Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jesteśmy uczennicami Publicznego Gimnazjum ks. bp. Jana Chrapka w Wierzbicy. W roku szkolnym 2011/2012 wspólnie realizowałyśmy projekt: Wody powierzchniowe.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jesteśmy uczennicami Publicznego Gimnazjum ks. bp. Jana Chrapka w Wierzbicy. W roku szkolnym 2011/2012 wspólnie realizowałyśmy projekt: Wody powierzchniowe."— Zapis prezentacji:

1 Jesteśmy uczennicami Publicznego Gimnazjum ks. bp. Jana Chrapka w Wierzbicy. W roku szkolnym 2011/2012 wspólnie realizowałyśmy projekt: Wody powierzchniowe i głębinowe w naszej gminie- ich stan czystości i ekonomiczne wykorzystanie w ramach Regionalnego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych, pod kierunkiem nauczycieli chemii: P. Urszuli Ziętek i P. Małgorzaty Kamienik. Aleksandra Łyżwińska Woźniak

2 WODY POWIERZCHNIOWE I GŁĘBINOWE W NASZEJ GMINIE – ICH STAN CZYSTOŚCI I EKONOMICZNE WYKORZYSTANIE

3 CHARAKTERYSTYKA GMINY WIERZBICA Położenie gminy: Gmina Wierzbica, położona jest w południowej części województwa mazowieckiego w powiecie radomskim, ok. 20 km kierując się na południe od miasta powiatowego Radom. Powierzchnia terenu wynosi 93,07km 2, a w skład gminy wchodzi 17 sołectw (16 wsi sołeckich oraz samorząd osiedla).

4 SKĄD CZERPIEMY WODĘ PITNĄ? WODĘ PITNĄ?

5 RODOWÓD WODY PITNEJ: Występowanie wód podziemnych w okolicach Wierzbicy ma bezpośredni związek z budową geologiczną obszaru gminy. Poziom wodonośny górnojurajski związany jest z wapieniami i marglami. Krążenie wód odbywa się w szczelinach między warstwami i spękaniami. Zjawiska krasowe w znaczny sposób wpływają na przypowierzchniową warstwę zbiornika. Zwierciadło wody - pod ciśnieniem hydrostatycznym – występuje najczęściej na głębokości 30-50 metrów.

6 WYWIAD Z PRACOWNIKIEM STACJI WODOCIĄGÓW: Przeprowadziłyśmy wywiad z Panem mgr. Rafałem Pyrką-pracownikiem działu wodociągów w Wierzbicy. Zebrane informacje wykorzystałyśmy w naszej prezentacji. Teren Gminy Wierzbica jest w 100% zwodociągowany, a dostarczaniem wody pitnej mieszkańców gminy zajmuje się Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wierzbicy. Długość głównej sieci wodociągowej wynosi 74,6km liczba przyłączy do budynków wynosi 1 618. Do głównych zadań realizowanych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wierzbicy należy: zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie zaopatrywania w wodę, prowadzenie konserwacji, remontów, modernizacji urządzeń służących do poboru,uzdatniania i dostarczania wody, wykonywanie podłączeń do odbiorców wody.

7 Na terenie gminy zlokalizowane są następujące ujęcia wody: WierzbicaWierzbica Polany-PomorzanyPolany-Pomorzany ZalesiceZalesice Ruda Wielka-KresyRuda Wielka-Kresy

8 UJĘCIE WODY PODZIEMNEJ W POLANACH Wodociąg Polany – Pomorzany pracuje w układzie dwustopniowego pompowania wody tzn: Woda z istniejącej studni nr 1 lub nr 2 (awaryjnej) podawana jest pompami głębinowymi pierwszego stopnia do zbiornika wyrównawczego o pojemności V = 2 x 100m 3. Ze zbiornika wyrównawczego pobierają wodę pompy drugiego stopnia pompowania i tłoczą poprzez zbiorniki hydroforowe do zewnętrznej sieci wodociągowej. Dla zapewnienia doraźnego dezynfekowania podawanej wody zamontowano chlorator C-52 dozujący podchloryn sodu do przewodu tłoczącego. Wszystkie urządzenia zainstalowane są w budynku stacji wodociągowej.

