Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Standardy pracy dyrektora szkoły Mirosław Sielatycki, Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Standardy pracy dyrektora szkoły Mirosław Sielatycki, Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli."— Zapis prezentacji:

1 Standardy pracy dyrektora szkoły Mirosław Sielatycki, Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

2 Zapisy programu ramowego kursu kwalifikacyjnego dla oświatowej kadry kierowniczej (z 1999 r.) - ogólna teoria organizacji i zarządzania - prawo oświatowe - psychologia w kierowaniu placówką oświatową, - kierowanie zmianą, - zarządzanie jakością, mierzenie jakości pracy placówki, - kierowanie i administrowanie placówką oświatową, - projektowanie programu placówki oświatowej, - organizacja procesu pedagogicznego placówki w warunkach reform systemu edukacji, - placówka a środowisko lokalne Wiedza dyrektora szkoły

3 Umiejętność dyrektora szkoły - komunikacji społecznej, - kierowania zespołem ludzkim, - stosowania prawa oświatowego i finansowego, - kierowanie procesem wspierania jakości pracy szkoły, - kierowania rozwojem szkoły, samokształcenia i planowania własnego rozwoju, - wspierania rozwoju zawodowego nauczyciela, - stosowania nowoczesnych technik informacyjnych w zarządzaniu, - organizacji pracy administracyjno-biurowej, - współpracy z otoczeniem szkoły Zapisy programu ramowego kursu kwalifikacyjnego dla oświatowej kadry kierowniczej (z 1999 r.)

4 Brytyjskie standardy dla dyrektorów (National Standards for Headteachers – NHS) - struktura dokumentu oraz przykład zapisu Obszar Kształtowanie przyszłości Wiedza: Dyrektor posiada wiedzę na temat sposobów budowania, komunikowania i wprowadzania w życie wspólnej wizji Cechy zawodowe: Dyrektor jest zaangażowany we wspólną wizję doskonałych wyników i sprawiedliwości, która stawia każdemu uczniowi wysokie wymagania Działania: Dyrektor demonstruje wizję i wartości w codziennej pracy i praktyce

5 NHS - podstawowe zasady w pracy dyrektorów szkół - koncentracja na procesie nauczania (learning- centred), - skupienie się na przywództwie (focused on leadership), - odzwierciedlanie najwyższych możliwych standardów profesjonalnych (reflect the highest possible professional standards

6 NHS – kluczowe obszary w roli dyrektora szkoły - kształtowanie przyszłości (shapping the future) - kierowanie procesem uczenia się i nauczania (leading learning and teachiung - samorozwój i praca z innymi (developing self and working with others) - zarządzanie organizacją (managins the organisation), - odpowiedzialność (securing accountability), - umacnianie społeczności (strengthening community).

7 NHS – obszar: kształtowanie przyszłości Wiedza Dyrektor posiada wiedzę na temat: - lokalnych, ogólnokrajowych i globalnych tendencji, - sposobów budowania, komunikowania i wprowadzania w życie wspólnej wizji, - procesów planowania strategicznego, - strategii komunikacji zarówno w ramach szkoły, jak i poza nią, - nowych technologii, ich wykorzystania i oddziaływania, - kierowania zmianą, kreatywnością i innowacją.

8 NHS – obszar: kształtowanie przyszłości Cechy zawodowe Dyrektor jest zaangażowany w: - wspólną szkolną wizję doskonałych wyników i sprawiedliwości, która stawia każdemu uczniowi wysokie wymagania, - wyznaczanie i osiąganie ambitnych celów, - korzystanie z odpowiednich nowych technologii, - dbałość o to, by wszyscy uczniowie mogli i mieli prawo w pełni wykorzystać swoje możliwości

9 NHS – obszar: kształtowanie przyszłości Dyrektor potrafi: - myśleć strategicznie, budować i przekazywać spójną wizję na wiele fascynujących sposobów, - inspirować, rzucać wyzwanie, motywować i upoważniać innych do realizowania wizji, - modelować wartości i wizję szkoły

10 NHS - Obszar: kierowanie procesem uczenia się i uczenia Wiedza Dyrektor posiada wiedzę na temat: -strategii poprawiania osiągnięć i osiągania doskonałych wyników, -budowania zindywidualizowanej kultury uczenia się w swojej szkole, -modeli uczenia się i nauczania, -wykorzystywania nowych i powstających technologii wspierających uczenie się i nauczanie,

11 NHS - Obszar: kierowanie procesem uczenia się i uczenia - zasad skutecznego nauczania i oceniania, - wzorców zachowań i rozwiązywania problemów z frekwencją, - strategii gwarantujących wszystkim uczniom dostęp do edukacji i pozwalających na zróżnicowanie procesu nauczania, - tworzenia programu nauczania i kierowanie nim, - narzędzi do zbierania i analizowania danych,

