Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wydział ZarządzaniaUG Informatyka i Ekonometria Analityka gospodarcza Kierunek: Specjalność:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wydział ZarządzaniaUG Informatyka i Ekonometria Analityka gospodarcza Kierunek: Specjalność:"— Zapis prezentacji:

1 Wydział ZarządzaniaUG Informatyka i Ekonometria Analityka gospodarcza Kierunek: Specjalność:

2 Charakterystyka specjalności Analityka gospodarcza jest jedną z najstarszych specjalności na Wydziale Zarządzania. Funkcjonuje od ponad 30 lat (wcześniejsze nazwy: ekonometria stosowana, ekonometria i statystyka). Wcześniej była umiejscowiona w obrębie kierunku Cybernetyka Ekonomiczna i Informatyka na Wydziale Ekonomiki Produkcji Uniwersytetu (poprzedniku Wydziału Zarządzania), a jeszcze wcześniej – na przełomie lat 60 i 70 ubiegłego stulecia – studiowano ją w ramach wydzielonej grupy dziekańskiej studentów zainteresowanych zastosowaniami metod ilościowych w ekonomii. Ma ugruntowaną tradycję nauczania i niezły dorobek.

3 Charakterystyka specjalności Absolwentów specjalności można spotkać niemal wszędzie: w macierzystej uczelni (absolwentami specjalności są Panie profesor Strzała i Ostrowska, profesorowie Bołt, Miłobędzki, Pawłowicz i Szreder, Panie dr Zamojska, Majerowska, Ciołek, oraz większość pracowników Katedry Ekonometrii i Katedry Statystyki); w innych ośrodkach akademickich (prof. Wiśniewski – Toruń, prof. Charemza – Leicester (Wlk. Brytania)); w ważnych urzędach i instytucjach państwowych (np. ministrem finansów był dr Gronicki).

4 Charakterystyka specjalności Wielu absolwentów pełni lub pełniło funkcje rektorów uczelni, dyrektorów lub kierowników w przedsiębiorstwach wszystkich form własności i urzędach państwowych. Są lub byli doradcami ważnych instytucji, np. prezesa NBP. Obecnie na specjalności kształci się specjalistów – analityków gospodarczych

5 Dlaczego warto zostać analitykiem gospodarczym? Profil absolwenta i jego umiejętności W trakcie studiów absolwent zdobywa wiedzę ogólną z zakresu ekonomii, finansów i zarządzania umożliwiającą zrozumienie prawidłowości funkcjonowania współczesnej gospodarki w mikro- i makroskali oraz wymiarze globalnym, jak również wiedzę specjalistyczną z zakresu statystyki, ekonometrii, badań operacyjnych, matematyki finansowej oraz informatyki dostarczających narzędzi analizy, prognozowania i symulacji zachowań gospodarstw domowych i przedsiębiorstw na rynku, oceny skuteczności polityki gospodarczej i polityk sektorowych oraz efektywności funkcjonowania organizacji nastawionych na zysk i organizacji użyteczności publicznej.

6 Ekonomia, Finanse i Zarządzanie Bankowość Finanse publiczne Finanse przedsiębiorstw Mikroekonomia Makroekonomia Podstawy nauki o przedsiębiorstwie Podstawy zarządzania Marketing Prawo gospodarcze Rachunkowość Ubezpieczenia Informatyka Technologia informacyjna Informatyka ekonomiczna Projektowanie systemów informacyjnych Sieci komputerowe Inżynieria oprogramowania Przedmioty ilościowe Algebra liniowa Analiza matematyczna Badania operacyjne Statystyka opisowa i ekonomiczna Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna Ekonometria Ekonometria dynamiczna i finansowa Prognozowanie i symulacje Podstawy matematyki finansowej i ubezpieczeniowej Przedmioty podstawowe

