Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ABC Ekonomii Społecznej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ABC Ekonomii Społecznej"— Zapis prezentacji:

1 ABC Ekonomii Społecznej
Możliwości pozyskania dotacji z funduszy UE dla podmiotów z terenu powiatu średzkiego ABC Ekonomii Społecznej Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Ekonomia społeczna to osiąganie celów społecznych metodami gospodarczymi.
Podstawowe wartości ekonomii społecznej: przedsiębiorczość i zaangażowanie; pomocniczość i solidarność; roztropność i odpowiedzialność; samodzielność i upodmiotowienie. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3 Cechy wyróżniające podmioty ES
cel społeczny – działanie nie dla zysku, a dla społecznej użyteczności; praca przed kapitałem – wypracowana nadwyżka ekonomiczna nie jest dystrybuowana, ale służy realizacji celu społecznego; autonomiczne zarządzanie - żaden z interesariuszy nie może narzucić zmiany statutowego celu organizacji; demokratyczne decydowanie - każdy uczestnik może praktycznie wywierać wpływ na funkcjonowanie organizacji; lokalne zakorzenienie – działanie w ramach lokalnej wspólnoty i dla niej. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

4 Nadrzędna funkcja ekonomii społecznej - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

5 Podstawowe mechanizmy wykorzystania działalności ekonomicznej do celów społecznych
integracja zawodowa i społeczna osób w trudnej sytuacji życiowej poprzez zatrudnienie ich w ramach prowadzonej działalności gospodarczej oraz objęcie wsparciem psychologicznym, doradczym i szkoleniowym. świadczenie w ramach działalności gospodarczej usług, które zaspokajają istotne społecznie potrzeby, np. usług edukacyjnych, socjalnych, opiekuńczych, czy też komunalnych. przeznaczanie zysków z działalności gospodarczej na cele społecznie użyteczne, np. na rehabilitację zatrudnionych osób niepełnosprawnych czy też stypendia dla dzieci z ubogich rodzin. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

6 Kryteria EMES – przedsiębiorstwo społeczne
Kryteria ekonomiczne prowadzenie w sposób względnie ciągły, regularny działalności w oparciu o instrumenty ekonomiczne; niezależność, suwerenność instytucji w stosunku do instytucji publicznych; ryzyko ekonomiczne; istnienie choćby nielicznego płatnego personelu. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

7 Kryteria EMES – przedsiębiorstwo społeczne
Kryteria społeczne wyraźna orientacja na społecznie użyteczny cel przedsięwzięcia; oddolny, obywatelski charakter inicjatywy; specyficzny, możliwie demokratyczny system zarządzania; możliwie partycypacyjny charakter działania; ograniczona dystrybucja zysków. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

8 Obszary działania przedsiębiorstw społecznych
Integracja społeczna i działalność na rynku pracy Usługi na otwartym rynku Usługi społeczne (pożytku publicznego) Usługi techniczne (usługi użyteczności publicznej) Usługi o charakterze wzajemnym Dostarczanie dóbr publicznych i rozwój wspólnot lokalnych Działalność handlowa i produkcyjna Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

9 Obszary działania przedsiębiorstw społecznych
integracja społeczna i działalność na rynku pracy – Centrum Integracji Społecznej w Poznaniu (Piątkowo); dostarczanie usług publicznych, w tym: usług społecznych (pożytku publicznego) – Spółdzielnia Socjalna „Ekofolwark” w Witkowicach; usług technicznych (użyteczności publicznej) – Spółdzielnia Socjalna „Tamaryszek” w Poznaniu; usługi o charakterze wzajemnym – Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria” w Inowrocławiu; Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

10 Obszary działania przedsiębiorstw społecznych
usługi na otwartym rynku dostarczanie dóbr publicznych i rozwój wspólnot lokalnych działalność handlowa i produkcyjna Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

11 Instytucje „nowej” ekonomii społecznej
Zakład Aktywności Zawodowej (ZAZ) wyodrębniona organizacyjnie i finansowo jednostka tworzona przez lokalne jednostki samorządowe lub przez organizacje pozarządowe, której statutowym zadaniem jest rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych. działalność opiera się na okresowym zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności i określonych w ustawie grup osób z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także przygotowania ich do życia w otwartym środowisku. ZAZ może prowadzić działalność gospodarczą.(63) Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