12 NHS - Obszar: kierowanie procesem uczenia się i uczenia - stosowania wyników badań naukowych w procesie uczenia i uczenia się, - monitorowania i oceniania osiągnięć, - autoewaluacji szkoły, - strategii rozwoju skutecznych nauczycieli

13 NHS - Obszar: kierowanie procesem uczenia się i uczenia Cechy zawodowe Dyrektor jest przekonany do: -podnoszenia standardów dla wszystkich w dążeniu do doskonałych wyników, -ustawicznego uczenia się wszystkich członków szkolnej społeczności, -prawa wszystkich uczniów do efektywnego nauczania i uczenia się, -Wyboru i elastyczności w uczeniu się umożliwiających zaspokojenie indywidualnych potrzeb każdego dziecka

14 NHS - Obszar: kierowanie procesem uczenia się i uczenia Dyrektor potrafi: -okazywać osobisty entuzjazm i zaangażowanie w proces uczenia się, -prezentować zasady i praktykę skutecznego nauczania i uczenia się, -wyszukiwać, analizować i interpretować informacje, -inicjować i wspierać badania i dyskusję na temat skutecznego uczenia się i nauczania i wypracować odpowiednie strategie poprawiania osiągnięć, -Zauważać dobre wyniki i dociekać przyczyn słabych wyników w skali całej szkoły

15 NHS - Obszar: kierowanie procesem uczenia się i uczenia Wiedza Dyrektor posiada wiedzę na temat: -znaczenia relacji interpersonalnych, uczenia się dorosłych i modeli ustawicznego doskonalenia zawodowego, -strategii propagowania rozwoju indywidualnego i grupowego, -tworzenia i utrzymywania społeczności uczącej się, -związków między zarządzaniem wynikami, ustawicznym rozwojem zawodowym i utrzymywaniem lepszej jakości pracy szkoły, -wpływu zmiany na organizacje i jednostki.

16 NHS - Obszar: kierowanie procesem uczenia się i uczenia Cechy zawodowe Dyrektor jest przekonany do: -skutecznych wzajemnych relacji, -dzielenia się władzą, -skutecznej pracy zespołowej, -ustawicznego rozwoju zawodowego własnego i innych w obrębie szkoły

17 NHS - Obszar: kierowanie procesem uczenia się i uczenia Dyrektor potrafi: -popierać otwartą, uczciwą, sprawiedliwą kulturę i zarządzać konfliktami, -Rozwijać, wzmacniać i podtrzymywać na duchu jednostki i zespoły, -Współpracować i nawiązywać kontakty z innymi w obrębie szkoły i poza nią, -Rzucać wyzwania, wpływać i motywować do osiągania ambitnych celów, -Dawać i otrzymywać skuteczną informację zwrotną i podejmować działania poprawiające osobiste wyniki, -Przyjmować wsparcie innych – współpracowników, zwierzchników i lokalnych władz oświatowych.

18 NHS - Obszar: kierowanie procesem uczenia się i uczenia Wiedza Dyrektor posiada wiedze na temat: -modeli organizacji i zasad ich rozwoju, -Zasad i wzorców autoewaluacji, -Zasad i praktyki autonomii, -Zasad i strategii poprawiania jakości pracy szkoły, -Zarządzania projektem w planowaniu i zarządzaniu zmianą, -Tworzenie polityki poprzez konsultacje i analizę, -Podejmowania decyzji na podstawie posiadanych informacji.

19 NHS - Obszar: kierowanie procesem uczenia się i uczenia -strategicznego planowania finansowego, zarządzania budżetowego i zasad wyceniania, -zarządzania wynikami, -personelu, zarządzania, bezpieczeństwa i dostępu do urządzeń szkolnych, -zagadnień prawnych związanych z kierowaniem szkołą (zasada równych szans, stosunki rasowe, niepełnosprawność, prawa człowieka, ustawodawstwo pracy), -wykorzystania nowych i powstających technologii do poprawienia skuteczności organizacyjnej.