7 Przedmioty specjalizacyjne Przedmioty ilościowe Analiza szeregów czasowych Analiza logitowa i probitowa Analiza szeregów przekrojowo- czasowych Decyzje w warunkach niepewności i ryzyka Modele sieciowe w procesach decyzyjnych przedsiębiorstw Komputerowe pakiety ekonometryczne Techniki obliczeniowe Ekonomia i Finanse Analiza portfela papierów wartościowych Wycena aktywów Instytucje wspólnego inwestowania Analiza techniczna Analiza fundamentalna Ekonometryczna analiza rynków finansowych Modelowanie popytu konsumpcyjnego Modelowanie procesu produkcyjnego Modelowanie makroekonomiczne Analiza równowagi i wzrostu Diagnozowanie koniunktury gospodarczej Modelowanie procesów finansowych Zarządzanie ryzykiem Gry i wnioskowanie ekonomiczne

8 Wiedza ogólna pozwala mu zrozumieć rolę, jaką odgrywają gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa we współczesnej gospodarce rynkowej oraz zrozumieć działanie mechanizmu rynkowego. W szczególności absolwent umie dokonywać opisu i analizy realnie istniejących struktur gospodarczych związanych z wytwarzaniem i dystrybucją dóbr i usług, w tym dóbr i usług finansowych. Dlaczego warto zostać analitykiem gospodarczym? Profil absolwenta i jego umiejętności

9 Profil absolwenta i jego umiejętności Wiedza specjalistyczna umożliwia absolwentowi nabycie umiejętności w zakresie planowania, organizowania i prowadzenia badań oraz gromadzenia, przetwarzania, analizowania i interpretacji danych statystycznych niezbędnych w analizach funkcjonowania rynku dóbr produkcyjnych i konsumpcyjnych, rynku pracy oraz rynku finansowego, a także w analizach procesu produkcyjnego, kosztów produkcji, cen oraz kosztów utrzymania.

10 Profil absolwenta i jego umiejętności W szczególności absolwent posługując się wybranymi programami komputerowymi potrafi: analizować, prognozować, symulować oraz projektować proces produkcji (zapotrzebowanie na wyroby i usługi, zużywane czynniki produkcji, ich ceny, koszty produkcji oraz lokalizację działalności produkcyjnej i usługowej) analizować, prognozować i symulować proces konsumpcji (spożycie dóbr i usług w gospodarstwach domowych), koszty utrzymania oraz warunki życia ludności analizować, prognozować i symulować rynek pracy (podaż, zapotrzebowanie na pracę i bezrobocie w różnych przekrojach oraz czynniki je warunkujące)

11 Profil absolwenta i jego umiejętności analizować, prognozować i symulować rynek pieniężny, walutowy (podaż i popyt na pieniądz, strukturę terminową stóp procentowych, kurs walutowy, skuteczność instrumentów polityki pieniężnej) oraz kapitałowy (efektywność rynku, wycenę instrumentów bazowych i pochodnych, w tym kontraktów terminowych, ryzyko inwestowania oraz tworzenie i ocenę efektywności strategii inwestycyjnych), również w kontekście globalnym zarządzać portfelem aktywów finansowych, zarządzać ryzykiem kredytowym, analizować, prognozować i symulować ryzyko działalności gospodarczej, przeprowadzać ocenę efektywności ekonomicznej przedsięwzięć gospodarczych i wskazywać sposoby jej poprawy komunikować ich wyniki w co najmniej jednym języku obcym

12 Metody analizy zmienności stochastycznej ekonomicznych szeregów czasowych (ARCH) Metody analizy niestacjonarnych ekonomicznych szeregów czasowych (kointegracja) Poszerzenie naszego rozumienia konfliktu i kooperacji poprzez analizę z użyciem teorii gier 2005 Nobliści - Ekonometria 2003 Thomas C. SchellingRobert F. Engle IIIClive W.J. GrangerRobert J. Aumann

13 Nobliści - Ekonometria 19951994 John F. Nash Jr.John C. HarsanyiRobert E. Lucas Jr.Reinhard Selten Pionierskie podejście do analizy równowagi w teorii gier niekooperacyjnych Rozwinięcie i zastosowanie hipotezy racjonalnych oczekiwań, a tym samym rozszerzenie możliwości analizy makroekonomicznej