9 Ujęcie wody pitnej w Polanach :

10 UJĘCIE WODY PODZIEMNEJ W ZALESICACH: Ujęcie wody zlokalizowane zostało w środkowej części wsi Zalesice w odległości około 2,1 km na wschód od drogi Radom – Wierzbica, około 150 m w kierunku północnym od drogi w Zalesicach. Na terenie ujęcia wody wykorzystywane są dwie studnie głębinowe, z których studnia nr 2 stanowi ujęcie zasadnicze, natomiast studnia nr 1 jest obecnie ujęciem rezerwowym. Woda pobierana ze studni głębinowych tłoczona jest rurociągiem o średnicy d=100 mm do stacji wodociągowej usytuowanej w odległości około 15 m od studni nr 2.

11 Ujęcie wody podziemnej w Zalesicach :

12 UJĘCIE WODY PODZIEMNEJ W RUDZIE WIELKIEJ: Studnia w Rudzie Wielkiej odwiercona została w 1964r.

13 UJĘCIE WODY PODZIEMNEJ W WIERZBICY: Studnia została odwiercona i wykonana w 1986r.

14 WARUNKI FIZYKOCHEMICZNE, JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ WODA DO PICIA temperatura topnienia pod ciśnieniem 1 atm: 0 °C = 273 Ktemperatura topnienia pod ciśnieniem 1 atm: 0 °C = 273 K temperatura wrzenia pod ciśnieniem 1 atm: 99,97 °C = 373 Ktemperatura wrzenia pod ciśnieniem 1 atm: 99,97 °C = 373 K gęstość w temperaturze 3,98 °C: 1 kg/l (gęstość maksymalna).gęstość w temperaturze 3,98 °C: 1 kg/l (gęstość maksymalna). temperatura parowania: 2257 kJ/kgtemperatura parowania: 2257 kJ/kg temperatura topnienia: 333,7 kJ/kgtemperatura topnienia: 333,7 kJ/kg masa cząsteczkowa: 18,01524 Damasa cząsteczkowa: 18,01524 Da względna przenikalność elektryczna w stałym polu elektrycznym: 87,9 (0 °C), 78,4 (25 °C), 55,6 (100 °C)względna przenikalność elektryczna w stałym polu elektrycznym: 87,9 (0 °C), 78,4 (25 °C), 55,6 (100 °C) barwa (woda chemicznie czysta: bezbarwna; w warstwach wielometrowych niebieska)barwa (woda chemicznie czysta: bezbarwna; w warstwach wielometrowych niebieska) mętność/ilość zawiesin w wodzie (woda chemicznie czysta: klarowna)mętność/ilość zawiesin w wodzie (woda chemicznie czysta: klarowna) zapach (woda chemicznie czysta: bezwonna)zapach (woda chemicznie czysta: bezwonna) konduktywność, σ, lub rezystywność, ρ (dla dobrej jakości wody destylowanej lub demineralizowanej ρ > 18 MΩm)konduktywność, σ, lub rezystywność, ρ (dla dobrej jakości wody destylowanej lub demineralizowanej ρ > 18 MΩm) twardość (woda chemicznie czysta: 0)twardość (woda chemicznie czysta: 0) odczyn (woda chemicznie czysta: pH 7,0)odczyn (woda chemicznie czysta: pH 7,0) utlenialność wody (woda chemicznie czysta: 0)utlenialność wody (woda chemicznie czysta: 0) Lp. Nazwa substancji: Najwyższe dopuszczalne stężenie [mg/l] 1. Amoniak0,5 2. Azotany (NO 3 )50 3. Azotany (NO 2 )0,1 4. Chlor wolny0,3 5. Chlorki250 6. Mangan0,05 7. Odczyn (pH)6,5-9,5 8. Siarczany250 9. Twardość jako CaCO 3 60-500 10. Żelazo0,2

