Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Standardy pracy dyrektora szkoły

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Standardy pracy dyrektora szkoły"— Zapis prezentacji:

1 Standardy pracy dyrektora szkoły
Mirosław Sielatycki, Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

2 Wiedza dyrektora szkoły
Zapisy programu ramowego kursu kwalifikacyjnego dla oświatowej kadry kierowniczej (z 1999 r.) ogólna teoria organizacji i zarządzania prawo oświatowe psychologia w kierowaniu placówką oświatową, kierowanie zmianą, zarządzanie jakością, mierzenie jakości pracy placówki, kierowanie i administrowanie placówką oświatową, projektowanie programu placówki oświatowej, organizacja procesu pedagogicznego placówki w warunkach reform systemu edukacji, placówka a środowisko lokalne Wiedza dyrektora szkoły

3 Umiejętność dyrektora szkoły
Zapisy programu ramowego kursu kwalifikacyjnego dla oświatowej kadry kierowniczej (z 1999 r.) Umiejętność dyrektora szkoły komunikacji społecznej, kierowania zespołem ludzkim, stosowania prawa oświatowego i finansowego, kierowanie procesem wspierania jakości pracy szkoły, kierowania rozwojem szkoły, samokształcenia i planowania własnego rozwoju, wspierania rozwoju zawodowego nauczyciela, stosowania nowoczesnych technik informacyjnych w zarządzaniu, organizacji pracy administracyjno-biurowej, współpracy z otoczeniem szkoły

4 - struktura dokumentu oraz przykład zapisu
Brytyjskie standardy dla dyrektorów (National Standards for Headteachers – NHS) - struktura dokumentu oraz przykład zapisu Obszar „Kształtowanie przyszłości” Wiedza: Dyrektor posiada wiedzę na temat sposobów budowania, komunikowania i wprowadzania w życie wspólnej wizji Działania: Dyrektor demonstruje wizję i wartości w codziennej pracy i praktyce Cechy zawodowe: Dyrektor jest zaangażowany we wspólną wizję doskonałych wyników i sprawiedliwości, która stawia każdemu uczniowi wysokie wymagania

5 NHS - podstawowe zasady w pracy dyrektorów szkół
koncentracja na procesie nauczania (learning- centred), skupienie się na przywództwie (focused on leadership), odzwierciedlanie najwyższych możliwych standardów profesjonalnych (reflect the highest possible professional standards

6 NHS – kluczowe obszary w roli dyrektora szkoły
kształtowanie przyszłości (shapping the future) kierowanie procesem uczenia się i nauczania (leading learning and teachiung samorozwój i praca z innymi (developing self and working with others) zarządzanie organizacją (managins the organisation), odpowiedzialność (securing accountability), umacnianie społeczności (strengthening community).

7 NHS – obszar: kształtowanie przyszłości
Wiedza Dyrektor posiada wiedzę na temat: lokalnych, ogólnokrajowych i globalnych tendencji, sposobów budowania, komunikowania i wprowadzania w życie wspólnej wizji, procesów planowania strategicznego, strategii komunikacji zarówno w ramach szkoły, jak i poza nią, nowych technologii, ich wykorzystania i oddziaływania, kierowania zmianą, kreatywnością i innowacją.

8 NHS – obszar: kształtowanie przyszłości
Cechy zawodowe Dyrektor jest zaangażowany w: wspólną szkolną wizję doskonałych wyników i sprawiedliwości, która stawia każdemu uczniowi wysokie wymagania, wyznaczanie i osiąganie ambitnych celów, korzystanie z odpowiednich nowych technologii, dbałość o to, by wszyscy uczniowie mogli i mieli prawo w pełni wykorzystać swoje możliwości

9 NHS – obszar: kształtowanie przyszłości
Dyrektor potrafi: myśleć strategicznie, budować i przekazywać spójną wizję na wiele fascynujących sposobów, inspirować, rzucać wyzwanie, motywować i upoważniać innych do realizowania wizji, - modelować wartości i wizję szkoły

10 NHS - Obszar: kierowanie procesem uczenia się i uczenia
Wiedza Dyrektor posiada wiedzę na temat: strategii poprawiania osiągnięć i osiągania doskonałych wyników, budowania zindywidualizowanej kultury uczenia się w swojej szkole, modeli uczenia się i nauczania, wykorzystywania nowych i powstających technologii wspierających uczenie się i nauczanie,