14 Nobliści - Ekonometria 1980 1975 1969 Lawrence R. Klein Leonid Vitaliyevich Kantorovich Tjalling C. Koopmans Ragnar FrischJan Tinbergen Stworzenie modeli ekonometrycznych i ich zastosowanie do analizy zmian zjawisk ekonomicznych Wkład do rozwoju teorii optymalnej alokacji zasobów Rozwinięcie i zastosowanie modeli dynamicznych w analizie procesów ekonomicznych

15 Nobliści - Finanse 19971990 Myron S. Scholes Robert C. Merton Harry M. Markowitz Merton H. Miller William F. Sharpe Nowe metody określania wartości derywatów Pionierska praca w rozwoju ekonomii finansowej 1985 Franco Modigliani Pionierska analiza rynków finansowych 1981 James Tobin Analiza rynków finansowych

16 Nobliści - Ekonomia 2010 Dale T. Mortensen Christopher A. Pissarides Analiza rynków z frykcjami poszukiwań Peter A. Diamond

17 Nobliści - Ekonomia 2009 Elinor Ostrom Oliver E. Williamson Analiza ekonomicznych aspektów zarządzania 2007 Eric S. Maskin Roger B. Myerson Leonid Hurwicz Paul Krugman 2008 Analiza wzorców handlu i lokalizacji działalności gospodarczej Położenie podwalin pod teorię mechanism design

18 Nobliści - Ekonomia 2004 Finn E. Kydland Edward C. Prescott Wkład w makroekonomię dynamiczną: spójność polityki gospodarczej w czasie oraz przyczyny leżące u podstaw cykli koniunkturalnych Edmund S. Phelps 2006 Analiza zależności międzyokresowych w polityce makroekonomicznej 2002 Daniel Kahneman Vernon L. Smith Zintegrowanie wniosków z badań psychologicznych do nauk ekonomicznych, szczególnie dotyczących ludzkich osądów i podejmowania decyzji w warunkach niepewności Ustanowienie eksperymentów laboratoryjnych narzędziem empirycznej analizy ekonomicznej, szczególnie do badania alternatywnych mechanizmów rynkowych

19 Nobliści - Ekonomia 2001 George A. Akerlof Ronald H. Coase 1991 Odkrycie i wyjaśnienie znaczenia kosztów transakcji i praw własności dla struktur instytucjonalnych i dla funkcjonowania ekonomii Joseph E. Stiglitz A. Michael Spence Analiza rynków z niesymetryczną informacją

20 Nobliści - Ekonomia Maurice Allais 1988 Pionierski wkład do teorii rynków i efektywnego wykorzystania zasobów Robert M. Solow 1987 Wkład do rozwoju teorii wzrostu gospodarczego Richard Stone 1984 Dokonanie fundamentalnego wkładu do rozwoju systemu rachunków narodowych Gerard Debreu 1983 Stworzenie nowych analitycznych metod opisu teorii ekonomicznych

21 Nobliści - Ekonomia Milton Friedman 1976 Osiągnięcia w rozwoju analizy konsumpcji John R. Hicks 1972 Pionierski wkład do rozwoju teorii równowagi gospodarczej i teorii dobrobytu Kenneth J. Arrow Paul A. Samuelson 1970 Praca naukowa, dzięki której rozwinął statyczną i dynamiczną teorię ekonomii

22 Szanse na rynku pracy Absolwent może podjąć pracę w następujących podmiotach: instytucjach rynku finansowego (na giełdach papierów wartościowych, giełdach towarowych, w biurach maklerskich, bankach inwestycyjnych, towarzystwach funduszy inwestycyjnych, towarzystwach ubezpieczeniowych, firmach doradztwa finansowego i podatkowego) komórkach analitycznych centralnych i terenowych jednostek administracji państwowej i samorządowej oraz instytucjach Unii Europejskiej, w tym urzędach skarbowych, urzędach kontroli skarbowej i urzędach celnych wywiadowniach gospodarczych przedsiębiorstwach krajowych (produkcyjnych, handlowych i usługowych) oraz korporacjach międzynarodowych prowadzić własną firmę w zakresie doradztwa gospodarczego