15 METODY OCENY STANU CZYSTOŚCI WODY PITNEJ: Stosuje się 3 zakresy badań fizykochemicznych: podstawowe,podstawowe, uzupełniające,uzupełniające, specjalne.specjalne. Jaki jest charakter i skład wody oraz jej przydatność do określonego celu?, Jaki jest charakter i skład wody oraz jej przydatność do określonego celu?, Czy badana woda odpowiada wymaganiom higieniczno-sanitarnym?, Czy badana woda odpowiada wymaganiom higieniczno-sanitarnym?, Czy woda nie zawiera składników szkodliwych dla zdrowia lub procesów technologicznych w różnych gałęziach przemysłu?. Czy woda nie zawiera składników szkodliwych dla zdrowia lub procesów technologicznych w różnych gałęziach przemysłu?. Stopień zanieczyszczenia wód określa się poddając próbki wód badaniom fizykochemicznym. Na podstawie tych badań odpowiada się na pytania:

16 Badania podstawowe -wykonuje się przy rutynowej kontroli jakości wody do picia i potrzeb gospodarstwa domowego. Obejmują one oznaczenia: mętności,mętności, zapachu, zapachu, temperatury, temperatury, odczynu,odczynu, 5-dobowego biochemicznego zapotrzebowania tlenu (BZT5),5-dobowego biochemicznego zapotrzebowania tlenu (BZT5), chlorków,chlorków, suchej pozostałości,suchej pozostałości, utlenialności,utlenialności, barwy,barwy, miana coli.miana coli. Miano coli, miano pałeczek okrężnicy - najmniejsza objętość wody, z której w hodowli powstanie jedna kolonia Escherichia coli. Określanie miana coli jest podstawową metodą oceny, czy woda lub żywność zostały skażone odchodami

17 Badania uzupełniające - obejmują, oprócz analiz jak w badaniach podstawowych, oznaczanie: azotanów (V) i (III), żelaza ogólnego, manganu, fosforanów Badania specjalne - wykonuje się w celu poznania ogólnego składu fizykochemicznego wody. Oznacza się zawartość: metali ciężkich, fenoli, tłuszczów. Przy ustalaniu metody uzdatniania wody oprócz powyższych czynników, wpływ ma też fakt czy jest to woda gruntowa czy powierzchniowa, ponieważ różnią się one od siebie stopniem zanieczyszczenia. Zmianą składu wody i jej własności przy użyciu procesów fizyko-chemicznych, a także usuwaniem z niej szkodliwych składników zajmują się specjalne placówki - stacje uzdatniania wody.

18 POZNANIE PRACY WODOCIĄGÓW: zbiorniki wodne pompy wodne Stacja wodociągowa Wierzbica wodę pobiera ze studni głębinowej o głębokości 100m. Pompa głębinowa pompuje wodę z głębokości 62m do zbiornika wody surowej, skąd pompowana jest przez filtry chloratora. Następnie uzdatnioną już wodę gromadzi się w tzw. zbiorniku wody czystej. Stamtąd przez hydrofory podawana jest do sieci wodociągowej.

