Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ES Fundusz pożyczki dla ekonomii społecznej Program pilotażowy Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej Działanie 1.4 Programu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ES Fundusz pożyczki dla ekonomii społecznej Program pilotażowy Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej Działanie 1.4 Programu."— Zapis prezentacji:

1 ES Fundusz pożyczki dla ekonomii społecznej Program pilotażowy Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej Działanie 1.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

2 Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych SA 1991 – powstanie od 2002 – Członek FEBEA (Europejskiej Federacji Banków Etycznych i Alternatywnych) wspierającej rozwój finansowania solidarnego i przedsiębiorców działających w dziedzinie ekonomii społecznej od 2008 – działa jako fundusz pożyczkowy, jedynym właścicielem TISE jest Crédit Coopératif (francuski bank założony w XIX w., pionier finansów solidarnych i etycznych działający w obszarze ekonomii społecznej)

3 Misja TISE Misją TISE jest świadczenie usług finansowych, doradczych i inwestycyjnych wspierających instytucje z sektora ekonomii społecznej, inicjatywy lokalne oraz zrównoważony rozwój (zgodnie ze strategią Crédit Coopératif realizowaną na terenie Francji).

4 Obszary działalności Działalność pożyczkowa dla podmiotów ekonomii społecznej oraz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw; Zarządzanie funduszami pożyczkowymi dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w ramach inicjatywy JEREMIE oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej Zarządzanie belgijskim funduszem wspierającym ekonomię społeczną w Europie Środkowo-Wschodniej – CoopEst Realizacja programu pilotażowego – "Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej"

5 TISE w liczbach

6 Skąd się wziął ES Fundusz? 2008 – powstaje Zespół ds. rozwiązań systemowych w zakresie ekonomii społecznej 2011 – prezentacja koncepcji dla funduszu pożyczkowego finansowanego z EFS (25 mln zł) 2012 – zakończenie konsultacji międzyresortowych i opracowanie szczegółowych wytycznych październik 2012 – BGK ogłasza przetarg na pośredników finansowych

7 Cele i założenia ES Funduszu dostarczanie kapitału do PES przyjrzenie się kondycji finansowej podmiotów i ocena możliwości spłaty pożyczek zbadanie potrzeb finansowych PES oraz korzyści z pożyczania im pieniędzy sprawdzenie w praktyce zaproponowanej przez BGK metodyki oceny ryzyka wykorzystywanej przy udzielaniu pożyczek podmiotom ekonomii społecznej

8 Cechy szczególne Preferencyjność (oprocentowanie 50% lub 25% stopy redyskonta weksli, brak opłat i prowizji). Dystrybucja regionalna (pięć makroregionów odpowiadających obszarom działania Centrów Ekonomii Społecznej). Dla podmiotów ekonomii społecznej, które prowadzą już działalność gospodarczą. Bezpłatne doradztwo po udzieleniu pożyczki.

9 Dostępne środki 25 000 000 zł na pożyczki w całej Polsce (400 000 zł na doradztwo) Makroregion 1: kujawsko-pomorskie, łódzkie, mazowieckie – 5 974 767,11 zł (96 000 zł na doradztwo) Makroregion 2: lubelskie, podkarpackie, podlaskie – 2 788 882,61 zł (44 000 zł na doradztwo) Makroregion 3: dolnośląskie, lubuskie, wielkopolskie, opolskie – 5 972 133,89 zł (96 000 zł na doradztwo) Makroregion 4: pomorskie, warmińsko- mazurskie, zachodniopomorskie – 4 476 138,05 zł (72 000 zł na doradztwo) Makroregion 5: małopolskie, śląskie, świętokrzyskie – 5 761 778,33 zł (92 000 zł na doradztwo)

10 Makroregion 4 Województwa: pomorskie, warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie Alokacja: 4 476 138,05 zł (72 000 zł na doradztwo) Co najmniej 45 podmiotów powinno otrzymać pożyczkę i co najmniej 36 bezpłatne doradztwo Partnerzy: Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA(warmińsko-mazurskie) i Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza (pomorskie)