23 Szanse na rynku pracy Studia drugiego stopnia wzmacniają nabyte w trakcie studiów pierwszego stopnia umiejętności analityczne. Proces dydaktyczny koncentruje się na rozszerzeniu znajomości nowoczesnych, zaawansowanych narzędzi analizy procesów gospodarczych oraz umiejętności ich praktycznego zastosowania. W połączeniu ze wzbogaconą wiedzą odnośnie do funkcjonowania gospodarki umożliwia to zajmowanie stanowisk wymagających łączenia kompetencji analityka, doradcy oraz decydenta na wszystkich szczeblach zarządzania w gospodarce i administracji.

24 Pracownicy Katedry Ekonometrii Prof. UG dr hab. Tadeusz Bołt Rynek finansowy w Polsce, przemiany strukturalne i instytucjonalne. Rynek inwestycji pośrednich w Polsce i na świecie; modelowanie dynamiki i struktury rynku. Prof. zw. dr hab. Teodor Kulawczuk Prognozowanie procesów wzrostu gospodarczego w Polsce, wpływ obrotów handlu zagranicznego na wielkość PKB, produkt krajowy brutto a inflacja oraz bezrobocie. Prof. UG dr hab. Paweł Miłobędzki – kierownik Katedry Modelowanie i prognozowanie rynku finansowego, wycena aktywów, struktura czasowa stóp procentowych, integracja rynków finansowych, ocena efektywności funkcjonowania banków, instytucji wspólnego inwestowania, towarzystw ubezpieczeniowych.

25 Pracownicy Katedry Ekonometrii Prof. UG dr hab. Jerzy Zemke Zarządzanie ryzykiem w działalności organizacji, optymalizacja decyzji w zarządzaniu organizacją. Prof. UG dr hab. Krystyna Strzała Weryfikacja dylematów ekonomicznych, nowe technologie ekonometryczne, w tym: dynamiczne modele panelowe; kointegracja sezonowa; ocena stanu i prognoza koniunktury gospodarczej z wykorzystaniem danych jakościowych i ilościowych. Dr Dorota Ciołek Weryfikacja hipotez makroekonomicznych dla krajów Europy Środkowo- wschodniej (hipoteza konwergencji gospodarczej, transfer technologii poprzez bezpośrednie inwestycje zagraniczne), modelowanie ekonometryczne z wykorzystaniem danych panelowych, rachunki narodowe.

26 Pracownicy Katedry Ekonometrii Dr Lech Kujawski Weryfikacja hipotez makroekonomicznych, rachunki narodowe Dr Ewa Majerowska Analiza rynków finansowych, zarządzanie ryzykiem, matematyka finansowa, ekonometria, prognozowanie ekonometryczne. Dr hab. Anna Zamojska Ekonometria, modelowanie szeregów czasowych dotyczących rynków finansowych, analiza portfelowa, efektywność rynków kapitałowych, matematyka, matematyka finansowa, ekonomia matematyczna, prognozy i symulacje, analiza działalności inwestorów instytucjonalnych.

27 Pracownicy Katedry Ekonometrii Mgr Maria Blangiewicz Oprogramowanie statystyczno-ekonometryczne, modelowanie ekonometryczne z wykorzystaniem niestacjonarnych szeregów czasowych, autoregresyjne modele progowe. Mgr Marta Chylińska Badania operacyjne, ekonometria, zastosowania matematyki w ekonomii Mgr Tomasz Jastrzębski Ekonometria, badania operacyjne, zastosowania matematyki w ekonomii

28 Pracownicy Katedry Ekonometrii Dr Sabina Nowak Ekonometryczne modelowanie rynków finansowych, prognozowanie rynków kapitałowych w warunkach nierównowagi, efektywność rynków kapitałowych. Mgr Wiesława Patecka – sekretariat Katedry