19 Gmina Wierzbica kupuje wodę z gminy Kowala i Mirów, a sprzedaje do gminy Orońsko. Gmina Wierzbica kupuje wodę z gminy Kowala i Mirów, a sprzedaje do gminy Orońsko. Jakościowo woda jest dobra do spożycia. Zawiera głównie węglany wapnia. Woda ta ma odczyn o pH = 7,7 (czyli jest lekko zasadowy). Twardość wody wynosi 271,1mg CaCO 3, czyli jest wodą twardą. Jakościowo woda jest dobra do spożycia. Zawiera głównie węglany wapnia. Woda ta ma odczyn o pH = 7,7 (czyli jest lekko zasadowy). Twardość wody wynosi 271,1mg CaCO 3, czyli jest wodą twardą. Woda w Stacji Uzdatniania Wody w Wierzbicy poddawana jest procesowi odżelaziania (w celu redukcji zawartości niektórych metali). Na pozostałych ujęciach woda bezpośrednio ze studni tłoczona jest do odbiorców. W celu dezynfekcji przewodów, którymi płynie woda przeprowadzane jest okresowo chlorowanie instalacji. Woda w Stacji Uzdatniania Wody w Wierzbicy poddawana jest procesowi odżelaziania (w celu redukcji zawartości niektórych metali). Na pozostałych ujęciach woda bezpośrednio ze studni tłoczona jest do odbiorców. W celu dezynfekcji przewodów, którymi płynie woda przeprowadzane jest okresowo chlorowanie instalacji. Raz w miesiącu Zakład Komunalny w Wierzbicy jest kontrolowany przez Wojewódzką Stacje Sanitarno-Epidemiologiczną (oddział higieny komunalnej z Radomia). Badane są normy fizyczno-chemiczne i bakteriologiczne określane według rozporządzenia Ministra Zdrowia. Próby pobierane są bezpośrednio z ujęć wody oraz z punktów, np. mieszkań prywatnych, szkół uzgodnionych z Państwowym Powiatowym Inspektoratem Sanitarnym. Woda w Wierzbicy zachowuje te normy. Raz w miesiącu Zakład Komunalny w Wierzbicy jest kontrolowany przez Wojewódzką Stacje Sanitarno-Epidemiologiczną (oddział higieny komunalnej z Radomia). Badane są normy fizyczno-chemiczne i bakteriologiczne określane według rozporządzenia Ministra Zdrowia. Próby pobierane są bezpośrednio z ujęć wody oraz z punktów, np. mieszkań prywatnych, szkół uzgodnionych z Państwowym Powiatowym Inspektoratem Sanitarnym. Woda w Wierzbicy zachowuje te normy. Ujęcia wody na naszym terenie zasilane są z różnych stacji transformatorowych przez co w przypadku braku energii na jednym z ujęć, np. Wierzbica jest możliwość dostarczania wody z innego ujęcia, np. Zalesice. Wody z poszczególnych ujęć łączą się i można regulować ich dopływ do danej miejscowości Ponadto istnieje możliwość uruchomienia agregatów prądotwórczych, które podtrzymują prace pomp. Ujęcia wody na naszym terenie zasilane są z różnych stacji transformatorowych przez co w przypadku braku energii na jednym z ujęć, np. Wierzbica jest możliwość dostarczania wody z innego ujęcia, np. Zalesice. Wody z poszczególnych ujęć łączą się i można regulować ich dopływ do danej miejscowości Ponadto istnieje możliwość uruchomienia agregatów prądotwórczych, które podtrzymują prace pomp.

20 WODY POWIERZCHNIOWE W NASZYM ŚRODOWISKU

21 Gmina Wierzbica zlokalizowana jest w dorzeczu Wisły, w zlewni rzek II rzędu Radomki i Iłżanki. System rzeczny Iłżanki jest stosunkowo dobrze rozbudowany, zaś jednym z jej głównych lewobrzeżnych dopływów jest Modrzejowica. Północno-zachodnia i zachodnia część gminy odwadniana jest za pośrednictwem Szabasówki, głównie jej dopływu Oronki. Należy ona do systemu rzecznego Radomki, stanowiącej lewy dopływ Wisły. Na tym terenie występują tylko źródłowe odcinki rzek. Gęstość sieci rzecznej jest zróżnicowana. Jest to jednak teren, którego sieć hydrograficzna, ze względu na dużą przepuszczalność utworów powierzchniowych, jest słabo rozwinięta. Składają się na nią drobne strumienie z których część jest tylko okresowa. Najbardziej rozwiniętą sieć rzeczną mają południowo-wschodnie obszary gminy, gdzie tworzy ją Modrzejowica wraz z dopływami. Środkowa część gminy na linii Kolonia Zalesice-Rzeczków oraz południowa i południowo- zachodnia są niemal całkowicie pozbawione sieci rzecznej.