20 NHS - Obszar: kierowanie procesem uczenia się i uczenia Cechy zawodowe Dyrektor jest przekonany do: -dzielenia się władzą i zarządzaniem, -sprawiedliwego zarządzania personelem i zasobami, -utrzymywania motywacji własnej i całego personelu, -rozwijania i utrzymywania bezpiecznego, pewnego i zdrowego środowiska szkolnego, -współpracy z innymi w celu umocnienia organizacyjnej wydajności szkoły i przyczynienia się do zwiększenia wydajności w innych szkołach,

21 NHS - Obszar: kierowanie procesem uczenia się i uczenia Dyrektor potrafi: -stworzyć i utrzymać odpowiednią strukturę i systemy, -Skutecznie i sprawnie kierować szkołą na co dzień, -zlecać zadania kierownicze i monitorować ich wykonanie, -ustalać priorytety, planować i organizować pracę swoją i innych, -podejmować zawodowe, kierownicze i organizacyjne decyzje poparte informacją, -myśleć twórczo, żeby przewidywać i rozwiązywać problemy.

22 NHS - Obszar: kierowanie procesem uczenia się i uczenia Wiedza -statutowych podstaw edukacji, łącznie z zarządzaniem, -Polityki instytucji użyteczności publicznej i podstaw zależności łącznie z autoewaluacją i współpracą z wieloma agencjami, -Wkładu edukacji w rozwój, promowanie i utrzymywanie uczciwego i sprawiedliwego społeczeństwa,

23 NHS - Obszar: kierowanie procesem uczenia się i uczenia -posługiwania się różnymi dowodami łącznie z danymi dotyczącymi wyników w celu wspierania, monitorowania, oceniania i poprawiania aspektów życia szkoły, łącznie z działaniem mającym na celu poprawę złych wyników, -zasadach i praktyce systemów zapewniania jakości, łącznie z poddaniem szkoły ocenie, autoewaluacją i zarządzaniem wynikami, -udział interesariuszy i społeczności oraz ich odpowiedzialności za sukces.

24 NHS - Obszar: kierowanie procesem uczenia się i uczenia Cechy zawodowe Dyrektor jest przekonany do: -zasad i praktycznego stosowania autoewaluacji szkoły, -szkoły pracującej skutecznie i wydajnie w dążeniu do naukowego, duchowego, moralnego, społecznego, emocjonalnego i kulturowego rozwoju wszystkich uczniów, -indywidualnej, zespołowej i ogólnoszkolnej odpowiedzialności za wyniki uczniów.

25 NHS - Obszar: kierowanie procesem uczenia się i uczenia Dyrektor potrafi: -rozumieć założenia polityki i przewidywać jej tendencje, -Angażować szkolną społeczność w systematyczną i rygorystyczną autoewaluację pracy szkoły, -Pozyskiwać i wykorzystywać liczne dane aby rozumieć mocne i słabe strony szkoły, -Łączyć wyniki regularnej samooceny szkoły z ewaluacją zewnętrzną, aby doskonalić szkołę.

26 NHS - Obszar: kierowanie procesem uczenia się i uczenia Wiedza Dyrektor posiada wiedzę na temat: -bieżących zagadnień i przyszłych tendencji, które oddziałują na szkolną społeczność, -Bogatych i różnorodnych zasobów wewnątrz społeczności lokalnych – zarówno ludzkich jak i fizycznych, -Szerszego programu szkoły w środowisku i możliwości jakie stwarza on dla uczniów i szkolnej społeczności,

27 NHS - Obszar: kierowanie procesem uczenia się i uczenia -wzorców współpracy szkoły, domu, społeczności lokalnej i biznesu, -pracy innych agencji i możliwościach współpracy, -strategii zachęcających rodziców i opiekunów do wspierania procesu uczenia się ich dzieci, -mocnych stron, możliwości i celów innych szkół.

28 NHS - Obszar: kierowanie procesem uczenia się i uczenia Cechy zawodowe Dyrektor jest przekonany do: -skutecznej pracy zespołowej w ramach szkoły i z partnerami zewnętrznymi, -Pracy z innymi agencjami dla dobra wszystkich uczniów i ich rodzin, -Zaangażowania rodziców i społeczności lokalnej w wspieranie procesu uczenia się dzieci i definiowanie i wcielanie w życie wizji szkoły, -Współpracy i nawiązywania kontaktów z innymi szkołami w celu poprawienia wyników.

29 NHS - Obszar: kierowanie procesem uczenia się i uczenia Dyrektor potrafi: -rozpoznać i uwzględniać bogactwo i zróżnicowanie społeczności szkolnej, -Nawiązać dialog, który buduje współpracę i opinię ogółu społeczności na temat wartości, przekonań i wspólnych obowiązków, -Słuchać, zastanawiać się i wykorzystywać w działaniu informację zwrotną społeczności, -Nawiązywać i utrzymywać skuteczną współpracę z rodzicami, opiekunami, partnerami i społecznością, która wpływa na poprawę edukacji wszystkich uczniów.


Pobierz ppt "Standardy pracy dyrektora szkoły Mirosław Sielatycki, Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli."

Podobne prezentacje


Reklamy Google