12 Instytucje „nowej” ekonomii społecznej
Centrum Integracji Społecznej (CIS) jednostka organizacyjna, którą może utworzyć wójt, burmistrz, prezydent miasta lub organizacja pozarządowa i która służy reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem; działalność CIS-ów obejmuje głównie warsztaty i szkolenia, praktyki i staże, a także indywidualne programy zatrudnienia socjalnego oraz wsparcie psychologiczne. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

13 Instytucje „nowej” ekonomii Społecznej
Organizacje pozarządowe, które w swoich działaniach używają instrumentów ekonomicznych do realizacji celów społecznych i prowadzą działalność gospodarczą albo działalność statutową odpłatną - przede wszystkim fundacje i stowarzyszenia. (od 4-9% sektora NGO, który liczy ok. 70 tys. podmiotów). spółki non-profit i not-for-profit – spółki kapitałowe (np. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością czy też spółki akcyjne) utworzone dla realizacji celu społecznego, nie działające dla zysku. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

14 Instytucje „nowej” ekonomii społecznej
Spółdzielnia socjalna – forma prawna podmiotu łączącego cechy przedsiębiorstwa oraz organizacji pozarządowej, mająca umożliwić jej członkom, którymi muszą być w 50% osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, powrót do uregulowanego życia społecznego i aktywności na rynku pracy. Spółdzielnia socjalna opiera się na zasadzie osobistego świadczenia pracy przez jej członków. (317) Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

15 Spółdzielnia socjalna
Zakładanie spółdzielni socjalnej: Co najmniej 5 osób zaliczających się do grupy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (m.in. niepełnosprawni, bezrobotni, osoby chore psychicznie); Co najmniej 2 osoby prawne takie jak: organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; kościelne osoby prawne; JST. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

16 Spółdzielnia socjalna
pierwszy podmiot zakwalifikowany prawnie jako „przedsiębiorstwo społeczne”; forma wspieranej działalności gospodarczej m.in. osób niepełnosprawnych; wsparcie finansowe ze strony państwa; możliwość wykorzystania talentów, umiejętności i zainteresowań w „typowych” i „nietypowych” obszarach działalności. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

17 Korzyści z Ekonomii Społecznej
Dla osób indywidualnych i ich rodzin – szansa na porzucenie pozycji osoby zależnej od pomocy innych dzięki usamodzielnieniu przez pracę. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

18 Korzyści z Ekonomii Społecznej
Dla organizacji – umiejętność zdobywania środków na własne działania – odejście od całkowitego uzależnienia od dotacji. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

19 Korzyści z Ekonomii Społecznej
Dla wspólnot – umiejętność samodzielnego formułowania strategii rozwojowych oraz poszukiwania skutecznych rozwiązań problemów wspólnoty, opartych na własnych zasobach, realizujących prawdziwą samorządność i zabiegających o dobrobyt obywateli. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

20 Korzyści z ekonomii społecznej
Dla państwa - zmniejszenie kosztów bezpośrednich i pośrednich transferów socjalnych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich rodzin; zmniejszenie bezrobocia; poprawa spójności społecznej poprzez włączenie grup zagrożonych wykluczeniem. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

21 Korzyści z Ekonomii Społecznej
Dla biznesu – możliwość zyskania kontrahenta dobrze osadzonego w społeczności lokalnej, świadczącego usługi wysokiej jakości i „społecznej” wartości; poprzez tworzenie partnerstw lokalnych umożliwia wspólną realizację przedsięwzięć służących rozwojowi danej społeczności na obszarze funkcjonowania i oddziaływania przedsiębiorstwa; przyczynia się do budowania wizerunku firmy społecznie odpowiedzialnej. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

22 Źródła: Hausner J., Ekonomia społeczna jako kategoria rozwoju, Kraków, 2007; Poprawa potencjału integracji społecznej na poziomie lokalnym poprzez ekonomię społeczną. Raport na temat Polski, OECD, Warszawa, 2009; Rymsza M., Trzeci sektor a druga fala ekonomii społecznej w Polsce, „Trzeci Sektor” 2007, nr 9; Uzasadnienie do projektu ustawy o przedsiębiorczości społecznej i przedsiębiorstwie społecznym, dokument elektroniczny dostępny na stronie: Wygnański K., O ekonomii społecznej – podstawowe pojęcia, instytucje i kompetencje, Szczecin, 2009; Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

23 Dziękujemy za Uwagę, Zapraszamy do współpracy!
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "ABC Ekonomii Społecznej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google