22 JAKI JEST STAN CZYSTOŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH NA TERENIE GMINY WIERZBICA?

23 Ocena stanu czystości rzek w Polsce opiera się na kryteriach fizyczno –chemicznych oraz biologicznych. Klasyfikacja polega na porównaniu miarodajnych stężeń zanieczyszczeń określonych wskaźnikami, z normatywnymi stężeniami zanieczyszczeń określonymi w rozporządzeniu Rady Ministrów. Na podstawie tych parametrów najczęściej określa się klasę czystości. Aby dana woda przynależała do danej klasy czystości żaden ze wskaźników nie może przekroczyć normy określonej dla tej klasy. Od 2005 roku obowiązuje skala pięciostopniowa. W związku z tym wyróżniamy: KLASY CZYSTOŚCI WÓD W POLSCE KLASA I Wody tej klasy czystości mogą być wykorzystywane jako źródło zaopatrzenia ludności w wodę pitną, jako źródło zaopatrzenia przemysłu spożywczego i innych gałęzi przemysłu wymagających tej klasy czystości wody oraz hodowli ryb łososiowatych. Wody tej klasy czystości mogą być wykorzystywane jako źródło zaopatrzenia ludności w wodę pitną, jako źródło zaopatrzenia przemysłu spożywczego i innych gałęzi przemysłu wymagających tej klasy czystości wody oraz hodowli ryb łososiowatych. KLASA II Wody tej klasy czystości mogą być wykorzystywane jako źródło zaopatrzenia w wodę hodowli zwierząt, do celów rekreacji, sportów wodnych i kąpielisk oraz do hodowli ryb z wyjątkiem łososiowatych. KLASA III Woda jako źródło zaopatrzenia w wodę zakładów przemysłowych oraz do celów nawodnienia terenów rolnych i ogrodniczych. KLASA IV Woda nieodpowiadająca normom. KLASA V W W oda złej jakości. Stan czystości zbiorników wodnych i rzek określa się w klasach. Oto normy obowiązujące w Polsce:

24 Aby odpowiedzieć na to pytanie, przystąpiłyśmy do pobrania próbek z wód powierzchniowych, jakie występują na naszym terenie, a mianowicie: Rzeka Modrzejowica

25 Staw w Zalesice Kolonii

26 Rzeka Oronka

27 Rzeka Szabasówka

28 Następnie pod kierunkiem nauczycieli p. mgr Urszuli Ziętek i p. mgr Małgorzaty Kamienik przeprowadziłyśmy podstawowe i możliwe w warunkach szkolnych badania pobranych próbek wód z rzek biegnących na terenie Gminy Wierzbica, mianowicie: Następnie pod kierunkiem nauczycieli p. mgr Urszuli Ziętek i p. mgr Małgorzaty Kamienik przeprowadziłyśmy podstawowe i możliwe w warunkach szkolnych badania pobranych próbek wód z rzek biegnących na terenie Gminy Wierzbica, mianowicie: zapach,zapach, przezroczystość,przezroczystość, pH pH A oto nasze A oto nasze opracowane wyniki

29 ZAPACH KLASA I do 2R KLASA II od 3R do 2G KLASA III do 1S Zapach informuje nas, że w wodzie mogą znajdować się różne substancje szkodliwe dla człowieka... Zapach informuje nas, że w wodzie mogą znajdować się różne substancje szkodliwe dla człowieka... Rozróżnia się trzy rodzaje zapachów wody: R – roślinny: siana, ziemi, torfu, mchu, kwiatów, trawR – roślinny: siana, ziemi, torfu, mchu, kwiatów, traw G – gnilny: pleśni, siarkowodoru, fekaliów, stęchliznyG – gnilny: pleśni, siarkowodoru, fekaliów, stęchlizny S – specyficzny: chloru, fenolu, nafty, acetonu smołyS – specyficzny: chloru, fenolu, nafty, acetonu smoły Wody naturalne dzieli się ze względu na rodzaj i intensywność zapachu na klasy czystości.