29 Tematyka prac dyplomowych Prof. UG dr hab. Tadeusz Bołt Ekonometryczna analiza dynamiki koniunktury na GPW w Warszawie. Ekonometryczna analiza dynamiki koniunktury na GPW w Warszawie. Testowanie modeli czynnikowych na GPW w Warszawie. Testowanie modeli czynnikowych na GPW w Warszawie. Modelowanie dynamiki aktywów funduszy inwestycyjnych w Polsce. Modelowanie dynamiki aktywów funduszy inwestycyjnych w Polsce. Ocena efektywności funduszy inwestycyjnych w Polsce. Ocena efektywności funduszy inwestycyjnych w Polsce. Metody prognozowania stóp zwrotu na GPW w Warszawie. Metody prognozowania stóp zwrotu na GPW w Warszawie.

30 Tematyka prac dyplomowych Prof. zw. dr hab. Teodor Kulawczuk Ekonometryczne modelowanie i prognozowanie wzrostu gospodarczego. Ekonometryczne modelowanie i prognozowanie wzrostu gospodarczego. Ekonometryczna analiza obrotu polskiego handlu zagranicznego. Ekonometryczna analiza obrotu polskiego handlu zagranicznego. Prognozowanie zatrudnienia oraz bezrobocia w Polsce. Prognozowanie zatrudnienia oraz bezrobocia w Polsce. Ekonometryczne modelowanie podstawowych kategorii ekonomicznych. Ekonometryczne modelowanie podstawowych kategorii ekonomicznych. Ekonomiczna analiza i prognozowanie produkcji sprzedanej przemysłu. Ekonomiczna analiza i prognozowanie produkcji sprzedanej przemysłu. Wpływ zmiennych symptomatycznych turystyki na wzrost gospodarczy. Wpływ zmiennych symptomatycznych turystyki na wzrost gospodarczy.

31 Tematyka prac dyplomowych Prof. UG dr hab. Paweł Miłobędzki Ocena atrakcyjności inwestowania w spółki giełdowe w oparciu o zmienne fundamentalne. Ocena atrakcyjności inwestowania w spółki giełdowe w oparciu o zmienne fundamentalne. Efektywność informacyjna Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i jej rynków cząstkowych. Efektywność informacyjna Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i jej rynków cząstkowych. Ryzyko sektorowe na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w latach 1999-2011. Ryzyko sektorowe na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w latach 1999-2011. Integracja polskiego rynku akcji z rynkami akcji wybranych krajów rozwiniętych. Integracja polskiego rynku akcji z rynkami akcji wybranych krajów rozwiniętych. Wycena kontraktów terminowych na WIG 20. Wycena kontraktów terminowych na WIG 20. Ocena opłacalności inwestowania w jednostki uczestnictwa otwartych funduszy inwestycyjnych w Polsce. Ocena opłacalności inwestowania w jednostki uczestnictwa otwartych funduszy inwestycyjnych w Polsce. Ocena efektywności funkcjonowania towarzystw ubezpieczeniowych (banków) w Polsce za pomocą metody DEA. Ocena efektywności funkcjonowania towarzystw ubezpieczeniowych (banków) w Polsce za pomocą metody DEA. Analiza zależności między cenami kontraktów na miedź (aluminium, cynę, cynk, srebro) na Londyńskiej Giełdzie Metali. Analiza zależności między cenami kontraktów na miedź (aluminium, cynę, cynk, srebro) na Londyńskiej Giełdzie Metali. Struktura czasowa stóp procentowych na rynku depozytów międzybankowych w Polsce (na Londyńskim rynku międzybankowym). Struktura czasowa stóp procentowych na rynku depozytów międzybankowych w Polsce (na Londyńskim rynku międzybankowym).