11 NHS - Obszar: kierowanie procesem uczenia się i uczenia
zasad skutecznego nauczania i oceniania, wzorców zachowań i rozwiązywania problemów z frekwencją, strategii gwarantujących wszystkim uczniom dostęp do edukacji i pozwalających na zróżnicowanie procesu nauczania, tworzenia programu nauczania i kierowanie nim, narzędzi do zbierania i analizowania danych,

12 NHS - Obszar: kierowanie procesem uczenia się i uczenia
stosowania wyników badań naukowych w procesie uczenia i uczenia się, monitorowania i oceniania osiągnięć, autoewaluacji szkoły, strategii rozwoju skutecznych nauczycieli

13 NHS - Obszar: kierowanie procesem uczenia się i uczenia
Cechy zawodowe Dyrektor jest przekonany do: podnoszenia standardów dla wszystkich w dążeniu do doskonałych wyników, ustawicznego uczenia się wszystkich członków szkolnej społeczności, prawa wszystkich uczniów do efektywnego nauczania i uczenia się, Wyboru i elastyczności w uczeniu się umożliwiających zaspokojenie indywidualnych potrzeb każdego dziecka

14 NHS - Obszar: kierowanie procesem uczenia się i uczenia
Dyrektor potrafi: okazywać osobisty entuzjazm i zaangażowanie w proces uczenia się, prezentować zasady i praktykę skutecznego nauczania i uczenia się, wyszukiwać, analizować i interpretować informacje, inicjować i wspierać badania i dyskusję na temat skutecznego uczenia się i nauczania i wypracować odpowiednie strategie poprawiania osiągnięć, Zauważać dobre wyniki i dociekać przyczyn słabych wyników w skali całej szkoły

15 NHS - Obszar: kierowanie procesem uczenia się i uczenia
Wiedza Dyrektor posiada wiedzę na temat: znaczenia relacji interpersonalnych, uczenia się dorosłych i modeli ustawicznego doskonalenia zawodowego, strategii propagowania rozwoju indywidualnego i grupowego, tworzenia i utrzymywania społeczności uczącej się, związków między zarządzaniem wynikami, ustawicznym rozwojem zawodowym i utrzymywaniem lepszej jakości pracy szkoły, wpływu zmiany na organizacje i jednostki.

16 NHS - Obszar: kierowanie procesem uczenia się i uczenia
Cechy zawodowe Dyrektor jest przekonany do: skutecznych wzajemnych relacji, dzielenia się władzą, skutecznej pracy zespołowej, ustawicznego rozwoju zawodowego własnego i innych w obrębie szkoły

17 NHS - Obszar: kierowanie procesem uczenia się i uczenia
Dyrektor potrafi: popierać otwartą, uczciwą, sprawiedliwą kulturę i zarządzać konfliktami, Rozwijać, wzmacniać i podtrzymywać na duchu jednostki i zespoły, Współpracować i nawiązywać kontakty z innymi w obrębie szkoły i poza nią, Rzucać wyzwania, wpływać i motywować do osiągania ambitnych celów, Dawać i otrzymywać skuteczną informację zwrotną i podejmować działania poprawiające osobiste wyniki, Przyjmować wsparcie innych – współpracowników, zwierzchników i lokalnych władz oświatowych.

18 NHS - Obszar: kierowanie procesem uczenia się i uczenia
Wiedza Dyrektor posiada wiedze na temat: modeli organizacji i zasad ich rozwoju, Zasad i wzorców autoewaluacji, Zasad i praktyki autonomii, Zasad i strategii poprawiania jakości pracy szkoły, Zarządzania projektem w planowaniu i zarządzaniu zmianą, Tworzenie polityki poprzez konsultacje i analizę, Podejmowania decyzji na podstawie posiadanych informacji.

19 NHS - Obszar: kierowanie procesem uczenia się i uczenia
strategicznego planowania finansowego, zarządzania budżetowego i zasad wyceniania, zarządzania wynikami, personelu, zarządzania, bezpieczeństwa i dostępu do urządzeń szkolnych, zagadnień prawnych związanych z kierowaniem szkołą (zasada równych szans, stosunki rasowe, niepełnosprawność, prawa człowieka, ustawodawstwo pracy), wykorzystania nowych i powstających technologii do poprawienia skuteczności organizacyjnej.