30 WYNIKI RZEKA RODZAJ ZAPACHU WYCZUWALNOŚĆ ZAPACHU INTENSYWNOŚĆ ZAPACHU KLASA Modrzejowicaroślinny słaby zapach 1I Staw w Kol. Zalesice roślinny wyraźny zapach 4II Oronkaroślinny słaby zapach 2I Szabasówkagnilny silny zapach 4III

31 PRZEZROCZYSTOŚĆ Przezroczystość wody uwarunkowana jest obecnością nie rozpuszczonych w niej cząstek pochodzenia nieorganicznego i organicznego, które rozpraszają i absorbują promienie świetlne. Mętność mogą powodować wytrącające się: - związki żelaza, manganu i glinu - kwasy humusowe - plankton - cząstki skał i gleb - osady denne - zawiesiny odprowadzane do wód ze ściekami Pomiar mętności daje ogólne pojęcie o stopniu zanieczyszczenia wody. Oznaczanie mętności jest jednak niezbędne przy ocenie wody do picia oraz wody do celów gospodarczych i przemysłowych. Mętność wody wpływa przede wszystkim na jej wygląd i smak. Wody mętne nie nadają się do picia i celów gospodarczych. Wody naturalne mają barwę żółtozieloną potocznie nazywaną barwą naturalną. Barwa wód wypływających z terenów bagnistych, leśnych czy torfowisk, bogatych w związki humusowe, jest żółtobrązowa. Jednak inny odcień barwy wody niż żółtozielony, może świadczyć o jej zanieczyszczeniu.

32 WYNIKI RZEKAPRZEJRZYSTOŚĆBARWAKLASA Modrzejowicaprzejrzystażółtozielona I Staw w Kol. Zalesice przejrzystażółtobrązowa II II Oronkaprzejrzystażółtozielona I Szabasówkamętnabrunatna III III

33 Odczyn (pH) Odczyn wód naturalnych waha się w granicach pH 4 - 9 i zależy od wielu czynników: Odczyn wód naturalnych waha się w granicach pH 4 - 9 i zależy od wielu czynników: zawartości węglanów, wodorowęglanów i dwutlenku węgla charakteru podłoża glebowego, które może zawierać związki o charakterze kwaśnym lub zasadowym zanieczyszczeń ściekami opadów atmosferycznych, które mogą powodować wzrost ilości zawartości węglanów, wodorowęglanów i dwutlenku węgla charakteru podłoża glebowego, które może zawierać związki o charakterze kwaśnym lub zasadowym zanieczyszczeń ściekami opadów atmosferycznych, które mogą powodować wzrost ilości słabych i mocnych kwasów w wodach. słabych i mocnych kwasów w wodach. Klasa czystości wody Odczyn pH I 6,5 – 8,5 II 6,0 – 8,5 III 6,0 – 9,0 IV 5,5 – 9,0 V 9,0 9,0 Odczyn chemicznie czystej wody jest obojętny (pH=7). Woda o pH: - poniżej 6 jest wodą silnie kwaśną, - pH 6 - 6,9 lekko kwaśną, - pH 7,1 - 8 lekko zasadową, - pH 8,1 - 9 silnie zasadową. Woda o pH: - poniżej 6 jest wodą silnie kwaśną, - pH 6 - 6,9 lekko kwaśną, - pH 7,1 - 8 lekko zasadową, - pH 8,1 - 9 silnie zasadową. Dopuszczalny odczyn pH w poszczególnych klasach czystości wód. w poszczególnych klasach czystości wód.

34 WYNIKI RZEKA RZEKA ODCZYN PH Modrzejowica 7,4 Staw w Kolonii Zalesice 7,2 Oronka 7,4 Szabasówka 6,8

35 rzeki w naszej gminie.MP4

36 PODSUMOWANIE BADAŃ Z powyższych wyników badań wody z rzek na terenie gminy Wierzbica oraz z klasyfikacji czystości wód możemy stwierdzić, iż: Z powyższych wyników badań wody z rzek na terenie gminy Wierzbica oraz z klasyfikacji czystości wód możemy stwierdzić, iż: Rzeka Oronka oraz Modrzejowica - słaby zapach roślinny, -Woda przejrzysta o żółtozielonej barwie - odczyn pH = 7,4 zaliczamy do I klasy czystości wody. Rzeka Szabasówka -silny zapach gnilny - woda mętna o brunatnej barwie - pH = 6,8 III klasa czystości Staw w Kolonii Zalesice - wyraźny zapach roślinny -Woda przejrzysta o żółtobrązowej barwie -- pH = 7,2 zaliczamy do II klasa czystości