32 Tematyka prac dyplomowych Prof. UG dr hab. Krystyna Strzała Weryfikacja hipotezy bliźniaczego deficytu w krajach Unii Europejskiej. Weryfikacja hipotezy bliźniaczego deficytu w krajach Unii Europejskiej. Weryfikacja hipotezy wypychania w Polsce. Weryfikacja hipotezy wypychania w Polsce. Właściwości predyktywne Wskaźnika Ufności Konsumenckiej w Polsce. Właściwości predyktywne Wskaźnika Ufności Konsumenckiej w Polsce. Determinanty sukcesu akademickiego studentów Wydziału Zarządzania UG. Determinanty sukcesu akademickiego studentów Wydziału Zarządzania UG. Ekonomiczne uwarunkowania przestępczości w Polsce – analiza ilościowa. Ekonomiczne uwarunkowania przestępczości w Polsce – analiza ilościowa. Czynniki sukcesu szkół językowych – wykorzystanie analizy zależności przyczynowych. Czynniki sukcesu szkół językowych – wykorzystanie analizy zależności przyczynowych. Optymalizacja zapasów przedsiębiorstwa X. Optymalizacja zapasów przedsiębiorstwa X.

33 Tematyka prac dyplomowych Prof. UG dr hab. Jerzy Zemke Zasoby środków produkcji a optymalizacja planu produkcji. Zasoby środków produkcji a optymalizacja planu produkcji. Programowanie liniowe w procesach zarządzania projektami. Programowanie liniowe w procesach zarządzania projektami. Teoria gier w marketingu i reklamie. Teoria gier w marketingu i reklamie. Projektowanie systemów masowej obsługi. Projektowanie systemów masowej obsługi. Optymalizacja procesów zarządzania zapasami. Optymalizacja procesów zarządzania zapasami. Ryzyko zarządzania kapitałem przedsiębiorstwa. Ryzyko zarządzania kapitałem przedsiębiorstwa. Ryzyko zarządzania zapasami. Ryzyko zarządzania zapasami. Ryzyko zarządzania należnościami (zobowiązaniami) w krótkim oraz długim okresie czasu. Ryzyko zarządzania należnościami (zobowiązaniami) w krótkim oraz długim okresie czasu. Ryzyka polityki głównej (szczegółowej) zarządzania kapitałem ludzkim przedsiębiorstwa. Ryzyka polityki głównej (szczegółowej) zarządzania kapitałem ludzkim przedsiębiorstwa. Ryzyka decyzji utrzymania pozycji konkurencyjnej na rynku funkcjonowania przedsiębiorstwa. Ryzyka decyzji utrzymania pozycji konkurencyjnej na rynku funkcjonowania przedsiębiorstwa.

34 Tematyka prac dyplomowych Dr Dorota Ciołek Badanie wpływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych na produktywność polskich przedsiębiorstw przemysłu przetwórczego. Badanie wpływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych na produktywność polskich przedsiębiorstw przemysłu przetwórczego. Ekonometryczna analiza wzrostu gospodarczego w krajach Unii Europejskiej. Weryfikacja hipotez makroekonomicznych. Ekonometryczna analiza wzrostu gospodarczego w krajach Unii Europejskiej. Weryfikacja hipotez makroekonomicznych. Badanie konwergencji regionalnej w Polsce i w całej Unii Europejskiej. Badanie konwergencji regionalnej w Polsce i w całej Unii Europejskiej. Modelowanie popytu na usługi ubezpieczeniowe. Modelowanie popytu na usługi ubezpieczeniowe. Modelowanie popytu na rynku nieruchomości. Modelowanie popytu na rynku nieruchomości. Wykorzystanie narzędzi analizy zależności przestrzennych do badania rozwoju ekonomicznego polskich regionów na poziomie powiatów, podregionów i województw. Wykorzystanie narzędzi analizy zależności przestrzennych do badania rozwoju ekonomicznego polskich regionów na poziomie powiatów, podregionów i województw.

35 Tematyka prac dyplomowych Dr Lech Kujawski Ryzyko sektorowe na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Ryzyko sektorowe na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Analiza efektywności funduszy inwestycyjnych działających w Polsce. Analiza efektywności funduszy inwestycyjnych działających w Polsce. Gospodarka oparta na wiedzy. Miejsce Polski na tle krajów Unii Europejskiej. Gospodarka oparta na wiedzy. Miejsce Polski na tle krajów Unii Europejskiej. Parytet centralny złotego w świetle fundamentalnej koncepcji kursu równowagi. Parytet centralny złotego w świetle fundamentalnej koncepcji kursu równowagi. Weryfikacja hipotezy parytetu siły nabywczej złotego i innych wybranych walut europejskich. Weryfikacja hipotezy parytetu siły nabywczej złotego i innych wybranych walut europejskich. Ryzyko makroekonomiczne a kurs równowagi złotego w ramach ERM2. Ryzyko makroekonomiczne a kurs równowagi złotego w ramach ERM2.

