin Odpowiedzi z gmin Zgłoszone zakłady Bieszczadzki133-- Brzozowski23634 Dębicki19758 Jarosławski Jasielski Kolbuszowski31620 Krośnieński73944 Leski20536 Leżajski13546 Lubaczowski17821

46 Interwencje przyjęte przez WIOŚ i odpowiedzi uzyskane od samorządów PowiatWnioski o interwencje w latach Liczba gmin Odpowiedzi z gmin Zgłoszone zakłady Łańcucki15742 Miasto Krosno16115 Miasto Przemyśl Miasto Rzeszów15116 Miasto Tarnobrzeg Mielecki Niżański22752 Przemyski231040

47 Interwencje przyjęte przez WIOŚ i odpowiedzi uzyskane od samorządów PowiatWnioski o interwencje w latach Liczba gmin Odpowiedzi z gmin Zgłoszone zakłady Przeworski Ropczycko- Sędziszowski 2523 Rzeszowski Sanocki36842 Stalowowolski45622 Strzyżowski2542 Tarnobrzeski42432

48 48 Interwencje przyjęte przez WIOŚ Rzeszów w latach Zestawienie skarg w latach

49 Stacje demontażu i punkty zbierania pojazdów Na terenie województwa podkarpackiego funkcjonuje 39 podmiotów uprawnionych do demontażu pojazdów oraz 12 podmiotów prowadzących punkty zbierania pojazdów. Wykaz podmiotów umieszczony jest w ogólnie dostępnym rejestrze prowadzonym przez Wojewodę Podkarpackiego. Kontrolami WIOŚ objęte są: podmioty uprawnione do demontażu pojazdów oraz prowadzące punkty zbierania pojazdów, podmioty, które nie są umieszczone w wykazie wojewody, a są podejrzane o demontaż pojazdów (kontrole podejmowane są głównie na wniosek osób lub organów zgłaszających zaistniały problem, związany z nielegalnym demontażem pojazdów). W 2007 r. do WIOŚ Rzeszów wpłynęło 6 wniosków o przeprowadzenie kontroli w zakresie nielegalnego zbierania i demontażu pojazdów. W 2 przypadkach nielegalne zbieranie i demontaż pojazdów prowadziły osoby fizyczne, W 2 przypadkach stwierdzono prowadzenie nielegalnego demontażu pojazdów. W 1 przypadku stwierdzono nielegalne przemieszczenie odpadów.

50 Lokalizacja stacji demontażu pojazdów oraz punktów zbierania pojazdów

51 Przykłady nielegalnego demontażu pojazdów

52 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "STAN ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE - INFORMACJA WIOŚ RZESZÓW - Maria Suchy Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie Grudzień 2007 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google