37

38 W gospodarstwie domowym, z dziennego zużycia wody kształtującego się na poziomie 150 litrów na osobę, ponad 40 litrów zużywa się na spłukiwanie miski ustępowej (woda ta jest oczyszczona i przygotowana do celów spożywczych!). Pozostałe 110 litrów wykorzystuje się na takie aplikacje jak: ŚREDNIE ZUŻYCIE WODY PRZEZ OSOBĘ W CIĄGU DOBY W KRAJU - higiena osobista – 50 litrów, - mycie naczyń – 12 litrów, - cele spożywcze – 5 litrów - cele takie jak: pranie, mycie samochodu i porządki w domu i ogrodzie (wszystkie one zużywają resztę, czyli ponad 40 litrów).

39 BADANIE ZUŻYCIA WODY W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH Aby ustalić, jakie jest zużycie wody w gospodarstwach domowych i określić jakie czynności pochłaniają jej najwięcej został opracowany arkusz wyników badan. Za pomocą, którego każda z nas dokonała po 4 pomiary zużycia wody w wybranych gospodarstwach domowych na terenie naszej gminy. Następnie opracowałyśmy zestawienie wyników pomiarów w postaci tabel i wykresów.

40 Ilość wody poświęconej na spłukiwanie WC: Pomiary IIIIIIIVVVIVIIVIII 16912097288,5966,5

41 Ilość wody poświęconej na porządki: Pomiary IIIIIIIVVVIVIIVIII 7870777040504045

42 Pomiary IIIIIIIVVVIVIIVIII 6333802858413014212480 Ilość wody poświęconej na higienę osobistą:

43 Ilość wody poświęconej na mycie naczyń: Pomiary IIIIIIIVVVIVIIVIII 8040361116171610

44 Pomiary IIIIIIIVVVIVIIVIII 26141347,58,577 Ilość wody poświęconej na cele spożywcze

45 Czynność Liczba litrów wody zużywana na jedną osobę w badanych gospodarstwach IIIIIIIVVVIVIIVIII Średnie zużycie Higiena osobista 105,595 8432,535,5314064,8 Spłukiwanie WC 283032282,52,31,53,215,9 Porządki 1317,525301012,5102217,5 Mycie naczyń 13,210121144,24515,9 Cele spożywcze 4,33,54,3422,11,73,53,2 Suma 164156168,31575156,648,273,3117,3

46 Czynność Średnie zużycie na osobę w kraju [l] Średnie zużycie na osobę w badanych gospodarstwach [l] Higiena osobista5064,8 Spłukiwanie WC4015,9 Porządki4017,5 Mycie naczyń1215,9 Cele spożywcze53,2 PODSUMOWANIE BADAŃ

47 CZY MIESZKAŃCY GMINY WIERZBICA EKONOMICZNIE GOSPODARUJĄ WODĄ? Porównując uzyskane wyniki średniej zuzycia wody na osobę w badanych gospodarstwach na terenie gminy Wierzbica z podanymi średnimi zuzycia wody w kraju można stwierdzić: - zwiększenie wartości jednostkowej zuzycia wody na osobę na higienę osobistą - porównywalne wartości jednostkowego zuzycia wody w gospodarstwach na: mycie naczyń i cele spożywcze - zmniejszenie wartości jednostkowego zużycia wody w gospodarstwach na: spłukiwanie WC i porządki. Badania zostały przeprowadzone w domkach jednorodzinnych. W tych gospodarstwach nie korzysta się z natrysków i niektóre czynnośi mieszkańcy wykonują w obejściu, poza budynkami mieszkalnymi wykorzystując, np. wodę deszczową lub z ekologicznych przydomowych oczyszczalni. Zjawisko to należy określić, jako pozytywne, gdyż wiąże się ono z racjonalnym gospodarowaniem wodą i jej oszczędzaniem. Niewątpliwie, wpływ na to mają stawki opłat za wodę, jak również zainstalowanie wodomierzy. Mimo to mieszkańcy nadal powinni podejmować różne działania mające na celu racjonalne gospodarowanie wodą