11 Dla kogo? spółdzielnie pracy spółdzielnie inwalidów i niewidomych spółdzielnie socjalne organizacje pozarządowe kościelne osoby prawne i jednostki organizacyjne (prowadzące działalność pożytku publicznego) Spółki akcyjne i z o.o. oraz kluby sportowe będące spółkami (non-profit)

12 Jakie warunki trzeba spełnić? działalność gospodarcza od co najmniej 12 miesięcy (na dzień składania wniosku) mikro lub małe przedsiębiorstwo (zatrudnienie do 50 osób w działalności gospodarczej; roczny obrót/całkowity bilans roczny nie przekracza 10 mln euro) uregulowane zobowiązania wobec ZUS i US (zaświadczenia o niezaleganiu nie starsze niż 3 miesiące)

13 Jaka pożyczka? do 100 tys. zł na przedsięwzięcie maksymalnie na 5 lat okres karencji do 6 miesięcy oprocentowanie 1,75% lub 0,875% cel: szeroko pojęty rozwój, który pomoże podmiotowi osiągnąć wzrost przychodów z działalności gospodarczej lub wzrost zatrudnienia

14 Dla kogo niższe oprocentowanie? spółdzielnie socjalne, które w ostatnim zamkniętym rocznym okresie obrachunkowym osiągnęły przychody niższe niż 100 tys. zł podmioty, które przeznaczają co najmniej 10% zysku lub nadwyżki bilansowej na działalność pożytku publicznego zatrudniają co najmniej 50% osób, które rekrutują się z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym: bezdomni, uzależnieni od alkoholu lub narkotyków, chorzy psychicznie, zwalniani z zakładów karnych, uchodźcy (w rozumieniu art. 1 ust. 2 pkt 1-4, 6 i 7 ustawy o zatrudnieniu socjalnym), a także pracownicy niepełnosprawni (w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

15 Jak otrzymać pożyczkę? Sprawdzamy czy spełniamy kryteria formalno-prawne Wypełniamy wniosek i uzupełniamy załączniki Jeżeli mamy problem z wnioskiem kontaktujemy się z regionalnym partnerem funduszu Przesyłamy dokumenty rejestrowe, finansowe i załączniki do wniosku W razie wątpliwości/problemów konsultujemy się z TISE Zabezpieczamy pożyczkę w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową

16 Wniosek i załączniki Wniosek (opis przedsięwzięcia, opis podmiotu, prognoza sprzedaży) Załączniki rejestrowe: statut/umowa podmiotu, NIP, REGON Załączniki finansowe: sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa), prognozowane przepływy finansowe oraz struktura przychodów i kosztów podmiotu, zaświadczenia z US i ZUS o niezaleganiu w płatnościach zobowiązań nie starsze niż 3 miesiące Załączniki projektowe: oświadczenie mikro/małe przedsiębiorstwo, formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie (art. 207 ustawy o finansach publicznych), zakres i ochrona danych osobowych

17 Jak oceniamy dostępność pożyczki? ocena spełnienia kryteriów formalno-prawnych (poprawny wniosek, wszystkie załączniki) ocena przedsięwzięcia (klarowne, rentowne) ocena podmiotu wnioskującego (sytuacja finansowa, wpływ pożyczki na kondycję podmiotu) ocena zabezpieczeń (wybranie każdego kolejnego zabezpieczenia oprócz weksla zwiększa szanse otrzymania pożyczki)

18 Kontakt TISE SA 00-158 Warszawa, ul. Nalewki 8/27 tel. 22 636 07 40 pes@tise.pl Esfundusz.pl (w przygotowaniu)

19 Projekt Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiej Funduszu Społecznego.


Pobierz ppt "ES Fundusz pożyczki dla ekonomii społecznej Program pilotażowy Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej Działanie 1.4 Programu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google