36 Tematyka prac dyplomowych Dr Ewa Majerowska Wykorzystanie podstawowych instrumentów finansowy przez bank komercyjny na przykładzie wybranego banku. Wykorzystanie podstawowych instrumentów finansowy przez bank komercyjny na przykładzie wybranego banku. Zastosowanie instrumentów pochodnych w celu zmniejszenia ryzyka inwestowania. Zastosowanie instrumentów pochodnych w celu zmniejszenia ryzyka inwestowania. Analiza obligacji funkcjonujących na rynku polskim w wybranych latach. Analiza obligacji funkcjonujących na rynku polskim w wybranych latach. Charakterystyka obligacji komunalnych funkcjonujących na polskim rynku. Charakterystyka obligacji komunalnych funkcjonujących na polskim rynku. Atrakcyjność inwestowania na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie na przykładzie notowanych spółek wybranej branży. Atrakcyjność inwestowania na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie na przykładzie notowanych spółek wybranej branży. Ocena efektywności inwestowania w wybrane instrumenty rynku kapitałowego. Ocena efektywności inwestowania w wybrane instrumenty rynku kapitałowego. Ocena projektów inwestycyjnych na przykładzie wybranej firmy. Ocena projektów inwestycyjnych na przykładzie wybranej firmy. Charakterystyka ubezpieczeń w Polsce w wybranych latach. Charakterystyka ubezpieczeń w Polsce w wybranych latach. Ryzyko w działalności ubezpieczeniowej na przykładzie wybranego zakładu ubezpieczeń. Ryzyko w działalności ubezpieczeniowej na przykładzie wybranego zakładu ubezpieczeń. Zarządzanie ryzykiem kredytowym na przykładzie wybranego banku. Zarządzanie ryzykiem kredytowym na przykładzie wybranego banku.

37 Tematyka prac dyplomowych Dr hab. Anna Zamojska Ocena efektywności silnej rynku kapitałowego na podstawie wybranych akcyjnych funduszy inwestycyjnych. Ocena efektywności silnej rynku kapitałowego na podstawie wybranych akcyjnych funduszy inwestycyjnych. Ocena efektywności zarządzania portfelem funduszy inwestycyjnych papierów dłużnych w latach 2003 – 2011. Ocena efektywności zarządzania portfelem funduszy inwestycyjnych papierów dłużnych w latach 2003 – 2011. Badanie efektywności funduszy inwestycyjnych na przykładzie funduszy stabilnego wzrostu. Badanie efektywności funduszy inwestycyjnych na przykładzie funduszy stabilnego wzrostu. Analiza struktury portfela inwestycyjnego na przykładzie wybranego otwartego funduszu emerytalnego. Analiza struktury portfela inwestycyjnego na przykładzie wybranego otwartego funduszu emerytalnego. Analiza struktury portfela inwestycyjnego na przykładzie wybranego funduszu inwestycyjnego. Analiza struktury portfela inwestycyjnego na przykładzie wybranego funduszu inwestycyjnego. Okresy hossy i bessy na polskim rynku kapitałowym. Okresy hossy i bessy na polskim rynku kapitałowym. Identyfikacja czynników ryzyka akcji na GPW w Warszawie. Identyfikacja czynników ryzyka akcji na GPW w Warszawie.

38 http://ekonometria.wzr.pl Zapraszamy na specjalność Analityka gospodarcza oraz seminaria dyplomowe w Katedrze Ekonometrii


Pobierz ppt "Wydział ZarządzaniaUG Informatyka i Ekonometria Analityka gospodarcza Kierunek: Specjalność:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google