48 Podlewanie: do podlewania ogrodu i roślin zużywamy 6 litrów. Woda deszczowa jest idealnym substytutem także w tym przypadku. Mycie rąk: 10 litrów wody zużywane jest do mycia rąk i sprzątania. Odpowiednio oczyszczona woda deszczowa mogłaby równie dobrze spełnić te zadania. Pralka: średnio jedna osoba zużywa 18 litrów wody dziennie do prania ubrań. Zmywarka: Około 8 litrów wody zużywane jest do tego celu. Odpowiedniej jakości woda gruntowa może być dobrym zamiennikiem. Kąpiel: 40 litrów wody dziennie na osobę zużywane jest do tego celu. Odpowiedniej jakości woda gruntowa może być dobrym zamiennikiem. Spłukiwanie toalety: Zdumiewająca ilość 45 litrów wody na osobę dziennie wykorzystywana jest do spłukiwania toalety. To zużycie można ograniczyć. Najlepszym rozwiązaniem jest zainstalowanie WC, które w ogóle nie zużywa wody, takiego jak bio toaleta lub toaleta -kompost. PODSTAWOWE SPOSOBY ZMNIEJSZENIA ZUŻYCIA WODY: 1.Korzystanie ze specjalnych urządzeń 2. Zmniejszenie zużycia wody pitnej poprzez stosowanie wody deszczowej i gruntowej tam, gdzie jakość wody nie ma znaczenia Nie ma potrzeby używania wody pitnej do wielu czynności w gospodarstwie domowym –płukania, podlewania, mycia samochodu. W ten sposób można zmniejszyć zużycie wody pitnej o 39-51%.Woda pitna: Według badań pijemy około 3 litrów wody dziennie. Do mycia samochodu średnio zużywamy 3 litry dziennie. Tą ilość można zaoszczędzić używając do tego celu wody gruntowej.

49 JAK MOŻEMY POPRAWIĆ STAN CZYSTOŚCI WODY ZNAJDUJĄCEJ SIĘ W NASZYCH RZEKACH? Poprzez uszczelnianie szamb w zabudowaniach leżących w pobliżu rzeki Budowę dodatkowych oczyszczalni ścieków Ograniczenie zużycia nawozów sztucznych i pestycydów w rolnictwie Edukację ekologiczną mieszkańców Poprzez własne kontrolowanie się i osobiste dbanie o nasze rzeki

50 Wykorzystując tę prezentacje multimedialną zdobytą wiedzą podzieliłyśmy się z kolegami i koleżankami z naszych klas.

51 Uczestniczyłyśmy również w zespołach klasowych, w szkolnym konkursie ekologicznym pt.Alternatywne źródła energii, który odbył się 20.04.2012r. Aleksandra Łyżwińska kl.IIa I miejsce Aleksandra Woźniak kl.Ie wyróżnienie

52 Uczestniczyłyśmy w wycieczce przyrodniczej na trasie: Wierzbica-Nowa Słupia- Św. Katarzyna- Kielce-Chęciny- Zagnańsk- Wierzbica. Oto kilka zdjęć z wycieczki: Trasa prowadząca na Święty Krzyż tzw. Droga Królewska z Nowej Słupi.

53 Muzeum Przyrodniczo Leśne Świętokrzyskiego Parku Narodowego

54 GOŁOBORZA W ŁYSOGÓRACH

55 Muzeum Minerałów i Skamieniałości w Św. Katarzynie

56 OKAZY KRZEMIENIA PASIASTEGO Z REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO:

57 ŁYSICA

58 ZAMEK W CHĘCINACH

59 DĄB BARTEK

60 Dziękujemy za uwagę: Aleksandra Łyżwińska kl. IIa Aleksandra Woźniak kl. Ie


Pobierz ppt "Jesteśmy uczennicami Publicznego Gimnazjum ks. bp. Jana Chrapka w Wierzbicy. W roku szkolnym 2011/2012 wspólnie realizowałyśmy projekt: Wody powierzchniowe."

Podobne prezentacje


Reklamy Google