20 NHS - Obszar: kierowanie procesem uczenia się i uczenia
Cechy zawodowe Dyrektor jest przekonany do: dzielenia się władzą i zarządzaniem, sprawiedliwego zarządzania personelem i zasobami, utrzymywania motywacji własnej i całego personelu, rozwijania i utrzymywania bezpiecznego, pewnego i zdrowego środowiska szkolnego, współpracy z innymi w celu umocnienia organizacyjnej wydajności szkoły i przyczynienia się do zwiększenia wydajności w innych szkołach,

21 NHS - Obszar: kierowanie procesem uczenia się i uczenia
Dyrektor potrafi: stworzyć i utrzymać odpowiednią strukturę i systemy, Skutecznie i sprawnie kierować szkołą na co dzień, zlecać zadania kierownicze i monitorować ich wykonanie, ustalać priorytety, planować i organizować pracę swoją i innych, podejmować zawodowe, kierownicze i organizacyjne decyzje poparte informacją, myśleć twórczo, żeby przewidywać i rozwiązywać problemy.

22 NHS - Obszar: kierowanie procesem uczenia się i uczenia
Wiedza statutowych podstaw edukacji, łącznie z zarządzaniem, Polityki instytucji użyteczności publicznej i podstaw zależności łącznie z autoewaluacją i współpracą z wieloma agencjami, Wkładu edukacji w rozwój, promowanie i utrzymywanie uczciwego i sprawiedliwego społeczeństwa,

23 NHS - Obszar: kierowanie procesem uczenia się i uczenia
posługiwania się różnymi dowodami łącznie z danymi dotyczącymi wyników w celu wspierania, monitorowania, oceniania i poprawiania aspektów życia szkoły, łącznie z działaniem mającym na celu poprawę złych wyników, zasadach i praktyce systemów zapewniania jakości, łącznie z poddaniem szkoły ocenie, autoewaluacją i zarządzaniem wynikami, udział interesariuszy i społeczności oraz ich odpowiedzialności za sukces.

24 NHS - Obszar: kierowanie procesem uczenia się i uczenia
Cechy zawodowe Dyrektor jest przekonany do: zasad i praktycznego stosowania autoewaluacji szkoły, szkoły pracującej skutecznie i wydajnie w dążeniu do naukowego, duchowego, moralnego, społecznego, emocjonalnego i kulturowego rozwoju wszystkich uczniów, indywidualnej, zespołowej i ogólnoszkolnej odpowiedzialności za wyniki uczniów.

25 NHS - Obszar: kierowanie procesem uczenia się i uczenia
Dyrektor potrafi: rozumieć założenia polityki i przewidywać jej tendencje, Angażować szkolną społeczność w systematyczną i rygorystyczną autoewaluację pracy szkoły, Pozyskiwać i wykorzystywać liczne dane aby rozumieć mocne i słabe strony szkoły, Łączyć wyniki regularnej samooceny szkoły z ewaluacją zewnętrzną, aby doskonalić szkołę.

26 NHS - Obszar: kierowanie procesem uczenia się i uczenia
Wiedza Dyrektor posiada wiedzę na temat: bieżących zagadnień i przyszłych tendencji, które oddziałują na szkolną społeczność, Bogatych i różnorodnych zasobów wewnątrz społeczności lokalnych – zarówno ludzkich jak i fizycznych, Szerszego programu szkoły w środowisku i możliwości jakie stwarza on dla uczniów i szkolnej społeczności,

27 NHS - Obszar: kierowanie procesem uczenia się i uczenia
wzorców współpracy szkoły, domu, społeczności lokalnej i biznesu, pracy innych agencji i możliwościach współpracy, strategii zachęcających rodziców i opiekunów do wspierania procesu uczenia się ich dzieci, mocnych stron, możliwości i celów innych szkół.

28 NHS - Obszar: kierowanie procesem uczenia się i uczenia
Cechy zawodowe Dyrektor jest przekonany do: skutecznej pracy zespołowej w ramach szkoły i z partnerami zewnętrznymi, Pracy z innymi agencjami dla dobra wszystkich uczniów i ich rodzin, Zaangażowania rodziców i społeczności lokalnej w wspieranie procesu uczenia się dzieci i definiowanie i wcielanie w życie wizji szkoły, Współpracy i nawiązywania kontaktów z innymi szkołami w celu poprawienia wyników.

29 NHS - Obszar: kierowanie procesem uczenia się i uczenia
Dyrektor potrafi: rozpoznać i uwzględniać bogactwo i zróżnicowanie społeczności szkolnej, Nawiązać dialog, który buduje współpracę i opinię ogółu społeczności na temat wartości, przekonań i wspólnych obowiązków, Słuchać, zastanawiać się i wykorzystywać w działaniu informację zwrotną społeczności, Nawiązywać i utrzymywać skuteczną współpracę z rodzicami, opiekunami, partnerami i społecznością, która wpływa na poprawę edukacji wszystkich uczniów.


Pobierz ppt "Standardy pracy dyrektora szkoły"

Podobne prezentacje


Reklamy Google